X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11199
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacj planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego. Wychowanie przedszkolne

mgr Agnieszka Maślińska Budzisław Kościelny, 28.01.2011r
nauczyciel kontraktowy
ZSP, Przedszkole
w Budzisławiu Kościelnym

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO


"Im więcej ludzi rozwinie się dzięki Tobie, tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja"
James Clerk Maxwell

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2007r. ,
zakończyłam 25.01.2011r. Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego przedstawiłam dyrektorowi mojej placówki. Starałam się, aby uwzględniał możliwość, potrzeby dzieci, oczekiwania rodziców wobec przedszkola. Został on pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. To także czas wielu zmian w moim życiu i własnego rozwoju – jako nauczyciela i jako człowieka. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania przedszkola , oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Przez cały okres stażu dbałam o to, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z założonymi celami i potrzebami placówki, uwzględniała zgodność planowanych działań z dokumentacją ZSP oraz specyfiką prowadzonych przeze mnie zajęć .
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy a przez to pracy przedszkola.
Celem moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej a także w czasie stażu był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki.
W sprawozdaniu pragnę wykazać, że osiągnęłam zamierzone cele, a czas przeznaczony na realizację zadań nie był daremny, ale będzie owocował w dalszej pracy z dziećmi.

§7.1.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych
i wychowawczych wynikających ze statutu placówki. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w posiedzeniach zespołów samokształceniowych przedszkola. Ponadto czynnie uczestniczyłam we wszystkich uwzględnionych w harmonogramie pracy szkoły, posiedzeniach szkoleniowych. Realizacja zadań zawartych w tym obszarze polegała na współpracy ze wszystkimi organami przedszkola, tj. Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Jako członek Rady Pedagogicznej starałam się rzetelnie i czynnie współuczestniczyć w przygotowaniach dokumentów organizujących pracę przedszkola. Zdobyłam wiedzę, która pozwoliła mi zgodnie ze specyfiką przedszkola określić zadania jakie ma do wypełnienia nauczyciel –wychowawca.
Moje zaangażowanie w realizację zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo - wychowawczych objawiało się uczestnictwem w organizowanych na terenie placówki różnorodnych akcjach. Co roku uczestniczyłam w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Aktywnie udzielałam się podczas zbiórki makulatury, baterii i nakrętek. Systematycznie włączałam się w akcję „Góra Grosza”, zbiórkę żywności, maskotek dla dzieci z Domu Dziecka. Co roku włączam się w organizację Dni Otwartych w przedszkolu, które przybliżają rodzicom i dzieciom naszą placówkę. Byłam również opiekunem przedszkolnej biblioteczki oraz prowadziłam dokumentację kroniki przedszkolnej. W celu promocji przedszkola umieszczałam na stronie internetowej sprawozdania z uroczystości. Przygotowałam również prezentację placówki w formie elektronicznej, która jest dostępna na stronie internetowej naszego przedszkola

Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego.
W okresie stażu aktywnie pracowałam w Zespole Samokształceniowym Przedszkola, pełniąc funkcję lidera w roku szkolnym 2010/2011 . Spotkania te
służyły głównie wymianie poglądów, wiedzy i doświadczeń związanych z wykonywaną pracą. Zasadnicze cele, nad którymi pracowaliśmy to wyznaczenie kierunków współpracy i planowanie działań na dany rok szkolny. Zajmowaliśmy się opracowywaniem scenariuszy organizowanych imprez szkolnych. Konsultowaliśmy udział dzieci w konkursach, poruszaliśmy kwestie współpracy i pedagogizacji rodziców, rozwiązywaliśmy zaistniałe problemy wychowawcze i dydaktyczne. Ponadto skupialiśmy się nad opracowaniem form pomocy uczniom zdolnym, a także analizowaliśmy nową reformę oświatową dotyczącą przedszkola. Jednym z efektów pracy Zespołu było opracowanie Testu Kompetencji Sześciolatka, który wykorzystałam w celu zbadania dojrzałości szkolnej. Praca Zespołu Samokształceniowego pozwalała na spotkania z przedstawicielami różnych wydawnictw edukacyjnych, a co za tym idzie, zapoznanie z nowościami wydawniczymi. Udział w spotkaniach Zespołu umożliwił mi zdobywanie coraz to nowej wiedzy , także podzielić się z gronem pedagogicznym, moimi osobistymi refleksjami i wiedzą, którą przedstawiłam w postaci referatów:
1. „Rozwijanie zdolności twórczych u dzieci”
2. „Zabawy rozwijające emocjonalność dziecka”
3. „Rozwój dziecka pięcioletniego”
Referaty przekazałam do Biblioteczki Przedszkolnej oraz Biblioteki Szkolnej, aby mogły być wykorzystane przez innych nauczycieli w swojej pracy zawodowej.

