X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11662
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Renata Stąpor

Szkoła: Zespół Szkół im. Ks Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu

Nauczany przedmiot: język angielski

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008

Data zakończenia stażu: 31.05.2011


§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania w nich zmian.

1. Zadanie: Konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz analiza ich wyników. Formy realizacji: Opracowanie i przeprowadzenie testów kompetencji i diagnostycznych, próbnych egzaminów gimnazjalnych. Termin: początek i koniec roku szkolnego w klasie VI, I gimnazjum oraz III gimnazjum. Dowody realizacji: Testy kompetencji, diagnostyczne i analiza wyników.

2. Zadanie: Wykorzystanie wiedzy uzyskanej na szkoleniach dotyczących egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Formy realizacji: Opracowanie i wdrożenie programu dodatkowych zajęć dla uczniów w gimnazjum przygotowujących do egzaminu. Opracowanie i wdrożenie programu kółka języka angielskiego dla uczniów zdolnych i z problemami w nauce. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: Zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych, Program kółka j. angielskiego dla gimnazjum.

3. Zadanie: Ewaluacja własnych działań. Formy realizacji: Opracowanie narzędzi ewaluacyjnych i ich wykorzystanie w pracy. Ewaluacja planów wynikowych zgodnie z najnowszą podstawą programową. Ewaluacja planu pracy wychowawcy opracowanego na podstawie programu wychowawczego szkoły. Ewaluacja programów prowadzonych zajęć pozalekcyjnych. Prowadzenie w klasach I-III Szkoły Podstawowej indywidualnych kart pracy ucznia oraz kart osiągnięć w celu sprawniejszego badania wiadomości uczniów. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. Dowody realizacji: Plany wynikowe, plan pracy wychowawcy klasowego, karty pracy ucznia, sprawozdania.

4. Zadanie: Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Formy realizacji: Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego. Opracowanie zestawow materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej i gimnazjum ( krzyżówki, rebusy, quizy, itp.), scenariuszy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Modernizowanie pracowni języka angielskiego. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz nagród od wydawnictw anglojęzycznych. Termin: wg potrzeb. Dowody realizacji: Zaświadczenia, certyfikaty.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Zadanie: Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów. Formy realizacji: Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową, współpraca ze szkolną Radą Rodziców). Rozmowy z pedagogiem szkolnym. Konsultacje z innymi nauczycielami. Obserwacje uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Indywidualne rozmowy z uczniami. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: Adnotacje w dzienniku.

2. Zadanie: Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy. Formy realizacji: Organizowanie konkursów: -Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA, -Konkurs dla klasy IV” Spelling Master” po uprzednim przeprowadzeniu eliminacji. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych i intergracyjnych oraz sprawowanie opieki nad uczniami. Organizowanie imprez na zagospodarowanie czasu wolnego od nauki ( np.dyskoteki, pikniki). Organizowanie przedstawień w języku angielskim. Przygotowywanie uczniów i prowadzenie konkursów przedmiotowych. Organizowanie Dnia Europy i konkursu z Wiedzy o Unii Europejskiej.
Organizowanie akcji o zasięgu lokalnym np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata oraz propagujące zdrowy styl życia. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym. Dowody realizacji: Test konkursu potwierdzony przez opiekuna stażu. Dokumentacja fotograficzna, potwierdzenie opiekuna stażu. Karty wycieczek, dokumentacja fotograficzna. Pisemne oświadczenie, dokumentacja fotograficzna. Dokumentacja fotograficzna, potwierdzenie opiekuna stażu. Potwierdzenia udziału. Scenariusz imprez, kopie testów. Dokumentacja fotograficzna, potwierdzenia.
Zapisy w dzienniku, dokumentacja fotograficzna. Zapisy tematów w dzienniku. Plan wychowawczy. Scenariusze zajęć.

