X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11248
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r. nr 260, poz. 2593)
r. z późniejszymi zmianami

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Szymon Małecki
Stopień: nauczyciel mianowany Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach im. Kornela Makuszyńskiego
Czas odbywania stażu: 01.09.2010r. – 31.05.2013r.


(§ 8 ust.2 pkt.1). Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

Poszerzenie wiedzy i umiejętności
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły. Zgodnie z potrzebami szkoły i osobistymi
Zaświadczenia, dyplomy

Podniesienie jakości i efektywności pracy nauczycieli i uczniów przy organizacji imprez odbywających się w szkole.
Zoptymalizowanie funkcjonowania sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego z warunkami szkoły oraz potrzebami uczniów i nauczycieli w tym zakresie:
1.Znalezienie sposobu stałego zainstalowania sprzętu zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP i uzyskanie akceptacji projektu.
2.Zgromadzenie materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonania niezbędnych prac.
3.Znalezienie wykonawcy projektu.
4.Przeszkolenie kadry nauczycielskiej i uczniów w obsłudze sprzętu. 2010/2011
Sprawozdanie

Zapewnienie oprawy muzycznej do inicjatyw podejmowanych przez innych nauczycieli i uczniów.
1.Założenie zespołu muzycznego złożonego z nauczycieli i uczniów.
2.Stworzenie programu zajęć
2010/2011
Dziennik zajęć świetlicowych

Pomoc uczniom autystycznym w rozwijaniu umiejętności komunikacji. Stworzenie aplikacji komputerowej ułatwiające uczniom autystycznym opanowanie piktogramów.
2010/2011
Sprawozdanie
Przygotowanie salki (stanowiska ) do wytwarzania papieru czerpanego z makulatury pozyskanej w szkole.
1.Poznanie procesu technologicznego produkcji papieru czerpanego.
2.Skonstruowanie i przyrządów i narzędzi do produkcji papieru czerpanego metodą domową.
2.Zgromadzenie surowców i materiałów
2010/2011
2011/2012
2011/2012
Program


(§ 8 ust.2 pkt.2). Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Praca dydaktyczna
Tworzenie różnorodnych prezentacji w programie Power Point
Zgodnie z potrzebami
Sprawozdanie
Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy.
1.Publikowanie planu rozwoju, scenariuszy lekcji i referatów na stronach portali edukacyjnych.
2.Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
3.Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
4.Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych oraz z internetu na lekcjach funkcjonowania w środowisku.
5.Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
6.Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania różnorodnych materiałów na lekcje.
Na bieżąco
Sprawozdanie
Scenariusze lekcji, zapis w dzienniku

Pomoc uczniom autystycznym w rozwijaniu umiejętności komunikacji. Stworzenie aplikacji komputerowej ułatwiające uczniom autystycznym opanowanie piktogramów.
2011
Stworzony program


(§ 8 ust.2 pkt.3).Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Prowadzenie zajęć otwartych szczególnie dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Okres stażu
Scenariusze zajęć

Współpraca z nauczycielami.
Wspólne działania podejmowane w zespołach roboczych
mające na celu realizację zadań związanych z aktualnymi potrzebami szkoły.
Okres stażu
Dokumentacja

Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Prezentowanie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej zadań zleconych przez dyrektora szkoły.
Okres stażu
Protokolarz

Prowadzenie szkoleń w ramach WDN dla zainteresowanych nauczycieli
1. „Power Point- tworzę zabawy edukacyjne dla dzieci”.
2. „Produkcja papieru- zrób to sam”. 2012
2013 Sprawozdanie
Publikowanie wybranych informacji dotyczących szkoły. 1.Publikacje w lokalnej prasie.
2.Publikacje na stronach portali edukacyjnych.
3.Publikacje na stronie internetowej szkoły.
Zgodnie z potrzebami
Sprawozdanie


