X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11496
Przesłano:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - test

Test Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

1. Zależności między pracodawcą a pracownikiem zawarte są w:
a) kodeksie pracy,
b) kodeksie cywilnym,
c) kodeksie postępowania administracyjnego.

2. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest:
a) ponoszenie odpowiedzialności za stan bhp w zakładzie pracy,
b) wypłacać odszkodowania pracownikom za prace w warunkach szkodliwych,
c) wywozić na złomowisko niesprawne maszyny i urządzenia.

3. Uczeń odbywający zajęcia praktyczne na warsztatach powinien przed przystąpienie do pracy zapoznać się z:
a) Regulaminem Świadczeń Socjalnych,
b) Regulaminem Warsztatów,
c) Planem Finansowym Warsztatów.

4. Warsztaty są obowiązane udostępnić uczniowi do stałego korzystania:
a) akty prawne dotyczące prawa pracy, np. Polskie Normy,
b) instrukcje stanowiskowe bhp,
c) rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej z zakresu bhp.

5. Podstawowym obowiązkiem każdego ucznia na warsztatach jest:
a) zgłaszanie każdego wypadku w Kuratorium Oświaty,
b) usuwanie wszystkich nieprawidłowości dotyczących zagadnień bhp,
c) przestrzeganie przepisów i zasad bhp.

6. Obowiązkiem każdego ucznia jest:
a) przypominanie kolegom o stosowaniu odzieży ochronnej,
b) poddawanie się szkoleniom z zakresu bhp,
c) dokonywanie samodzielnych napraw maszyny gdy ta się zepsuje.

7. Uczeń ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy gdy:
a) znacznie spóźnił się na zajęcia warsztatowe,
b) warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp,
c) kolega, z którym pracuje jest przemęczony.

8. Państwowy nadzór nad warunkami pracy sprawuje:
a) Związek Zawodowy,
b) Społeczny Inspektor Pracy,
c) Inspekcja Sanitarna.

9. Ergonomia zajmuję się systemem:
a) człowiek – elektryczność,
b) człowiek – pole elektromagnetyczne,
c) człowiek – maszyna.

10. Uczeń ma obowiązek poddawać się badaniom:
a) okresowym,
b) półrocznym (semestralnym),
c) po każdym zwolnieniu lekarskim.

11. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniach:
a) Komunikacyjnych,
b) Dotyczących ochrony środowiska pracy,
c) Stanowiskowych.

12. Przed przystąpieniem do pracy uczeń powinien zapoznać się z dokumentacją:
a) zawierającą statystykę wypadków,
b) finansową stanowiska pracy,
c) oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

13. Przed rozpoczęciem pracy na obrabiarce uczeń powinien:
a) zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty,
b) umyć dokładnie ręce,
c) otworzyć okno.

14. W czasie pracy uczeń powinien:
a) utrzymywać stanowisko pracy w porządku i czystości,
b) samodzielnie naprawiać uszkodzone maszyny i urządzenia,
c) pomagać kolegom, którzy zbyt wolno pracują.

15. Gdy uczeń opuszcza swoje stanowisko pracy przy obrabiarce najpierw:
a) zmienia parametry technologiczne maszyny, tak aby pracowała ona wolniej,
b) wyłącza obrabiarkę,
c) prosi kolegę, aby ten go zastąpił.

16. Obsługa maszyny, która nie posiada osłon na częściach wirujących jest:
a) zabroniona,
b) dozwolona,
c) dozwolona pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności,

17. Do środków ochrony indywidualnej ucznia zaliczamy:
a) odzież i obuwie ochronne,
b) odciągi stanowiskowe pyłów i gazów,
c) osłony zabezpieczające wirujące elementy maszyn i urządzeń.

18. Sprzęt chroniący głowę przed uderzeniem spadających przedmiotów to:
a) beret,
b) hełm,
c) czapka.

19. Sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości to:
a) hełm ochronny,
b) urządzenie samohamowne,
c) ochraniacze kończyn.

