X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11709
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania i Formy realizacji

1.Poszerzanie wiedzy
z zakresu prawa oświatowego.
a)Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli;
b)Analiza nowych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej;
c)Konsultowanie kierunków własnej pracy z Dyrektorem Poradni.

Termin: W ciągu stażu
Sposób dokumentowania: Wypisy z obowiązujących
aktów prawnych

2.Poszerzanie wiedzy dotyczącej aktów prawnych regulujących pracę poradni psychologiczno-pedagogicznej.
a) Zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi pracę poradni psychologiczno – pedagogicznej;
b) Udział w radach pedagogicznych poradni;
c) Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.

Termin: W ciągu stażu
Sposób dokumentowania: Sprawozdania, protokolarz

3.Realizacja zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego
Autoanaliza wykonywanych zadań oraz własnych umiejętności – opis realizacji własnego planu rozwoju zawodowego

Termin: W ciągu stażu
Sposób dokumentowania: Sprawozdania

4.Poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodoweg
a)Uczestnictwo w szkoleniach, kursach, warsztatach dotyczących metod wspomagania rozwoju dziecka z problemami rozwojowymi oraz wspomagających funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (zapoznanie się z różnorodnymi metodami wspierającymi rozwój dziecka z deficytami rozwojowymi, nabycie umiejętności stosowania wybranych technik);
b)Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących metod terapeutycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu;
c)Uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach doskonalących umiejętnośc współpracy z rodzicami dziecka niepełnosprawnego;
d)Udział w szkoleniach pozwalających na zdobycie kwalifikacji do stosowania nowych narzędzi do badań psychologicznych;
e)Udział w konferencjach poświęconych zaburzeniom ze spektrum autyzmu;
f)Uczestnictwo w kursie dotyczącym zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży w celu nabycia praktycznej umiejętności stawiania diagnoz zaburzeń emocjonalnych oraz prowadzenia terapii.

Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia,wnioski ze spotkań

5.Współtworzenie dokumentacji Poradni
a) Skonstruowanie kwestionariusza dla rodziców dzieci obserwowanych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
b) Skonstruowanie arkusza obserwacji zachowań i umiejętności dziecka wykorzystywanego podczas badania diagnostycznego

Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: Kwestionariusz dla rodziców,
Arkusz obserwacji dziecka podczas badania diagnostycznego

II. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania i Formy realizacji

1.Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej
a)Wykorzystywanie komputera do przygotowywania opinii psychologicznych, informacji oraz orzeczeń;
b)Posługiwanie się komputerem w celu przygotowywania potrzebnych materiałów oraz pomocy dydaktycznych;
c)Wykorzystywanie Internetu jako źródła wiedzy z zakresu psychologii,
d)Przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, narzędzi do diagnozy, zaleceń, itp.;
e)Wykorzystanie programu do prezentacji multimedialnych przygotowywanych na szkolenia i prelekcje.

Termin: Na bieżąco
Sposób dokumentowania: Opinie psychologiczne, informacje, orzeczenia, wydruki, notatki, karty indywidualne, posiadane materiały

2.Korzystanie z programów komputerowych w praktyce
terapeutycznej.
Wykorzystanie komputera jako narzędzie w pracy terapeutycznej z dzieckiem (nauka czytania, pisania, ćwiczenia z zakresu percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, spostrzegawczości)

Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: Notatki w kartach indywidualnych

3.Wykorzystywanie stron internetowych do zamieszczenia publikacji
a)Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego;

Termin: Pierwszy rok stażu
Sposób dokumentowania:Wydruki

b)Zamieszczenie artykułów na temat autyzmu oraz zespołu Aspergera na stronie Zespołu PPP nr 1 w Poznaniu

Termin: Cały rok stażu
Sposób dokumentowania:Wydruki

4.Wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji
a)Wyszukiwanie informacji związanych z awansem zawodowym;
b)Wyszukiwanie informacji mających na celu poszerzenie, uzupełnienie i aktualizowanie posiadanej wiedzy psychologicznej, pedagogicznej.

