X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11105
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

mgr Kornelia Koczwara

► nauczyciel kontraktowy
► nauczyciel języka niemieckiego

w Publicznym Gimnazjum
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Gnojniku

Data rozpoczęcia stażu:
01 wrzesień 2010
Data zakończenia stażu:
31 maj 2013
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Wawryka


Plan może ulec korekcie podczas trwania stażu.

Cele opracowanego planu rozwoju

na podstawie Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

 Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.

 Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.

 Podniesienie efektywności działań wychowawczo- dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.

 Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.

 Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

 Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.


§7ust.1.pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp
Zadania do wykonania i formy ich realizacji
Termin realizacji
Wypracowane dokumenty
Zakładane efekty

1

Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły:
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołów przedmiotowych, w tym również zespołu wychowawczego;
- wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
- wdrażanie Szkolnego Programu Wychowawczego;
- współpraca z Samorządem Uczniowskim;
- sprawowanie opieki nad Szkolnym Kołem PCK;
- współpraca z Radą Rodziców;
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

Zgodnie z harmonogramem RP

W okresie trwania stażu

Według terminarza

Protokoły z posiedzeń RP i zespołów przedmiotowych
Protokoły w zeszycie SK PCK

Kalendarz imprez
Rozwój warsztatu pracy przez udział w pracach organów szkoły

Doskonalenie kontaktów interpersonalnych
2 Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich:
- zaznajomienie się ze specyfiką pracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej uwzględnienie w działaniu własnym opinii i zaleceń PPP w stosunku do wychowanków;
- współpraca z Policją;
współpraca z Organizacją PCK.

W okresie trwania stażu

Wpisy w dzienniku zajęć, notatki własne, scenariusze imprez, protokoły w zeszycie SK PCK
Doskonalenie kontaktów interpersonalnych

Doskonalenie warsztatu pracy


§7ust.1.pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1 Prowadzenie zajęć obserwowanych przez dyrektora szkoły lub opiekuna stażu. Okres stażu Scenariusze lekcji, wnioski do zajęć
Poznanie swoich mocnych i słabych stron jako nauczyciela
2 Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli- obserwacja zajęć.
Okres stażu
Wnioski do lekcji
Poszerzenie wiedzy
3 Doskonalenie wewnątrzszkolne- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Okres stażu
Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
Doskonalenie warsztatu pracy o nowe formy i metody pracy
4 Doskonalenie zinstytucjonalizowane- udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach.
Okres stażu
Zaświadczenia Doskonalenie warsztatu pracy o nowe formy i metody pracy
5 Udział w pracach Zespołu Języków Obcych.
Okres stażu(zgodnie z planem pracy zespołu)
Protokoły w Zeszycie Zespołu Języków Obcych
Poszerzenie wiedzy
6 Tworzenie własnego warsztatu pracy (budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp. ).
Okres stażu
Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma Doskonalenie warsztatu pracy, rozwój zainteresowań swoich i uczniów


§7ust.1.pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1 Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej
i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
- Ustawa o systemie oświaty.
Okres stażu
Zaświadczenie opiekuna stażu Poszerzenie wiedzy na temat procedury awansu zawodowego

Pogłębienie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

2 Analiza dokumentacji: Karta Nauczyciela.
Okres stażu
Zaświadczenie opiekuna stażu
Pogłębienie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
3 Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka:
-analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.
Okres stażu
Zaświadczenie opiekuna stażu
Wzbogacenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
4 Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Okres stażu
Zaświadczenie opiekuna stażu Pogłębienie wiedzy z zakresu procedury awansu zawodowego
5 Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. Okres stażu
Wzbogacenie wiedzy


§7ust.2.pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1 Poznanie procedury awansu zawodowego:
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujący system awansu zawodowego (rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu oraz adekwatnych aktów prawnych Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego);
- tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu;
- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania;
- udział w Radach Pedagogicznych, kursach i warsztatach poruszających kwestię awansu zawodowego i jego aktualizacji;
- uaktualnianie własnej wiedzy na temat awansu (portale internetowe, literatura fachowa).
Początek stażu
okres stażu
zgodnie z przepisami prawa;
zgodnie z planem posiedzeń Rady, harmon. warsztatów, kursów
okres stażu
Zbiór dokumentacji (biblioteczka)
wniosek, plan rozwoju, sprawozdania
protokoły z posiedzeń Rady,
zaświadczenia
Pogłębienie wiedzy z zakresu procedury awansu zawodowego
Wzbogacenie wiedzy
2 Współpraca z opiekunem stażu- ustalenie zasad współpracy.
-korzystanie z pomocy opiekuna przy formułowaniu wniosku i planu rozwoju;
- opracowanie projektu sprawozdania;
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna;
IX 2010
VI 2013
okres stażu
Przejrzyste zasady współpracy;
Wniosek, plan rozwoju;
sprawozdanie

