X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10906
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Małgorzata Bełczącka
nauczyciel mianowany
Przedszkole Integracyjne nr.5 w Świdniku.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Czas trwania stażu 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu 01 września 2010 roku
Data zakończenia stażu 31 maja 2013 roku

Świdnik 2010

Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Lp.
Zadania i forma realizacji
Termin realizacji


§ 8 Ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego VIII/IX 2010

2.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola
• ukończenie studiów I stopnia
Okres stażu
V 2011

3. Udział w redagowaniu gazetki przedszkolnej „ Razem ”
Okres stażu
4. Wdrażanie programu wychowawczego przedszkola „W grupie nie jesteś sam”
IX 2010 – VI 2011
5. Praca w zespole zadaniowym
2010/2011
6. Aktywny udział w tworzeniu narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola Okres stażu

§ 8 Ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy
• Opracowywanie dokumentacji
• Przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie internetowej przedszkola
• Opracowanie materiałów dla rodziców, podziękowań, dyplomów, zaproszeń
• Opracowywanie scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych Okres stażu
2. Korzystanie z internetowych baz danych oraz z zasobów Internetu

Okres stażu
3. Publikowanie własnych materiałów w Internecie
• Opublikowanie Planu Rozwoju na stronie internetowej
• Publikacja scenariuszy zajęć
2010
2011/2013

§ 8 Ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
Okres stażu
2. Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty, ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego
• Opracowanie scenariuszy zajęć
• Prowadzenie zajęć z wybranej tematyki
2010/2011
3. Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w placówce
• psychologiem
• logopedą
• rehabilitantami Okres stażu

§ 8 Ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego z bajkoterapii
Okres stażu
2. Opracowanie i wdrożenie własnego programu autorskiego
• „ Origami – czarodziejski świat kół” 2011/2013

§ 8 Ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
• Ukończenie studiów I stopnia o specjalności Edukacja specjalna i wczesnoszkolna
• Rozpoczęcie studiów pedagogicznych II stopnia 2011

2012
2. Organizacja konkursów o charakterze ogólnoprzedszkolnym
Okres stażu
3. Udział w konkursach organizowanych przez urzędy oraz placówki oświatowe działające na terenie miasta
Okres stażu
4. Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki
• organizowanie kiermaszy prac dzieci
• angażowanie rodziców w sponsoring placówki Okres stażu

§ 8 Ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Praca w zespole koordynującym ogólnopolską akcję pod kierunkiem Ewy Dados „ Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
Okres stażu
2. Włączanie się w akcje charytatywne organizowane na terenie placówki
• Pomoc dla Domu Dziecka w Łabuniach
• Pomoc dla Domu Samotnej Matki w Lublinie
oraz w akcje organizowane przez placówki samorządowe działające w mieście
• działania na rzecz MOPS w Świdniku Okres stażu
3. Aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi i oświatowymi działającymi w mieście
• Współpraca z Powiatową Komendzie Policji, Strażą Pożarną, Strażą Miejską
• Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Świdnik
• Współpraca z MOK, SP, przedszkolami miejskimi Okres stażu

§ 8 Ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków
• nazwa problemu
• krótka charakterystyka
• opis podjętych działań Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.