X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11208
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego matematyki - I rok stażu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PIERWSZY ROK STAŻU

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty Elżbieta Pilsak
Imię i nazwisko opiekuna stażu
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2009
Data zakończenia pierwszego roku stażu
odbywanego w Zespole Szkół ......... 31.08.2009

CEL PODSTAWOWY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego .

Opracowując swój plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę, iż nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powinien w okresie stażu realizować w szczególności zadania wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 14.11.2007r.Przed przystąpieniem do tworzenia własnego planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego: Ustawa o Systemie Oświaty, Kartą Nauczyciela , z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 01.12.2004r. z późniejszą zmianą z 14.11.2007r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Pomocne okazały się również materiały zamieszczone w czasopismach pedagogicznych „Głos Nauczycieli” i stronach internetowych. We wrześniu złożyłam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły. Tworząc własny plan opierałam się na założeniach Statutu Szkoły, Szkolnego Systemu Oceniania i Szkolnego Systemu Wychowawczego. Przez ten rok starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi terminami i przyczyniła się do podniesienia jakości mojej pracy.
Po przeprowadzeniu autorefleksji oraz analizy własnej pracy przygotowałam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.
Przyjęłam następujące kierunki rozwoju zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14.11.2007r w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli:
• Organizowanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań;
• Uwzględnienie w pracy problemów środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
• Uczestniczenie w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych;
• Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej i informacyjnej;
• Podejmowanie działań z wykorzystaniem wiedzy psychologiczno-pedagogicznej;
• Poznawanie przepisów dotyczących sytemu oświaty.

Sprawozdanie z realizacji działań zadań dotyczących:

§7.1.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Podczas realizacji zadań wynikających z §7.1.1 uczestniczyłam na bieżąco w posiedzeniach rady pedagogicznej, posiedzeniach zespołu metodycznego, posiedzeniach zespołu wychowawców.
Kierowałam pracą zespołu matematyczno-przyrodniczego w gimnazjum, organizowałam spotkania, na których omawiane były wyniki próbnych sprawdzianów z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych przeprowadzanych w klasach gimnazjum. Następnie opracowałam wyniki i sporządzałam raporty zawierające wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy.
Współpracowałam z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym oraz Samorządem Uczniowskim w sprawie organizowania konkursów, imprez środowiskowych i wycieczek klasowych.
Odbywałam konsultacje z pedagogiem szkolnym w sprawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, stypendium dla uczniów z rodzin ubogich.

§ 7.1.2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Udział w różnych kursach umożliwia mi ciągłe doskonalenie warsztatu pracy zawodowej i podnoszenie jakości pracy dydaktycznej.
W roku szkolnym 2008/2009 uczestniczyłam w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. Uczestniczyłam we wszystkich Szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Tematami rad były:
• priorytet Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2008/2009 - realizacja podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka, przeprowadzone przez CEN w Głogowie,
• podnoszenie kompetencji nauczycieli w wyniku analizy wyników egzaminów zewnętrznych, przeprowadzone przez CEN w Głogowie,
• Reforma programowa i nowa podstawa programowa, przeprowadzona przez ODN w Zielonej Górze.
We wrześniu 2008 brałam udział w warsztatach „Jak budować plan działań służący podnoszenia efektywności kształcenia?” zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Umiejętności zdobyte podczas tych zajęć wykorzystałam podczas pracy nad zadaniami zawartymi w „Programie i harmonogramie poprawy efektywności kształcenia” w roku szkolnym 2008/2009 na lekcjach matematyki w klasach IV i V szkoły podstawowej.
W grudniu 2008 r ukończyłam kurs doskonalący „Przygotowanie nauczycieli gimnazjum do prowadzenia zajęć w ramach projektu KPRM „Komputer dla ucznia”, przeprowadzony przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Combidata Poland Sp.z.o.o. Kurs był bardzo dobrym przygotowaniem do pracy z komputerem przenośnymi i sprzętem mulitimedialnym w klasie oraz dostarczył wiedzy na temat wykorzystania oprogramowania edukacyjnego, zasobów internetowych i portali edukacyjnych w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych.
W grudniu 2008 roku ukończyłam Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów systemu zewnętrznego oceniania organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, zakres – egzamin przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w gimnazjum .W dniu 30 grudnia decyzją nr ........ Dyrektora OKE w Poznaniu zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów pod numerem .......... Umiejętności zdobyte podczas szkolenia wykorzystałam podczas pełnienia funkcji przewodniczącego zespołu matematyczno-przyrodniczego w gimnazjum.
W maju 2009 roku pełniłam funkcję egzaminatora podczas sprawdzania egzaminów gimnazjalnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Zielonej Górze. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekunki stażu. Każda lekcja hospitowana została dokładnie omówiona i oceniona w konspekcie oraz rozmowie pohospitacyjnej. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Podczas nich szczególną uwagę zwracałam na:
• wykorzystanie czasu na lekcji,
• formułowanie i realizację celów,
• zasady stosowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
• sposoby zachęcania uczniów do aktywności oraz na rodzaje środków i form pracy z uczniami.
Po zakończeniu lekcji, wspólnie z prowadzącym, dokonywałam jej analizy i formułowałam wnioski pohospitacyjne, które wykorzystywałam w pracy z uczniami. Starałam się wykorzystać opinie i wskazówki opiekuna w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Dzięki temu doskonaliłam swój warsztat pracy i dokonywałam jego ewaluacji.