Doskonalenie kontaktów interpersonalnych
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagogicznego opiekuna
3 Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela- autorefleksja, samoocena:
- opracowanie planu rozwoju zawodowego, okresowych sprawozdań z przebiegu awansu zawodowego oraz końcowego sprawozdania z realizacji planu zawodowego.
IX 2010
IX 2010
VIII 2011
VIII 2012
VI 2013
Projekt planu rozwoju zawodowego
plan rozwoju zawodowego, sprawozdania
Poznanie swoich mocnych i słabych stron jako nauczyciela, poszerzenie wiedzy
4 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego: gromadzenie zaświadczeń, scenariuszy, programów itp. na bieżąco gromadzona dokumentacja Pogłębienie wiedzy z zakresu procedury awansu zawodowego;dokonanie korekty planu rozwoju
5 Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą organizacji pracy szkoły. Poznanie planów pracy szkoły na kolejne lata okresu stażu oraz śledzenie ich zmian. początek każdego roku Potwierdzenie opiekuna stażu Pogłębianie wiedzy i umiejętności
Podniesienie poziomu pracy
6 Dalsze poznawanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji nauczyciela, w tym dotyczącej zadań szkoły, nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, własnego awansu zawodowego:
- doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy lekcji;
- konstruowanie arkuszy obserwacji, ankiet. Okres stażu Scenariusze zajęć
karty obserwacji lekcji, wnioski
Poszerzenie warsztatu pracy o nowe metody i formy prowadzenia zajęć
7 Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub poprzez udział w różnorodnych formach kształcenia ustawicznego:
-udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych;
- praca w zespołach nauczycielskich
- udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: różnych kursach, konferencjach metodycznych, seminariach, warsztatach przedmiotowych;
- korzystanie z portali internetowych i publikacji przeznaczonych dla nauczycieli;
- samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez lekturę metodyczną, pedagogiczną oraz psychologiczną. Okres stażu
okres stażu
Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
zaświadczenie
potwierdzenie opiekuna stażu
zbiór dokumentacji
biblioteczka
Poszerzenie warsztatu pracy o nowe metody i formy
Doskonalenie kontaktów interpersonalnych
Pogłębienie wiedzy
8 Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy:
- tworzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego, analiza i ewaluacja własnych działań;
- analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości;
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka niemieckiego;
- stosowanie aktywnych metod nauczania;
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania;
- Publikowanie własnych prac: opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www. oraz publikacja scenariusza lekcji;
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne. Cały okres stażu Ankieta, analizy wyników, wnioski
potwierdzenie opiekuna stażu
Poszerzenie warsztatu pracy o nowe metody i formy
Usprawnienie warsztatu informacyjnego
Korzystanie z nowych metod i form pracy
Wzbogacanie i uaktualnianie wiedzy
9 Dokonywanie korekty i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań:
- opracowanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność lekcji;
- nanoszenie korekt do planów pracy. Okres stażu Analizy, ankiety, wnioski Wzbogacenie aktualnej wiedzy z zakresu nowych metod pracy
Promowanie uczniów aktywnych


§7ust.2.pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1 Poznawania struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego:
- zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej i zespołu wychowawczego;
- poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, konsultacje i współpracę z rodzicami, konsultacje z wychowawcami;
- obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (np. wycieczki, wyjście do kina, spacery)
- indywidualne kontakty z dzieckiem. Okres stażu Dokumentacja szkolna udostępniona przez Dyrektora Szkoły
notatki własne Doskonalenie warsztatu pracy
Poszerzenie warsztatu pracy o nowe metody i formy
Doskonalenie kontaktów interpersonalnych
2 Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły:
- prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym w odpowiedzi na akcje organizacji PCK, Komendy Policji i innych;
- podejmowania działań naprawczych i korygujących.
W ciągu całego stażu
Dokumentacja szkolna, notatki własne Doskonalenie kontaktów interpersonalnych
Podniesienie poziomu pracy
Promowanie szkoły
3 Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązania problemów ekologicznych, społecznych i cywilizacyjnych:
- realizacja elementów programów profilaktycznych dotyczących przemocy, uzależnień, komunikacji w grupie;
- organizacja różnorodnych
konkursów o tematyce prozdrowotnej;
- przygotowanie ściennych gazetek o tematyce ekologii oraz zdrowia;
- współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych. Okres stażu
okres stażu
Dokumentacja szkolna
dokumentacja szkolna
Promowanie szkoły
Podniesienie jakości pracy szkoły
Promowanie uczniów,uczestników konkursów
Doskonalenie warsztatu pracy
4 Motywowanie i wspieranie uczniów w ich rozwoju:
- udział w przygotowaniu uczniów do konkursów;
- prowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego- praca z uczniem zdolnym;
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej;
- udział w konkursach recytatorskich z języka niemieckiego.
W ciągu całego stażu
Zapisy w dzienniku zajęć wychowawczych
notatki własne
scenariusze konkursów Promowanie uczniów,uczestników konkursów
Podnoszenie estetyki szkoły
Poszerzenie wiedzy ucznia z zakresu tematyki konkursowej
5 Aktywna realizacja zadań wychowawczo – opiekuńczych:
- opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych;
- współorganizowanie i udział w uroczystościach szkolnych;
- współpraca z nauczycielami podczas organizacji szkolnych i środowiskowych.
W ciągu całego stażu
Zapisy w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek, potwierdzenia
scenariusze uroczystości Doskonalenie kontaktów interpersonalnych
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagogicznego innych n-li