20. Do czynników fizycznych środowiska pracy zaliczamy:
a) środki toksyczne,
b) obciążenie emocjonalne,
c) hałas.

21. Do czynników chemicznych środowiska pracy zaliczamy:
a) obciążenie fizyczne,
b) substancje toksyczne,
c) wysoką temperaturę.

22. Do czynników psychofizycznych środowiska pracy zaliczamy:
a) promieniowanie,
b) obciążenie nerwowo-psychiczne,
c) pole elektrostatyczne.

23. Wypadek przy pracy to zdarzenie:
a) powodujące zatrzymanie wszystkich maszyn i urządzeń znajdujących się na hali produkcyjnej,
b) powodujące niezdolność pracownika do pracy w okresie dłuższym niż 10 dni roboczych,
c) nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz i związane bezpośrednio z wykonywaną pracą.

24. Gdy uczeń ulegnie wypadkowi w pracy powinien:
a) powiadomić o zdarzeniu Państwową Inspekcję Pracy,
b) wyłączyć obsługiwane urządzenie i natychmiast udać się do domu,
c) bezzwłocznie powiadomić o zdarzeniu nauczyciela lub inspektora bhp.

25. Wypadek, w którym uczestniczyły dwie osoby to:
a) wypadek zbiorowy,
b) wypadek podwójny,
c) wypadek całkowity.

26. Pracownik warsztatów z podejrzeniem choroby zawodowej powinien udać się do:
a) poradni ogólnej,
b) poradni zdrowia psychicznego,
c) poradni medycyny pracy.

27. Świadczenia socjalne z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej nie obejmują:
a) renty inwalidzkiej,
b) renty rodzinnej,
c) renty kombatanckiej.

28. Rany powstające najczęściej w wyniku pochwycenia, np. przez wirujące części maszyn to:
a) rany szarpane,
b) rany kłute,
c) rany rąbane.

29. Który z wymienionych nie jest rodzajem krwotoku:
a) arteryjny,
b) żylny,
c) zewnętrzny.

30. W przypadku złamania kończyny w pierwszej kolejności należy:
a) samemu spróbować nastawić złamanie,
b) unieruchomić złamaną kończynę,
c) nakazać poszkodowanemu udać się do lekarza.

31. Oparzenie substancjami żrącymi to:
a) oparzenie chemiczne,
b) oparzenie cieplne,
c) oparzenie promieniotwórcze.

32. Przy porażeniu prądem elektrycznym w pierwszej kolejności należy:
a) uwolnić poszkodowanego spod działania prądu elektrycznego,
b) wezwać lekarza,
c) zastosować sztuczne oddychanie.

33. W przypadku zapalenia się silnika elektrycznego należy go gasić:
a) wodą z hydrantu,
b) gaśnica śniegowa,
c) gaśnica pianowa.

34. Jakiej gaśnicy używamy do gaszenia palących się książek np. w bibliotece:
a) gaśnicy pianowej,
b) gaśnicy proszkowej,
c) gaśnicy śniegowej.

35. Pożary ciał stałych, np. drewna, papieru, należą do:
a) grupy pożarów E,
b) grupy pożarów C,
c) grupy pożarów A.

36. Uczeń przed użyciem podczas pracy preparatu niebezpiecznego powinien zapoznać się:
a) z kartą przechowywania tego preparatu,
b) z kartą charakterystyki tego preparatu,
c) z kartą zaksięgowania tego preparatu.

37. Skrót NDS podczas badania czynników szkodliwych w środowisku pracy oznacza:
a) najwyższy dopuszczalny spadek,
b) najwyższe dopuszczalne stężenie,
c) najniższe działanie stężenia.

38. Warsztaty nie są zobligowane do prowadzenia rejestru:
a) pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia,
b) chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
c) zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

39. Przewożenie ciężarów na wózkach 2-kołowych poruszanych ręcznie młodocianym
chłopcom do ukończenia 16 jest:
a) dozwolona pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności,
b) dozwolona,
c) zabroniona.

40. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych chłopców przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu na odległość powyżej 25 m. ciężarów o masie:
a) 21 kg przy pracy dorywczej,
b) 18 kg przy pracy dorywczej,
c) 10 kg przy pracy stałej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.