X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10874
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko – Honorata Pinkowicz
Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2006r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2009r.
Długość stażu – 2 lata 9 miesięcy
Staż pracy – 10 lat 9 miesięcy

Wybór przyjętych przeze mnie kierunków w planie rozwoju zawodowego wynikał z potrzeby zdobywania, doskonalenia i poszerzania moich umiejętności zawodowych po to, by efektywniej przyczynić się do pełnego rozwoju osobowości uczniów i podnieść jakość pracy szkoły. Pod pojęciem ,,dobra szkoła” rozumie się wysoki poziom pracy na lekcjach, dobrze wmontowany w pracę szkoły, system oceniania, eksponowanie kształcenia wyższych umiejętności, takich jak: twórcze myślenie, umiejętność porównywania i wnioskowania.
Aby sprostać tym zadaniom, nauczyciel musi podejmować działania podnoszące jego umiejętności i kwalifikacje. Realizacja planu rozwoju zawodowego umożliwiła mi podjęcie takiego wyzwania.
Przez cały okres stażu realizowałam plan zgodnie z założeniami i wykonywałam zadania wynikające z potrzeb bieżących szkoły. Plan mojego rozwoju opierał się na Statucie Szkoły, Planie Rozwoju Szkoły i Programie Wychowawczym.
Brałam również pod uwagę potrzeby i oczekiwania moich uczniów i rodziców, konsultowałam własne zamierzenia z gronem pedagogicznym.
Pomocą służyli mi inni nauczyciele poprzez wymianę poglądów, wspólne rozwiązywanie problemów, uwagi i opinie, które były bodźcem do poszukiwania nowych rozwiązań i doskonalenia samej siebie.
W pracy wychowawczej staram się nieustannie i wnikliwie obserwować młodzież, poznawać jej aktualne dążenia i potrzeby, zwracać uwagę na prawidłowe relacje między nimi, uczyć ich asertywności oraz umacniać wiarę we własne możliwości i zachęcać do dalszej pracy.
Zakończenie stażu stwarza możliwość podsumowania mojej pracy. Na zakończenie stażu dokonałam analizy dotyczącej stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wyłoniłam te elementy, które nie zostały zrealizowane lub uległy modyfikacji oraz zadania, które zrealizowałam mimo, iż wcześniej ich nie planowałam. Realizacja tych zadań spowodowała jeszcze większe moje zaangażowanie w problemy szkoły i młodzieży, ale także stała się źródłem satysfakcji.

Zrealizowane zadania w obrębie poszczególnych wymagań.

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku (rozdział 3a), z późn. zm. oraz
Rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z późn. zm.
Przeanalizowałam podstawową dokumentację szkoły, przy redagowaniu której pracowałam. Uczestniczyłam w pracach nad tworzeniem Programu Wychowawczego Szkoły, Statutu Szkoły oraz Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
Realizacja wymagań zawartych w tym paragrafie daje nauczycielowi dużą możliwość działania ukierunkowanego na dobro ucznia, rozwój własny oraz podniesienie jakości pracy szkoły. Dlatego aby im sprostać musiałam podjąć szereg działań mających na celu poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności, aby móc je wykorzystać w różnych przedsięwzięciach.
Przez cały okres stażu byłam członkiem Zespołu Przedmiotowego. Corocznie uczestniczyłam w opracowywaniu planu pracy. Głównymi zadaniami zespołu było opracowywanie planów wynikowych lub modyfikowanie już istniejących, prowadzenie kółek i zajęć pozalekcyjnych, organizacja i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych oraz realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych.
Brałam udział w kursach, warsztatach i szkoleniach, które wpłynęły na podwyższenie jakości mojej pracy, a tym samym podwyższyły jakość pracy szkoły. Były również okazją do spotkania z innymi nauczycielami do wymiany doświadczeń i poglądów. Szkolenia, w których brałam udział:
- ,,Motywacja uczniów do nauki” - warsztaty
- ,,Fascynacja = aktywacja” - warsztaty
- ,,Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego” - warsztaty
- ,,Innowacyjne metody i formy pracy nauczyciela” - warsztaty
- ,,Jak zaciekawić ucznia przyrodą?” - warsztaty
- ,,Podstawy tworzenia stron www” - kurs
- ,,Tajniki dobrej prezentacji, a umiejętności interpersonalne nauczyciela” - warsztaty
- ,,Porozumiewanie się w sytuacjach trudnych” - warsztaty
- ,,Współpraca z rodzicami” - warsztaty
- ,,Wsparcie funduszy UE dla sektora edukacji” - kurs
- ,,Organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi”- studia podyplomowe
- ,,Obowiązkowa matura z matematyki – czym grozi na poziomie podstawowym?” – warsztaty
- ,,Przemoc w rodzinie” - warsztaty

