X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11042
Przesłano:

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.

• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.

• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Uczestniczenie w pracach organów placówki związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.Uczestnictwo
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, uczestnictwo w organizowanych uroczystościach. Pomoc w organizacji uroczystości przed -szkolnych.

3. Poznanie zasad funkcjonowania przedszkola. Analiza statutu, programu wychowawczego, programu profilaktycznego, przepisów bhp. itp.

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.

• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i diagnozowania dzieci.

• Opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych – gazetki, karty pracy itp.

5. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.

• Publikacja scenariuszy lekcji.

6. Samokształcenie – ukończenie dodatkowych studiów:
- Logopedia z elementami neurologopedii
- Zarządzenie placówką oświatową

7. Samokształcenie – rozpoczęcie studiów doktoranckich z zakresu nauk
humanistycznych (pedagogiki).

8. Aktywna praca nad samokształceniem.
1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego wychowanków. Rozmowy z wychowankami, rodzicami, kadrą pedagogiczną. Ankiety.
2. Przygotowanie uroczystości przedszkolnych.
3. Prowadzenie programu „Przyjaciele Natury”, który ma na celu poszerzenie wiedzy dzieci na temat ekologii.
4. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
5. Organizowanie spotkań z rodzicami wychowanków mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
6. Przygotowanie dzieci do konkursów
7. Organizowanie wycieczek dla dzieci (muzeum, kino, Straż pożarna, Policja itp.).
8. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci 5 i 6 letnich dotyczących edukacji informatycznej.

9. Zajęcia otwarte dla nauczycieli przedszkola, rodziców.

10. Uwzględnianie problematyki społecznej i cywilizacyjnej. Prowadzenie pogadanek dotyczących problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

11. Systematyczna współpraca z rodzicami dzieci. Prowadzenie rozmów dotyczących postępów edukacyjnych wychowanków, organizaowanie zebrań z rodzicami, konsultacji.

12. Udział w organizowanych uroczystościach i imprezach lokalnych.
1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera.
2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową. Kontakt z rodzicami drogą elektroniczną.
3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi diagnostycznch, dokumentacji przedszkolnej, dyplomów, plakatów, ulotek, folderów.
4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
5. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
6. Współpraca przy obsłudze strony internetowej przedszkola.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Znajomość aktualnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów na temat:
„Wychowanie przez czytanie”
„Moje dziecko jest samodzielne”
„Granice, zasady, konsekwencja”
5. Przygotowanie i poprowadzenie jednej edycji „Szkoły dla rodziców i wychowawców” na terenie przedszkola.
6. Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem mających problemy z osiągnięciem gotowości szkolnej.
7. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących dotyczących dzieci mającmi problemy w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego i dokumentów prawa placówki.
2. Udział w pracach różnorodnych komisji – komisja ds. ewaluacji, itp.
3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek przedszkolnych.
4. Konstruowanie planów miesięcznych i innych dokumentów nauczania.
5. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP.
6. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.