X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11062
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Anna Bujakowska Szydłów, 1 września 2010 roku
nauczyciel mianowany języka polskiego
w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Szydłowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010
Data zakończenia stażu: 31 maja 2013
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy


§8 ust. 2 pkt 1

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Dokumentowanie realizacji zadań

Wstępna analiza własnych umiejętności. Autorefleksja.

teczka dotychczasowych osiągnięć zawodowych

Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia, Karta Nauczyciela).

złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Analiza dokumentów związanych z organizacją pracy szkoły: Statutu Szkoły, regulaminów, WSO, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki i in.
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach metodycznych i innych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

Bieżące śledzenie publikacji w Internecie związanych z dydaktyką języka polskiego.

Samokształcenie – czytanie prasy, literatury fachowej i poradników metodycznych.

Utworzenie własnej biblioteczki przedmiotowo – metodycznej oraz filmoteki lekturowej.

potwierdzenie dyrektora szkoły
protokoły
zaświadczenia, poświadczenia,
poświadczenie
adresy internetowe
notatki
poświadczenie dyrektora szkoły

Praca w zespołach samokształceniowych. Aktualizacja Programu Wychowawczego zgodnie z rozporządzeniami.

Praca w zespole do spraw ewaluacji i analizy wyników sprawdzianu po szóstej klasie . poświadczenie dyrektora szkoły

poświadczenie dyrektora szkoły
Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Konstruowanie testów kompetencji ucznia, przeprowadzenie badań, analiza i wnioski do dalszej pracy.

Przeprowadzanie próbnych sprawdzianów kompetencji w klasie szóstej, opracowanie, analiza wyników i sformułowanie wniosków do dalszej pracy.

Przeprowadzenie wszechstronnego i wieloetapowego badania poziomu wiedzy z języka polskiego w klasie IV na początku roku szkolnego.

testy
analiza wyników
wnioski
sporządzenie zestawienia
analiza
wnioski
opracowanie wyników
Wykorzystywanie wyników sprawdzianu w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Analiza raportów CKE.

Współudział w tworzeniu raportu wewnątrzszkolnego.

Przygotowanie analizy dla rodziców. raporty wewnątrzszkolne
Działania na rzecz uczniów w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Organizacja i pomoc w organizacji imprez, akcji, uroczystości, wycieczek i apeli szkolnych potwierdzenie dyrektora szkoły
Współpraca z rodzicami. Organizowanie ogólnych i indywidualnych spotkań z rodzicami.

Pedagogizacja rodziców.

Przygotowywanie imprez i spotkań okolicznościowych dla rodziców protokoły z zebrań z rodzicami

scenariusze

Praca z uczniem zdolnym. Analiza umiejętności uczniów wykraczających poza poziom przeciętny w zakresie wiedzy i umiejętności polonistycznych.

Zaproponowanie różnych form działań i pracy z uczniem zdolnym.

Przygotowanie i opracowanie planów pracy. prace uczniów

plany pracy
scenariusze zajęć


§8 ust. 2 pkt 2

WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMPUTEROWEJ

Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami. Opracowywanie dokumentów w tym scenariuszy lekcji języka polskiego z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu.

Prowadzenie lekcji języka polskiego i zajęć dodatkowych z wykorzystywaniem technologii informacyjnej.

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.

Stworzenie dzięki technologii komputerowej narzędzi diagnostycznych i ewaluacji oraz materiałów pomocnych podczas zajęć.

Wykorzystanie w pracy nauczyciela języka polskiego i wychowawcy klasy programu kontroli frekwencji i postępów w nauce – dziennik elektroniczny.

Wykorzystywanie strony www. szkoły do prezentacji efektów pracy, kontaktów z rodzicami.

Wypisywanie świadectw w formie elektronicznej.

scenariusze zajęć
prezentacje multimedialne
potwierdzenie dyrektora szkoły
karty pracy
pomoce naukowe
strona www.librus.pl
strona www.spwitos.edupage.pl

Wykorzystanie umiejętności informatycznych na zajęciach pozalekcyjnych. Przygotowywanie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej.

potwierdzenie dyrektora szkoły

Wykorzystanie Internetu jako cennego źródła informacji. Systematyczne odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno – oświatowej.

wykaz stron internetowych

Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej. Prowadzenie zajęć koła redakcyjno – dziennikarskiego w pracowni komputerowej. Potwierdzenie dyrektora szkoły


§8 ust. 2 pkt 3

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

Opieka nad nauczycielem stażystą. Obserwacja zajęć stażysty, prowadzenie zajęć otwartych, kontrakt między opiekunem a stażystą oraz inne działania wynikające z potrzeb. protokoły spotkań

druki hospitacji zajęć

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
Prowadzenie zajęć otwartych. Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom mojej szkoły scenariuszy lekcji ( języka polskiego, godzin do dyspozycji wychowawcy), testów, ankiet, kart pracy, materiałów dydaktycznych.

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

Przekazanie do biblioteki szkolnej samodzielnie wykonanych materiałów dydaktycznych.