Współpraca z rodzicami.
Zintegrowanie rodziców ze społecznością przedszkolną jest szalenie ważne. To rodzice decydują, co dzieje się z dzieckiem pozyskanie ich zaufania i współpracy daje gwarancję sukcesu. W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym starałam się włączać rodziców uczniów w przygotowania i realizację wielu imprez .Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Podejmując współpracę z rodzicami organizuję zajęcia otwarte, na które zapraszam rodziców. Zajęcia otwarte to sposób indywidualnego zbliżenia rodziców do problemów wychowania w przedszkolu. Dzięki tym spotkaniom rodzice są w stanie poznać atrakcyjne sposoby wypełniania zadań i stosowane metody pracy w przedszkolu. Zajęcia na które zapraszałam rodziców wyzwalały różne formy aktywności dziecka, angażując przy tym ich rodziców.
1.”Turniej matematyczny” ( 20.03.2008r )
2. „Bawimy się razem”. ( 16.04.2008 r).
3. „Jesienne zabawy z deszczem” ( 28.10.2010r)
W ramach współpracy z rodzicami prowadziłam zebrania, na których zapoznawałam rodziców z dokumentami przedszkola, informowałam o postępach w edukacyjnych oraz zachowaniu moich wychowanków. Spotkania z rodzicami często kojarzą się zarówno rodzicom, jak i nauczycielom z przykrym obowiązkiem. Oczywiście, każdy nauczyciel wie, że należy chwalić, chwalić i jeszcze raz chwalić ale niestety, nigdy nie jest tak idealnie, żeby nie pojawiały się przykre (dla obu stron) tematy. Ważny jest sposób mówienia o problemach, a ten jest w dużym stopniu zależny od relacji, jakie występują miedzy nauczycielem a rodzicem. Jeśli na zebraniu panuje atmosfera empatii i zrozumienia, łatwiej jest dojść do wspólnych, efektywnych rozwiązań. W tym celu przeprowadziłam zajęcia warsztatowe dla rodziców moich dzieci.
- „Jak pomóc dzieciom , by radziły sobie z własnymi uczuciami?”( 25.01.2008 r)
- „Gdy moje dziecko zachowuje się agresywnie” ( 22.04.2010r)
- „Zebranie organizacyjne. Witamy w przedszkolu ( 26.08.2010r)
Zorganizowałam też z warsztaty rodziców ze specjalistą- logopedą. Warsztaty te przybliżyły rodzicom problemy , jakie mogą dzieci napotykać w czytaniu i pisaniu.
- „Czy czytanie i pisanie może być łatwe?”( 14.05.2008r)
Aktywnie uczestniczyłam w dyżurach nauczycieli i spotykałam się z rodzicami podczas różnych uroczystości przedszkolnych. Znajomość przepisów systemu oświaty wykorzystywałam w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych, udzielając rodzicom informacji możliwości korzystania z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie , np. o przydzielenie bezpłatnych obiadów w szkole.

Rodzice z ochotą włączali się w organizowane i współorganizowane przeze mnie uroczystości i imprezy: Dzień Chłopca, Andrzejki, Dzień Górnika, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Powitanie Wiosny, Dzień Strażaka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Pożegnanie Sześciolatków .
Ponieważ zaistniała potrzeba pedagogizacji rodziców, na zebraniach
przedszkolnych wygłosiłam następujące referaty:
- „Dysleksja- już w przedszkolu” 14.04.2010r
- „Dojrzałość szkolna dziecka” 30. 09.2010r
- „Rozwój dziecka pięcioletniego” 24.11.2010r
Systematycznie prowadziłam kącik dla rodziców, w którym umieszczałam zagadnienia dotyczące rozwoju dziecka, oraz inne przydatne rodzicom wiadomości. Jestem opiekunem biblioteczki dla rodziców, z której rodzice chętnie korzystają. W bieżącym roku szkolnym zainicjowałam zajęcia z serii „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”. Zajęcia te odbywają się raz w miesiącu.
Rodzic bierze udział w zajęciach czytając bajkę. Ta forma współpracy z rodzicami bardzo przypadła im do gustu. Pozytywnie wyrażają się o tej inicjatywie.

§7.1.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział
w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
Od początku swojej pracy zawodowej dbałam o doskonalenie osobiste i własnego warsztatu pracy. Starałam się wykorzystywać twórcze metody pracy wykorzystującym w procesie dydaktyczno – wychowawczym nowoczesne metody aktywizujące. Dlatego uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego, które służyły mojemu rozwojowi i podniesieniu jakości pracy przedszkola. W okresie stażu brałam w następujących formach doskonalenia:
- warsztaty „Zabawy matematyczne przedszkolaków w oparciu o program prof. E .Gruszczyk- Kolczyńskiej” 29.11.2007 r
- warsztaty „Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci?”07.02.2008r
- konferencja metodyczna „Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej w kontekście zmian w systemie edukacji”10.04.2008r
- szkolenie „Praca z uczniem zdolnym”16.04.2008 r
- warsztaty „Tworzenie programów własnych”17.04.2008r
-szkolenie „Rozwijanie twórczego myślenia ucznia poprzez nowatorskie formy organizacji kształcenia oraz metody pracy dydaktycznej” 02.,04.2009r
- seminarium „Organizacja pracy szkoły podstawowej i gimnazjum zgodnie z nowa podstawą programową” 09.03.2009r
- szkolenie „Pozyskiwanie funduszy dla oświaty z EFS w Polsce”16.04.2009r
- seminarium „Praca z rodzina dysfunkcyjną” 28.04.2010r
- konferencja metodyczna „Podstawa programowa w przedszkolu”03.09.2010r
- szkolenie „Metody i techniki prowadzenia diagnozy przedszkolnej”18.10.2010
- kurs „Zabawki i upominki z papieru i tektury”04.12.2010r
- kurs „ Zabawki na choinkę”11.12.2010r
-szkolenie „Praca metodą projektu droga do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów”13.12.2010 r
Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci. Uważam zarówno wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