§ 7.1.3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
W celu pogłębiania wiedzy z zakresy przepisów dotyczących sytemu oświaty, zapoznałam się z podstawowymi przepisami systemu oświaty, przepisami sprawach nieletnich, elementami prawa opiekuńczego rodzinnego, prawami człowieka w edukacji. Analizowałam następujące dokumenty:
• Statut Szkoły
• Szkolny System Wychowawczy
• Karta Nauczyciela
• Ustawa o Pomocy Społecznej
• Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
• Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
• Ustawa o systemie oświaty
• Regulamin wewnątrzszkolny
• Kodeks Pracy
• Konstytucja RP
Przez cały czas systematycznie analizowałam przepisy prawa oświatowego poprzez samodzielne studiowanie aktów prawnych i odbywanie konsultacji z opiekunem stażu na ten temat.

§ 7.2.1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tym działaniu.
Na początku września 2008 roku po zapoznaniu się z procedurami awansu zawodowego nauczyciela mianowanego napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu, następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji.
Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu mgr Danutą Górak nauczycielką matematyki i informatyki.
Naszą współpracę rozpoczęłyśmy od zawarcia kontraktu. Zgodnie z jego założeniami uczestniczyłam w lekcjach matematyki prowadzonych przez opiekuna i prowadziłam zajęcia hospitowane przez p.......
Na bieżąco prowadziłyśmy spotkania informacyjne, które dotyczyły:
• sposobu doskonalenia warsztatu pracy, podnoszenia jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej , współpracy z rodzicami
• podstawowych aktów prawnych dotyczących prawa oświatowego i działania szkoły, analizowania prawa oświatowego,
• regulaminów wewnątrz szkolnych.

Spotkania diagnostyczne poświęcone były:
• analizie moich potrzeb, oczekiwań i problemów.
Spotkania instruktażowo – diagnostyczne dotyczyły tematyki:
• form i metod pracy,
• doboru pomocy dydaktycznych,
• omawianiu literatury metodycznej,
• sposobu ewaluacji lekcji,
• sposobu indywidualizacji procesu nauczania,
• wniosków pohospitacyjnych.
Przygotowałam i przeprowadziłam w obecności opiekuna stażu, dyrektora i innych nauczycieli otwartą lekcję matematyki w klasie II gimnazjum.
Szczególną uwagę zwracałam na systematyczne dokumentowanie i analizę następujących zadań:
• organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy,
• wykorzystanie w pracy technologii komputerowej i informacyjnej,
• podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych,
• realizowanie zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
W listopadzie 2008 roku opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego w Internecie. W roku szkolnym 2008/2009 powierzono mi opiekę nad pracownią matematyczną. Starałam się na bieżąco sprawować nadzór nad jej estetyką. We współpracy z uczniami aranżowałam wygląd pracowni wzbogacając ją o tablice ścienne, plansze dydaktyczne, gazetki.

§ 7.2.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
W roku szkolnym 2008/2009 zostało mi powierzone stanowisko wychowawcy klasy II gimnazjum. Jako nauczyciel wychowawca poznawałam sytuację rodzinną swoich uczniów: zapoznawałam się z dokumentacją moich wychowanków, przeprowadzałam wywiady na temat środowiska rodzinnego uczniów, stale monitorowałam potrzeby i rozwój wychowanków. Organizowałam i prowadziłam zebrania rodziców, indywidualnie spotykałam się i rozmawiałam z rodzicami dzieci mających problemy z nauką. Omawiałam problemy wychowawcze i dydaktyczne uczniów z innymi wychowawcami i pedagogiem szkolnym, przeprowadzałam rozmowy indywidualne z uczniami.
Wspólnie z uczniami planowałam i organizowałam zajęcia wychowawcze, zmierzające do integracji zespołu klasowego: Dzień Chłopaka, Mikołajki, Wigilia klasowa oraz wycieczki klasowe. Podczas wspomnianych zajęć i spotkań zacieśniła się wieź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej. Na lekcjach wychowawczych realizowałam tematy, które związane są ze współczesnymi problemami cywilizacyjnymi. Wykorzystując pomoce dydaktyczne takie jak: plansze, broszurki, publikacje omówiłam tematy palenia tytoniu, picia alkoholu, narkomanii, anoreksji, bulimii, agresji, dorastania.
Nawiązałam współpracę z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej, wraz z moją klasą zaangażowałam się w akcję „Góra grosza” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych. Akcja ta uświadomiła uczniom, że już najmniejsza pomoc jest ważna.
Byłam organizatorką konkursu Kangur Matematyczny, przygotowałam ucznia klasy drugiej gimnazjum do udziału w konkursie matematyczno-fizycznym Kepleriada.
Na początku roku szkolnego zapoznałam się z opiniami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej uczniów z trudnościami w nauce, w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej starałam się dostosować do zaleceń w nich umieszczonych. Prowadziłam również zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz klas pierwszych i drugich gimnazjum.
W drugim semestrze pracowałam indywidualnie z uczniem klasy czwartej szkoły podstawowej. Przed rozpoczęciem zajęć zapoznałem się z opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, przeprowadziłam rozmowę z matką ucznia i wychowawcą w celu zwrócenia uwagi na jego braki czy też sposób pracy. Między uczniem a nauczycielem panowała atmosfera wzajemnego zaufania i spokoju, ponieważ wykazywał bardzo dużo chęci oraz uwidaczniał pozytywne emocje, uczeń nadrobił wszystkie barki w wiedzy matematycznej na poziomie klasy czwartej szkoły podstawowej.