Współpraca z innymi nauczycielami w opracowaniu i przygotowywaniu scenariuszy uroczystości szkolnych, apeli, itp.

scenariusze lekcji
testy
ankiety
pomoce naukowe
karty pracy
scenariusze

Opublikowanie w Internecie Planu rozwoju zawodowego i innych materiałów dydaktycznych. Przygotowanie planu oraz innych materiałów i publikacja.

Publikacja prac własnych i uczniowskich na szkolnej stronie WWW. publikacja w Internecie

strona internetowa szkoły

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów humanistycznych z naszej i innych szkół. Wymiana poglądów, spostrzeżeń oraz dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych w naszej szkole i w innych.

Dzielenie się przygotowanymi materiałami dydaktycznymi, sprawdzianami, testami, itp. notatki ze spotkań

materiały dydaktyczne


§8 ust. 2 pkt 4 lit .a

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH,
OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

Przygotowanie i realizacja programu zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych – zajęć wyrównawczych z języka polskiego oraz koła polonistycznego. Opracowanie programu.

Wdrożenie programu oraz jego ewaluacja.

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach polonistycznych. opracowany program

Opracowanie założeń do pracy z uczniem z opinią/ orzeczeniem poradni pedagogiczno – psychologicznej Analiza treści opinii wydanej przez PPP.

Dostosowanie wymagań do indywidualnych przypadków. dzienniki zajęć pozalekcyjnych

notatki

Współpraca z rodzicami – pedagogizacja. Przygotowanie referatu dla rodziców o tematyce związanej z pracą z uczniem o zachowaniach trudnych wychowawczo wpływającym destrukcyjnie na klasę lub o dysleksji, dysortografii, dysgrafii. protokoły zebrań
referat przekazany do biblioteki


§8 ust. 2 pkt 4 lit. c

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Współpraca w organizowaniu przez szkołę uroczystości środowiskowych. Współorganizowanie szkolnych i środowiskowych imprez kulturalnych, rekreacyjnych i innych.

Prezentacja efektów pracy z uczniami zdolnymi podczas imprez. potwierdzenie dyrektora szkoły

sprawozdanie

Praca z uczniem zdolnym i słabym. Prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów zdolnych.

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych oraz zajęcia indywidualne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami. dzienniki zajęć
Udział w akcjach i imprezach ogólnopolskich. Udział uczniów w akcjach typu:
„Sprzątanie Świata”
„Góra grosza”
„Odżywiam się zdrowo”.

potwierdzenie dyrektora szkoły

Organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina, teatru lub muzeów. Oglądanie spektakli teatralnych i filmów, zwiedzanie muzeów i wystaw oraz organizowanie wyjazdów na wycieczki krajoznawcze. karty wycieczek

potwierdzenie dyrektora szkoły

Promowanie szkoły. Prezentacja wyników działań uczniów na terenie powiatu czy gminy poprzez udział w międzyszkolnych konkursach, prezentacji gazetki szkolnej i innych. sprawozdania z imprez


§8 ust. 2 pkt 4 lit. e

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Piotrkowie Tryb. Kierowanie dzieci z zaburzeniami na badanie do Poradni.

Analiza wskazań Poradni odnośnie uczniów z deficytami.

Praca z uczniem mającym trudności w nauce oraz z problemami wychowawczymi zgodnie z sugestiami Poradni. potwierdzenie dyrektora szkoły
Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Piotrkowie Tryb. Rozbudzanie u uczniów zainteresowania książką jako źródłem informacji.

Wycieczki do biblioteki na lekcje biblioteczne oraz w celu przybliżenia młodzieży pracy bibliotekarza a także różnorodności zbiorów.

karty wycieczek

Współpraca z wydawnictwami. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych i metodycznych. materiały dydaktyczne

Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. Prowadzenie zebrań, spotkań indywidualnych z rodzicami, pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb klasy.

Integracja zespołu klasowego: Imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.

Rozpoznanie sytuacji materialnej wychowanków i organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozpoznawanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych.

protokoły zebrań rodziców
wpisy w teczce wychowawcy
karty wycieczek


§8 ust. 2 pkt 4 lit. f

UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego.

Publikacja pracy dyplomowej w Internecie.

dyplom ukończenia
publikacja na stronie internetowej

Organizacja konkursów. Przygotowanie uczniów do udziału i zorganizowanie konkursów;
- ortograficznego
- literackiego na wiersz lub opowiadanie
- recytatorskiego sprawozdania
potwierdzenie dyrektora szkoły
Prowadzenie kroniki szkolnej. Dokumentowanie życia szkoły poprzez redagowanie zapisów w kronice szkoły. kronika szkoły
Redagowanie gazetki szkolnej „Kleks”. Sprawowanie merytorycznej opieki nad redagowaniem szkolnego pisemka. kolejne numery gazetki


§8 ust. 2 pkt 5

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH,
WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI, TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych. Zdiagnozowanie wybranych problemów.

Ustalenie środków zaradczych i ich zastosowanie.

Wnioski.

Wprowadzenie działań naprawczych.

opis przypadków
wpisy w dziennikach
wnioskiSzydłów, 1 września 2010 roku Zatwierdzam do realizacji

Anna Bujakowska ....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.