X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11069
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytomiu
im. Poli Maciejowskiej

mgr Katarzyna Fonfara

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Data rozpoczęcia stażu: 01 IX 2010 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2011 r.

Informacje o nauczycielu stażyście
Imię i nazwisko: Katarzyna Fonfara
Stanowisko: nauczyciel – wychowawca świetlicy

Posiadane kwalifikacje: mgr pedagogiki ze specjalnością: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika socjalna i opiekuńcza

Zainteresowania: muzyka, rysunek, arteterapia

Dodatkowe zajęcia przydzielone na początku roku szkolnego: Kółko teatralne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne.

Imię i nazwisko opiekuna stażu: XXX


(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania organizacyjne

ZADANIE
1. Poznanie procedury nadania awansu zawodowego FORMY REALIZACJI: analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
TERMIN: Wrzesień 2010 r.
DOWODY REALIZACJI:poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
FORMY REALIZACJI:bezpośrednia rozmowa,zawarcie kontraktu z opiekunem
TERMIN:Wrzesień 2010 r.
DOWODY REALIZACJI: pisemny kontrakt określający zasady współpracy

3. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki konsultacji i zajęć w okresie stażu
FORMY REALIZACJI:
-opracowanie z opiekunem stażu harmonogramu konsultacji
- opracowanie z opiekunem stażu harmonogramu zajęć obserwowanych oraz prowadzonych w obecności opiekuna TERMIN:Wrzesień 2010 r.
DOWODY REALIZACJI:
- własne notatki
- konspekty zajęć
- arkusze hospitacji
- potwierdzenie opiekuna

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego FORMY REALIZACJI:
- gromadzenie dokumentów i zaświadczeń
- gromadzenie konspektów zajęć
TERMIN:Na bieżąco
DOWODY REALIZACJI:
- teczka stażysty

5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
FORMY REALIZACJI:
- autoanaliza
- opis realizacji planu zawodowego
TERMIN:Maj 2011 r.
DOWODY REALIZACJI:
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004
W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

ZADANIA:
1.Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć
w szkole, świetlicy, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
FORMY REALIZACJI:
Obserwacja, udział w spotkaniach rady pedagogicznej OSOBY WSPIERAJĄCE:Opiekun stażu
DOWODY REALIZACJI:
Organizacja własnych zajęć. Plan pracy świetlicy. Własne notatki i uwagi.
TERMIN:Wrzesień
2.Poznanie zasad organizacji i funkcjonowania szkoły. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole: Statut szkoły, Regulamin pracy i wynagradzania, WDN, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi: dzienniki lekcyjne, listy obecności rozkłady zajęć, itp.
FORMY REALIZACJI:
Analiza dokumentacji,dokonywanie samodzielnych
wpisów w dziennikach i listach.
OSOBY WSPIERAJĄCE:Opiekun stażu
DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenie prowadzących. Własne notatki i sprawozdania. Wpisy do dziennika. Rozkład materiału. Roczny plan pracy.
TERMIN: Na bieżąco
3.Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
FORMY REALIZACJI: Analiza przepisów. Udział w szkoleniu podstawowym.
OSOBY WSPIERAJĄCE:Dyrektor szkoły,
Instruktor bhp
DOWODY REALIZACJI: Świadectwo ukończenia kursu, oświadczenie o znajomości przepisów
TERMIN: Wrzesień/Październik
4.Określenie roli wychowawcy świetlicy szkolnej
FORMY REALIZACJI:Bezpośrednia rozmowa z kierownikiem OSOBY WSPIERAJĄCE:Dyrektor,Wychowawcy klas, Wychowawcy świetlicy
DOWODY REALIZACJI: Autorefleksja. Własne notatki. TERMIN: Na bieżąco

