X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10797
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

SPRAWOZDANIE

Jestem nauczycielką matematyki w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Rakoniewicach.
W 2003 roku otrzymałam stopień nauczyciela kontraktowego.
We wrześniu 2003 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Dyrektor zatwierdził plan rozwoju zawodowego, który opracowałam.
Realizując opracowany przez siebie plan dążyłam do wykonania założonych zadań zgodnie z terminami i z pożytkiem dla uczniów oraz szkoły.
Przez cały okres stażu starałam się pogłębiać wiedzę i doskonalić swój warsztat pracy poprzez udział w kursach, seminariach, szkoleniach, warsztatach i ukończenie studiów podyplomowych.
Brałam udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, a także prowadziłam zajęcia w ich obecności.
Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych, wynikających ze Statutu Szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Poznawałam przepisy dotyczące systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkół, w których odbywałam staż.
Dokumentowałam własne działania realizacji planu rozwoju zawodowego gromadząc zaświadczenia, scenariusze, konspekty itp.
W okresie stażu starałam się spełnić wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

I. Nabywałam umiejętności organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach:

1. Skompletowałam dokumentację potwierdzającą moje kwalifikacje.
2. Przygotowałam niezbędną dokumentację i złożyłam wniosek
o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego.
3. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, która polegała na:
a) Ustaleniu zasad współpracy i podpisaniu kontraktu.
b) Konsultacji planu rozwoju.
c) Odbywaniu spotkań informacyjnych, diagnostycznych i instruktażowo-konsultacyjnych.
d) Wymianie doświadczeń.

Współpraca z opiekunem układała się pomyślnie. Wpłynęła na polepszenie jakości mojej pracy i na realizację zadań umieszczonych w planie rozwoju.

4. Uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
• „Pierwsza pomoc przedmedyczna” -kurs.
• „Sprawdzian w szkole podstawowej” -kurs.
• „Umiejętność wykorzystania wyników sprawdzianu do lepszego zaplanowania pracy nauczycieli oraz umiejętności przygotowania uczniów do sprawdzianu” (warsztaty).
• „Aktywizowanie uczniów na lekcjach matematyki” - warsztaty.
• „Nieoszacowane szacowanie, czyli rachowanie na zawołanie” (warsztaty).
• „Kształtowanie umiejętności kluczowych w szkole” (warsztaty).
• „Nauczanie geometrii w szkole podstawowej i gimnazjum” (warsztaty).
• „Matematyczni analfabeci i geniusze” (warsztaty).
• „Doświadczenia na lekcjach matematyki” (warsztaty).
• „Kurs języka angielskiego” -poziom średniozaawansowany.

Bardzo często w naszej pracy pedagogicznej spotykamy się z nowymi pojęciami. W ramach WDN-u uczestniczyłam w warsztatach na temat: „Kształtowanie umiejętności kluczowych w szkole”. W trakcie trwania warsztatu pogłębiłam swoją wiedzę w jaki sposób pracować z dzieckiem, kształtując poszczególne umiejętności kluczowe, które są składnikami kompetencji kluczowych uzyskiwanych w procesie kształcenia. Zwrócono uwagę, iż celem procesu dydaktycznego nie jest jedynie przekazywanie wiedzy czerpanej z określonych dyscyplin naukowych. Na szkole spoczywa obowiązek kształcenia takich umiejętności, które ułatwią w przyszłości młodzieży uczestniczenie w życiu społecznym i zdrowotnym. Pięć z nich uznano za szczególnie ważne. Nazwano je kluczowymi, ponieważ ich opanowanie ułatwia uczniom sprawne funkcjonowanie w zmieniającej się rzeczywistości. Są to:
- planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się
- skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach
- efektywne współdziałanie w zespole
- rozwiązywanie problemów w twórczy sposób – sprawne posługiwanie się komputerem i technologią informacyjną.
Na kursie „Nauczanie geometrii w szkole podstawowej i gimnazjum” poznałam osobiście autorów książek, z których wówczas korzystałam. Pokazali nam oni na co należy szczególnie zwrócić uwagę ucząc tego przedmiotu. Demonstrowali zadania i sposoby ich rozwiązań w taki sposób, aby były jak najbardziej zrozumiałe i czytelne dla uczniów.
Każda praca wykonana samodzielnie przez ucznia jest ważnym źródłem informacji o tym, jak on korzysta z wiedzy przekazywanej przez nauczyciela oraz jakie zmiany wprowadzić, aby ten proces był efektywny.
Aby pogłębić swoją dotychczasową wiedzę na ten temat wzięłam udział w zajęciach na temat : „Umiejętność wykorzystania wyników sprawdzianu do lepszego zaplanowania pracy nauczycieli oraz umiejętności przygotowania uczniów do sprawdzianu”. Dla nauczyciela ważne jest również to, jak uczeń ocenia jego pracę. Z przeprowadzonej dyskusji sformułowano wnioski dotyczące:
- sposobu dokonywania analizy sprawdzianu
- analizy wyników za poszczególne umiejętności, które wskazują na potrzebę rozwijania tych, z którymi uczniowie mają kłopot, czyli podjęcie działań naprawczych.
Intuicja pomaga nie tylko w podejmowaniu właściwych życiowych wyborów, ale również w szacowaniu wyników rachowania. Problem w tym, jak ją dobrze wykształcić. Zarówno małe, jak i duże liczby mogą stawiać opór wyobraźni naszych uczniów. Jak wyeliminować błędy intuicji? Szacujemy praktycznie wszystko i ciągle np. koszt wycieczki, powierzchnie działki koszt remontu. Nawet ci, którzy deklarują niechęć do matematyki, szacują na co dzień, nie zdając sobie z tego sprawy. Umiejętność szacowania jest bardzo ważna, dlatego nie możemy rezygnować z kształtowanie jej u uczniów. Propozycje, jak podejść do tego zagadnienia poznałam na warsztatach: „Nieoszacowane szacowanie, czyli rachowanie na zawołanie”.
Podczas warsztatów „Matematyczni analfabeci i geniusze” poznałam propozycje pracy z klasą o zróżnicowanym poziomie. Zapoznałam się również z różnymi pozycjami Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, które mogą ułatwić pracę nauczyciela z podręcznikami z serii Matematyka z plusem.
Jedną z metod aktywizowania uczniów, którą poznałam podczas warsztatów „Aktywizowanie uczniów na lekcjach matematyki” są gry dydaktyczne. Gry te uważane są za bardzo przyjemną i wysoce skuteczną metodę przyswajania wiedzy. Każda gra jest w pewnym sensie zabawą, przez co daje szansę rozwijania wielu sprawności umysłowych bez atmosfery „przymusu”. Grając, nasi uczniowie uczą się przestrzegania reguł, sposobów komunikowania się, rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Tworząc nowe gry są kreatywni, utrwalają swoją wiedzę, powtarzają lub uzupełniają ją.
Wzięłam także udział w kursie, który uaktualnił moje wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Takim kursem był „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.
W dzisiejszym świecie coraz ważniejsza okazuje się być znajomość języka obcego. Między innymi dlatego postanowiłam uczestniczyć w kursie języka angielskiego. Ukończenie tego kursu nie wyczerpuje moich aspiracji w tym kierunku. W przyszłości zamierzam kontynuować naukę tego języka.