Samodzielne pogłębianie wiedzy pedagogicznej.
Oprócz poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, skupiłam się również na samodzielnym wyszukiwaniu potrzebnych informacji, które mogła bym wykorzystać podczas pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami.
W celu pogłębiania wiedzy metodycznej i pedagogicznej systematycznie czytałam literaturę fachową , śledziłam nowości wydawnicze.
Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć.
Na bieżąco korzystałam z zasobów biblioteki przedszkolnej w zakresie księgozbioru pedagogicznego oraz czasopism zawodowych.
Wśród czasopism zawodowych najwięcej informacji czerpałam z miesięcznika „Wychowanie w przedszkolu”. Zawarta w nim treść dostarczała aktualnych informacji z zakresu psychologii i pedagogiki, oprócz tego czasopismo było inspiracją przy doborze tematów tygodniowych do planów miesięcznych.
Potrafię wykorzystać różnego rodzaju literaturę w przeprowadzanych zajęciach, np. opowiadania, wiersze, bajki z morałem związane z zachowaniami społecznymi. W trakcie tworzenia scenariuszy i prowadzenia zajęć staram się integrować różne sfery osobowości dziecka: emocjonalną, motywacyjną i intelektualną. Systematycznie dbałam o doskonalenie wynikające z własnych potrzeb i gromadziłam materiały służące własnemu rozwojowi.
Aktywnie pracując nad samokształceniem korzystałam i zapoznałam się z następującymi pozycjami:
1.Teresa Fiutowska „Scenariusze zabaw i zajęć oraz wskazówki metodyczne do książeczek dla starszych przedszkolaków”
2.Helena Łazowska Beata Mikiciuk Barbara Moritz „Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania?”
3.Ewa Skorek „Terapia pedagogiczna”
4.„Każde dziecko to potrafi” – gry i zabawy z całego świata
7.Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
8.Marta Bogdanowicz „Piosenki do rysowania”
9.Gruszczyk – Kolczyńska E.: Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli
10.Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G „Psychologia rozwojowa
i wychowawcza wieku dziecięcego”
11.Żebrowska M. „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”
12. D. Chauvel ,, Zabawy relaksujące dla przedszkolaków”
13.Adrychowska-Biegacz J.: Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania.
14.Badowska A.: Inspiracje, pomysły : książka pomocnicza dla twórczego nauczyciela.
15.Bogdanowicz Z.: Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli.
16.Brown S.: Raz, dwa, trzy, spróbuj i Ty : zabawy matematyczne dla przedszkolaków.

§ 7.1.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywał się staż.

Analiza dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
Na początku mojego stażu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Analizowałam przepisy prawa oświatowego, których zmiany śledziłam na bieżąco. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, dokonałam analizy prawa oświatowego:
- Ustawy Karta Nauczyciela z dnia26 stycznia 1982r.(Rozdział3a,Awanszawodowynauczycieli),
- Ustawy z dnia 18lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela,
- Ustawy z dnia 15lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01grudnia 2004 r. w
sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Przeczytałam również dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego na podstawie tych dokumentów zawarłam kontrakt z opiekunem stażu, w którym określone zostały zasady współpracy i harmonogram spotkań. Wspólnie z opiekunem stażu , panią Dominiką Woźniak opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego w oparciu o rozporządzenia oraz zgodnie z planem rozwoju przedszkola. Pogłębiałam znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola. Przeanalizowałam Statut placówki, plan nadzoru pedagogicznego, Roczny Plan Pracy, regulaminy wewnętrzne,. Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela po zmianach z dn. 25 lipca 2008 r.,
Czytałam i analizowałam wszystkie nowości dotyczące awansu zawodowego
w prasie dla nauczycieli oraz Internecie. Korzystałam na bieżąco z przemyśleń i cennych porad dyrektora placówki pani Marioli Brorzyńskiej.
Dużo wskazówek rad i sugestii i ciekawych rozwiązań metodycznych znalazłam w czasopismach pedagogicznych: „Głos Nauczycielski", „Wychowanie
w Przedszkolu", „Oświata i Wychowanie”.

