X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11111
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Cel główny- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania
stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli oraz późniejsza zmiana z 14 listopada 2007 r.

I § 7.1.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Uczestnictwo w pracach organów szkoły w celu realizacji zadań wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły
Udział w pracach:
1.Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym;
2.Zespołu przedmiotowego;
3.Komisji do spraw WDN;
Współpraca z gronem pedagogicznym podczas uroczystości szkolnych, apeli związanych z życiem szkoły

II § 7.1. 2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
•Udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach szkolenia zawodowego:
1.W szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN);
2.Kursach, szkoleniach, warsztatach itp. zgodnie z potrzebami szkoły;

•Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez:
1.Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli;
2.Korzystanie z portali internetowych poświęconych awansowi zawodowemu;
•Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez:
1.Studiowanie języka angielskiego;
2.Udział w kursie z zakresu Bibliotekoznawstwa;
3.Udział w szkoleniu "E- Dydaktyka"


§7 ust.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
•Ustalenie zasad współpracy;
•Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju;
•Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna;
•Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna;
•Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji;

Podejmowanie się dodatkowych wewnętrznych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
•Współorganizowanie konkursów, festynów, akcji, przedstawień szkolnych;
Opracowanie przy współpracy z innymi nauczycielami planu WDN na rok szkolny 2010/2010

Udoskonalanie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
•Dobieranie różnorodnych aktywizujących metod nauczania;
•Opracowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych- gazetki, sprawdziany, karty pracy;
•Opieka nad klasopracownią języka niemieckiego
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
•Wpisy w dziennikach lekcyjnych, dziennikach pozalekcyjnych


§7 ust.2.2.Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Poznanie środowiska uczniowskiego
•Obserwacja, rozmowy z uczniami, wychowawcami nauczycielami, rodzicami;
•Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną:

Przeciwdziałanie problemom społecznym i cywilizacyjnym
•Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów poprzez konsultacje, rozmowy;
•Współpraca z pedagogiem szkolnym
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
•Realizacja programu ENGLISH TEACHING poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
•Realizacja programu "KU DOSKONAŁOŚCI" poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
•Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym;
•Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych;
•Organizowanie i przeprowadzanie konkursów;


§7 ust.2.3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do czynności z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
•Zdobywanie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli poprzez Internet (portale poświęcone awansowi);
•Konsultacje z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe
Wykorzystanie Internetu i komputera w pracy pedagogicznej
•Tworzenie pomocy dydaktycznych, materiałów dodatkowych oraz wszelkich dokumentów szkolnych, tj.: sprawozdań, podań, wniosków przy użyciu komputera;
•Wykorzystywanie na lekcjach scenariuszy i materiałów dostępnych w Internecie (portale edukacyjne);
•Wykorzystywanie technologii komputerowej do gazetek ściennych, ogłoszeń;

Wykorzystanie nowoczesnej technologii w czasie zajęć
•Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych;
•Wykorzystywanie Internetu jako źródło wiedzy na zajęciach;
•Urozmaicenie zajęć poprzez wykorzystywanie sprzętu audio, video, komputerów, rzutnika;
•Propagowanie wśród uczniów portali poświęconych nauce języka niemieckiego oraz angielskiego i zachęcanie do pogłębiania i poszerzenia wiedzy w ten sposób


§7 ust.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
•Aktywne samokształcenie w celu zaktualizowania i poszerzenia wiedzy poprzez:
1.Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
2.Korzystanie z zasobów Internetu, portali internetowych zajmującymi się zagadnieniami oświatowymi

Wykorzystanie umiejętności stosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
•Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu rozpoznawania i diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów;
•Opieka nad uczniami dyslektycznymi- pomoc rodzicom w opiniowaniu i kierowaniu uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu na badania specjalistyczne oraz udzielanie rodzicom porad dotyczących pracy z dzieckiem dyslektycznym;
•Zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wdrażanie ich zaleceń do pracy z uczniem;
•Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy oraz do udziału w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów);
•Zachęcanie uczniów słabych do uczęszczania na koła wyrównawcze;
•Pełnienie funkcji opiekuna podczas wycieczek, wyjść do kina, przerw śródlekcyjnych
•Pełnienie funkcji opiekuna praktyk


III § 7.1. 3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty; zadań i zasad funkcjonowania szkoły poprzez analizę przepisów związanych z jej funkcjonowaniem
•Analiza Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego, kompetencji Rady Pedagogicznej;
•Analiza przepisów prawnych dotyczących systemu oświaty, praw dziecka i ucznia oraz spraw związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży

Poznanie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego
•Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Regularne odwiedzania portali internetowych zajmującymi się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli, które na bieżąco przedstawiają wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym


§7 ust.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
•Stosowanie zasad prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin;
•Udział w pracach różnorodnych komisji(konkursowej, przedmiotowej)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.