X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11704
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

I. Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany.

1. Zadanie: Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego. Forma realizacji: Analiza aktów prawnych w zakresie awansu zawodowego, opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego. Termin realizacji: IX 2008. Sposób dokumentacji: Wniosek, opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.
2. Zadanie: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Forma realizacji: Gromadzenie dokumentacji, świadectw, dyplomów, scenariuszy, konspektów, planów i innych dokumentów. Termin realizacji: cały okres stażu. Sposób dokumentacji: Świadectwa, dyplomy, scenariusze, konspekty, plany, programy, inne dokumenty.
3. Zadanie: Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Forma realizacji: Opracowanie zgromadzonej dokumentacji, analiza osiągniętych wyników, sformułowanie wniosków. Termin realizacji: VI.2011. Sposób dokumentacji: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ocena dorobku zawodowego za okres stażu.
4. Zadanie: Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Forma realizacji: Poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Termin realizacji: 2011. Sposób dokumentacji: Poprawnie sformułowany wniosek.

II. § 8 ust. 2 pkt 1. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Zadanie: Podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa. Forma realizacji: Udział w szkoleniach, kursach, samokształcenie: studiowanie literatury fachowej, gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą, odwiedzanie bibliotecznych stron www. Termin realizacji: cały okres stażu. Sposób dokumentacji: Zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia.
2. Zadanie: Promocja biblioteki. Forma realizacji: Współpraca z księgarniami i hurtowniami książek, promocja biblioteki, jej zbiorów i usług w środowisku szkolnym, gromadzenie odpowiedniej literatury, aktualizacja księgozbioru zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników. Termin realizacji: cały okres stażu: Sposób dokumentacji: Potwierdzenia.
3. Zadanie: Bieżąca obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa oraz preferencji uczniów i pracowników szkoły. Forma realizacji: Przeprowadzenie cyklicznego szkolnego konkursu czytelniczego „5 pytań”, analizowanie potrzeb czytelniczych pracowników naszej placówki, pogadanki propagujące czytelnictwo, opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej preferencji czytelniczych uczniów i nauczycieli. Termin realizacji: cały okres stażu. Sposób dokumentacji: Statystyka wypożyczeń , semestralne sprawozdania, ankieta, ewaluacja.
4. Zadanie: Pomoc przy organizacji akcji, imprez i uroczystości szkolnych. Forma realizacji: (1)Współpraca przy organizacji uroczystych obchodów X-lecia Gimnazjum nr 18, (2)praca przy organizacji szkolnej wigilii dla nauczycieli, wigilii świetlicowej, Festynu Integracyjnego, (3)akcja „Bookcrossing”. Termin realizacji: (1) – X.2009, (2) – XII 2008 do 2011, (3) – cały okres stażu. Sposób dokumentacji: Zaświadczenia, scenariusze zajęć.
5. Zadanie: Organizowanie i prowadzenie imprez o zasięgu powiatowym. Forma realizacji: (1)Przygotowanie i przeprowadzenie kolejnych edycji Powiatowego Czytelniczego Konkursu Walentynkowego, (2)przygotowanie i przeprowadzenie kolejnych edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Książce i Bibliotece, (3)współpraca przy organizacji Międzypowiatowego Konkursu Humanistyczno-Plastycznego „Polacy w Europie, Polacy w świecie–Ambasadorzy polskiej kultury”. Termin realizacji: (1) - II.2009 do 2011, (2) – XI.2008 do 2011, (3) – X.2008. Sposób dokumentacji: podsumowania konkursów, regulaminy, protokoły przebiegu konkursów, scenariusze imprez.

III. § 8 ust. 2 pkt 2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Zadanie: Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, edytora tekstu, Internetu. Forma realizacji: Przygotowanie ciekawych scenariuszy zajęć, ankiet, materiałów na gazetki przy pomocy edytora tekstu Word i Internetu, przygotowanie za pomocą komputera własnych publikacji i teczki awansu zawodowego. Termin realizacji: cały okres stażu. Sposób dokumentacji: Ankiety i inne wypracowane materiały, sprawozdanie z przebiegu stażu.
2. Zadanie: Redagowanie informacji o życiu biblioteki na stronie internetowej Gimnazjum nr 18. Forma realizacji: Opracowywanie wiadomości o ważniejszych wydarzeniach mających miejsce w naszej bibliotece. Termin realizacji: cały okres stażu. Sposób dokumentacji: Kopie artykułów.

