X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11692
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO STARAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

§7 ust.2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Ewaluacja działań własnych

- Określenie mocnych i słabych stron własnej pracy (Czerwiec każdego roku, Autorefleksja.)
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (Czerwiec 2013, Sprawozdanie ze stażu)


2. Poszerzanie umiejętności w zakresie pracy rewalidacyjno – wychowawczej – pogłębianie wiedzy oraz metod pracy z dzieckiem głębiej upośledzonym umysłowo

- Udział w różnych formach doskonalenia i kształcenia zawodowego (poszukiwanie ciekawych technik plastycznych; poszerzanie zakresu metod pracy z dziećmi up. umysłowo - pedagogika zabawy, doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami uczniów) (W okresie stażu, Zaświadczenia)
- Prowadzenie zajęć pokazowych dla nauczycieli stażystów i praktykantów (Wg harmonogramu, Konspekty )
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (W okresie stażu, Konspekty, notatki z przebiegu, wnioski)

3.Samodzielne rozbudowywanie warsztatu pracy

- Tworzenie i doskonalenie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (Cały okres stażu, przykładowe IPET-y)
- Założenie Kącika Zainteresowań – gromadzenie eksponatów (W okresie stażu, Fotografie )
- Współpraca z Zespołem Szkół Sportowych w Mysłowicach – zorganizowanie zajęć czytelniczych (W okresie stażu, Zaświadczenia, notatki)
- Organizacja i współorganizacja akademii, imprez i uroczystości szkolnych i klasowych (Wg harmonogramu, Zaświadczenia)


§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów

- Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe) (Cały okres stażu, harmonogram spotkań)
- Współpraca z PPP w Mysłowicach oraz MOPS (Wg potrzeb, zaświadczenia)
- Udział w pracach komisji materialno - opiekuńczej (Cały okres stażu, zaświadczenie)


2. Działania mające na celu rozwijanie zainteresowań i potrzeb uczniów

- Nawiązanie współpracy z Mysłowickim Ośrodkiem Kultury i Sztuki „Trójkąt” w Brzezince – organizacja wystawy prac plastycznych uczniów (Dwa razy w roku szkolnym, ogłoszenie o organizacji wystawy prac plastycznych, fotografie)
- Organizacja wycieczek dla dzieci do ciekawych miejsc w naszym regionie (Cały okres stażu, karty wycieczek)
- Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (Cały okres stażu, zaświadczenie)


3. Działania uwzględniające problemy społeczne i cywilizacyjne

- Kształtowanie aktywnej postawy wobec ochrony zdrowia, bezpieczeństwa własnego i innych:
- Organizacja spotkań z przedstawicielami różnych zawodów – policjant, strażak ( raz w ciągu roku szkolnego, fotoreportaż)
- Prowadzenie zajęć o tematyce prozdrowotnej oraz profilaktyczno – wychowawczej w ramach realizacji programu „Spójrz Inaczej” (Cyklicznie – jeden raz w roku szkolnym, konspekty)

- Uwrażliwianie na potrzeby zwierząt oraz rozwijanie postawy proekologicznej:
- Udział uczniów w akcji „Sprzątanie Świata” (Wrzesień każdego roku., potwierdzenie , fotografie)
- Udział uczniów w akcji „Pełna miska dla schroniska” (Grudzień każdego roku, potwierdzenie, fotografie)


§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno-terapeutycznej.

- Prowadzenie dokumentacji uczniów z wykorzystaniem komputera (Cały okres stażu, Dokumentacja uczniów)
- Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów, zaproszeń, dyplomów (Cały okres stażu, Wybrane scenariusze)
- Tworzenie prezentacji multimedialnych (Power Point), ułatwiających przekazywanie wiedzy uczniom (Wg potrzeb, płyta CD)
- Korzystanie z edukacyjnych programów multimedialnych (płyta CD)
- Opracowanie ulotek informacyjnych dla rodziców (Wg potrzeb, przykładowa ulotka)
- Wykorzystywanie w czasie zajęć Internetu, jako źródła informacji dla uczniów


2.Wykorzystanie Internetu, jako źródła informacji.

- Korzystanie z portali edukacyjnych (Cały okres staż, Adresy stron Internet)
- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego (Cały okres stażu, Potwierdzenie opiekuna stażu)
- Zamieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – Plan Rozwoju Zawodowego, scenariusze zajęć (raz w roku, Zaświadczenia)


§7 ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Wzbogacanie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej

- Studiowanie literatury (W okresie stażu, Bibliografia)
- Zapoznanie się z nowymi pozycjami książkowymi oraz czasopismami przydatnymi do własnej pracy (W okresie stażu, Bibliografia)

2. Nawiązanie współpracy z psychologiem i pedagogiem szkolnym

- Przeprowadzanie rozmów, omawianie sytuacji uczniów (Na bieżąco, Potwierdzenie, notatki)

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych

- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uczniami, którzy przejawiają trudności w przyswajaniu bieżącego materiału ( raz w tygodniu, Scenariusze zajęć)
- Rozwiązywanie problemów wychowawczych (Wg potrzeb, Notatki własne)


§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Stosowanie przepisów prawa oświatowego

- Analiza Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, rozporządzeń MENiS, podstaw programowych (w okresie stażu, Notatki własne)
- Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego (Cały okres stażu, notatki własne)
- Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu (IX 2010, Kontrakt )
- Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego oraz sporządzenie sprawozdania (Cały okres stażu, Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie)


2. Stosowanie i wykorzystanie w swojej pracy przepisów dotyczących pomocy społecznej

- Zaznajomienie rodziców z podstawowymi uprawnieniami, ulgami i przepisami prawnymi dotyczącymi osób niepełnosprawnych (Cały okres stażu, Referat )
- Pomoc w wyszukiwaniu informacji, gromadzenia dokumentów potrzebnych do uzyskania pomocy ze strony instytucji (Wg potrzeb ,Notatki )

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.