X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11231
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy
dydaktycznej,
wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia
działań mających na celu doskonalenie
pracy własnej
i podniesienia jakości pracy przedszkola.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)
Lp
ZADANIA
I DZIAŁANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI
SPODZIEWANE
EFEKTY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
●Poznanie procedury awansu zawodowego

● Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

●Indywidualne pomnażanie wiedzy teoretycznej.

● Aktywne uczestnictwo pracach związanych przeprowadzeniem ewaluacji wewnętrznej.

● Śledzenie
analiza potrzeb przedszkola.

●Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersona-
- lnych.

● Uczestni –
- czenie w pracach związanych
z realizacją podstawo –
- wych funkcji przedszkola.

●Podnoszenie własnych kwalifikacji.

●Odbycie praktyk w Przedszkolu Integracyjnym nr.... w Warszawie.
● Wstępna ocena własnych umiejętności – autorefleksja, określenie swoich możliwości.

●Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 – ego grudnia 2004 r.

●Dokumentowanie planu rozwoju zawodowego.

●Uczestnictwo wybranych formach doskonalenia zawodowego:
◦ warsztatach,
◦ kursach,
◦ konferencjach związanych z doskonaleniem umiejętności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych, adekwatnie do potrzeb własnych przedszkola.

● Systematyczne zapoznanie
się z literaturą
z zakresu pedagogiki
i psychologii.

●Diagnoza dziecka pięcioletniego.

● opracowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem ewaluacji wewnętrznej
( harmonogramu, projektu, ankiet dla rodziców i nauczycieli oraz raportu z przeprowadzonej ewaluacji).

●Analiza dokumentacji placówki: Statut Przedszkola, Plan Doskonalenia Nauczycieli, obowiązujące regulaminy.

● Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola, pokonywanie trudności, doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

●Promocja przedszkola
w środowisku lokalnym.

- wystrój i zagospodarowanie Sali zabaw i zajęć.
- prowadzenie kroniki przedszkolnej.
- udział w pracy komisji socjalnej.

●Udział w kursie kwalifikacyjnym „Zarządzanie Oświatą”

●Udział w codziennym wykonywaniu czynności dyrektora placówki, oraz nauczycieli, którzy ze względu na specyfikę placówki jest inna.

Rok szkolny 2008

Okres stażu

Okres stażu

Cały okres stażu

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny
2010/2011

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Rok szkolny 2008/2009

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2009/2010

Znajomość przepisów prawa oświatowego.

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego.

Wzbogacenie warsztatu i metod pracy.

Przedstawienie raportu z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, określenie mocnych i słabych stron oraz wnioski do dalszej pracy na rok szkolny 2011/2012.

Zapoznanie ze sposobem zarządzania i kierowania placówkami oświatowymi, zmiany w prawie oświatowym itd...

Wzbogacenie doświadczenia w dziedzinach dotyczących zarówno nauczania, wychowania jak i zarządzania.

§ 8 ust. 2 pkt 2.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. ZADANIA
I DZIAŁANIA
PODEJMOWANE
PRZEZ
NAUCZYCIELA FORMY
REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI SPODZIEWANE
EFEKTY
8.

9.

10. ●Opracowanie różnorodnych dokumentów z wykorzystaniem techniki komputerowej.

●Korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

●Komunikowanie się drogą elektroniczną na tematy dotyczące pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej dzieci w wieku przedszkolnym. ●Sporządzenie planu rozwoju zawodowego oraz opis działań podjętych w trakcie odbywania stażu w formie sprawozdania.
Zapisy planów pracy dydaktyczno – wychowawczej na poszczególne miesiące.
Opracowanie dokumentów, scenariuszy, referatów, ankiet, podziękowań, dyplomów.

●Pobieranie informacji oraz ciekawych materiałów do wykorzystania w swojej pracy ze stron internetowych ( stron internetowych kuratorium, ministerstwa oraz forum nauczycielek przedszkola).
Publikacje na stronie internetowej www.edux.pl.
Wzbogacanie kącika dla rodziców w teksty piosenek i wierszy.

●Udział w forach dyskusyjnych dla nauczycieli. sierpień 2008

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Poprawne napisanie projektu planu rozwoju zawodowego oraz napisanie sprawozdania.
Sprawne posługiwanie się komputerem.

