X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10921
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - biologia

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Opracowała: Katarzyna Tlaga
Posiadany stopień: nauczyciel biologii
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy
Rozpoczęcie stażu: 01.09.2010r.
Nazwa i adres szkoły:

Cele odbywania stażu:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Doskonalenie warsztatu i metod pracy
Podniesienie efektywności działań dydaktyczno - wychowawczych

PROCEDURA WSTĘPNA

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1.XII.2004r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela).

Sierpień/ wrzesień 2010

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, ułożenie projektu planu rozwoju zawodowego.


REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.


1.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentów i materiałów
Cały okres stażu
Materiały,zaświadczenia, potwierdzenia

2.Przygotowanie projektu sprawozdania
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego, autorefleksja, analiza zgromadzonej dokumentacji.
Maj 2013
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

3.Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczo – opiekuńczego klasy
٠ Opracowanie planów pracy wychowawczej na poszczególne lata
٠ Współpraca z rodzicami
٠ Pedagogizacja rodziców
W okresie stażu
Plany pracy wychowawczej

4. Aktywny udział w pracach zespołu wychowawczego
Przewodniczenie zespołowi, prowadzenie posiedzeń, dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego
Cały okres stażu
Protokoły zebrań zespołu wychowawczego

5.Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych w ramach WDN lub ODN, studiowanie literatury fachowej
Cały okres stażu
Zaświadczenia, notatki potwierdzenie uczestnictwa, materiały szkoleniowe.

6.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
· Współpraca z rodzicami
· Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (na Radach Pedagogicznych), współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami.
· Aktywny udział w zespole do spraw promocji szkoły,w zespole do spraw obchodów 70 rocznicy utworzenia szkoły.
· Praca w komisji rekrutacyjnej.
Na bieżąco
Wpis do książki protokołów Rady Pedagogicznej, plan spotkań z rodzicami, kserokopie dziennika lekcyjnego, protokoły

7.Organizowanie szkolnych konkursów biologicznych, przygotowywanie uczniów do konkursów pozaszkolnych.
٠Opracowanie regulaminów konkursów
٠ Opracowanie i przeprowadzenie konkursów
٠ Przygotowanie dyplomów
٠ Pozyskanie nagród dla uczniów
W okresie stażu
Regulaminy konkursów, sprawozdania z konkursów, dyplomy, podziękowania

8.Budowanie własnego warsztatu pracy
· Udoskonalenie i wystrój pracowni biologicznej
· Wzbogacanie sali w pomoce wykonane przez uczniów, dbanie o gazetki, dekoracje.
· Współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi(podręczniki, pomoce naukowe).
Na bieżąco
Cały okres stażu
Gazetki klasowe, pomoce dydaktyczne
Zwiększenie ilości pomocy dydaktycznych

9.Organizowanie wycieczek klasowych i szkolnych.
· Organizacja wyjazdów integracyjnych w klasie I.
· Organizacja wyjazdów przedmiotowych.
Rok szkolny 2010/11
Cały okres stażu
Karty wycieczek, zdjęcia

10.Rozwijanie zainteresowań uczniów
· Prowadzenie koła biologicznego
· Opracowanie planu pracy koła uwzględniając oczekiwania uczniów
· Organizowanie akcji i wystaw promujących zdrowy tryb życia oraz ekologię w szkole.
Cały okres stażu
Plan pracy koła, dziennik koła, plakaty, ulotki

11.Przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych
· Prowadzenie konsultacji, rozwiązywanie przykładowych testów maturalnych z biologii
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku koła,
przykładowe zestawy testów


§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
· Opracowywanie różnorodnych sprawdzianów, materiałów dydaktycznych, testów, kart pracy, ankiet.
·Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia dokumentacji szkolnej i wypisywania świadectw.
Cały okres stażu
Załączone wzory wybranej dokumentacji

2.Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem
Pisanie sprawozdań, planów pracy, planów wynikowych itp.
Cały okres stażu
Załączone wzory wybranej dokumentacji

3.Wykorzystanie programów multimedialnych na lekcjach
Prowadzenie zajęć z zastosowaniem programów i prezentacji multimedialnych, opracowywanie własnych prezentacji multimedialnych oraz pomoc uczniom w ich sporządzeniu.
W okresie stażu
Scenariusze zajęć, prezentacje

4.Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
oraz środka komunikacji
· Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych, korzystanie z zasobów Internetu (strony edukacyjne).
· Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla nauczycieli
· Korzystanie z informacji znajdujących się na portalach edukacyjnych, stronach wydawnictw.
Cały okres stażu
Potwierdzenia, notatki, scenariusze

5.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
Rok szkolny 2010/11
Adres strony internetowej


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotów humanistycznych oraz wychowawczym.
· Dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami z członkami zespołu
· Prowadzenie dokumentacji zespołu.
· Sporządzanie planu pracy.
·Prezentacje scenariuszy i konspektów lekcji.
Cały okres stażu
Poświadczenie lidera zespołu przedmiotowego, protokoły zebrań

2.Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.
Opracowanie konspektów lekcji, przeprowadzenie zajęć i ich omówienie.
W trakcie trwania stażu
Scenariusze zajęć, notatki

3.Opublikowanie internetowo prezentacji, scenariuszy zajęć, testów.
Umieszczenie w Internecie na stronach edukacyjnych własnych testów, prezentacji itp.
W trakcie trwania stażu
Adresy stron internetowych

4.Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych scenariuszy i opracowań.
· Udostępnianie nauczycielom: konspektów, testów, referatów i innych materiałów.
· Przekazanie do biblioteki referatów i konspektów lekcji.
Na bieżąco
Opracowane materiały, zaświadczenie z biblioteki szkolnej

5.Współpraca z nauczycielami, wymiana doświadczeń
Pomoc w realizowaniu zadań i przedsięwzięć na terenie szkoły.
W okresie stażu
Potwierdzenie nauczycieli


REALIZACJA CO NAJMNIEJ TRZECH Z SZEŚCIU ZADAŃ

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych i wychowawczych.