§ 7.1.4
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Współpraca z opiekunem stażu.
Posiadanie swojego opiekuna podczas stażu dało mi poczucie większego komfortu podczas pełnienia swoich obowiązków, bowiem miałam świadomość, iż wszelkie mogące się pojawić trudności zostaną wspólnie rozwiązane. Wspólnie ustaliłyśmy zasady współpracy , zawarłyśmy „kontrakt” określający przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć. Dobry kontakt z opiekunem pozwolił mi na podejmowanie bez skrępowania dyskusji o wszelkich niejasnościach zawsze wtedy gdy miały one miejsce, a nie tylko w założonych wcześniej sztywnych terminach. Taka sytuacja oprócz tego, że dała mi możliwość systematycznego pogłębiania swojej wiedzy wpłynęła także na to, że wraz z każdym kolejnym spotkaniem ze swoim opiekunem byłam bogatsza o nowe informacje i wskazówki, które wpływały znacząco na jakość mojej pracy, która zapewne była też odczuwalna ze strony dzieci.
Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu pozwolił mi na praktyczne ocenienie swoich postępów i porównanie przebiegu swoich zajęć do tych, które są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli. To z kolei miało swoje przełożenie na późniejsze prowadzenie przeze mnie zajęć, które stawały się coraz ciekawsze i były bardziej profesjonalnie przygotowane. Szczególną uwagę zwracałam na różnorodne formy pracy grupowej oraz aktywizację dzieci, zwłaszcza tych wycofanych, mało aktywnych.
Możliwość poprowadzenia zajęć pod okiem opiekuna stażu w wielu przypadkach utwierdziła mnie w przekonaniu o słuszności swoich decyzji odnośnie sposobu prowadzenia zajęć czy doboru ćwiczeń. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów szczegółowych oraz przebiegiem zajęć.
Omówienie przebiegu zajęć , wskazanie niedociągnięć bądź mogących pojawić się trudności stanowiło dla mnie źródło cennych rad i informacji. Natomiast dostrzeżenie przez opiekuna stażu dobrych stron poprowadzonej przeze mnie zajęć było niejako dodatkowym bodźcem i działało motywująco na moje kolejne działania.

Doskonalenie warsztatu pedagogicznego.
Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę oraz nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka: pedagogika zabawy, elementy pedagogiki alternatywnej M. Montessori, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, Metoda Gimnastyki Twórczej - improwizacji ruchowej R. Labana, Metoda Dennisona (Kinezjologia edukacyjna), zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne techniki plastyczne.W swej pracy dydaktycznej stosuję nowatorskie metody aktywizujące dzieci.
Do pracy z dziećmi wprowadzam elementy twórczego działania np. :
- elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
- elementy ćwiczeń Metodą Dennisona,
- elementy Metody Pedagogiki Zabawy,
- elementy dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
- elementy Metody Relaksacji wg Jacobsona
W swej pracy z dziećmi kładę duży nacisk na metody pracy kształtujące przyjazny stosunek do przyrody: wycieczki, spacery, zabawy przyrodnicze, aktywnie włączam się w zbiorki makulatury i baterii. Dbałość o otoczenie staram się zaszczepić u dzieci z którymi pracuję. Dzieci aktywnie uczestniczą
W zajęciach promujących właściwą postawę wobec środowiska. Biorą udział w Sprzątaniu Świata, wiosennych porządkach wokół budynku przedszkola. Częste wyjścia , które organizuję , mają na celu przybliżenie dzieciom środowiska naturalnego oraz jego poszanowanie.

Sala jako warsztat pracy.
Sale , w których prowadziłam zajęcia były atrakcyjne dla dzieci i rodziców, którzy zawsze z dużym zaciekawieniem przyglądali się gazetkom i dekoracjom wykonanym przeze mnie. Dbałam o to, by miały one ciekawą, czasami wręcz oryginalną formę. Stworzyłam w sali „ Drzewko grupowe”, „Pociąg urodzinowy”, „Dziecięcy ogródek”, wytwory te integrowały grupę przedszkolną. Aby dzieci mogły wyciszać swoje negatywne emocje i nauczyć się panować nad nimi przedszkolu w mojej sali funkcjonowały „kąciki emocji”, które były doskonałym miejscem do różnego rodzaju przemyśleń. Ważnym elementem pracy wychowawczej było również tworzenie „kontraktów grupowych”, które tworzyłam razem z dziećmi na początku każdego roku szkolnego. To w nich zawierałam normy i zasady, które dzieci starały się przestrzegać podczas zajęć i zabaw. Aktywność dzieci i zaangażowanie w powyższe działania sprawiły, że dzieci zaczęły zwracać uwagę na swoje zachowanie w przedszkolu wobec innych rówieśników i osób dorosłych. Zaczęły stosować zwroty grzecznościowe, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, zwracać uwagę na potrzeby innych, panować nad swoimi emocjami, przestrzegać ustalone normy i zasady. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom pokonywać trudności i lęki. Prowadziłam też pracę indywidualną z dziećmi rozwijającą ich zdolności i zainteresowania , także prowadziłam działania edukacyjne w celu usprawnienia pewnych dysfunkcji.

Publikowanie własnych prac. Dzielenie się swoją wiedzą.
W celu dzielenia się swoją wiedza z innymi nauczycielami publikowałam swoje własne prace na portalach edukacyjnych, mając nadzieję, iż pomogą one innym, tak jak wcześniej publikacje innych nauczycieli pomogły w mojej pracy dydaktycznej z dziećmi. Opublikowałam na stronach internetowych następujące materiały dydaktyczne:
1. Scenariusz zajęć z serii ”Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” został opublikowany w serwisie edukacyjnym Profesor.pl.
2. Scenariusz konkursu recytatorskiego „Jesienne wierszowanie” został opublikowany w serwisie edux.pl
3. Scenariusz zajęć „Dzień baśni” w serwisie nauczycieleprzedszkola.pl

Swoją wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas doskonalenia zawodowego dzieliłam się prowadząc zajęcia koleżeńskie dla nauczycieli. Podczas zajęć stosowałam aktywizujące formy i metody nauczania, wykorzystując ciekawe środki dydaktyczne. Przeprowadziłam następujące zajęcia dla nauczycieli :
1 . „O smoku siedmiogłowym i Małgosi” ( 24.04.2008r)
2. „ Kopciuszek”- czy warto być miłym dla innych ludzi? ( 21.10.2010r)

Opiekun praktyk przedszkola
Podczas swojej pracy pedagogicznej prowadziłam zajęcia w roku szkolnym 2007/2008 w obecności studentów, którzy chcieliby pracować w przedszkolu na stanowisku nauczyciela. Praktyki studenckie były dla mnie dobrą okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi, zachęceniem ich do zdobywania wiedzy i poszukiwania nowych, ciekawych rozwiązań.