Wzbogacenie swojego warsztatu pracy o ciekawe informacje z dziedziny pedagogiki i psychologii. Pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania oświaty

Nawiązywanie znajomości na gruncie zawodowym. Wymiana spostrzeżeń na temat nauczania i wychowania.

§ 8 ust. 2pkt 3.

Umiejętność dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia lub innych zajęć.

Lp. ZADANIA
I DZIAŁANIA
PODEJMOWANE
PRZEZ
NAUCZYCIELA
FORMY
REALIZACJI
TERMIN
REALIZACJI
SPODZIEWANE
EFEKTY
●Prowadzenie zajęć dla studentki pedagogiki.

●Prowadzenie zajęć otwartych.

●Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.

●Wymiana doświadczeń między nauczycielkami.

●Pełnienie funkcji protokolanta.

●Umiejętność współpracy , przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia. Prowadzenie zajęć.

●Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz rodziców.

●Przygotowanie referatu z dziedziny pedagogiki i psychologii oraz opracowanie scenariuszy zajęć. Przekazanie zebranych materiałów nauczycielom stażystom i kontraktowym.
Przekazanie zgromadzonych materiałów do biblioteki:
●przedszkolnej,
● pedagogicznej.

●Konsultacje oraz rozmowy na temat realizacji programów nauczania, współpracy z rodzicami, metod nauczania.

● Dokumentowanie Posiedzenia Rad Pedagogicznych. Rok szkolny 2008/2009

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Rok szkolny 2009/2010 Umiejętność współpracy , przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia.

Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Wymiana doświadczeń w celu obustronnego doskonalenia warsztatu pracy.

Zainteresowanie nauczycielek wychowania przedszkolnego sposobami rozwijania zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym oraz metodami stosowanymi w ich nauczaniu.

Poprawa jakości pracy.

Zdobycie doświadczenia w tworzeniu dokumentacji

§ 8 ust. 2pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp ZADANIA
I DZIAŁANIA
PODEJMOWANE
PRZEZ
NAUCZYCIELA
FORMY
REALIZACJI
TERMIN
REALIZACJI
SPODZIEWANE
EFEKTY
●Opracowanie i realizacja programu własnego w grupie dzieci pięcioletnich: „Żyj bezpiecznie”.

●Kontynuacja programu w grupie dzieci trzyletnich. Dostosowanie programu do możliwości rozwojowych dzieci.

●Promocja poprawnych zachowań w codziennym życiu

●Systematyczne powadzenie zajęć zapraszanie gości związanych bezpośrednio z ratowaniem życia i zdrowia ludzi. Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011 Wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa:
- w domu, przedszkolu,
- poza domem,
- w kontaktach z „obcymi”.
Nawiązanie współpracy z przedstawicielami:
- Straży Pożarnej,
- Komendy Powiatowej Policji.

§ 8 ust. 2pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań przedszkola
w szczególności dotyczących działań
dydaktycznych i wychowawczych
lub opiekuńczych.

Lp. ZADANIA
I DZIAŁANIA
PODEJMOWANE
PRZEZ
NAUCZYCIELA
FORMY
REALIZACJI
TERMIN
REALIZACJI
SPODZIEWANE
EFEKTY
●Organizacja wycieczek grupowych.

●Czynny udział w przygotowaniu do konkursu piosenki przedszkolnej „WLAZŁ KOTEK NA PŁOTEK”.

●Informowanie o konkursach plastycznych na szczeblu ogólnopolskim.

●Przygotowanie uroczystości grupowych i przedszkolnych.
- Dzień Nauczyciela,
- Imieniny Mikołaja,
- Jasełka
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Rodziny,
- pożegnanie starszaków

● Cykl spotkań z udziałem rodziców „ Z BAŚNIĄ ZA RĘKĘ”.

●Organizacja konkursu wewnątrzgrupowego konkursu plastycznego: „W ŚWIECIE BAJEK”.

●Pozyskanie środków finansowych na nagrody.

●Uczestnictwo w wycieczkach na terenie naszego miasta oraz autokarowych do teatru.

●Udział w konkursie piosenki przedszkolnej.

●Przygotowanie do konkursu, udzielanie cennych wskazówek.

● Opracowanie scenariuszy uroczystości. Czynne przygotowanie do występów.

Organizacja spotkań.
Integracja działań przedszkola z domem rodzinnym.

●Ogłoszenie i rozstrzygniecie konkursu dla dzieci i rodziców.