· Wprowadzenie zmian w programie nauczania biologii z uwzględnieniem podstawy programowej i standardów wymagań egzaminacyjnych.
· Opracowanie planu wychowawczego w korelacji z Programem Wychowawczym Szkoły.
W okresie stażu
Program, plan.

2.Opracowanie i wdrożenie programu koła biologicznego
٠ Realizacja programu podczas zajęć
٠ Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych
W okresie stażu
Program, sprawozdanie, dziennik zajęć pozalekcyjnych

3.Współpraca ze strukturami samorządowymi oraz
organizacjami wspierającymi szkołę.
· Współpraca ze strukturami samorządowymi oraz organizacjami wspierającymi szkołę.
· Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Wołominie.
·Współpraca z pedagogiem szkolnym, Komendą Policji w Wołominie.
W okresie stażu,
na bieżąco,wg potrzeb
Podziękowania, sprawozdania,prace konkursowe, potwierdzenia.

4.Rozwijanie u uczniów umiejętności współpracy, współdziałania i współodpowiedzialności
· Realizacja Programu Wychowawczego
· Mobilizowanie uczniów do prowadzenia wybranych lekcji godzin wychowawczych, a przez to kształtowanie odpowiednich nawyków i pozytywnych postaw.
· Rozmowy indywidualne z uczniami
· Angażowanie uczniów w prace społeczne na rzecz klasy i szkoły.
· Zachęcanie uczniów do organizowania pomocy koleżeńskiej.
Cały okres stażu
W okresie wychowawstwa
wg potrzeb, na bieżąco
zapisy w dzienniku
potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Organizowanie konkursów biologicznych
Opracowanie regulaminów, przeprowadzanie konkursów.
W okresie stażu
Sprawozdania z konkursów

2.Organizowanie wycieczek szkolnych
Opracowanie i realizacja planów wycieczek
W okresie stażu
Karty wycieczek

3.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Udział w kursach, szkoleniach i warsztatach.
Cały okres stażu
Zaświadczenia

4.Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów
٠ Rozmowy z rodzicami uczniów
٠ Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym
· Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
Cały okres stażu zgodnie z zaistniałą sytuacją i potrzebą.
Potwierdzenie dyrektora szkoły


§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Przygotowywanie imprez okolicznościowych.
· Przygotowywanie obchodów Dnia Ziemi, Dnia Walki z AIDS.
· Organizacja konkursów o tematyce ekologicznej, prozdrowotnej.
W okresie stażu
Dyplomy, potwierdzenia

2.Współpraca z organizacjami szkolnymi oraz pedagogiem szkolnym
٠ Konsultacje z pedagogiem szkolnym
٠ Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Systematycznie w okresie odbywania stażu Zaświadczenia,
Potwierdzenie współpracy


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Praca z uczniem zdolnym i słabym, problemy w klasach
· Stosowanie ankiet służących rozpoznaniu problemów w klasie powierzonej wychowawcy
· Korzystanie z porad pedagoga i psychologa szkolnego
· Konsultacje dla uczniów mających problemy w nauce
· Korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli w diagnozowaniu trudności edukacyjnych i ich pokonywaniu.
Według potrzeb
W okresie stażu
W czasie roku szkolnego
Opis działań, zaświadczenia, wnioski do dalszej pracy, opisy trudnych przypadków.

2.Pogłębianie umiejętności i wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczyc
Analiza aktualnych czasopism i literatury fachowej o tematyce wychowawczej
W okresie stażu
Notatki, konspekty, streszczenia.

3.Zapobieganie patologiom i niewłaściwym zachowaniom uczniów.
Przeprowadzenie lekcji na temat agresji, zasad dobrego zachowania, spotkania z pedagogiem szkolnym.
W okresie stażu
Konspekty lekcji, notatki

4.Współpraca z rodzicami
· Nawiązanie ścisłej współpracy na płaszczyźnie wychowawca- rodzice
· Ustalenie zasad wzajemnej pomocy w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów uczniów mających trudności edukacyjne i wychowawcze
· Rozmowy indywidualne
W czasie trwania roku szkolnego
Sprawozdania, notatki, zapisy w dzienniku lekcyjnym

5.Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
· Zapoznanie się z opinią poradni
· Zapoznanie się z sytuacją rodzinną
· Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych
· Podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemów
W czasie trwania stażu
Opis i analiza dwóch przypadków


Nauczyciel zastrzega sobie możliwość podjęcia działań wynikających z potrzeby chwili, a nie zapisanych w powyższym planie rozwoju zawodowego.

Opracowała:Katarzyna Tlaga,
ZSE Wołomin

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.