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Prawidłowo prowadziłam dokumentację nauczyciela:
- dzienniki zajęć przedszkola –zapis zajęć, odnotowywanie obecności;
- pisanie planów miesięcznych oraz scenariuszy zajęć;
- prowadzenie obserwacji dzieci , wnioski wypływające z obserwacji
- dokumentacja pracy wychowawcy grupy przedszkolnej, teczka wychowawcy

§ 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego dzieci.
W sferze wychowawczej bardzo istotny elementem pracy nauczyciela jest poznanie podległej mu grupy dzieci. Służyło temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na obserwacji dzieci, ich funkcjonowania w grupie, postępów w rozwoju i stopnia przyswajania wiedzy i umiejętności. Duży walor poznawczy miała dla mnie analiza prac dzieci, którą przeprowadzałam w sposób ciągły.
W czasie trwania stażu jako podstawę realizacji programu wychowawczego planując pracę z dziećmi opierałam się na programie „ Wesołe przedszkole i przyjaciele. Program wychowania i edukacji przedszkolnej.” Dodatkowo jako wyznaczniki jego realizacji służyły mi roczne Plany Pracy Przedszkola oraz wnioski z Rad Pedagogicznych oraz Zespołów Samokształceniowych. Pomocna w doborze tematyki działań wychowawczych była również współpraca z rodzicami dzieci zwracającymi uwagę na istnienie potencjalnych zagrożeń i konieczność podejmowania działań profilaktycznych. Nie bez znaczenia okazała się także wymiana doświadczeń i konsultacje kolegów nauczycieli.
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Przedszkole wyposaża w system wiadomości, wartości, zaś społeczną osobowość dziecka w znacznej mierze kształtuje rodzina. Rolą nauczyciela powinno być, zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić a także ukierunkowywanie rodziców w kwestiach wychowawczych. Z tego zadania wywiązywałam się organizując zebrania ogólne z rodzicami, na których oprócz omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej często poruszane były zagadnienia pedagogizacji rodziców. Ponadto prowadziłam indywidualne spotkania i konsultacje z rodzicami w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź na życzenie rodzica. Przez cały okres stażu byłam w stałym kontakcie z większością rodziców i także w ten sposób starałam się na bieżąco informować ich o postępach dziecka i jego zachowaniu.

Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz logopedą.
W swojej pracy podejmowałam szereg działań wychowawczych, których celem było ukazanie dzieciom ogólnoludzkich zasad postępowania, uczenie prawidłowego reagowania na różne sytuacje.
Przygotowując i przeprowadzając działania wychowawcze zawsze konsultowałam się z pedagogiem szkolnym, organizowałam również zajęcia z panią pedagog:
- zajęcie „Zasady obowiązujące w przedszkolu. Jakie zachowania nazywamy zachowaniami agresywnymi?” ( 03.04.2008 r)
Celem tych zajęć było nie tylko nawiązanie współpracy ze szkołą, ale przede wszystkim uczenie dzieci panowania nad swoimi emocjami agresywnymi impulsami oraz zawierania zadowalających kontaktów z rówieśnikami.

Współorganizowanie i organizowanie wycieczek.
W swoich planach wychowawczych umieszczałam różnorodne wycieczki. Zarówno te po najbliższej okolicy jak i wyjazdy poza miejsca zamieszkania. Organizując wycieczki realizowałam zadania wychowawcze mające na celu integrowanie się zespołu przedszkolnego oraz zadania dydaktyczne poprzez atrakcyjną dla dziecka formę zdobywania wiedzy. W okresie stażu zorganizowałam i współorganizowałam wycieczki:

1.Wycieczka do środowiska przyrodniczego. „Święto Pieczonego Ziemniaka”.
( 26.09.2007r) .
2. Wycieczka do Ośrodka Zdrowia w Budzisławiu Kościelnym: „Poznajemy prace lekarza rodzinnego”.( 23.04.2008r).
2. Wycieczka do Gniezna: „Olimpiada Sportowa Przedszkolaków”.(16.05.2008)
3.Wycieczka do teatru w Gnieźnie: „ Dr Dolitlle i jego zwierzęta”.(24.05.2008r)
4. Wycieczka nad jezioro: „Dzień Dziecka”(03.06.2008r)
5.Wycieczka na pocztę : „Wysłanie listu do św. Mikołaja”,( 26.11.2008r)
6.Wycieczka nad jezioro: „Piknik Rodzinny”.(17.06.2010r).

