X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11202
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

...................
imię i nazwisko

nauczyciel Przedszkola ...............
Data rozpoczęcia stażu: .............
Opiekun stażu: .....................

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego
nauczyciela kontraktowego.
Ubieganie się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)
L.p
Działania i zadania nauczyciela
Forma/ metoda realizacji
Terminrealizacji

1 Poznanie procedur
awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczyciela
- Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
IX
2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- Rozmowa, ustalenie zasad współpracy IX
3 Zapoznanie się z tygodniowym
rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
- Obserwacja
- Udział w spotkaniach
Rady Pedagogicznej
- Organizacja własnych zajęć
Cały
okres
stażu
4 Organizowanie drogi
rozwoju zawodowego
- Ocena dotychczasowego dorobku
zawodowego zdobytych kwalifikacji
i zawodowych motywacji
IX/X
5 Dokumentowanie realizacji
planu rozwoju zawodowego
- Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu zawodowego
Cały
okres
stażu
6 Przygotowanie się do
postępowania kwalifikacyjnego
- Skierowanie wniosku do dyrektora przedszkola o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego
V
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
7 Poznanie sposobu prowadzenia
obowiązującej dokumentacji
Analiza dokumentacji przedszkola:
- Status Przedszkola
- Regulamin pracy i wynagrodzenia
- Program rozwoju przedszkola
- Dokumenty związane z zajęciami
dydaktycznymi: dziennik zajęć, rozkład zajęć
IX/ X
8 Poznanie przepisów prawa
dotyczących zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki i pracy
- Udział w szkoleniu BHP i instruktażu w tym zakresie IX/ X
9 Uczestniczenie w pracach
organów przedszkola
związanych z realizacją jej
podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
- Udział w zebraniach Rady Pedagogiczneji Rady Rodziców
- Udział w procesie WDN( Wewnątrz
przedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli)
Cały
okres stażu
Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości,
umiejętności, analizy i wyciągania wniosków
10 Obserwowanie zajęć
prowadzonych przez opiekuna
stażu i innych nauczycieli
- Obserwacja zajęć hospitowanych
- Omawianie hospitowanych zajęć z prowadzącym
Raz
w
miesiącu
11 Prowadzenie zajęć w obecności
opiekuna stażu i dyrektora przedszkola
- Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych
- Konsultacja z opiekunem stażu
- Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
- Propozycja wniosków na przyszłość
Raz
w
miesiącu
12 Poszukiwanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu nauczycieli
- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDNu W
ciągu
stażu
13 Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętnościzawodowych
- Studiowanie czasopism i literatury fachowej
- Wyszukiwanie interesujących informacji w mediach, szczególnie w internecie
W
ciągu
stażu
14 Wymiana doświadczeń - Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami
W ciągu
stażu
Zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze nauczyciela stażysty
15 Zapoznanie się z programem wychowawczym przedszkola
- Analiza podstawy programowej oraz programu przedszkola
Cały okres
stażu
16 Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
Wykorzystanie zdobytych umiejętności w swojej pracy pedagogicznej poprzez :
- zapis planów w formie elektronicznej
- redagowanie i drukowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń i pomocy do pracy indywidualnej z dziećmi
Cały
okres
stażu
17 Tworzenie kroniki prowadzonej grupy
Wykonywanie zdjęć uwieczniających ważne momenty z życia przedszkolnego dzieci
Cały okres
stażu
18 Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych
- Własne poszukiwania
- Rozmowa w zespole wychowawczym
XII/ I
19 Prowadzenie współpracy z rodzicami
Pomoc w organizowaniu uroczystości z udziałem środowiska rodzinnego dziecka,
np. Pasowanie na przedszkolaka, Dzień
Babci i Dziadka
Cały
okres
stażu
........................................
Miejscowość, data
........................................
podpis i pieczęć Dyrektora Przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.