IV. § 8 ust. 2 pkt 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.

1. Zadanie. Współpraca z nauczycielami. Forma realizacji: Gromadzenie i udostępnianie materiałów metodycznych opracowanych przez nauczycieli (programy, raporty itd.) oraz opracowań własnych (np. scenariusze imprez bibliotecznych), gromadzenie scenariuszy imprez i inscenizacji w teczkach tematycznych, pomoc w docieraniu do pozycji dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej i Bibliotece Publicznej w Częstochowie, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli zespołu samokształceniowego. Termin realizacji: cały okres stażu. Sposób dokumentowania: Potwierdzenie.
2. Zadanie. Udzielanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż. Forma realizacji: Udostępnianie materiałów gromadzonych w teczce tematycznej „Awans zawodowy”. Termin realizacji: cały okres stażu. Sposób dokumentowania: Potwierdzenie.
3. Zadanie. Zamieszczenie własnej publikacji w portalu edukacyjnym. Forma realizacji: Opracowanie publikacji (np. scenariusz konkursu). Termin realizacji: cały okres stażu: Sposób dokumentowania: kopia publikacji, zaświadczenie.
4. Zadanie: Dzielenie się doświadczeniem zawodowym z nauczycielami-bibliotekarzami. Forma realizacji: Udział w spotkaniach Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Termin realizacji: cały okres stażu. Sposób dokumentowania: Potwierdzenie przewodniczącej koła TNBSP.
5. Zadanie: Promocja biblioteki wśród społeczności szkolnej. Forma realizacji: Założenie i prowadzenie kroniki biblioteki. Termin realizacji: cały okres stażu. Sposób dokumentowania: Potwierdzenie.

V. § 8 ust. 2 pkt 4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Zadanie. Opracowanie i wdrożenie programu własnego, łączącego elementy edukacji regionalnej z edukacją czytelniczą i medialną. Forma realizacji: Przeprowadzenie cyklicznych zajęć wychowawczych zgodnie z harmonogramem. Termin realizacji: cały okres stażu. Sposób dokumentowania: Opracowany i zatwierdzony program własny, ankieta ewaluacyjna, wnioski.

VI. § 8 ust. 2 pkt 4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Zadanie: Opracowanie i organizacja szkolnych konkursów czytelniczo-plastycznych dla uczniów klas I-III we współpracy z nauczycielami plastyki i techniki. Forma realizacji: Opracowanie regulaminu konkursów na exlibris i logo biblioteki, czuwanie nam prawidłowym przebiegiem konkursu, wykorzystanie wypracowanych materiałów w pracy biblioteki szkolnej. Termin realizacji: III.2009. Sposób dokumentowania: Regulamin konkursu.
2. Zadanie: Opracowanie materiałów promujących Gimnazjum nr 18 w środowisku lokalnym. Forma realizacji: Praca w zespole ds. promocji szkoły, umieszczanie informacji o życiu szkoły na stronie internetowej gimnazjum. Termin realizacji: cały okres stażu. Sposób dokumentowania: Potwierdzenie.

VII. § 8 ust. 2 pkt 4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Zadanie: Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie. Forma realizacji: organizowanie wyjść na lekcje biblioteczne dla klas III. Termin realizacji: cały okres stażu. Sposób dokumentowania: Potwierdzenie kierownictwa MBP.
2. Zadanie: Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Częstochowie. Forma realizacji: Opracowanie i przekazanie materiałów do BP (scenariusze imprez, konspekty zajęć itp.), uczestniczenie w warsztatach metodycznych organizowanych przez PB. Termin realizacji: cały okres stażu. Sposób dokumentowania: Potwierdzenie kierownictwa BP.
3. Zadanie: Współpraca z biblioteką szkolną SP nr 53 w Częstochowie. Forma realizacji: Wypożyczenia międzybiblioteczne, wymiana doświadczeń. Termin realizacji: cały okres stażu. Sposób dokumentowania: Potwierdzenie.
4. Zadanie: Współpraca w prowadzeniu akcji charytatywnych w ramach działalności sekcji wolontariatu Samorządu Szkolnego. Forma realizacji: Pomoc w organizacji akcji „Góra Grosza”, zbiórka darów dla Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie, pomoc w organizacji wyborów samorządowych w gimnazjum, pomoc w organizacji wyjść do Policyjnej Izby Dziecka. Termin realizacji: cały okres stażu. Sposób dokumentowania: Potwierdzenie organizatorów.

VIII. § 8 ust. 2 pkt 5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Zadanie: Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. Forma realizacji: Opis i analiza dwóch problemów edukacyjnych, z którymi można się spotkać w szkolnej bibliotece. Termin realizacji: cały okres stażu. Sposób dokumentowania: Opracowane pisemnie dwa problemy edukacyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.