X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11090
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: .........................
Nazwa i adres przedszkola: ............
Opiekun stażu: ...........................
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2011 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

I. Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
II. Plan działania:
§6 ust.2, pkt 1-Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w której nauczyciel odbywał staż.

Cel i zadania: Formy realizacji: Dowody realizacji, uwagi, wskazówki:
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela (rozdz.3a Awansu zawodowego nauczyciela),
• Ustawa o systemie oświaty,
• Najnowsze rozporządzenie MENIS dotyczące awansu zawodowego przez nauczycieli. Znajomość przepisów prawnych, poprawne opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie pisemnego kontraktu między stażystką a opiekunem stażu:
• Określenie zakresu obowiązków stażysty,
• Określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu,
• Określenie zasad komunikowania się i współpracy,
• Skonstruowanie planu rozwoju zawodowego,
•Konsultacje. Omówienie zasad współpracy oraz sporządzenie kontraktu.

3. Zapoznanie z podstawą programową obowiązującą od 01.09.2009 r. i wybranymi programami wychowania przedszkolnego m.in. z programem zatwierdzonym przez dyrekcję Przedszkola do realizacji. • Analiza podstawy programowej dla przedszkoli,
•Analiza programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez dyrektora Przedszkola do realizacji w roku szkolnym 2010/2011. Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.

4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki. Analiza dokumentacji przedszkola:
• Statut Publicznego Przedszkola nr...,
• Regulamin Pracy Publicznego Przedszkola nr...,
• Regulamin Rady Pedagogicznej,
• Regulamin Rady Rodziców,
• Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• Rozkład dnia w przedszkolu. Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.

5. Zapoznanie z obowiązującą w przedszkolu dokumentacją. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej: dziennik zajęć, protokoły Rady Pedagogicznej, karty obserwacji, karty wymowy, karty do diagnozy dzieci 5 i 6-letnich, miesięczne plany pracy, kart zgłoszeń dziecka do przedszkola, dokumenty dotyczące współpracy z rodzicami i szkołą, listy obecności, zeszyty ćwiczeń porannych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, indywidualne plany pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach, sprawozdania semestralne, dokumentacja dotycząca organizowania wycieczek. Prawidłowo prowadzona dokumentacja przedszkola.

6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu. • Udział w szkoleniu BHP i PPOŻ oraz instruktażu stanowiskowym
• Poznawanie czynników ryzyka zawodowego,
• Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie,
• Praktyczne stosowanie zasad BHP i PPOŻ podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Zapis w dokumentacji przebiegu stażu, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach.

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy. Teczka stażysty.

8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego oraz cyklicznych (co 3 miesiące). Opis realizacji planu rozwoju (co 3 miesięczne przedkładanie sprawozdań do dyrektora przedszkola oraz sprawozdanie całościowe na koniec stażu). Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

9. Pozytywne zakończenie stażu. • Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne,
• Przedstawienie dokumentacji ze stażu. Wniosek wraz z dokumentacją formalną.

§ 6 ust.2,pkt 2- Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w których nauczyciel odbywał staż.

Cel i zadania: Formy realizacji: Dowody realizacji, uwagi, wskazówki:
1. Opanowanie umiejętności planowania pedagogicznego. Analiza podstawy programowej:
• Opracowanie planu działań dydaktycznych z uwzględnieniem podstawy programowej, zadań z rocznego planu pracy przedszkola, a także programu wiodącego. Miesięczne plany pracy.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola. Opracowanie konspektów zajęć:
• Omawianie przeprowadzonych zajęć,
• Wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Konspekty zajęć, karty obserwacji.

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolu:
• Zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy,
• Wspólne omawianie zajęć. Karty obserwacji zajęć, wnioski.

4. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. Opracowywanie na bieżąco niezbędnej dla nauczyciela dokumentacji i jej analiza z opiekunem i wicedyrektorem pod kątem prawidłowości i zasadności. Scenariusze zajęć, programy, ankiety, testy.

5. Uczestnictwo w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. Udział w radach szkoleniowych i analitycznych w ramach WDN zaplanowanych na rok szkolny 2010/2011. Listy obecności.

