X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11139
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2009r. DO 20.01.2010r.
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Milena Soboń
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Hanna Krzysztofik

Staż rozpoczęłam 1 września 2009 roku w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim na stanowisku nauczyciela.
W chwili rozpoczęcia stażu posiadałam wykształcenie wyższe – magisterskie
z przygotowaniem do nauczania w przedszkolu.
W trakcie odbywania stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora przedszkola we wrześniu 2009 roku.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

1. Zapoznałam się z procedurami awansu, w szczególności z treścią
i analizą przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj:
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Dzięki zapoznaniu się z tymi dokumentami lepiej rozumiem przepisy związane
z funkcjonowaniem przedszkola zarówno od strony prawnej, jak i jej wewnętrznym funkcjonowaniem. Znam cele, zasady, wymagania edukacyjne, co z pewnością ułatwia mi pracę w przedszkolu.
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu w skład, którego wchodziło określenie zakresu obowiązków stażysty oraz opiekuna stażu, a także określenie zasad komunikowania się i współpracy, która była niezwykle pomocna w przypadku wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących pracy w przedszkolu, odbywania stażu czy też sporządzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
3. Zapoznałam się z organizacją i zasadami funkcjonowania przedszkola,
a w szczególności:
- Statutem Przedszkola
- Rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzeniem dzienników i konspektów
- protokołowaniem posiedzeń rady pedagogicznej, zebrań z rodzicami

Zapoznałam się z wyżej wymienionymi aspektami pracy w przedszkolu poprzez obserwację, obecność i udział w radach pedagogicznych oraz przez nawiązanie współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami, co znacząco przyczyniło się do usprawnienia mojej pracy w przedszkolu. Dzięki temu dowiedziałam się, jakie są moje obowiązki i mogłam dobrze funkcjonować jako pełnoprawny pracownik przedszkola. W okresie stażu wywiązywałam się sumiennie ze wszystkich obowiązków: prowadziłam zajęcia zgodnie z planem – planowo rozpoczynałam je i kończyłam, zapoznawałam się na bieżąco ze zmianami planu oraz zastępstwami i pracowałam zgodnie z nimi.
4. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
w przedszkolu oraz przepisami przeciwpożarowymi, przestrzegałam tych zasad
podczas codziennej realizacji zajęć . Zadanie to pomogło mi uświadomić sobie
potencjalne niebezpieczeństwa i ich źródła oraz dowiedziałam się, jak należy
postępować i reagować w sytuacji zagrożenia, by dzieciom nie stało się nic złego
w razie takiej ewentualności.

5. Opracowałam własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do
zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
6. Zapoznałam się z miesięcznymi rozkładami zajęć w przedszkolu, dyżurami, zasadami współpracy, zastępstwami.
7. Prowadziłam kronikę wydarzeń przedszkolnych, fotografowałam wszystkie imprezy i uroczystości oraz systematycznie dostarczałam ważne wydarzenia z życia przedszkola do Urzędu Miasta i Agencji Rozwoju Lokalnego.
8. Gromadziłam dokumenty dotyczące realizowanego planu rozwoju zawodowego tj: scenariusze, sprawozdania, notatki.

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

1. Zapoznałam się i opracowywałam plany miesięczne z uwzględnieniem treści
i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania
przedszkolnego-(oddz.II).
2. Systematycznie prowadziłam przedszkolne koło plastyczne „Mały Artysta”, na które uczęszcza 11 dzieci z oddziałów III,IV.V i VI. Dzieci poprzez udział w zajęciach kółka plastycznego dostrzegają piękno w otaczającym go świecie: walory estetyczne przedmiotów, zjawiska w przyrodzie, różnorodność barw, posługuje się plamą, linią, szeroką paletą barw, poznaje i nazywa odcienie kolorów, przedstawiają za pomocą działań plastycznych swoje doświadczenia o otaczającym świecie, wyrażają swoje przeżycia w różnorodnych formach plastycznych, znają różnorodne techniki plastyczne oraz posługuje się nimi w praktyce, sprawnie posługują się narzędziami i wykorzystują materiały, są odpowiedzialne i systematyczne, wiedząc że sukcesy odnosi się poprzez pracowitość, interesują się sztuką oraz znają wybrane dzieła sztuki polskiej i światowej (obrazy, rzeźby, fotografie), wiedzą jak należy zachować się w muzeach i na wystawach, żywo reagują na dzieła plastyczne, oceniają je, dostrzega ich treści i formy, uczą się pracy w zespole. W trakcie zajęć dzieci rozwijają zainteresowania i uzdolnienia plastyczne czego przykładem są przepięknie wykonane prace różnymi technikami plastycznymi. Dotychczas zrealizowałam tematyką zgodną z realizowanym programem.
3. Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach: „Jesienne cuda” – organizowany przez DDK, (dzieci z oddziału II i VI) ”Kalendarz Misia Haribo” – organizowany przez Akademię Misia Haribo, ( dzieci z oddziału VI) „Moje przedszkole”- organizowane przez Przedszkole Smyk (dzieci z oddziału VI). Wszystkie wymienione konkursy były formą prezentowania umiejętności dzieci. Konkursy skłaniały dzieci do pokazania się z jak najlepszej wzmacniały ich wiarę we własne możliwości oraz dawały okazję osiągania sukcesów. Dzieci mogły sprawdzić a jednocześnie pogłębić swoją ciekawość poznawczą. Przeprowadzenie w/w konkursów pozwoliło mi przekonać się o wielkich możliwościach jakie niesie realizacja koła plastycznego dla rozwijania dziecięcych zainteresowań i uzdolnień
4. Współpracowałam z lokalną prasą w celu promowania naszego przedszkola.
5. Publikowałam w Internecie scenariusze zajęć i program koła plastycznego.
6. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne do zajęć, jak również systematycznie wykonywałam dekoracje na tablice w grupie VI.