5. Pełniłam funkcję eksperta w ogólnopolskich badaniach fokusowych dotyczących tworzenia nowego pakietu do edukacji matematycznej w szkołach podstawowych.
6. Rozpoczęłam i ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Technika z wychowaniem komunikacyjnym”.
7. Opracowałam materiały edukacyjne:
a) Plany dydaktyczne nauczania matematyki w klasie VI SP w Grodzisku Wlkp.
b) Rozkład materiału do nauczania matematyki w klasie I Gimnazjum w
Grodzisku Wlkp.
c) Rozkład materiału z matematyki w kl. VI dla Łukasza Romanowskiego (nauczanie indywidualne).
d) Rozkłady materiału z matematyki dla klasy I i II Gimnazjum w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Rakoniewicach.
8. Uczestniczyłam w pracach Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych.
9. Dokonałam analizy zadań realizowanych w moim planie rozwoju zawodowego.
10. Wzbogacałam własny warsztat pracy.
W celu podniesienia jakości nauczania:
a) Zapoznałam się z nowymi, aktywnymi metodami nauczania.
b) Opracowywałam materiały konkursowe, konspekty i scenariusze lekcji, karty ewaluacji lekcji.
c) Opracowałam i przeprowadziłam ankietę „Oceń lekcje matematyki”.

Celem przeprowadzonej ankiety było przede wszystkim zebranie informacji na temat mojej pracy jako nauczyciela matematyki i wyciągnięcie wniosków co zrobić, aby ulepszyć współpracę z uczniami. W szczególności interesowało mnie czy:
-moje wymagania są jasno sprecyzowane,
-sprawiedliwie dokonuje oceny uczniów,
-jestem cierpliwa, życzliwa i wyrozumiała, tworzę miłą atmosferę na lekcji
-jestem przygotowana do prowadzenia lekcji i robię to w przejrzysty sposób,
-zadania domowe są zróżnicowane i nie pochłaniają zbyt wiele czasu.
Opracowane ilościowo oraz jakościowo wyniki ankiet wykorzystuję w swojej dalszej pracy.

d) Korzystałam z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
e) Zostałam członkiem Klubu EmPlus.

