X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11031
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Anna Młyńczak
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu
3. Stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego
4. Posiadane kwalifikacje: dyplom licencjata na kierunku filologia germańska (specjalizacja nauczycielska)

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2011
3. Opiekun stażu: mgr Anna Śliwakowska

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania zespołu,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych higienicznych warunków odbywania zajęć,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• uczestniczenie w wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych, samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

IV. PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż (§6 ust. 2 pkt 1)

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN/
OSOBA
WSPIERAJĄCA POTWIERDZENIE REALIZACJI DZIAŁANIA
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (ustawa, rozporządzenia)
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. IX 2010
Opiekun stażu,
Dyrektor, bibliotekarka Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Ustalenie zasad wzajemnej współpracy
Wyznaczenie planu hospitacji
Omówienie propozycji realizacji zadań i założeń. IX – X 2010
Opiekun stażu Plan hospitacji
3. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę Szkoły Podstawowej w Torzymiu. Analiza statutu szkoły, programu wychowawczego oraz oceniania wewnątrzszkolnego. IX 2010
oraz cały okres stażu
Opiekun stażu, dyrektor Notatki własne
4. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpieczeństwa nauki, pracy w szkole i poza nią. Analiza przepisów obowiązujących w placówkach szkolnych.
Zapoznanie się z planami pracy dotyczącymi realizacji zasad BHP w szkole. IX 2010
wicedyrektor Potwierdzenie zapoznania się z przepisami BHP
5. Poznanie regulaminów rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły, samorządu szkolnego. Poznanie kompetencji poszczególnych organów.
Udział w pracy rady pedagogicznej.
Efektywna współpraca z rodzicami i samorządem szkolnym. X-XI 2010
Opiekun stażu,
Dyrektor, Opiekun Samorządu Uczniowskiego Wpis w dokumentacji przebiegu stażu.
6. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej dokumentacji szkolnej. Prowadzenie dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć pozalekcyjnych, pedagoga szkolnego, protokołów rady pedagogicznej, arkuszy ocen, arkuszy obserwacyjnych funkcjonowania ucznia w szkole. Okres stażu
Opiekun stażu, dyrektor, pedagog szkolny, bibliotekarka Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania.
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji: świadectw, zaświadczeń, programów, konspektów, notatek, zdjęć, itp. IX-V 2010-2011
Opiekun stażu Zgromadzone materiały użyte do opracowania projektu dorobku zawodowego za okres stażu.
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Autorefleksja, autoanaliza. IV-V 2011
Opiekun stażu Udokumentowanie sprawozdania z realizacji planu rozwojowego.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2)

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN/
OSOBA WSPIERAJĄCA POTWIERDZENIE REALIZACJI DZIAŁANIA
1. Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza programów nauczania, podstawy programowej, podręczników.
Przygotowanie rozkładów materiałów nauczania języka angielskiego w kl. I-V.

Samoocena efektywności własnej pracy. IX 2010
Opiekun stażu Notatki własne.
Rozkłady materiałów nauczania języka angielskiego.

2. Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych. Współpraca z wydawnictwami, dyrekcją szkoły w celu zdobycia pomocy naukowych (słowniki, plansze, płyty, itp.) Okres stażu
Opiekun stażu, dyrektor, bibliotekarka Wystrój sali językowej, gazetki, plansze, płyty
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Prowadzenie dziennika hospitowanych zajęć.
Ewaluacja lekcji – wnioski do dalszej pracy. Dwa razy w miesiącu
Opiekun stażu, dyrektor, nauczyciele innych przedmiotów Wnioski z obserwacji i hospitacji w dzienniku hospitacji.
4. Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji. Lektura literatury metodycznej, udział w warsztatach, konferencjach szkoleniowych. Okres stażu
Opiekun stażu Notatki własne, zaświadczenia
5. Doskonalenie technik multimedialnych. Wykorzystanie komputera do przygotowywania zajęć lekcyjnych.
Praca z komputerem na lekcjach.
Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. IX-V 2010-2011
Opiekun stażu
Moderator strony internetowej Konspekty, Zaświadczenia.
6. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych.
Lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz literatury w języku angielskim i niemieckim.
Studiowanie literatury metodycznej. Okres stażu
Opiekun stażu Notatki własne, zaświadczenia, artykuły
7. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków. Okres stażu
Opiekun stażu Konspekty, ankiety, testy, sprawdziany.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze
środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt 3)

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN/
OSOBA WSPIERAJĄCA POTWIERDZENIE REALIZACJI DZIAŁANIA
1. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Analiza programu wychowawczego. IX 2010
Opiekun stażu, dyrektor, pedagog szkolny Notatki własne.
2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas. Okres stażu
Opiekun stażu, pedagog szkolny, wychowawcy klas Notatki własne.
3. Wspieranie i motywowanie uczniów specyficznych trudnościach społecznych i wychowawczych. Współpraca z pedagogiem szkolnym – diagnozowanie problemów (ankiety, rozmowy, obserwacje).
Wspieranie dzieci z problemami społecznymi – motywowanie, chwalenie na forum, pozytywne komentarze, itp. Okres stażu
Pedagog szkolny
4. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju. Przeprowadzenie lekcji poświęconych wszelkim dostępnym formom samodzielnej nauki języka obcego. Okres stażu
Opiekun stażu Konspekty.
Notatki własne
5. Propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec innych ludzi, również obcokrajowców. Przeprowadzenie lekcji obejmujących zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych oraz niemieckojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych. Okres stażu
Opiekun stażu Konspekty zajęć.
Notatki własne
6. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury. Współorganizowanie z samorządem szkolnym imprez i uroczystości okolicznościowych. Okres stażu
Opiekun Samorządu Uczniowskiego Zdjęcia, scenariusze, sprawozdania z uroczystości

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust. 2 pkt 4)

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN/
OSOBA WSPIERAJĄCA POTWIERDZENIE REALIZACJI DZIAŁANIA
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu. IX 2010
Opiekun stażu Harmonogram.
2. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Prowadzenie dziennika hospitowanych zajęć.
Wnioski do dalszej pracy. Okres stażu
Opiekun stażu, inni nauczyciele Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna oraz innych nauczycieli. Podsumowanie wybranych zajęć, konsultacje, analizy, własna opinia. Dwa razy w miesiącu
Opiekun stażu, dyrektor, nauczyciele innych przedmiotów Adnotacje po przeprowadzonych zajęciach i rozmowach.
4. Analiza i samoocena prowadzonych lekcji. Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne. Raz w miesiącu Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji.
5. Formułowanie wniosków do dalszej pracy. Samoocena V 2011
Opiekun stażu Dokumentacja stażysty

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Na podstawie art. 9.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczycieli (Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami 2).


Zatwierdzam do realizacji

....................................
Podpis opiekuna stażu

........................................ ........................................
Podpis stażysty Podpis i pieczęć Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.