●Ufundowanie nagród dla uczestników konkursu.

Cały okres stażu

Rok szkolny 2009/2010

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2009/2010 Poznanie ciekawych miejsc pod względem turystycznym i rekreacyjnym na terenie naszego miasta.
Wyrabianie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.
Uwrażliwienie na sztukę oraz pobudzanie bodźców estetycznych.

Zajęcie I –ego miejsca. Przełamywanie bariery leku przed publicznymi wystąpieniami.

Rozbudzanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi.

Motywowanie do uczestnictwa w życiu rodziny, zacieśnienie więzi rodzinnych.

Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zainteresowanie rodziców działaniami podejmowanymi w grupie przedszkolnej.

Zacieśnienie więzi rodzinnych.
Popularyzacja bajek różnych autorów.

Satysfakcja i radość dzieci z wykonania wspólnej pracy oraz otrzymania nagród.

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonanie zadań na rzecz oświaty pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. ZADANIA
I DZIAŁANIA
PODEJMOWANE
PRZEZ
NAUCZYCIELA
FORMY
REALIZACJI
TERMINY
REALIZACJI
SPODZIEWANE
EFEKTY
●Uczestniczenie w imprezach kulturalnych organizowanych przez MDK, SANEPID, Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

●Współpraca z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

●Współpraca z Komenda Powiatową Policji.

●Współpraca z Powiatową Strażą Pożarną.

●Współpraca ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.
Pełnienie funkcji koordynatora programu „Świeże powietrze wokół nas”.

●Współpraca z Muzeum Ziemi Rawskiej”.

●Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 1 im Tadeusza Kościuszki.

●Spotkanie z pracownikami Urzędu Miasta, Urzędu Gminy.

Współpraca z Pocztą Polską.

●Udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata.

Poznanie ludzi różnych zawodów w zakładach usługowych.

Współpraca z Nadleśnictwem.

Organizacja cyklu spotkań „Żyj zdrowo” – z lekarzem i pielęgniarką.

Organizacja wystawy prac plastycznych.

●Udział w seansach filmowych, przedstawieniach, konkursach plastycznych, Pikniku dla Przedszkolaków.

●Kierowanie na zajęcia do specjalisty logopedy.
Konsultacje w ramach rozpoznawania i rozwiązywania trudności.

●Wycieczki do Powiatowej Komendy Policji, spotkania na terenie placówki dla grupy dzieci trzyletnich.

●Wycieczki i spotkania z pracownikami Straży.

●Przeprowadzenie cyklu zajęć .

●Wycieczki w celu rozbudzenia zainteresowania kulturą, tradycjami.

●Wycieczki i spotkania z uczniami i nauczycielami.
Uczestnictwo w konkursach plastycznych oraz konkursie piosenki o tematyce ekologicznej.

●Wycieczka w celu poznania instytucji użytku publicznego.

Wycieczka i spotkanie z Panią naczelnik i pracownikami.

●Sprzątanie terenu wokół placówki.

Organizacja wycieczek i spotkań.

Organizacja wycieczki. Okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2008/2009

Rok szkolny 2009 /2010

Rok szkolny 2008/2009

Rok szkolny 2008/2009

Rok szkolny 2008/2009

Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011

Integracja przedszkolaków ze środowiskiem lokalnym.

Szybka diagnoza. Pomoc w pokonywaniu trudności w nauce i zachowaniu.

Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.

Rozbudzenie zainteresowań pracą strażaka. Wspólne zabawy strażaków z przedszkolakami.

Współpraca z rodzicami przy realizacji programu. Poszerzenie wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza.
Udział w konkursie plastycznym za zgodą rodziców „ Proszę nie pal, przy mnie”.

Integracja placówek oświatowych, przełamywanie bariery lęku przed publicznymi wystąpieniami.

Wdrażanie do dbałości o własne otoczenie.

Spotkanie z leśniczym. Rozbudzanie zainteresowań przyrodą.

Wdrożenie do zdrowego trybu życia, uświadomienie zdrowego odżywiania i nawyków higienicznych dla zdrowia.

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. ZADANIA
I DZIAŁANIA FORMY
REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI SPODZIEWANE
EFEKTY
● Analiza dwóch przypadków.
● Charakterystyka problemu i opis podjętych działań. Rok szkolny 2009/ 2010, 2010/2011 Pomoc w udzielaniu pomocy dziecku z zaburzeniami społecznymi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.