3. Zadanie: Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Formy realizacji: Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki. Dowody realizacji: Plan wychowawcy klasowego.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Zadanie: Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. Formy realizacji: Sporządzanie narzędzi pomiaru dydaktycznego, zaproszeń, dyplomów, ogłoszeń.
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych. Przygotowywanie potrzebnych dokumentów: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć. Komputerowe przygotowywaniu dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw językowych oraz nauczycielami. Przygotowywanie wystroju pracowni językowej. Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych w prowadzeniu lekcji.
Wypisywanie świadectw w formie elektronicznej. Korzystanie z zasobów Internetu (np.wyszukiwarki). Dowody realizacji: Testy, sprawdziany, dyplomy pisane na komputerze.
Potwierdzenie opiekuna stażu. Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego. Wykaz adresów portali edukacyjnych. Konspekty zajęć.

2. Zadanie: Doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela. Formy realizacji: Udział w kursach i szkoleniach. Konsultacje z nauczycielem informatyki. Wykorzystanie portali językowych w samokształceniu. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: Zaświadczenia lub potwierdzenia dyrektora szkoły. Spis adresów portali.

3. Zadanie: Publikacje w Internecie. Formy realizacji: Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- planu rozwoju zawodowego. Termin: maj 2009. Dowody realizacji: Adres strony www.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiazywaniu problemów.

1. Zadanie: Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, dydaktyki i pedagogiki. Formy realizacji: Uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia i kursach kwalifikacyjnych.
Studiowanie literatury fachowej w formie pracy samokształceniowej. Konsultacje. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: Zaświadczenia. Bibliografia. Wykaz konsultacji.

2. Zadanie: Rozpoznawanie i rozwiazywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym. Formy realizacji: Organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualnej pomocywychowankom. Objęcie szczególna troską uczniów słabych. Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy przez udział w konkursach ( indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań. Przeciwdzialanie konfliktom w klasie. Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia. Działanie na rzecz podnoszenia kultury osobistej. Przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą . Spotkania z „gośćmi”. Opracowanie planu wychowawczego klasy zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym. Dowody realizacji: Wnioski do programu wychowawczego szkoły. Protokoły z konkursów. Zapisy tematów w dzienniku. Plan wychowawczy klasy.

3. Zadanie: Kierowanie , zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim. Formy realizacji: Diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną ( rozpoznawanie trudności szkolnych, kierowanie uczniów na badania, realizacja zaleceń poradni). Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie nauczania, sprawdzania i oceniania uczniów. Zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami ( służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych; informowanie rodziców o zagrożeniach młodzieży narażonej). Rozmowy wychowawcze z uczniami. Konsultacje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami przy rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych oraz pozaszkolnych. Organizowanie klasowych i szkolnych imprez kulturalnych. Pedagogizacja rodziców. Wystąpienia na zebraniu rodziców dotyczące tematyki wychowawczo –dydaktycznej. Kontakty podczas wywiadowek, dni otwartych i spotkań indywidualnych. Dowody realizacji: Ankiety. Zapisy w dzienniku. Adnotacje w dzienniku lekcyjnym. Adnotacje w dzienniku lekcyjnym. Karty wycieczek, listy obecności. Zaświadczenia. Fotografie. Wpisy do dziennika. Potwierdzenia rodziców.

§ 7 ust.2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Zadanie: Pomoc rodzicom uczniów mających trudności w nauce. Formy realizacji: Kierowanie uczniów mających trudności w nauce na badania do poradni psychologiczno- pedagogicznej. Termin: na bieżąco. Dowody realizacji: Zbiór dokumentów.

2. Zadanie: Wspóltworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela. Formy realizacji: Udział w konstruowaniu i modyfikacji dokumentow szkolnych. Udział w pracach komisji ( egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych,). Klasyfikowanie i promowanie uczniów. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: Listy obecności,
Sprawozdania.

3. Zadanie: Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi. Formy realizacji: Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: Zaświadczenia pedagoga szkolnego.


Opracowała: mgr Renata Stąpor

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.