§ 7.2.3.
Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Istotną rolę we współczesnym systemie szkolnictwa odgrywa umiejętność wykorzystania w swej pracy zawodowej technologii komputerowej i informacyjnej.
Jako nauczyciel matematyki posługiwałam się komputerem i Internetem, na co dzień. Bardzo często posługiwałam się komputerem podczas:
• przygotowywania potrzebnych dokumentów np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów, sprawdzianów, kart pracy, tworzenie raportów na posiedzenia zespołu przedmiotowego, świadectw itd.
• przygotowywanie gazetki ściennej do gabinetu matematycznego,
• poprzez Internet porozumiewałam się z innymi nauczycielami (bądź to z zespołu przedmiotowego, bądź z opiekunem stażu), usprawniając w ten sposób pracę i przyspieszając wymianę informacji.
• umieściłam w Internecie publikacje dotyczące pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
Swobodny dostęp do Internetu pozwala mi na bieżąco śledzić publikacje nauczycieli oraz zmiany w prawie oświatowym. Najczęściej korzystałam ze stron:
• www.edux.pl
• www.interklasa.pl,
• www.literka.pl,
• www.eduinfo.pl,
• www.republika.pl,
• www.oswiata.org.pl,
• www.profesor.pl,
• www.publikacje.edu.pl,
• www.scholaris.pl,
• www.serwisy.gazeta.pl/edukacja.
Poszerzam w ten sposób swoją wiedzę dydaktyczną i pedagogiczną.

§ 7.2.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
W celu przygotowywania się do zajęć na bieżąco sięgałam po podręczniki przedmiotowe wydawnictw GWO, Nowa Era, WSiP, Operon. Pozycje te oraz gromadzone przeze mnie czasopismo „Matematyka w Szkole” udostępniałam także uczniom przygotowującym się do konkursów matematycznych.
Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej.
Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii jak ciekawie prowadzić zajęcia zdobyłam śledząc publikacje nauczycieli w Internecie.
Podejmowałam próby pomocy uczniom mającym problemy natury edukacyjnej lub wychowawczej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od pedagoga szkolnego, opiekuna stażu i nauczycieli wychowawców, z którymi na bieżąco współpracowałam.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami uczniów. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Na wywiadówkach oprócz bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych znajduję zawsze czas na krótką pogadankę z rodzicami. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic - dziecko - nauczyciel, czy opowiedzieć o zagrożeniach jakie czyhają na ich dzieci. Rodzice chętnie włączają się do dyskusji, a niejednokrotnie niektórzy z nich dziękują mi za rady i wskazówki dotyczące postępowania z uczniami.
Podczas godzin wychowawczych wraz z moimi uczniami systematycznie analizowaliśmy wyniki w nauce, ich zachowanie podczas zajęć szkolnych, wspólnie rozwiązywaliśmy zaistniałe konflikty między nimi.
Realizowałam na lekcjach wychowawczych tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych.
§7 .2. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Znajomość przepisów dotyczących przepisów oświaty ułatwia mi codzienną prace dydaktyczną i wychowawczą. Śledziłam na bieżąco zmiany w rozporządzeniach MEN. We współpracy z pedagogiem szkolnym śledziłam zmiany w przepisach dotyczących pomocy społecznej i postępowaniach w sprawach nieletnich. Poznałam procedury postępowania w przypadkach przestępstw i demoralizacji uczniów na terenie szkoły. Systematycznie przekazywałam te informacje rodzicom na zebraniach.
Nabyłam umiejętność posługiwania się przepisami prawa oświatowego, wykorzystując je do sformułowania wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenia planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji oraz poprawnego przygotowania dokumentacji potwierdzającej realizację poszczególnych wymagań.
Korzystając z przepisów zawartych w Statucie Szkoły, Wenątrzszkolnego Systemu Oceniania, Planu dydaktyczno-wychowawczego opracowałam kryteria oceniania uczniów, plan wychowawczy klasy, plany wynikowe.
Po ukończeniu szkolenia organizowanego przez Dyrektora szkoły dla członków Szkolnego Zespołu Nadzorującego przebieg egzaminu gimnazjalnego, uzyskałam uprawnienia i zostałam powołana do tegoż zespołu . Zostałam również powołana przez Dyrektora szkoły do Komisji Konkursowych, takich jak Kangur Matematyczny, przedmiotowy konkurs matematyczny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.