Organizowanie i współorganizowanie różnorodnych konkursów
dla dzieci. Promowanie placówki w szerszym środowisku.
Ważnym dla mnie zadaniem było zawsze inspirowanie dzieci do rozwijania ich zainteresowań i zdolności. Dlatego też przygotowywałam dzieci do licznych konkursów. W ramach tych zajęć dzieci rozwijały swoje zdolności i umiejętności plastyczne i muzyczne. Udział w nich dał moim podopiecznym możliwość przystąpienia przedszkolnych gdzie odnosili sukcesy zdobywając atrakcyjne nagrody.
Szkolne Konkursy
- „Świąteczny anioł.”
- „ Wielkanocny zając”
-„Stop foliowym reklamówkom”

Przedszkolne Konkursy Plastyczne:
- „Najładniejsza Karta Świąteczna.”
- „Najładniejsze Jajko Wielkanocne.”
- „Najciekawszy kącik przyrodniczy.
Pozostałe konkursy do których przygotowywałam dzieci:

1.Dziecięcy konkurs piosenki „Śpiewajmy razem” w Kleczewie
2.Międzyszkolny Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej
„W cieniu Trzech Króli”
3. „Olimpiada Sportowa Przedszkolaków” w Gnieźnie
4. „Najgrzeczniejszy odział przedszkolny”

Przygotowując dzieci do konkursów przekazywałam wychowankom swoją wiedzę i doświadczenie, które uzyskałam w różnych formach doskonalenia oraz poprzez własne zainteresowania i samokształcenie, promowałam również nasze przedszkole w szerszym środowisku.
W celu zaangażowania rodziców w współpracę z przedszkolem zorganizowałam następujące konkursy:
- „Najpiękniejszy jesienny kącik przyrody”
- „Jesienne wierszowanie”
Konkursy te odbyły się przy współudziale rodziców. Rodzice przygotowywali kącik przyrody w przedszkolu, wzbogacali go o materiały przyrodnicze, dbali o estetykę. Do konkursu recytatorskiego repertuar, dobierali rodzice, którzy wystąpili wraz ze swoimi pociechami na tym konkursie. Dzięki prośbie skierowanej do sponsorów otrzymałam dofinansowanie do tych konkursów, co umożliwiło mi zakup atrakcyjnych nagród dla dzieci.

Podejmowanie pracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu wzmocnienie własnych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych wśród moich wychowanków i ich rodziców. W związku z tym nawiązałam współpracę z następującymi osobami i instytucjami:

Logopeda:
Współpraca z logopedą będącym stałym pracownikiem naszej placówki przebiegała następująco:
- Wspólnie z logopedą przeprowadziłam badanie wśród dzieci celem stwierdzenia występowania wad wymowy
- Realizowałam w pracy z dziećmi zestaw ćwiczeń logopedycznych opracowany
przez logopedę i dostosowany do danej grupy wiekowej – co najmniej raz w tygodniu zabawy i ćwiczenia oddechowe oraz artykulacyjne.

Pielęgniarka szkolna
Spotkania dotyczyły zagadnień dotyczących dbania o zdrowie i higienę ciała, a także pierwszej pomocy w urazach.

Biblioteka Szkolna
W trakcie trwania stażu zadanie to zrealizowałam poprzez:
- Zorganizowałam dla dzieci wycieczkę do biblioteki w celu zapoznania przedszkolaków z pracą bibliotekarza, sposobu korzystania z księgozbiorów oraz poznania oferty książkowej dla najmłodszych.

Biblioteka Publiczna w Budzisławiu Kościelnym
Nawiązałam współpracę z Biblioteką Publiczną w Budzisławiu Kościelnym. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pani bibliotekarki Teresy Fekner miałam możliwość częstego odwiedzania placówki z dziećmi, a co za tym idzie prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania czytelnicze u najmłodszych. W Bibliotece Publicznej dzieci miały również możliwość zobaczenia wielu ciekawych wystaw i ekspozycji, które to poszerzały wiedzę o otaczającym ich świecie.

Ośrodek Zdrowia w Budzisławiu Kościelnym
Nawiązując współpracę z przychodnią zdrowia zorganizowałam dla dzieci wycieczkę, podczas której zwiedzały przychodnię lekarską, poznały pracę lekarza rodzinnego, pielęgniarek, gabinet stomatologiczny, W trakcie tej wycieczki dzieci otoczone ciepłą atmosferą pracowników przychodni miały możliwość przełamywania lęków związanych z leczeniem i sytuacjami chorobowymi.

Komisariat Policji w Kleczewie
Policja jako symbol prawych zachowań i właściwych postaw stała się kolejną instytucją, z której pracą zapoznałam przedszkolaków:
- Uczestniczyłam w spotkaniu dzieci z policjantami w przedszkolu zorganizowanym w ramach akcji „Dziecko bezpieczne na drodze” .

Straż Pożarna w Budzisławiu Kościelnym
Współpracując z Ochotniczą Strażą Pożarną :
- Uczestniczyłam w zorganizowanym na terenie przedszkola spotkaniu może z pracownikami OSP, na które składała się: krótka pogawędka, prezentacja stroju strażackiego, wozu oraz pokaz sposobu gaszenia pożaru .
Przygotowałam wraz dziećmi pracę na konkurs plastyczny nt. „ Praca strażaka”

Powiatową Stacja Sanitarno – Epidemiologiczną w Koninie
- Sekcja Oświaty i Promocji Zdrowia.
W ramach współpracy z ta instytucją realizowałam w pracy z dziećmi w roku szkolnym 2007/2008 ( sześciolatki) program dotyczący edukacji prozdrowotnej.

