X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11314
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciuela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień
nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Nazwa i adres placówki:
Miejscowość:
Dyrektor:
Opiekun stażu:
Czas trwania stażu: 01.09.2010r – 31.05.2011r
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego


Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 8
im. Króla Maciusia I w Radomiu.
2. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w placówce
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewniania w przedszkolu bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy.
4. Zdobycie umiejętności prawidłowego prowadzenia i analizowania dokumentacji obowiązującej w placówce.
5. Podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych umiejętności nieodzownych w pracy nauczyciela, poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
6. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych wykwalifikowanych nauczycieli w połączeniu z analizą i omówieniem ich przebiegu z prowadzącym.
7. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz wykwalifikowanych nauczycieli połączone z ich analizą.
8. Poznanie specyfiki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
9. Nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami i opiekunami dzieci oraz współpracownikami.
Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r (z późniejszymi zmianami)w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola,w którym nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 1

1. Zapoznanie z przepisami i procedurami związanymi z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego:
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego;
- Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami);
• Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- rozmowa na temat procedur związanych
z awansem zawodowym;
- określenie formy współpracy;
- opracowanie kontraktu i planu współpracy;
- konsultacje, analiza, ewaluacja;
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego;
• Śledzenie informacji poświęconych oświacie w prasie i Internecie. wrzesień
2010 r. - plan rozwoju zawodowego;
- kontrakt z opiekunem stażu;
- dokumentacja własna;
- wnioski z obserwacji;
- refleksje opiekuna stażu.

2. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola. Analiza dokumentacji placówki:
- Statut Przedszkola;
- roczny plan pracy przedszkola;
- plan pracy dydaktyczno – wychowawczej przedszkola;
- dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć)
- programy autorskie dopuszczone do użytku;
- inne opinie i uchwały Rady Pedagogicznej
- zarządzenia dyrektora.
wrzesień/październik
2010 r.,
na bieżąco - notatki własne.
Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej
w przedszkolu. • Rejestrowanie pracy w dzienniku zajęć;
• Planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej;
• Dokumentowanie obserwacji dotyczących rozwoju dzieci;
• Zapoznanie ze sposobem dokumentowania pracy pedagogicznej i posiedzeń Rady Pedagogicznej;
• Udział w Radach Pedagogicznych. codziennie - wpisy w dzienniku zajęć;
- plany miesięczne;
- arkusze diagnostyczne;
- notatki własne.
Zapoznanie z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy. - Rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach;
- Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki;
- udział w szkoleniu z zakresu BHP oraz p. poż.
wrzesień/październik
2010 r. - potwierdzenie inspektora BHP;
- stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa;
- współodpowiedzialność za udzielanie pierwszej pomocy na terenie placówki;
- potwierdzenie odbycia szkolenia BHP i p. poż.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację
statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 2)

1. Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć
z dzieckiem. • Zapoznanie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik do Rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2008 r.);
• Zapoznanie z ofertą programową, wybór programu;
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli;
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu. wrzesień –
maj 2010/2011 - scenariusze zajęć;
- arkusze obserwacyjne;
- notatki własne.
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy. • Zapoznanie ze zbiorami bibliotecznymi
i dydaktycznymi;
• Opracowywanie własnych pomocy
• Wykorzystywanie i modyfikowanie narzędzi diagnostycznych. cały okres stażu - pomoce dydaktyczne;
- plany miesięczne;
- zapisy w dzienniku zajęć;
- scenariusze zajęć;
- bibliografia obejmująca pozycje z zakresu literatury metodyczno – pedagogicznej.
3. Uczestniczenie w pracach przedszkola związanych
z realizacją jego zadań. • Zapoznanie z akcjami i projektami edukacyjnymi, w których przedszkole bierze udział;
• Pomoc w ich organizacji;
• Organizowanie wyjść oraz współpraca
z instytucjami. cały okres stażu - scenariusze i wpisy w dzienniku;
- harmonogram działań.
4. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej
i informatycznej. • Zapisy planów miesięcznych w wersji elektronicznej;
• Korzystanie z zasobów internetowych dotyczących edukacji i wychowania;
• Analiza informacji o aktualizacji prawa oświatowego;
• Przygotowywanie dokumentacji stażu
z wykorzystaniem technik komputerowych;
• Publikacje w Internecie. cały okres stażu - teczka stażysty;
- płyta z zapisem elektronicznym;
- potwierdzenie zamieszczenia publikacji
w Internecie.
5. Udział w formach doskonalenia zawodowego. • Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych
i samokształceniowych Rad Pedagogicznych. cały okres stażu - zaświadczenia, dyplomy ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy
ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt. 3)