§7ust.2.pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1 Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy:
-opracowywanie przy pomocy komputera pomocy i środków dydaktycznych;
- przygotowywanie i opracowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego;
- wykorzystanie technologii informatycznej podczas przesyłania prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, publikacje na stronie www.;
- przygotowanie scenariuszy lekcji i konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
Okres stażu
środki dydaktyczne
dokumentacja przebiegu stażu
konspekty, scenariusze lekcji Uzyskiwanie potrzebnych materiałów do warsztatu pracy
Podnoszenie umiejętności edukacyjnych
Podnoszenie estetyki pracy i wzbogacenie warsztatu pracy
2 Wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej oraz życiu prywatnym:
- wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć, konkursów;
- opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego;
- opublikowanie w Internecie własnych wybranych scenariuszy lekcji;
- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi staż, poprzez fora różnych portali internetowych.
Okres stażu
IX/XI 2010
okres stażu
Materiały dydaktyczne
strona www.
Notatki własne
Pozyskiwanie potrzebnych materiałów do warsztatu pracy
Poszerzanie wiedzy i doświadczenia pedagogicznego
3 Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach języka niemieckiego:
- wykorzystanie na lekcjach narzędzi multimedialnych, słowników, internetu. Okres stażu Scenariusze zajęć Ułatwianie i wzbogacanie warsztatu pracy ucznia


§7ust.2.pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1 Uzupełnienie i aktualizacja wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki:
- udział w kursach i warsztatach;
- korzystanie z Internetu w celu poszerzenia wiadomości
- samokształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej;
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.
Okres stażu
Potwierdzenie udziału;
spis stron www.
Spis literatury
konspekty, scenariusze Ułatwianie i wzbogacanie warsztatu pracy ucznia i nauczyciela
Poszerzenie wiedzy
2 Aktywne realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych:
- bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych;
- stosowanie w trakcie lekcji metod aktywizujących;
- Pedagogizacja rodziców- współpraca z rodzicami. Cały okres stażu
Notatki własne
zapisy w dziennikach lekcyjnych Doskonalenie kontaktów interpersonalnych
Poznanie problemów lokalnego środowiska
3 Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych do pracy:
- umiejętność nawiązywania kontaktów z uczniami, otwartości w kontaktach interpersonalnych, praca w zespole.
Okres stażu
Opinia opiekuna stażu
Doskonalenie kontaktów interpersonalnych
4 Udział w organizacji imprez okolicznościowych, uroczystości szkolnych, integrujących społeczność szkolną i lokalną. Okres stażu Scenariusze uroczystości Doskonalenie warsztatu pracy


§7ust.2.pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1 Analiza aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli:
- udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów;
- opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu;
- znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły.
Okres stażu
okres stażu
Zaświadczenia, notatki własne
dokumentacja przebiegu stażu
Zaświadczenia, notatki własne
Wzbogacenie aktualnej wiedzy z zakresu oświaty, poszerzenie warsztatu pracy
2 Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego:
- wykazanie się znajomością przepisów w poszczególnych działach;
- gromadzenie własnych zasobów tekstów w formie pisemnej i elektronicznej.
Okres stażu
notatki własne
biblioteczka
Doskonalenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Podniesienie jakości pracy
3 Uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
- udział w Radach Pedagogicznych;
- udział w pracach różnych komisji- egzaminacyjnych, konkursów przedmiotowych itp.;
- współpraca z zespołem przedmiotowym, opracowującym i modyfikującym różne dokumenty wewnątrzszkolne.
Okres stażu
Zapisy w protokołach RP,
dokumentacja z przebiegu prac komisji
Doskonalenie kontaktów interpersonalnych
Poszerzanie wiedzy i doświadczenia pedagogicznego


Za zgodą dyrektora plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły.

Opracowała: mgr Kornelia Koczwara

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.