X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10992
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego za I semestr

Staż na uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1. września 2010 roku. W niniejszym sprawozdaniu podsumuję cele i zadania do zrealizowania postawione w planie rozwoju zawodowego.
1. § 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
W pierwszym semestrze mojego stażu współpracowałam z gronem pedagogicznym, uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zgodnie ze szkolnym harmonogramem.
Współpracowałam także z Samorządem Uczniowskim pomagając w organizacji szkolnych imprez np. kiermaszu świątecznego, drzwi otwartych.
Brałam udział w przygotowaniach działań edukacyjno – wychowawczych w szkole i w oddziale przedszkolnym. Pomagałam w organizacji imprez i zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III takich jak: balik karnawałowy, wigilie klasowe, zabawy z okazji Halloween.
Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjść i wycieczek takich jak: wyjście do teatru z dziećmi z oddziału przedszkolnego, wycieczka do parku , opieka nad uczniami podczas wyjścia na mecz ligowy piłki ręcznej.
2. § 7 ust.1 pkt.2 pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Po zakończonych studiach podyplomowych na kierunku wychowanie przedszkolne w dalszym ciągu pogłębiałam swą wiedzę poprzez aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
W listopadzie 2010r uczestniczyłam w warsztatach metodycznych w ramach projektu „Healthy children in sound communities – Zdrowe dzieci w zdrowej społeczności”. Program warsztatów obejmował tematy takie jak: Węglowodany i ich znaczenie (dzięki temu pogłębiłam i usystematyzowałam swą wiedzę na temat odżywiania a także zdobyłam praktyczne wskazówki do pracy z dziećmi, które wykorzystałam); Muzyka, ruch i radość (poznałam proste sposoby na zorganizowanie ciekawych zabaw dla dzieci przy muzyce i nie tylko);Różne wymiary zabaw i gier – stare i nowe gry drużynowe (dzięki temu przypomniano nam, nauczycielom, w jaki sposób pracować z dziećmi wykorzystując wszystkim nam już znane gry i zabawy oraz włączając do tego najważniejsze- czyli ruch.
W grudniu 2010r uczestniczyłam w warsztatach : Magia świąt Bożego Narodzenia w pracach plastycznych, zorganizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli ALMA w Poznaniu. Tematyka warsztatów obejmowała przygotowanie prezentów, opakowań, ozdób i dekoracji świątecznych. Dzięki temu, że wzięłam udział w tych warsztatach zdobyłam nowe umiejętności wykonywania ciekawych dekoracji i prac , co wykorzystałam do pracy z dziećmi z oddziału przedszkolnego. Prace, które wspólnie wykonaliśmy, wykorzystaliśmy do dekoracji sali w okresie świąt. Kilka pomysłów wykorzystaliśmy także, tworząc wspólnie prace na kiermasz świąteczny, który odbył się w naszej szkole.
Uczestniczyłam także w szkoleniu zorganizowanym dla nauczycieli w szkole dotyczącym ochrony danych osobowych. Dzięki niemu dowiedziałam się cennych informacji np. jak przechowywać dane, co można ujawniać a czego nie itp.
Uczestniczyłam także w spotkaniach metodycznych dla nauczycieli nauczania początkowego a także w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania początkowego i dodatkowo zespołu przedmiotów humanistycznych.
Zaczęłam gromadzić biblioteczkę przedmiotowo – metodyczną, wzbogacać ją o nowe publikacje przydatne w mojej codziennej pracy.
3. § 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Analizowałam znane mi już dokumenty, takie jak:
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Starałam się na bieżąco aktualizować swą wiedzę na temat aktualnie obowiązującego prawa oświatowego.
4. § 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Na początku stażu zawarłam kontrakt z moją opiekunką stażu oraz ustaliłyśmy wspólnie zasady współpracy. Przygotowałam plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor. Razem z opiekunką stażu ustaliłyśmy także wstępny harmonogram naszych spotkań. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekunkę stażu, omawiałyśmy je wspólnie, analizowałyśmy niedoskonałości i mocne strony. Prowadziłam także zajęcia w obecności opiekunki stażu. Dzięki temu dowiadywałam się, jak mogę urozmaicić zajęcia, poznawałam nowe pomysły i sposoby na urozmaicenie zajęć.
Starałam się jako nauczyciel oddziału przedszkolnego oraz języka niemieckiego stosować aktywne metody nauczania i motywować uczniów do pracy.
Podczas pierwszego semestru opracowywałam sobie także pomoce dydaktyczne pomocne mi w pracy, a także gazetki ścienne w sali.
Opublikowałam swoje sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stronie www.
Na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną (dzienniki lekcyjne).
5. § 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Podczas pierwszego semestru stażu przygotowywałam na bieżąco gazetki ścienne o różnej tematyce.
Współpracowałam z nauczycielem informatyki podczas tworzenia strony internetowej naszej szkoły poprzez publikację bieżących informacji oraz zdjęć dotyczących życia szkoły.
Brałam udział w zebraniach z rodzicami, w konsultacjach indywidualnych oraz służyłam pomocą rodzicom i uczniom, którzy mają problemy z nauką.
Aby lepiej poznać sytuację moich uczniów kontaktowałam się na bieżąco z psychologiem i pedagogiem szkolnym, którzy zawsze służyli radą i pomocą.
Prowadziłam także rozmowy z rodzicami podczas „drzwi otwartych”.
6. § 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
W codziennej pracy stosuję techniki komputerowe, które są mi niezbędne podczas przygotowywania materiałów dodatkowych dla uczniów, testów, sprawozdań, planów, dokumentacji szkolnej itp. W najbliższym czasie mam także zamiar wziąć udział w szkoleniu dotyczącym tworzenia stron internetowych lub o podobnej tematyce.
7. § 7 ust.2 pkt.4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.
Na bieżąco aktualizuję moją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Korzystam ze zbiorów biblioteki szkolnej, interesuję się nowościami pedagogicznymi wśród książek i czasopism. Cały czas aktywnie pracuję nad samokształceniem.
Współpracuję także z rodzicami, służę radą , pomocą w trudnych sytuacjach wychowawczych.
8. § 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Starałam się na bieżąco analizować przepisy prawa oświatowego a ważniejsze informacje notować.
Konstruowałam plany pracy dydaktycznej, wychowawczej, z języka niemieckiego jak i planu dydaktycznego dla oddziału przedszkolnego.
Brałam udział w pracach komisji konkursowych w następujących konkursach:
• V Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania Prozy;
• Konkurs Humanistyczny (etap międzyszkolny);
• Konkurs na plakat prezentujący wybrane miasto nienieckie lub angielskie;
• Konkurs na najciekawszy kalendarz adwentowy.

Myślę, że cele jakie postawiłam sobie w planie rozwoju zawodowego w większości zostały zrealizowane.
Joanna Kruszczyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.