Termin: Przez cały okres stażu
Sposób dokumentowania:Wniosek o rozpoczęcie stażu, PRZ, notatki

III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania i Formy realizacji

Zainicjowanie powstanie wewnątrzporadnianego zespołu samokształceniowego psychologów i pedagogów zajmujących się problematyką całościowych zaburzeń rozwoju, w tym autyzmu
a)Przygotowanie oraz przedstawienie nowych narzędzi diagnostycznych autyzmu;
b)Prezentacja różnorodnych form terapeutycznych autyzmu;
c)Różnicowanie diagnostyczne całościowych zaburzeń rozwojowych od innych zaburzeń rozwoju dziecka.

Termin: W ciągu stażu
Sposób dokumentowania: Protokolarz

Szkolenia dla nauczycieli i pedagogów w przedszkolu
oraz szkole
a)Prowadzenie rad szkoleniowych na tematy związane z problematyką autyzmu i zespołu Aspergera;
b)Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli szkół i przedszkoli związanych z tematyką autyzmu oraz zespołem Aspergera.

Termin: Według harmonogramu pracy Poradni
Sposób dokumentowania: Prezentacje, sprawozdania, notatki

IV. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania i Formy realizacji

Opracowanie i wdrożenie planu pracy z dwójką dzieci
z autyzmem
Zajęcia edukacyjne z dwójką dzieci z autyzmem

Termin: W ciągu stażu
Sposób dokumentowania:Notatki w kartach indywidualnych, scenariusze zajęc

Opracowanie i wdrożenie planu pracy z grupą dzieci z zespołem Aspergera
Zajęcia w kilkuosobowej grupie dzieci z zespołem Aspergera
Termin: W ciągu stażu
Sposób dokumentowania: Notatki w kartach indywidualnych, scenariusze zajęc

V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji

Opracowanie i przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców
Warsztaty dla rodziców dzieci autystycznych

Termin:Zgodnie z zapotrzebowaniem
Sposób dokumentowania: Ankiety ewaluacyjne uczestników warsztatów, prezentacja multimedialna

VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania i Formy realizacji

Współpraca ze Stowarzyszeniem ProFuturo.
Podjęcie współpracy w celu szerszego propagowania potrzeby wczesnej diagnozy i interwencji oraz dzielenia się wiedzą dotyczącą pracy terapeutycznej ze studentami i osobami pracującymi w Punkcie Konsultacyjnym.

Termin:Zgodnie z zapotrzebowaniem
Sposób dokumentowania: Potwierdzenie współpracy

Współpraca z logopedą Poradni
Konsultacje indywidualnych przypadków w celu stworzenia planu kompleksowej terapii dziecku z autyzmem

Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: Karty indywidualne dzieci

Kontakt z placówkami oświatowymi
a)Obserwacje dzieci podczas pobytu w placówce pod kątem zaburzeń autystycznych;
b)Porady i pomoc psychologiczna dla nauczycieli;
c)Konsultacje z nauczycielami indywidualnych przypadków dzieci ze spektrum autyzmu na terenie placówek oświatowych.

Termin:Zgodnie z zapotrzebowaniem
Sposób dokumentowania: Potwierdzenie współpracy

VII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania i Formy realizacji

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
a)Wczesna diagnoza zaburzeń rozwojowych dzieci zgłaszanych do poradni z podejrzeniem autyzmu i zespołu Aspergera;
b)Udzielanie porad, konsultacji i wsparcia rodzicom dzieci;
c)Udzielanie wskazówek terapeutycznych i zaleceń do pracy z dzieckiem w domu.

Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: Karty indywidualne, notatki

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych
z występowaniem trudnych zachowań u dzieci z autyzmem
a)Formułowanie zaleceń do pracy z dzieckiem
w domu oraz w szkole/ przedszkolu.

Termin:Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: Karty indywidualne, notatki

Przeciwdziałania i przezwyciężanie trudności szkolnych
a)Badania diagnostyczne
b)Formułowanie zaleceń do pracy z dzieckiem w domu oraz w szkole/ przedszkolu.

Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentowania: Karty indywidualne, notatki


Zatwierdzam do realizacji:


........................................ data i podpis podpis nauczyciela Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.