Kopalnia Węgla Brunatnego w Koninie
Tradycją stało się zapraszanie do przedszkola przedstawiciela zawodu górnika. Dzieci miały okazję zapoznać się ze specyfiką pracy w kopalni, z legendami i przesądami dotyczącymi pracy górnika.

Rada Rodziców
Współpraca z Radą Rodziców układa się bardzo dobrze. Rodzice aktywnie włączają się w organizację wielu imprez przedszkolnych , m.in. Jasełka , Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka, Pożegnanie Sześciolatków. Rada Rodziców jest fundatorem wielu nagród w konkursach przedszkolnych.
Samorząd Szkolny
Dzieci przedszkolne brały udział w akcjach zorganizowanych przez Samorząd Szkolny: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Realizując powyższe zadania umożliwiłam dzieciom w bezpieczny i ciekawy dla nich sposób, pod bacznym okiem nauczyciela – poznanie działalności różnych instytucji lokalnych, ciekawych ludzi, miejsc użyteczności publicznej i wybranych zawodów.

Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych dzieci
Uznając dobro dziecka za najwyższa wartość w mojej pracy starałam się do każdego dziecka podchodzić indywidualnie, poznawać jego potrzeby i zainteresowania. Zwracałam uwagę na możliwości każdego dziecka i w związku z tym często stosowałam tzw. skalę stopniowania trudności zadania na kilku poziomach, np. łatwy, trudniejszy, najtrudniejszy. Przygotowywałam karty pracy dla dzieci, które były zróżnicowane pod kątem trudności. Celem działań korekcyjno- wyrównawczych ,organizowanych dla dzieci z normą intelektualną ,ale nieharmonijnie rozwijających się”, było:
- Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,
- Wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji, a tym samym ułatwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania przez: ćwiczenie koordynacji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli.
- Ułatwienie dzieciom opanowania tych wiadomości, umiejętności, które są przewidziane programem edukacji przedszkolnej.
- Zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu.
-Wyrobienie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym; rozbudzanie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do uczestnictwa w zajęciach..
W ramach rozwoju i organizacji własnego warsztatu pracy w bieżącym roku szkolnym prowadziłam systematycznie bezpłatnie kółko z zakresu edukacji polonistycznej „Entliczek-Pentliczek” w wymiarze 60 min tygodniowo. Głównym moim celem było wzbudzić u dzieci ciekawość, zachęcić ich do aktywności poprzez zabawę i naukę. Plan zajęć ułożyłam w ten sposób, aby dzieci mogły poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, miały szansę wykazać się w grach i zabawach a dzięki nim umacniać wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności

§ 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy dydaktycznej.
Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę, co związane jest zarówno z osobistą pasją jak również możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostępem do najświeższych informacji. Stosując technikę komputerową i informacyjną podwyższałam jakość pracy przedszkola.
Należę do klubu ”Nauczycielki Przedszkola”, dzięki któremu mam możliwość wymiany poglądów i dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielkami.
Technologię komputerową i informacyjną w swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam do:
- Przygotowania dokumentacji szkolnej: planów pracy, referatów,
sprawozdań.
- Przygotowania regulaminów konkursów, projektowania dyplomów dla dzieci.
- Wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dostępnych w Internecie.
- Poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.
- Wykorzystywania technologii komputerowej jako środka dydaktycznego na zajęciach.
- Stworzyłam dla własnych potrzeb bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych.
www.przedszkolak. pl,www.blizejprzedszkola.pl, www.eDziecko.pl, www.Urwis.pl, www.PRZEDSZKOLA.pl, www.całuchy.pl, www.smyk.pl, www.przedszkolaki.pl, www.men.waw.pl, ww.inspirander.pl, www.gwo.pl, www.ko.poznan.pl, www.eduforum.pl, www.edu.com.pl, www.profesor.pl, www.ids.edu.pl, www.glos.pl, www.odnkonin.inc.pl, www.gwo.pl, www.menis.gov.pl,
W związku z odbywanym stażem na nauczyciela mianowanego swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam
w następujące sposoby:
- Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale internetowe poświecone awansowi).
- Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.
- Gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej,
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich planów rozwoju zawodowego, sprawozdań) oraz konsultowanie się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
- Korzystanie z dotyczących awansu, rad ekspertów odpowiadających on-line na pytania użytkowników portali.
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Na swoich zajęciach z dziećmi codziennie korzystam ze środków audiowizualnych takich jak: kasety VHS, filmy wideo, a przede wszystkim kasety magnetofonowe i płyty CD. Magnetofon stał się nieodzownym narzędziem mojej pracy. Podczas wielu lat zgromadziłam pokaźną płytotekę, którą dziele się również z pozostałymi koleżankami. Odtwarzane melodie i piosenki uatrakcyjniają zajęcia, służąc nie tylko do nauki piosenek, ale również do zajęć relaksacyjnych , plastycznych, tanecznych, uroczystości grupowych i przedszkolnych.
Wspólne wycieczki, wyjazdy i uroczystości zarówno przedszkolne, jak i grupowe utrwalam przy pomocy aparatu cyfrowego. Wykonane przeze mnie zdjęcia umieszczane są na wystawkach i w kronice przedszkolnej.