Wiedza i umiejętności nabyte na kursach, szkoleniach, a także w trakcie warsztatów umożliwiły mi lepsze diagnozowanie uczniów, wiele się nauczyłam i starałam się wszystkie cenne wskazówki przekazać moim uczniom podczas zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Szkolenia te wzbogaciły moją wiedzę i warsztat pracy nauczyciela matematyki oraz pomogły w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Realizacja tego zadania była kontynuacją mojego stałego i systematycznego rozwoju zawodowego. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pozwolił mi nabyć nowe umiejętności oraz udoskonalić swój warsztat pracy. Poszerzenie kwalifikacji wpłynęło na poszukiwanie przeze mnie nowych rozwiązań.


§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W swojej codziennej pracy od dawna posługuję się komputerem. Praktyczne stosowanie ITC umożliwiły mi kursy odbyte jeszcze przed stażem. Komputer stał się powszechnie stosowanym przeze mnie narzędziem pracy. Codziennie używam go do celów zawodowych i osobistych. Na lekcjach matematyki wykorzystuję arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania równań i rysowania prostych wykresów. Wykorzystuję również do pisania testów, konstruowania kart pracy dla uczniów, zaproszeń, dyplomów, materiałów promujących szkołę, materiałów na gazetkę szkolną. Wykorzystując program Power Point przygotowuję prezentacje, które później bardzo przydają się na lekcjach matematyki i przyrody. Programy edukacyjne, encyklopedie multimedialne, słowniki, strony internetowe służą mi do tworzenia własnej dokumentacji i pogłębiania wiedzy.
Motywuję i zachęcam uczniów do korzystania ze zbiorów internetowych biblioteki i portali edukacyjnych. Większość materiałów i pomocy dydaktycznych staram się poszukiwać w Internecie lub przygotowuję je sama. Systematycznie korzystam z serwisu MEN, który jest źródłem bieżących informacji dotyczących aktów prawnych w zakresie prawa oświatowego. Korzystam z zasobów internetowych OKE, wydawnictw GWO i WSiP oraz innych. Drogą elektroniczną, wymieniam uwagi i komentarze na temat zamieszczanych tam materiałów.
Ukończyłam kurs ,,Podstawy tworzenia stron www” i pomagam w redagowaniu szkolnej strony internetowej.
Jako egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki poprzez Internet kontaktowałam się z OKE w Krakowie, brałam udział w szkoleniu w systemie Moodle oraz oceniałam arkusze egzaminacyjne (93 prac). Co roku analizuję sprawdzian po klasie szóstej przeprowadzając jakościową i ilościową analizę zadań. Analizę wyników sprawdzianów wykorzystuję do tworzenia programów naprawczych, który opracowujemy z nauczycielami w zespołach samokształceniowych.


