X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10932
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Izabela Ewa Zambrowska
Pedagog w Publicznym Gimnazjum im. Szarych Szeregów
w Wilkasach
Czas trwania stażu: 01.09.2010-31.05.2011r.
Posiadane kwalifikacje: magister pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
Imię i nazwisko opiekuna stażu:...

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
2.Analiza dokumentacji szkolnej oraz poznanie zasad jej prowadzenia
3.Poznanie przepisów prawa oświatowego oraz przepisów BHP
4.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
5.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
6.Wspieranie rozwoju i aktywności twórczej młodzieży
7.Współpraca z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami klas

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel musi sprostać następujących wymaganiom aby zdobyć określone umiejętności:

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań, i zasad funkcjonowania placówki.

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
•Karta Nauczyciela,
•Ustawa o systemie oświaty,
•Rozporządzenie MENIS dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
- Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
Notatki z przeprowadzonej analizy dokumentów w okresie IX/X 2010
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu:
•Określenie zakresu obowiązków stażysty,
•Określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu,
•Określenie zasad komunikowania się i współpracy
- Kontrakt; IX 2010
3.Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji zadań placówki
- Zapoznanie się z:
• Statutem szkoły,
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
• Programem Wychowawczym,
• Programem Profilaktycznym
- Ukończone szkolenie BHP - Zaświadczenie inspektora BHP
4. Zaznajomienie się z obowiązującą w szkole dokumentacją - Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia:
• Dziennika lekcyjnego,
-Wpisy w dzienniku
Okres stażu
5. Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć,
zasadami współpracy członków rady pedagogicznej
- obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. - lista obecności z posiedzenia Rady Pedagogicznej
6.Przygotowanie projektu sprawozdania - Sporządzenie sprawozdania z realizacji złożonego planu rozwoju.
- Sprawozdanie V 2011
7.Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym
-Przedstawienie dokumentacji ze stażu - Wniosek wraz z dokumentacją formalną; w okresie VI 2011

§ 6 ust. 2 pkt 2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

1.Doskonalenie umiejętności planowania pracy dydaktycznej.
- Opracowanie tematyki zajęć, stworzenie rozkładu materiału dla klasy.
- Prowadzenie zajęć zgodnie z zaplanowaną tematyką.
2.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym pozaszkolnym i samokształceniu.
-Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach,
-Zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, szkoleniach
3.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
-ukończenie studiów podyplomowych – socjoterapia w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji
-dyplom ukończenia studiów podyplomowych w II 2011
4.Zapoznanie z literaturą pedagogiczną. - Czytanie czasopism pedagogicznych i literatury fachowej
- Krótkie streszczenie przeczytanej pozycji
5.Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć,.
-Tworzenie środków dydaktycznych dopasowanych do zajęć grupowych i indywidualnych uczniów.
- scenariusze zajęć – materiały dydaktyczne
6.Nawiązanie współpracy przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych
- Współorganizacja imprez okolicznościowych -Zdjęcia.
- współpraca z rodzicami
8.Doskonalenie multimedialnych technik pracy - Przygotowanie materiałów dydaktycznych z internetu
-Przygotowanie dokumentacji stażu
w formie elektronicznej - CD z zapisem elektronicznym
-Publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

Dowody realizacji Termin
1.Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
-Rozmowy z rodzicami
-Informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
-Analiza opinii i orzeczeń z PPP
- wizyty w domu ucznia - Notatki w dzienniku
- listy i rejestry uczniów
- notatki
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych młodzieży -Stała obserwacja uczniów
-Rozmowy indywidualne z wychowankami
-Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi)
- współpraca z PCPR i OPS -Notatki
3.Dokonanie diagnozy sytuacji, wychowawczej, społecznej uczniów
- Wybór odpowiednich narzędzi diagnostycznych.
- Przeprowadzenie diagnozy.
- Opracowanie wyników - Arkusze diagnozy
4.Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i psychologiem - Konsultacje z nauczycielami i psychologiem podczas opracowywania i modyfikacji indywidualnych programów pracy z uczniem
- Notatki z przeprowadzonych konsultacji
- indywidualne programy pracy z uczniem

6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
- Opracowanie celów i scenariuszy zajęć.
- Omawianie przeprowadzonych zajęć.
2.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli szkoły - Obserwacja zajęć
-Arkusz obserwacji
3.Ocena własnych umiejętności
- Notatki, wnioski do dalszej pracy
Zatwierdzam do realizacji

................... .....................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.