X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11040
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
§7 ust.2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego:· Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami);· Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239);· Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami). VIII / IX 2008 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Współpraca z opiekunem stażu. Rozmowa, zawarcie kontraktu. Spotkania, konsultacje, rozmowy. IX 2008Na bieżąco Kontrakt.
3. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć itp. cały okres stażu Dokumentacja procedury awansu zawodowego.
4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji zadań ujętych w planie pogłębiony autorefleksją. VI 2011 Sprawozdanie ze stażu.
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych Radach Pedagogicznych Ř Udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowanych przez ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli. cały okres stażu Protokoły i zaświadczenia
6. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej. Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę; śledzenie nowości wydawniczych – współpraca z biblioteką szkolną i pedagogiczną. Cały okres stażu Notatki własne
7. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych wychowawców i prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły i opiekuna stażu. Obserwacja, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja. cały okres stażu Karty obserwacji, konspekty.
§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów. Kontakty z rodzicami Rozmowy z pedagogiem szkolnym. Konsultacje z innymi nauczycielami. Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Indywidualne rozmowy z uczniem. cały okres stażu Adnotacje w dzienniku.
2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie z planem opiekuńczo – wychowawczym Internatu. cały okres stażu Zapisy w dzienniku zajęć wychowawczych
3. Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich i wychowania religijnego. Pomoc parafii w organizacji rekolekcji wielkopostnych (prowadzenie zajęć, opieka nad młodzieżą). Współpraca z Komendą Powiatową Policji Cały okres stażu Wpisy do dziennika zajęć wychowawczych
§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela. Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć itp. cały okres stażu Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego.
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela. Udział w kursach i szkoleniach. Konsultacje z nauczycielami informatyki. cały okres stażu Zaświadczenia.
3. Publikacje w Internecie. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego. V 2009 Adres strony www.
§7 ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z wychowankami zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki, planem pracy opiekuńczo – wychowawczej internatu. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom. Objęcie szczególną troską wychowanków słabszych w nauce. Stwarzanie uczniom odpowiednich warunków do samodzielnego poszerzania i zdobywania wiedzy. Przeciwdziałanie konfliktom w grupie. Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia. Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej. Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata Wg potrzeb cały okres stażu Zapisy w dzienniku zajęć wychowawczych.
2. Współpraca z grupą wychowawczą i rodzicami. Indywidualne rozmowy z rodzicami (służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych; informowanie rodziców o zagrożeniach, na które narażona jest dzisiejsza młodzież). Rozmowy wychowawcze z wychowankami. Konsultacje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przy rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Opieka nad wychowankami w czasie imprez organizowanych przez Internat. cały okres stażu Zapisy w dzienniku zajęć wychowawczych.Adnotacje w dzienniku zajęć wychowawczych.
§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły. Analiza Ustawy o systemie oświaty z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami); Analiza· Statutu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących· Regulaminu Pracy· Planu Wychowawczego· Szkolnego Programu Profilaktyki· Planu Rozwoju Szkoły· Regulaminu Internatu IX 2008 Notatki własne
2. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka. Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy opiekuńczo – wychowawczej. cały okres stażu Notatki własne
3. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela. Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych. Uczestniczenie w opracowaniu Szkolnego Programu Profilaktyki Uczestniczenie w opracowaniu Planu Pracy opiekuńczo – wychowawczej Internatu cały okres stażu Listy obecności.Szkolny Program Profilaktyki Plan Pracy opiekuńczo - wychowawczej Internatu
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi. Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych. cały okres stażu Zaświadczenie pedagoga szkolnego.
5. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Udział w pracach zespołu ds. Szkolnego Programu Profilaktyki Współpraca z Młodzieżową Radą Internatu. Udział w zebraniach rady Pedagogicznej Internatu Cały okres stażu Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkolny Program Profilaktyki Wpisy do dziennika zajęć wychowawczych Protokoły z posiedzeń Rady Internatu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.