6. Wykonywanie dodatkowych zadań wynikających z kalendarza imprez przedszkolnych. Przygotowanie i udział w następujących uroczystościach ogólnoprzedszkolnych:
• Dzień Jesienny,
• Dzień Wiosny,
• Dzień Ziemi. Scenariusze imprez.

§ 6 ust.2,pkt 3- Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Cel i zadania: Formy realizacji: Dowody realizacji, uwagi, wskazówki:
1. Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci. • Rozmowy z rodzicami,
• Obserwacja dzieci,
• Współpraca z drugim wychowawcą grupy, pedagogiem, psychologiem oraz logopedą. Notatki,
Wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z uczniem.

2. Opanowanie umiejętności prowadzenia obserwacji pedagogicznych i dokonanie diagnozy przedszkolnej dziecka 5 letniego. • Analiza kart obserwacji dzieci,
• Analiza arkusza diagnozy przedszkolnej,
• Przygotowanie narzędzi badawczych,
• Przeprowadzenie diagnozy,
• Sporządzenie wyników diagnozy,
• Wspólnie z nauczycielem współpracującym opracowanie indywidualnych programów wspomagania rozwoju dziecka,
• Przekazanie wyników diagnozy oraz kierunków dalszej pracy z dzieckiem rodzicom. Notatki, zapis w dzienniku, scenariusze zajęć.

3. Aktywne włączenie się do realizacji zadań programu „Drama już w przedszkolu” autorstwa..... Przeprowadzenie zabaw dramowych z rodzicami (co drugi miesiąc).
Scenariusze.

4. Uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym. Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz włączanie się do organizacji imprez przedszkolnych i uroczystości grupowych:
• Andrzejki
• Wigilia
• Jasełka
• Dzień Matki
• Dzień Dziecka
•Dzień Babci i Dziadka
• Wycieczki. Zapis w dzienniku, scenariusze uroczystości.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Cel i zadania: Formy realizacji: Dowody realizacji, uwagi, wskazówki:
1. Wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań. Współpraca z nauczycielami, pedagogiem specjalnym, psychologiem, logopedą oraz rehabilitantem. Zapis w dokumentacji przebiegu stażu

2. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy oraz podwyższanie jakości pracy przedszkola. • Przygotowanie nowych pomocy i wykorzystywanie ich w procesie dydaktyczno – wychowawczym na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy. Zdjęcia, notatki. środki dydaktyczne

3. Doskonalenie technik multimedialnych i innych technik pracy. Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera:
• Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. •Scenariusze zajęć
• Wykaz stron internetowych.

4. Doskonalenie i dokształcanie zawodowe. • Udział w kursach i warsztatach proponowanych przez CDN w Pile,
• Udział w konferencjach metodycznych,
• Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych z dziedziny psychologii i pedagogiki:
• Wyszukiwanie interesujących informacji w mediach, szczególnie w Internecie (przeglądanie stron www),
• Gromadzenie materiałów przedmiotowych i metodycznych. • Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalących,
• Spis literatury metodyczno – pedagogicznej,
• Rejestr pozycji bibliograficznych, stron www,
• Rejestr posiadanych materiałów przedmiotowo – metodycznych.

5. Włączanie się w życie przedszkola, angażowanie się w zadania dodatkowe. Współredagowanie gazetki przedszkolnej, włączanie się do współpracy ze środowiskiem lokalnym:
• Wycieczka do Miasteczka Ruchu Drogowego,
• Wycieczka do nadleśnictwa „Zdrojowa Góra”,
• Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego,
• Wycieczka na pocztę,
• Wycieczka do drukarni „Agora”,
•Występy artystyczne dla DDPS w Pile (Dzień Babci i Dziadka),
• Wycieczka do Muzeum Okręgowego w Pile oraz do Muzeum S. Staszica,
• Wycieczka do piekarni,
• Wycieczka do leśniczówki w Dobrzycy,
• Wycieczka do firmy Veiola (segregacja śmieci),
• Wycieczka do PSP przy ul. Dzieci Polskich,
• Wycieczka do Biblioteki Publicznej (filia na ul. Prusa),
• Wycieczka z okazji „Dnia Dziecka” do skansenu w Osieku. • Plan współpracy z instytucjami,
• Zredagowany artykuł do gazetki przedszkolnej,
• Scenariusze z uroczystości lub spotkań,
• Dokumentacja dotycząca organizowanych wycieczek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.