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Biorę aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli , uczestnicząc w radach pedagogicznych i spotkaniach Zespołu Przedmiotowego. Na zebraniu nauczycieli prowadziłam szkoleniową radę pedagogiczną nt. ,,Metoda projektu w nauczaniu”. Następnie opracowałam i koordynowałam projekt międzyprzedmiotowy ,,Przyroda nasza wspólna sprawa”, którego celem było wprowadzenie prac projektowych, wdrażanie uczniów do podejmowania samodzielnych zadań oraz korelacja międzyprzedmiotowa.
W ramach promowania naszej szkoły opublikowałam dwa artykuły ,,Cudze chwalicie” i ,, Przyroda naszą wspólną sprawą” w ogólnopolskim miesięczniku ,,Ekoświat”. Również w miarę możliwości staram się publikować własne scenariusze i programy na stronach internetowych dla nauczycieli.
Gromadzę prace długoterminowe moich uczniów oraz ciekawsze zadania dodatkowe, które chętnie udostępniam innym nauczycielom. Organizuję też wystawy prac uczniów (w sali w której się uczą). Są to modele brył przestrzennych sklejane przez uczniów na lekcjach matematyki i w domu, samodzielne wykonane gazetki o różnych tematykach, w zależności od realizowanego materiału. Służą one jako pomoce dydaktyczne na dalsze zajęcia.
Udostępniam innym nauczycielom matematyki i przyrody opracowane przeze mnie testy i sprawdziany, sama też korzystam z pomysłów innych. Umożliwia to nam nauczycielom porównywanie wyników nauczania, a także analizowanie na bieżąco efektów naszej pracy zarówno z uczniem słabym, jak i zdolnym.
Współpracuję z biblioteką szkolną, w zakresie planowania zakupów nowych wydań podręczników, prenumeraty czasopism, programów komputerowych zgodnych z programem nauczania ,,Matematyka z plusem”. Uczestniczyłam wraz z uczniami w lekcjach bibliotecznych.


§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Jestem opiekunem Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Działa on według opracowanego przeze mnie programu i skupia uczniów kl.IV-VI szkoły podstawowej. Uczestniczą oni chętnie w próbach przedstawień przygotowywanych na różne uroczystości szkolne, akcjach charytatywnych, wystrojach sali gimnastycznej i korytarzy na różne uroczystości szkolne. Organizujemy konkursy wewnątrzszkolne m.in. plastyczne i wiedzy, a także montaże słowno- muzyczne z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dnia bez papierosa, Dnia Papieża Jana Pawła II, Dnia pieczonego ziemniaka, Dnia wiosny. Także corocznie organizujemy zabawę choinkową.
Na podstawie programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktycznego opracowałam i wdrożyłam autorski program pracy wychowawczej dla kl. IV-V-VI ,,Rozumienie uczuć i ich wyrażanie podstawą budowania więzi w szkole i rodzinie”. Celem było wskazywanie pożądanych wzorców zachowań , lepsze rozumienie siebie samego i innych ludzi , wspomaganie rozwoju dziecka w poczuciu więzi z rodziną i środowiskiem szkolnym.
Od 2007 roku pełnię funkcję szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa. W ramach tych działań zrealizowałam program profilaktyczny ,,Saper- czyli jak rozminować agresję”, zorganizowałam spotkanie uczniów z pracownikiem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Przemyślu, a także spotkanie rodziców z pracownikami Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. Na bieżąco współpracuję z higienistką szkolną, policją, strażą pożarną i GOPS-em.
W celu zorganizowania dzieciom czasu wolnego, który umożliwiłby im wyrównanie szans edukacyjnych, lepszy rozwój fizyczno- intelektualny oraz możliwość poszerzenia wiedzy, wraz z nauczycielką nauczania zintegrowanego opracowałam i wdrożyłam projekt ,,Szkoła dla Ciebie”.