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)
ZADANIA
1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
FORMY REALIZACJI:
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisywanie jej wyników, analiza konspektów
OSOBY WSPIERAJĄCE:Dyrektor szkoły, opiekun stażu, nauczyciele
DOWODY REALIZACJI: Wnioski z hospitacji i obserwacji TERMIN: Raz w miesiącu
2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
FORMY REALIZACJI:
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza
OSOBY WSPIERAJĄCE:Dyrektor szkoły, opiekun stażu DOWODY REALIZACJI:
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji TERMIN: Raz w miesiącu
3.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu FORMY REALIZACJI:Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy. Aktywny udział w warsztatach i kursach,
Studiowanie odpowiednich pozycji literatury fachowej,
Studia podyplomowe
OSOBY WSPIERAJĄCE: Dyrektor szkoły, opiekun stażu, bibliotekarki
DOWODY REALIZACJI: Zaświadczenia
TERMIN: Na bieżąco
4.Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
FORMY REALIZACJI:
Udział dzieci w konkursach i turniejach wynikających z planu pracy
OSOBY WSPIERAJĄCE: Dyrektor szkoły, opiekun stażu, nauczyciele
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdanie z organizacji konkursów, dyplomy.
TERMIN: W trakcie stażu
5.Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych
FORMY REALIZACJI:
Odrabianie z dziećmi zadań domowych, praca z dziećmi słabszymi, konkursy, gry i zabawy edukacyjne
OSOBY WSPIERAJĄCE:Dyrektor szkoły, opiekun stażu DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenie opiekuna stażu, karty pracy
TERMIN:W trakcie stażu
6.Organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych
Pomoc w prowadzeniu kółka teatralnego
FORMY REALIZACJI:
Organizacja jasełek na Boże Narodzenie, balu karnawałowego, walentynek itp.
OSOBY WSPIERAJĄCE:Dyrektor szkoły, opiekun stażu, nauczyciele
DOWODY REALIZACJI:
Sprawozdania z organizacji uroczystości, zdjęcia TERMIN:W trakcie stażu
7.Doskonalenie multimedialnych technik pracy
FORMY REALIZACJI:
Opublikowanie w internecie planu rozwoju zawodowego,
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie komputerowej
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu, nauczyciele
DOWODY REALIZACJI:
Teczka stażysty, zaświadczenie o publikacji
TERMIN:W trakcie stażu

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

ZADANIA:
1.Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
FORMY REALIZACJI:
Obserwacja, indywidualne rozmowy z dziećmi i rodzicami OSOBY WSPIERAJĄCE:Dyrektor szkoły, opiekun stażu, wychowawcy
DOWODY REALIZACJI:
Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie
TERMIN:W trakcie stażu
2.Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków
FORMY REALIZACJI:
Rozmowa, ankieta, arkusze ocen, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy
OSOBY WSPIERAJĄCE:Dyrektor,opiekun stażu,pedagog szkolny,inni nauczyciele,rodzice
DOWODY REALIZACJI:Notatki własne
TERMIN:Na bieżąco
3.Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
FORMY REALIZACJI:
Udział w szkoleniach
Lektura pedagogiczna i psychologiczna
Studia Podyplomowe
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu,Bibliotekarki
Osoby prowadzące kursy, studia
DOWODY REALIZACJI:Zaświadczenia, prezentacja literatury
TERMIN:Na bieżąco
4.Współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami FORMY REALIZACJI:Rozmowy, konsultacje
OSOBY WSPIERAJĄCE:Opiekun stażu,Nauczyciele,Pedagog szkolny,Dyrektor
DOWODY REALIZACJI:Notatki własne
TERMIN:Na bieżąco

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZADANIA:
1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
FORMY REALIZACJI:
Hospitacja według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń
OSOBY WSPIERAJĄCE:Opiekun stażu,Inni nauczyciele DOWODY REALIZACJI:Wnioski z obserwacji i hospitacji, sprawozdanie ze stażu
TERMIN:W trakcie stażu
2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora FORMY REALIZACJI:
Opracowanie konspektu (scenariusza) zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
OSOBY WSPIERAJĄCE:Opiekun, dyrektor
DOWODY REALIZACJI:
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji TERMIN:W trakcie stażu
3.Ocena własnych umiejętności , analiza mocnych
i słabych stron własnej działalności
FORMY REALIZACJI:
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy
z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz
i ewaluacji
OSOBY WSPIERAJĄCE:Opiekun stażu
DOWODY REALIZACJI:Pisemna samoocena i wnioski do dalszej pracy, sprawozdanie ze stażu
TERMIN:Na bieżąco
4.Analiza i samoocena swojej pracy
FORMY REALIZACJI:
Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych OSOBY WSPIERAJĄCE:Opiekun stażu
DOWODY REALIZACJI:
Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy, sprawozdanie ze stażu
TERMIN:Na bieżąco
5.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego FORMY REALIZACJI:Autorefleksja
OSOBY WSPIERAJĄCE:Dyrektor szkoły, opiekun stażu DOWODY REALIZACJI:Sporządzone wnioski do dalszej drogi rozwoju zawodowego
TERMIN:Koniec stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.