X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11225
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Marzenna Myszka
nauczyciel mianowany
Przedszkole Integracyjne nr 5 w Świdniku

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
na stopień nauczyciela dyplomowanego

czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2010r.
data zakończenia stażu: 31 maja 2013r.


Świdnik 2010
REALIZACJA WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)
Lp
ZADANIA I FORMA
REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalającego ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego
• zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela (Karta Nauczyciela, rozporządzenie MENiS z dn. 1.12.2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli oraz z dn.14.11.2007r. zmieniające to rozporządzenie)
• analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2010r. - wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• udział w różnych formach doskonalenie zawodowego adekwatnych do potrzeb przedszkola
• studiowanie literatury pedagogicznej oraz korzystanie z publikacji internetowych
okres stażu - zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo
3. Obserwacja i analiza umiejętności dzieci
• zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi okres stażu - karty obserwacji i umiejętności dzieci
4. Wdrożenie programu wychowawczego dla przedszkola
„W grupie nie jesteś sam”
okres stażu - przykładowe scenariusze zajęć
5. Praca w zespole zadaniowym
okres stażu - potwierdzenie dyrektora
6. Czynny udział w tworzeniu narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola
okres stażu - potwierdzenie dyrektora
7. Współudział w redagowaniu gazetki przedszkolnej „Razem”
okres stażu - potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
• przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi
• tworzenie kart pracy, scenariuszy, dyplomów, zaproszeń
• tworzenie własnej dokumentacji okres stażu - potwierdzenie dyrektora
2. Wykorzystanie możliwości i zasobów Internetu
• korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli
• posługiwanie się programami komputerowymi do realizacji zadań przedszkolnych
okres stażu
3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń i metod pracy
• publikacje materiałów na stronach internetowych okres stażu
4. Promocja przedszkola na stronie internetowej placówki
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Pełnienie roli opiekuna stażu
• pomoc w opracowywaniu planu rozwoju zawodowego
• prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela stażysty
• obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż
okres stażu nauczyciela - potwierdzenie nauczyciela
- scenariusze zajęć
- plan rozwoju zawodowego
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z kadrą pedagogiczną
• prowadzenie zajęć koleżeńskich okres stażu - potwierdzenie nauczycieli

3. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece przedszkolnej scenariuszy zajęć i innych materiałów dydaktycznych
okres stażu - scenariusze zajęć
- materiały dydaktyczne

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowanie i wdrożenie programu „Bajkoterapia”
• stworzenie programu
• zatwierdzenie przez radę pedagogiczną
• realizacja programu okres stażu opracowany program
2. Opracowanie własnego programu wychowawczego
„Dobre maniery”
• przygotowanie programu
• opracowanie cyklu zajęć
• wdrożenie programu okres stażu opracowany program

§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych
1. Współpraca w tworzeniu imprez, uroczystości okolicznościowych dla środowiska lokalnego
• przygotowanie imprez i spotkań okolicznościowych dla dzieci i rodziców
okres stażu cyklicznie - scenariusze imprez, uroczystości
2. Organizowanie konkursów przedszkolnych i między przedszkolnych
okres stażu - regulaminy konkursów
3. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz w środowisku lokalnym
okres stażu - dyplomy, wyróżnienia
4. Pozyskiwanie środków na rzecz placówki
• wykonywanie ozdób na kiermasze świąteczne w miarę potrzeb - potwierdzenie dyrektora
5. Pedagogizacja rodziców
• opracowanie i wygłaszanie referatów dla rodziców
• prowadzenie „Kącika dla rodziców”
• organizowanie spotkań indywidualnych okres stażu - kserokopie protokołów
- listy obecności

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. e
Wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z psychologiem, logopedą i rehabilitantami
• konsultacje w ramach rozpoznawania i rozwiązania trudności
• realizacja zaleconych działań
• organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami na bieżąco zgodnie
z potrzebami - potwierdzenia
2. Współpraca z Komendą Rejonową Policji
• organizowanie spotkań dzieci z przedstawicielem Policji
okres stażu - potwierdzenie dyrektora
3. Współpraca ze Strażą Pożarną
• zwiedzanie budynku Straży Pożarnej
• poznanie specyfiki pracy strażaka okres stażu - potwierdzenie dyrektora
4. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury
okres stażu - potwierdzenie dyrektora
5. Aktywna i systematyczna współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami
• współorganizowanie akcji charytatywnej w przedszkolu „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
• udział w różnego typu akcjach służących zbieraniu potrzebnych artykułów dla osób potrzebujących każdego roku - potwierdzenie dyrektora
§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• zdiagnozowanie wybranych przypadków edukacyjnych lub wychowawczych
• ustalenie metod pracy i oddziaływań
• systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu okres stażu - opis i analiza przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.