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

1. Starałam się poznać sytuację dzieci poprzez rozmowy z rodzicami, czy też rozmowy
z samymi dziećmi. W czasie rozmów z rodzicami dzieliłam się z nimi moimi spostrzeżeniami i wspólnie staraliśmy się wyciągnąć wnioski z danej sytuacji czy problemu bądź też ustalić dalsze postępowanie mające na celu poprawę sytuacji. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy.
2. Chętnie włączałam się do organizacji uroczystości na terenie przedszkola. Brałam udział w organizacji i przeprowadzaniu imprez i innych wydarzeń związanych z życiem przedszkola, m.in.:

- uroczystość z okazji Święta Niepodległości
- zabawa andrzejkowa
- pasowanie na przedszkolaka
- konkurs na ekologiczny stroik Bożonarodzeniowy i ozdoby choinkowe
- spotkanie wigilijne
- akcja charytatywna WOŚP
- uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
- zabawa choinkowa
3. Opracowałam gazetkę dla rodziców w holu przedszkola na temat profilaktyki grypy.
4. Brałam udział w spotkaniach z przedstawicielami Komendy Policji, Nadleśnictwa oraz w spacerach i zajęciach otwartych.
5. Wraz z opiekunem stażu opracowałam arkusz diagnostyczny dla dzieci 3-4 letnich.

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Jako obserwator uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącym.
2. Przeprowadzałam zajęcia z dziećmi w obecności opiekuna stażu, dyrektora szkoły. Po każdych zajęciach omawiałam je z osobami, w obecności, których zajęcia się odbywały.

§ 6 ust. 1 pkt 4
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

1. Uczestniczyłam w formach doskonalenia zawodowego – szkolenia:
- warsztaty szkoleniowe prowadzone przez p. Krystynę Stępień nt. „Sposoby prowadzenia diagnozy, planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz dokonywania dziennych wpisów do dziennika zajęć przedszkolnych – 24 i 25 X.
- konferencja prowadzona przez Barbarę Grzegorczyk z ŚCDN w Kielcach nt. dokumentowania pracy nauczyciela – 8.01
2. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy zajęć, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
• www.eduseek.ids.pl
• www.pwn.com.pl
• www.interklasa.pl,
• www.wsip.com.pl
• www.publikacje.edux.pl
• www.scholaris.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.profesor.pl
• www.literka.pl
• www.awans.net
• www.men.waw.pl
3. Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniami i efektami swojej pracy z innymi
nauczycielami poprzez zamieszczanie scenariuszy i programu koła plastycznego
w Internecie.
Podczas stażu wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami, by dowiedzieć się czegoś nowego i przydatnego do prowadzenia własnych zajęć i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi. Informacje przykazywane mi przez innych były pomocne i znacznie usprawniły moją pracę. Łatwiej było mi rozwiązywać pewne problemy i wątpliwości korzystając z rad nauczycieli bardziej doświadczonych.
Ponadto samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną poleconą mi przez innych nauczycieli.
4. Bardzo często wykorzystywałam Internet podczas przygotowywania pomocy do
zajęć z których korzystali również inni nauczyciele. W okresie stażu wykorzystywałam Internet w celu przygotowania różnych nagrań i piosenek włączonych dodatkowo do zajęć, co urozmaicało zajęcia. Udało mi się w ten sposób zaangażować ich głębiej w poszczególne zadania i tematy zajęć, np. naturalne odgłosy zwierząt w formie plików.
Zamierzam również opublikować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dzięki temu mogę dzielić się własnymi pomysłami, spostrzeżeniami i doświadczeniem z niezliczoną rzeszą nauczycieli przedszkoli.

5. Wzbogacałam swój warsztat pracy poprzez wykorzystanie oraz powiększanie
prywatnych zasobów książkowych.
6. Brałam udział we wszystkich radach pedagogicznych w 2009r.

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności, samoocena.

Okres pierwszego półrocza bieżącego roku szkolnego był czasem intensywnej pracy, ciągłego dokształcania się, zdobywania informacji niezbędnych do wykonywania swojej pracy rzetelnie i właściwie oraz dogłębnego poznania dzieci, bo to właśnie oni są najważniejsi w przedszkolu. Okres ten pozwolił mi zanalizować swoje mocne i słabe strony oraz ocenić własne umiejętności. W przedszkolu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, dobrego kontaktu z całym gronem pedagogicznym, ufności i uśmiechu moich podopiecznych, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. W dalszym ciągu zamierzam gromadzić literaturę pedagogiczną, a także
samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Ponieważ świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością, nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby nie być na bieżąco, dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.
Jako młody nauczyciel mam przed sobą jeszcze wiele zadań do realizacji i liczne umiejętności do przyswojenia. Myślę, że dalsza praca w zawodzie nauczyciela pozwoli mi dojść do tego i osiągnąć jeszcze więcej. Nie zawsze wszystko toczyło się tak, jakbym tego chciała, ale właśnie te drobne porażki uświadomiły mi, że nikt odgórnie nie jest idealny i musi ustawicznie dokształcać się, aby niwelować błędy i nie popełniać ich po raz kolejny. W dalszym ciągu muszę walczyć z tremą podczas hospitacji, systematycznie wzbogacać warsztat pracy i opracowywać ciekawe pomoce dydaktyczne. Teraz wiem, że jako nauczyciel innych, sama też muszę się uczyć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.