Wykorzystywanie programów wspomagających pracę praktyczną i dydaktyczną. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Doskonałym środkiem przekazywania informacji jest prezentacja multimedialna, angażuje ona odbiorcę, wzbudza jego ciekawość i ma dużą siłę oddziaływania. Przygotowałam i zaprezentowałam na zajęciach dzieciom następujące prezentacje w programie „Power Point”
1.”Wielkanocne zwyczaje”
2. „Wars i Sawa”
3. „Owoce”
4. „Warzywa”
5. „Bezpieczna droga”
Dla dzieci przeprowadziłam w sali komputerowej zajęcia, których celem było:
- Stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem.
- Zainteresowanie dzieci rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami komunikowania się.
-Wspomaganie dzieci w rozpoznawaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań.
Obserwując zachowanie dzieci podczas zajęć przekonałam się, że większość z nich, w mniejszym lub większym stopniu potrafi posługiwać się komputerem. Przeprowadzone przeze mnie zajęcia miały również pokazać dzieciom jak rozsądnie korzystać z komputera, oraz to że komputer ma wiele zastosowań. Służy nie tylko do grania w różne gry, ale przede wszystkim jest cennym źródłem wiedzy. W trakcie tych zajęć korzystałam z programów tj. „Klik” czy „Kuferek” .Zabawa poprzez komputer jest jedną z najważniejszych form aktywności, dziecko poznaje świat, wyraża swoje potrzeby, dążenia i możliwości. Dzieci mogły korzystać ze stron internetowych np. Kubuś Puchatek, Świat Bajek Hagi, Dzieci w wp.pl, Ciufcia, Krasnoludki są na świecie. Są to strony , które dbają o wszechstronny rozwój dzieci. Nie zawierają elementów agresji. Bawiąc się z komputerem dziecko ćwiczy pamięć, wyobraźnię, spostrzegawczość, koordynację ręki i oka, doskonali zręczność manualną, refleks, rozwija wyobraźnię przestrzenną, a więc umiejętności niezbędne do późniejszej nauki szkolnej.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji
scenariuszy zajęć w Internecie jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie multimedialnej prezentacji, którą przekazałam do biblioteczki przedszkolnej.

§ 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów
związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty .

W ciągu trwania stażu starałam się na bieżąco gromadzić informacje , których znajomość mogłaby wpłynąć na poprawę jakości mojej pracy, rozwiązanie sytuacji wychowawczej, dydaktycznej czy opiekuńczej, pomoc dziecku lub rodzicowi w rozwiązaniu problemu. Zapoznanie się z literaturą metodyczną w ciągu ostatnich lat oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności pracy pedagoga . Prowadząc zajęcia, starałam się wykorzystywać metody aktywizujące dzieci , co jak wynika z moich spostrzeżeń, znacząco wpływa u nich na lepszą percepcję poznanych treści. Kierunek zdobywania wiedzy był ściśle związany z sytuacjami i problemami jakie napotykałam w codziennej pracy. Wynikał on głównie z przeprowadzonej obserwacji, wywiadu środowiskowego lub rozmowy z rodzicami. Swoją wiedzę starałam się również aktualizować w zakresie aktywizujących metod pracy z dziećmi w celu zwiększenia atrakcyjności prowadzonych zajęć.

Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z wyżej wymienionych dziedzin.
Wiedzę na temat interesujących mnie tematów zdobywałam głównie poprzez samokształcenie:
- Poszukiwałam nowości wydawniczych z interesujących mnie dziedzin
- Poszukiwałam pozycji książkowych, artykułów na nurtujące mnie tematy, sytuacje problemy występujące w grupie przedszkolnej, ciekawe propozycje zajęć
- Czytałam na bieżąco czasopisma pedagogiczne
- Poszukiwałam rozwiązań na portalach internetowych, często korzystając z porad ekspertów
W ciągu trwania stażu przeprowadziłam szereg badań dzieci pod różnym kątem wady wymowy, arkusze osiągnięć edukacyjnych, na bieżąco prowadzę obserwację, informacje te pozwalają poznać mi możliwości rozwojowe dzieci, skupić się nad sferami, które wymagają usprawnienia.

Okres stażu zakończyłam z dniem 25 stycznia 2011r.
Realizując zadania ze stażu w ZSP, Przedszkolu w Budzisławiu Kościelnym nie napotykałam na żadne, poważne trudności. Z odbytego stażu jestem zadowolona, ponieważ udało mi się zrealizować założony plan rozwoju zawodowego w całości.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego i planu pracy przedszkola, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora , opiekuna stażu i koleżanek, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z małymi dziećmi. Sądzę, że wszystkie zaplanowane przeze mnie działania zostały zrealizowane. Podejmowanie zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego , wyzwań nauczyciela wychowania przedszkolnego – wzbogaciło moją wiedzę merytoryczną i pedagogiczną. Nabyte umiejętności stanowią dużą korzyść i tworzą bazę mojego rozwoju zawodowego.

Podsumowując swój dorobek stwierdzam, że uzyskane przeze mnie efekty pracy pedagogiczno – dydaktycznej są bardzo wysokie. Jestem kreatywna
i mogę uczyć kreatywności innych. Nie poprzestanę na tym, co osiągnęłam
i nadal będę kontynuować swoje działania w uzyskiwaniu pozytywnych efektów pracy, które z kolei wpłyną pozytywnie na jakość funkcjonowania przedszkola.

Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikację, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.