§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zachęcam uczniów do podejmowania wyzwań matematycznych, czego dowodem może być udział moich wychowanków w konkursach matematycznych, a także realizacja prac dodatkowych na lekcjach matematyki. Proponuję uczniom przygotowanie prezentacji multimedialnych, wykorzystując treści matematyczne.
Opracowałam i wdrożyłam autorski program ,,Praca z uczniem zdolnym matematycznie”
Przez cały okres pracy prowadziłam i nadal prowadzę kółko matematyczne, w czasie którego uwzględniam potrzeby uczniów zdolnych, pragnących poszerzyć wiedzę z mojego przedmiotu, zainteresowanych udziałem w konkursach matematycznych. Zdecydowanie podnosi to jakość kształcenia szkoły.
Uczestniczyłam w szkoleniach, których celem było doskonalenie moich umiejętności wychowawczych tj. ,,Porozumiewanie się w sytuacjach trudnych”, ,,Innowacyjne metody i formy pracy nauczyciela” oraz ,,Motywacja uczniów do nauki”.
Staram się przekazywać uczniom wartości, którymi powinni kierować się w życiu. Nie łatwo jest mówić we współczesnym świecie o wartościach ale mimo pozornego ich ignorowania przez młodzież, uczniom bardzo potrzebne są autorytet i wskazówki, którymi będą mogli kierować się w przyszłości.
Jako wychowawczyni organizowałam wycieczki szkolne do Przemyśla, Bolestraszyc, Krasiczyna, Krosna, Żarnowca i Bóbrki. A także wyprawy na ścieżkę dydaktyczno- przyrodniczą ,,Pomocna woda” i ,,Borownica”. Zorganizowałam również kulig w Borownicy. Byłam opiekunem dzieci podczas wyjazdów do teatru oraz kina.
Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w wycieczkach, rajdach i przedstawieniach. Takie działania są dla uczniów tematem do dyskusji, wymiany opinii na temat obejrzanych przedstawień i niezapomnianych wrażeń.
W roku 2007, 2008 i 2009 byłam członkiem Zespołu Nadzorującego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół w Birczy oraz Zespole Szkół w Nienadowej. Nadzorowałam również przebieg egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w Gimnazjum w Birczy.


§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Przez cały okres stażu podejmowałam działania na rzecz edukacji wychowania. Każdego roku organizowałam akcję ,,Sprzątanie świata”, która zawsze poprzedzona była pogadanką, występami młodzieży na apelu, na temat zanieczyszczeń środowiska i niekorzystnych zmian, jakie dokonały się w przyrodzie wraz z rozwojem współczesnej techniki. Również co roku organizuję zbiórkę pieniędzy dla fundacji ,,Pomóż i Ty”. W ramach wdzięczności otrzymuję podziękowania i wyrazy uznania za wkład finansowy.
W roku 2007 wraz ze swoimi wychowankami brałam udział w ogólnopolskim projekcie ,,Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE”. Celem programu było kształtowanie właściwych postaw ekologicznych poprzez sygnalizowanie uczniom zagrożeń, jakie dla środowiska stanowi ZSEE, wskazanie w jaki sposób można te zagrożenia zminimalizować, oraz motywowanie do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska.
Uważam, że pracując jako nauczyciel mam obowiązek podejmować zadania wykraczające poza obowiązki służbowe i dlatego co roku prowadzę kółko matematyczne dla uczniów zdolnych i zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce. Organizuję również spotkania w ramach zajęć pozalekcyjnych z przyrody ,,Klub Odkrywcy”. Udział w tych zajęciach umożliwia uczniom niekonwencjonalne, wieloaspektowe twórcze odkrywanie i budowanie świata.
Przygotowywałam wychowanków do udziału w różnorodnych konkursach szkolnych, a także organizowanych przez inne szkoły oraz Nadleśnictwo Bircza. Były to m.in. Konkurs wiedzy o lesie, Konkurs fotograficzny, Konkurs na najpiękniejszy zielnik oraz Podkarpacki konkurs matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Przedstawione sprawozdanie obejmuje tylko niespełna trzyletni okres z mojej jedenastoletniej pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż równie sumiennie i rzetelnie wykonywałam wszystkie zadania wynikające z moich obowiązków i potrzeb szkoły. Pomimo tylu lat pracy w zawodzie, ciągle uczę się czegoś nowego. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci. Często pracuję metodami aktywnymi z wykorzystaniem wszystkich pomocy jakie posiada szkoła oraz moich własnych. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Praca z dziećmi i dla dzieci daje mi niezmiernie dużo satysfakcji i zadowolenia.
Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego. W sprawozdaniu z całą pewnością wiele zadań zostało przedstawionych zbyt ogólnie, a część zbyt szczegółowo – być może jest to skutek różnego emocjonalnego stosunku do nich. Przyznaję, że realizacja niektórych zadań sprawiła mi dużo więcej przyjemności niż realizacja innych, jednak satysfakcja po wykonaniu każdego z nich była podobna. Myślę, że wykonane zadania znacznie przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy i jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły. Wiele z nich to zadania o charakterze ciągłym, które zamierzam kontynuować. W przyszłości nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego tak, aby warsztat mojej pracy był coraz doskonalszy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.