X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11698
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO - MONIKI SZCZYGIEŁ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela: Monika Szczygieł

Nazwa organu nadzorującego szkołę: Małopolskie Kuratorium Oświaty

Nazwa organu prowadzącego szkołę: Gmina Słomniki

Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach

Nauczany przedmiot: język angielski

Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Rozpoczęcie stażu: 1 / 09 / 2008 r.

Zakończenie stażu: 31 / 05 / 2011 r.


Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Czynności organizacyjne.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego i przygotowanie planu rozwoju.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Na bieżąco
Wrzesień 2008
Notatki własne.
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
- Założenie teczki „Awans zawodowy”.
- Gromadzenie dokumentacji.
- Praca nad uzyskaniem celu, jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Wrzesień 2008 r.
Na bieżąco
Cały okres stażu
Maj 2011r.
Teczka „Awans zawodowy”.
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora szkoły.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. - Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. Czerwiec 2011 r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
- Prawidłowe wypełnienie wniosku.
Czerwiec 2011 r.
Wniosek.


§ 8 ust. 2 pkt.1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
- Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych doskonaleniach zawodowych (rady szkoleniowe, warsztaty, kursy, konferencje metodyczne).
Na bieżąco
Zaświadczenia, potwierdzenie uczestnictwa.
2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu. - Studiowanie literatury fachowej.
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego.
- Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na lekcjach języka angielskiego.
- Urozmaicenie zajęć.
Na bieżąco
Notatki własne
3. Opracowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów znajomości słownictwa i struktur angielskich dla uczniów klas 4 - 6 SP
- Opracowanie regulaminu konkursu.
- Przygotowanie uczniów.
- Opracowanie i przeprowadzenie konkursu.
- Pozyskanie nagród dla uczniów.
Rok szkolny 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów.
4. Opracowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów znajomości języka angielskiego oraz kultury i historii Wielkiej Brytanii dla klas 1-3 Gim.
- Opracowanie regulaminu konkursu.
- Przygotowanie uczniów.
- Opracowanie i przeprowadzenie konkursu.
- Pozyskanie nagród dla uczniów.
Rok szkolny 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów.
5. Prowadzenie koła języka angielskiego.
- Opracowanie planu wynikowego pracy koła.
- Przeprowadzenie zajęć.
- Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych.
Rok szkolny 2008/2009, 2009/2010
Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć.
6. Pogłębianie wiedzy dotyczącej historii i kultury naszego kraju w ramach zajęć języka angielskiego, zapoznanie uczniów z atrakcjami turystycznymi w Polsce.
- Przeprowadzenie zajęć.
Na bieżąco
Scenariusze zajęć.
7. Współpraca z wychowawcami klas.
- Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących wyników w nauce bądź zachowania ucznia.
Na bieżąco
Notatki własne.


§ 8ust.2 pkt.2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
- Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.
- Korzystanie z internetowych edukacyjnych newsletter’ów.
- Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla pedagogów.
Na bieżąco
Na bieżąco
Cały okres stażu
Notatki własne.
2. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej.
- Samodzielne tworzenie pomocy naukowych.
- Opracowywanie sprawdzianów, testów, kartkówek dla uczniów.
- Pisanie sprawozdań, planów pracy, planów wynikowych itp.
- Przygotowywanie dla uczniów dyplomów za udział w konkursach.
Cały okres stażu Załączone wzory wybranej dokumentacji.
3. Wykorzystanie Internetu i technologii komputerowej jako źródła ciekawych ćwiczeń w pracy z uczniami.
- Przeprowadzenie zajęć pochodzących z Internetu z wykorzystaniem ćwiczeń sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów.
- Przeprowadzenie lekcji ćwiczących umiejętność pisania i odpisywania na maile w języku angielskim.
- Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego oraz programów multimedialnych do nauki języka angielskiego.
Cały okres stażu
Scenariusze przeprowadzonych zajęć.
4. Gromadzenie i wykorzystanie wideoteki szkolnej na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych języka angielskiego.
- Systematyczne gromadzenie płyt DVD wykorzystywanych do prowadzenia zajęć języka angielskiego.
Cały okres stażu
Spis zgromadzonych tytułów.


