X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11221
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§8 ust.2pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela- uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.


(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego. -Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
- Plan rozwoju zawodowego.
IX 2010
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. -Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego.
-Pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie fachowej literatury.
-Gromadzenie literatury metodycznej i pomocy naukowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
okres stażu
Zaświadczenia, materiały metodyczne

Wykaz literatury
Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań -Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego „Spotkanie przy choince”
- Opracowanie i przeprowadzenie gminnego konkursu plastycznego „Moja kraina ekologiczna’

2010,2011,2012

Kwiecień 2011 Projekt, scenariusze zajęć, wytwory prac dziecięcych, inscenizacja

Regulamin konkursu, zaproszenia, zdjęcia do kroniki, promocja na szkolnej stronie
Opracowanie i przeprowadzenie gminnego konkursu recytatorskiego związanego z tematyką ekologiczną „Ekologiczny wierszokleta”

- Opracowanie i przeprowadzenie ”Przedszkolnego Pikniku Rodzinnego na sportowo” 2010/2011

Maj lub czerwiec 2011,2012,2013 Regulamin konkursu, zaproszenia, zdjęcia do kroniki, promocja na szkolnej stronie

Scenariusz , zdjęcia, promocja w lokalnej gazetce i na szkolnej stronie internetowej
Współpraca z rodzicami, zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola - Prowadzenie kącika-gazetki ściennej dla rodziców „Czego uczę się w przedszkolu” oraz dbanie o estetyczny wizerunek przedszkola, prowadzenie kroniki przedszkolnej
- Uroczystości przedszkolne
Systematycznie w okresie stażu
Sprawozdania, zdjęcia, scenariusze

§ 8 ust.2.pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej -Ukończenie kursu komputerowego: „Oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w nauczaniu przedszkolnym. Przykłady zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej”

- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia 2010/2011 Zaświadczenie, potwierdzenie dyrektora szkoły
Wykorzystanie komputera do opracowywania dokumentów szkolnych, przedszkolnych, i innych materiałów
Korzystanie z Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno-wychowawczej i w życiu codziennym:
-Założenie poczty internetowej w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami
-Uaktualnianie strony przedszkola- zamieszczanie informacji i ogłoszeń dla rodziców
Okres stażu

Okres stażu

Rok szkolny 2010/2011
2011/2012
2012/2013
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Potwierdzenie dyrektora szkoły

Potwierdzenie dyrektora , adres strony

§ 8 ust. 2.pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Współpraca z innymi nauczycielami, rodzicami Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych, WDN Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Dzielenie się zdobytą wiedzą na różnych formach doskonalenia zawodowego (przeprowadzenie rady szkoleniowej) Raz w roku szkolnym Potwierdzenie dyrektora szkoły, lista uczestników, scenariusze, opinie, wnioski.
Współorganizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych na terenie placówki Według kalendarza imprez Zdjęcia, notatka w prasie, kronika, scenariusze, strona internetowa przedszkola.
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, pedagogizacja rodziców 1 raz w semestrze lista obecności rodziców, scenariusz, notatki, teksty referatów.
Opracowanie publikacji i innych materiałów związaną z wykonywaną pracą Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”, scenariuszy, referatów Rok szkolny 2010/2011
2011/2012 Publikacja w Internecie

§ 8 ust.2pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie programu działań wychowawczych Opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego w przedszkolu „Jestem wesołym przedszkolakiem” Rok szkolny 2010/2011 Program działań, ewaluacja,
Opracowanie i wdrożenie programu ekologicznego dla dzieci z oddziału przedszkolnego Rok szkolny 2010/2011 Program działań, ewaluacja

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Aktywne wspieranie dzieci w konkursach organizowanych w naszej szkole i gminie. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych i innych Okres stażu Potwierdzenie, dyplomy uczestnictwa, nagrody
Rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą. -Czytanie bajek przez nauczyciela, rodziców, gości zaproszonych,
- Zgłoszenie przedszkola do ogólnopolskiego programu „Klub Czytających Przedszkoli” Codziennie przez okres stażu
Rok szkolny 2010/2011
Zdjęcia, kronika, notatki w prasie lokalnej i na stronie internetowej szkoły
Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem i regionem Organizowanie wycieczek do środowisk przyrodniczych i społecznych oraz do kina, teatru Według harmonogramu Karty wycieczek, zdjęcia, promocja w lokalnej prasie i na stronie internetowej szkoły

Praca na rzecz szkoły -Współredagowanie dodatku do gazetki szkolnej pod nazwą Mały KRZYMOWIACZEK”

Wydawanie biuletynu dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego „Przedszkolaczek- Krzymowiaczek

-prowadzenie Kroniki Szkolnej
Raz w miesiącu przez okres stażu

2x w semestrze
Okres stażu

Dodatki i biuletyny,

Kronika szkolna, zapis w protokole

§8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z rodzicami, zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola -Plan współpracy z rodzicami
- Uroczystości przedszkolne i szkolne
- Zajęcia otwarte
- Pedagogizacja rodziców Zgodnie z planem współpracy z rodzicami, potrzebami Scenariusze, lista obecności, arkusze ewaluacji zajęć
Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami -współpraca z
- Policją
-Kołem łowieckim
-Strażą pożarną
-Miejską Biblioteką Publiczną
-Pielęgniarką szkolną

Okres stażu Scenariusz wspólnych spotkań, kronika przedszkolna, wzmianka w gazetce lokalnej i na szkolnej stronie internetowej
§ 8 ust.2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Promocja placówki
w środowisku -Organizacja gminnych konkursów plastycznych
-Uczestnictwo w gminnych konkursach przedszkolnych (plastyczne, sportowe)

Okres stażu Zdjęcia
Potwierdzenie dyrektora
Artykuły w gazetce lokalnej, na stronie internetowej
Publikacja artykułów promujących szkołę Umieszczanie artykułów w gazecie lokalnej Okres stażu Potwierdzenie dyrektora,
artykuły z gazety
Osiągnięcia w pracy zawodowej. Podziękowania, dyplomy, nagrody. Okres stażu Podziękowania, dyplomy, nagrody.

§8 ust. 2 pkt5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych
Okres stażu
Pisemna charakterystyka podjętych działań i ich efektów.

Opracowała: Iwona Surmacz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.