X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11009
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Iwona Kasak

Sprawozdanie za I semestr z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2010

§7 ust.2 pkt 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

1. Poznałam procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
- Analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
- Napisałam i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu - 1.09.2010
- Napisałam i złożyłam u dyrektora plan rozwoju zawodowego- 14.09.2010
2. Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych
- „Dopalacze i paranarkotyki – etiologia, zagrożenia, profilaktyka”
- „Zabawa jako podstawowa forma działalności dziecka zgodnie z podstawą programową. Wykorzystanie Koncepcji Inteligencji Wielorakich w pracy z dziećmi w przedszkolu”.
- Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych”.
- Symptomy ryzyka dysleksji – rozpoznawanie i wspomaganie w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”.
3. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
- Przeprowadziłam rozmowę z opiekunem stażu.
- Wspólnie ustaliłyśmy zasady współpracy, zawarłyśmy „kontrakt” określający warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć- 09.2010
4. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i inne nauczycielki.
5.Prowadziłam zajęcia „otwarte dla rodziców” w obecności opiekuna stażu
6. Śledziłam strony internetowe w celu uzyskania wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli, poznanie przepisów i aktów prawa oświatowego, korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
7. Regularnie i sumiennie opracowywałam tygodniowe plany pracy dydaktyczno – wychowawczej.
- Na bieżąco prowadziłam dokumentację przedszkolną: dziennik zajęć, arkusze obserwacji.
- W miarę potrzeb korzystałam z literatury pedagogicznej.
- Sumiennie tworzyłam własny warsztat pracy: materiały dydaktyczne, dekoracje sali, korytarza.
8. Przygotowałam sprawozdanie za I semestr – 30.01.2010

§7 ust. 2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”.
1. Starałam się poznać środowisko dzieci i ich rodziców poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami i obserwacje.
2. Zapraszałam rodziców na uroczystości przedszkolne, włączałam ich w przygotowanie tych uroczystości.
3. Nawiązałam współpracę z logopedą szkolnym- wśród dzieci była przeprowadzona diagnoza logopedyczna.
4. Prowadziłam zajęcia wynikające z Programu Profilaktycznego.
5. Zorganizowałam spotkanie z pielęgniarka i pogadankę na temat: „Czym jest czystość osobista?”
6. Organizowałam lub współorganizowałam imprezy przedszkolne:
- Dzień chłopaka – dyskoteka.
- Święto pieczonego ziemniaka – ognisko.
- Pasowanie na przedszkolaka.
- Spotkanie opłatkowe z rodzicami.
- Dzień Babci i Dziadka.
7. Zorganizowałam wyjazd na teatrzyk do ŁOK, pt. „Jak Pogrudek grudniowe drogi prostował?”

§7 ust. 2 pkt.3
„Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komputerowej”
1. Wykorzystywałam w pracy technologię informacyjną i komputerową.
- Umieściłam w Internecie plan rozwoju zawodowego – strona internetowa Edux.pl.
- wykorzystywałam materiały z Internetu na zajęciach z dziećmi.
2. Korzystałam z programów komputerowych w celu organizowania własnego warsztatu pracy.
- Wykonywałam pomoce dydaktyczne, opracowywałam scenariusze zajęć, zaproszenia.
- Opracowywałam dokumentację związaną z awansem zawodowym.
- Wymieniałam spostrzeżenia drogą mailową z innymi nauczycielami.

§7 ust.2 pkt. 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”.
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
- W celu podejmowania właściwych działań sięgałam do literatury pedagogicznej:
- „Zarys psychologii rozwoju” – A. Matczak
- „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” – G. Demel
- „Nauczycielka przedszkola”
- „Wiadomości przedszkolaka”
2. Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze.
- Starałam się rozwiązywać sytuacje konfliktowe i integrować grupę.

§7 ust.2 pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”.
1. Poszerzałam swoją wiedzą z zakresu prawa oświatowego.
- Analizowałam przepisy dotyczące prawa oświatowego – zapoznałam się z aktami prawnymi.
- Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (z dnia 15 listopada 2004r.)
- Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007r zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
2. Dokładnie przeanalizowałam dokumenty znajdujące się w przedszkolu.
- Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola: Statut Zespołu Szkół w Woli Gułowskiej, regulaminy i program wychowawczy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.