1. Poznanie sposobów gromadzenia informacji
o środowisku dzieci. • Zapoznanie z forami współpracy z rodzicami:
- zebrania;
- rozmowy indywidualne;
- uroczystości przedszkolne;
- angażowanie w życie przedszkola;
• Analiza oświadczeń, upoważnień oraz arkuszy informacyjnych dziecka. na bieżąco - notatki sporządzone na podstawie rozmów
z opiekunem oraz informacji zawartych
w literaturze fachowej;
- scenariusze uroczystości.
2. Obserwacja i analiza możliwości rozwojowych dzieci i przekazywanie informacji o postępach rodzicom. • Obserwacja i diagnoza osiągnięć:
- spotkania indywidualne z rodzicami;
- praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( z trudnościami oraz
z dzieckiem zdolnym);
• Prowadzenie kart obserwacji. cały okres stażu - karty obserwacji dziecka;
- notatki sporządzone na podstawie rozmów
z opiekunem oraz informacji zawartych
w literaturze fachowej;
- spis stron internetowych.
3. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków. • Zasięganie informacji z literatury fachowej;
• Zasoby internetowe;
• Udział w szkoleniach
• Doświadczenia opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. cały okres stażu - notatki własne;
- zaświadczenia o ukończeniu kursów.
4. Wspomaganie aktywności twórczej wychowanków. • Udział dzieci w konkursach: tanecznych, plastycznych itp.;
• Prezentowanie umiejętności dzieci podczas uroczystości szkolnych;
• Stosowanie metod twórczych w codziennej pracy. cały okres stażu - dokumentacja fotograficzna;
- zaświadczenia i dyplomy uzyskane przez dzieci;
- prezentacja wytworów dzieci na tablicach
w holu.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt. 4)

1. Nabywanie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć. • Obserwacja zajęć;
• Rozmowa pohospitacyjna;
• Konsultacje z opiekunem stażu. cały okres stażu - notatki własne, spostrzeżenia;
- scenariusze obserwowanych zajęć;
- protokoły pohospitacyjne zawierające wnioski.
2. Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych zajęć. • Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora;
• Rozmowa pohospitacyjna. cały okres stażu - scenariusze prowadzonych zajęć;
- samooceny;
- wnioski i autorefleksja;
- refleksje opiekuna stażu.
3. Określenie drogi rozwoju. • Zbieranie informacji zwrotnej o skuteczności oddziaływania wychowawczo – dydaktycznego:
- analiza własnych działań poprzez uwzględnienie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dziećmi;
- opinie dyrektora oraz innych nauczycieli dotyczące sposobu prowadzenia zajęć;
• Dokonywanie samooceny własnych działań:
- uzyskiwanie informacji zwrotnych ze strony środowiska przedszkolnego: dyrektor, Rada Pedagogiczna, rozmowy z nauczycielami, wypowiedzi dzieci, spostrzeżenia opiekuna stażu;
- uzyskiwanie informacji zwrotnych od rodziców poprzez rozmowy indywidualne i refleksje
o przeprowadzonych zajęciach;
- analizowanie własnych działań, autorefleksja. maj 2011 r. - teczka stażysty;
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

............... ................
(podpis nauczyciela stażysty) (podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.