§ 8 ust.2 pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
- Opracowanie scenariusza zajęć.
- Przygotowanie materiałów.
- Przeprowadzenie zajęć w obecności zaproszonych nauczycieli.
- Dyskusja z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć uwzględniające analizę i efekty.
2. Przeprowadzenie szkolenia w zespole przedmiotowym.
- Opracowanie materiałów.
- Przeprowadzenie szkolenia.
- Dyskusja na temat przeprowadzonego szkolenia.
Rok szkolny 2009/2010
Wydruk materiałów szkoleniowych.
3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
- Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
- Opracowywanie i udostępnianie scenariuszy zajęć zainteresowanym nauczycielom.
- Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego – wymiana poglądów, uwag, dzielenie się doświadczeniem.
- Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Na bieżąco
Wg potrzeb
Cały okres stażu
Rok szkolny 2008/2009
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Notatki własne
Przesłanie planu rozwoju zawodowego na stronę internetową.


§ 8 ust.2 pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania na dodatkowych zajęciach języka angielskiego w klasie I gimnazjum z wykorzystaniem multimedialnych programów komputerowych, płyt DVD, Internetu.
- Opracowanie autorskiego programu nauczania języka angielskiego.
- Realizacja programu nauczania podczas zajęć.
- Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych.
Rok szkolny 2008/2009
Kopia programu nauczania zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną, sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć.
2. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego dla II i III etapu edukacyjnego.
- Opracowanie i przedstawienie uczniom przedmiotowego systemu oceniania.
Wrzesień 2008
Potwierdzenie Dyrektora szkoły


§ 8 ust. 2 pkt.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Współpraca z Samorządem Uczniowskim Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej.
- Współpraca z samorządem przy organizowaniu różnego rodzaju imprez szkolnych czy charytatywnych.
Cały okres stażu
Notatki własne.
2.
3. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
- Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami.
- Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym.
Cały okres stażu Notatki własne.
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów.
- Systematyczna lektura literatury pedagogicznej.
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.
Cały okres stażu
Notatki własne.


§ 8 ust.2 pkt.4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Pozyskiwanie sponsoringu, pomocy dydaktycznych dla uczniów.
- Współpraca z wydawnictwami językowymi.
- Rozpoznanie sytuacji materialnej wychowanków.
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
2. Współpraca z wydawnictwami szkolnymi.
- Udział w zorganizowanych konferencjach, warsztatach.
- Zapoznanie z nowymi ofertami na rynku.
- Konsultacje z przedstawicielami wydawnictw.
Cały okres stażu Zaświadczenia.
3. Współpraca z organizacjami szkolnymi oraz pedagogiem szkolnym.
- współpraca z Samorządem Uczniowskim
- Konsultacje z pedagogiem szkolnym.
Systematycznie w okresie odbywania stażu
Stosowne zaświadczenia.
4. Współpraca z biblioteką szkolną.
- Rozbudzanie potrzeb czytelniczych uczniów.
5. Współrealizacja projektu „English around us”.
- Aktywny udział w projekcie „English around us”.
Rok szkolny 2008/2009
Opis realizacji projektu, zdjęcia, sprawozdanie.

6. Udział w projekcie „Szkoła Globalna” - pomoc w kontaktach z młodzieżą anglojęzyczną za pomocą Internetu
Rok szkolny 2008/2009


§ 8 ust. 2 pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.
- Indywidualne konsultacje z rodzicami.
- Wspólne spotkania ucznia, rodzica, nauczyciela i pedagoga szkolnego.
- Stały kontakt telefoniczny.
- Natychmiastowe informowanie o problemach i podejmowanie właściwych zadań.
- Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
Cały okres trwania stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
2. Stała obserwacja oraz wspólna analiza wyników w nauce wychowanków oraz ich zachowania.
- Rozmowy z uczniami na temat ich problemów oraz wspólne znajdywanie rozwiązań.
- Przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.
- Kształtowanie postawy otwartości i ciekawości świata.
- Kształtowanie postawy świadomego wyboru przyszłej drogi życiowej i kariery zawodowej.
- Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.
- Kształtowanie postawy tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.
Cały okres trwania stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły


§ 9 ust. 3 Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.

1.
2.


Autor zastrzega sobie prawo zmiany planu zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.