(§ 8 ust.2 pkt.4a).Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych

Sporządzenie programu zajęć dla zespołu muzycznego złożonego z nauczycieli i uczniów
Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć
Zajęcia świetlicowe
2010/2011
Program
plan zajęć, dziennik lekcyjny

Tworzenie indywidualnych programów nauczania dla dzieci z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym.
Gotowe programy nauczania i ich ewaluacje.
Okres stażu
Program, plan zajęć

Opracowanie i wdrożenie programu „Ekologiczny papier”. 1.Przygotowanie salki do produkcji papieru czerpanego.
2.Rozpoczęcie produkcji.
3.Wprowadzenie programu.
4.Ewaluacja Okres stażu
Program, opis i analiza


(§ 8 ust.2 pkt.4c). Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Współpraca przy organizowaniu i organizowanie uroczystości szkolnych. Przygotowanie imprez szkolnych zgodnie z przydziałem czynności oraz pomoc innym nauczycielom w ich przygotowywaniu.
Okres stażu
Sprawozdanie

Współpraca przy organizowaniu i organizowanie imprez międzyplacówkowych.
Współorganizacja, organizacja lub udział w międzyplacówkowych konkursach o charakterze sportowym, artystycznym lub rekreacyjnym ( np. udział w pikniku organizowanym przez WTZ- Trzcianka, Rejonowym Przeglądzie Teatralnym dzieci i młodzieży w Trzciance, „Mam Talent”, Turniej Tenisa Stołowego lub innych, które wynikną w okresie stażu. Okres stażu
Sprawozdanie
Rozwijanie zainteresowań młodzieży.

1.Współpraca z nauczycielami w trakcie przygotowań do różnych uroczystości szkolnych.
2.Organizowanie wycieczek dydaktyczno – krajoznawczych. Opracowanie i realizacja planów wycieczek.
Okres stażu
Karty wycieczek

Organizacja imprez klasowych
Organizacja imprez klasowych zgodnie z rocznymi planami wynikowymi. Okres stażu
dzienniki
Wytwarzanie papieru do zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wytwarzanie papieru.
2012/2013
Sprawozdanie


§ 8 ust.2 pkt.4e). Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt.4e)

Współpraca z Miejskim Zakładem Komunalnym Segregacja odpadów
Zgodnie z potrzebami
Sprawozdanie
Współpraca z MCK -Czarnków Umieszczanie artykułów w tygodniku „Nadnoteckie Echa”.
Zgodnie z potrzebami
Sprawozdanie
Współpraca z MCK -Czarnków
Podjęcie starań o nagranie w studio MCK płyty z zapisem hymnu szkoły, granego przez stworzony w szkole zespół
W zależności od efektów i możliwości
płyta

Współpraca z rodzicami uczniów
Spotkania i rozmowy z rodzicami uczniów.
Okres stażu
Zapisy w dzienniku

Udział w akcjach społecznych.
Udział w corocznych imprezach organizowanych przez CARITAS i WTZ w Trzciance „Pożegnanie lata”.
Okres stażu
Sprawozdanie

Współpraca z WTZ w Gębicach Organizowanie wspólnych przedsięwzięć np.: zawody sportowe, akcje społeczne.
Okres stażu
Sprawozdanie


(§ 8 ust.2 pkt.5). Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Opracowany opis i analiza dwóch przypadków:
1. Identyfikacja problemu.
2. Geneza i dynamika zjawiska.
3. Znaczenie problemu.
4. Prognoza (pozytywna i negatywna).
5. Propozycje rozwiązania.
6. Wdrażanie oddziaływań.
7. Efekty oddziaływań.
Okres stażu
Sprawozdanie

Prowadzenie apeli wychowawczych.
1.Prowadzenie apeli.
2.Raportowanie o efektywności działań wychowawczych.
3.Ewaluacja Na bieżąco
Protokolarz

Zgodnie z § 4 ust.3 ww. Rozporządzenia, proszę o umożliwienie wniesienia do planu rozwoju, w późniejszym terminie ewentualnych zmian.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.