Klub EmPlus zrzesza nauczycieli matematyki, którzy pracują według programu „Matematyka z plusem”. Karta członkowska uprawnia do:
- dostępu do wielu ciekawych materiałów dydaktycznych na stronie: www.gwo.pl (niektóre strony dostępne są wyłącznie dla klubowiczów),
- rabatu w wysokości 15% przy zakupie książek z Domu Wysyłkowego GWO,
- zniżek na wszystkie książki dostępne w sieci księgarni MATRAS.
Tradycją klubu jest wyposażanie nauczycieli w bezpłatne pomoce dydaktyczne. Część z nich przekazywana jest w trakcie spotkań „Matematyki z plusem”, część znajduje się w Internecie. Członkostwo w klubie EmPlus inspiruje mnie do jeszcze bardziej twórczego nauczania matematyki.

e) Studiowałam literaturę dotyczącą zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz czasopisma pomocne w pracy nauczyciela.
11. Systematycznie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację mojego planu rozwoju zawodowego. Pozwoliło mi to na precyzyjne opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu.
12. Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

II. W swojej pracy uwzględniałam potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne:

1. Byłam organizatorem, współorganizatorem lub członkiem komisji w następujących konkursach matematycznych:
• „ Matematyka w zadaniach praktycznych” (rok szkolny 2003/04),
• „Wielcy matematycy” (rok szkolny 2003/04),
• „Wojewódzki Konkurs Matematyczny-eliminacje szkolne” (rok szkolny 2004/05),
• „Złota Żaba-eliminacje szkolne” (rok szkolny 2004/05),
• „V Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas pierwszych” (rok szkolny 2004/05),
• Wojewódzki Konkurs Matematyczny-eliminacje szkolne” (rok szkolny 2005/06),
• Wojewódzki Konkurs Matematyczny-etap rejonowy” (rok szkolny 2005/06),
• „VI Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas pierwszych” (rok szkolny 2005/06)

Celem konkursów było :
-rozpowszechnianie idei konkursów,
-rozbudzanie zainteresowań matematycznych,
-kształcenie zdolności matematycznych,
-zachęcanie o zdrowej rywalizacji.
Konkursy służyły nie tylko zdobyciu wiedzy i doświadczenia, ale także kształceniu pewnych wartości wobec siebie i innych. Bardzo chętnie uczestniczyłam w organizacji konkursów i w przygotowywaniu do nich uczniów.
2. Opracowałam plan zajęć z uczniami zdolnymi dla kl. I i II Gimnazjum

Matematyka w gimnazjum obejmuje niełatwe treści z zakresu wybranych zagadnień arytmetyki, algebry, geometrii, statystyki i zastosowania tej wiedzy i umiejętności w praktyce i dalszym kształceniu.
Wielu uczniów posiada wyższe możliwości intelektualne oraz szczególne zdolności. Ze względu na dużą liczebność uczniów w klasach, nauczyciele mają mniejsze możliwości poświęcenia uwagi uczniom szczególnie zdolnym..
Chciałabym inspirować i rozwijać ich zainteresowania, rozbudzać i umacniać zamiłowania do rozwiązywania problemów, motywować do samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej.
Plan pracy z uczniami zdolnymi (do napisania którego zainspirowała mnie opiekunka stażu p. Danuta Kaźmierczak) stwarza właśnie taką możliwość.
Plan ten dotyczy klas I i II trzeciego etapu kształcenia –gimnazjum.
Jego realizację chciałabym rozpocząć w nowym roku szkolnym 2006/07.

3. Przygotowywałam uczniów do konkursów matematycznych.
4. Stosowałam różne metody w pracy z uczniami słabymi.
5. W miarę możliwości starałam się poznać sytuację rodzinną i środowiskową poprzez współpracę z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym i psychologiem.
6. Dostosowuję wymagania wobec uczniów mających opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
7. Poświęcam uwagę współczesnym problemom społecznym i cywilizacyjnym poprzez realizację ścieżek edukacyjnych na lekcjach matematyki.
8. Na zajęciach dodatkowych zrealizowałam temat „Recykling na lekcjach matematyki”.
9. Podejmowałam działania zmierzające do zmniejszenia lub wyeliminowania agresji i przemocy wśród uczniów. Realizowałam to poprzez kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami i stresem oraz bezkonfliktowemu rozwiązywaniu problemów poprzez naukę życia w zgodzie z rówieśnikami, samym sobą, normami społecznymi i otoczeniem.
10. Współpracowałam z Parafialnym Zespołem Caritas.

Ognisko Wychowawczo –Profilaktyczne przeznaczone jest dla uczniów z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo, bezrobotnych
i wielodzietnych potrzebujących pomocy edukacyjnej. Pomocy takiej
(w zakresie matematyki) udzielałam pełniąc charytatywnie dyżury
w Caritasie.
Duże zainteresowanie ze strony uczniów świadczy o potrzebie organizowania takiej pomocy.

12. Brałam udział w przygotowaniach i organizacji:
• Dnia Sportu w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.,
• spotkania z piłkarzami klubu „Groclin Dyskobolia”,
• pobytu dzieci z Litwy i Niemiec w Gimnazjum w Rakoniewicach.
13. Byłam opiekunem na wycieczkach i dyskotekach szkolnych.
14. Brałam czynny udział w organizacji na terenie szkoły XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

III. W swojej pracy wykorzystuję technologię informacyjną i komunikacyjną.

1. Ukończyłam kurs teoretyczny i praktyczny „Technologie informacyjne w pracy nauczyciela”.
2. Ukończyłam kurs „Nowa Era- Nowy wymiar kształcenia. Wykorzystanie multimediów”.
3. Posługując się techniką komputerową przygotowuję plany dydaktyczne, rozkłady, konkursy, dyplomy, scenariusze i konspekty, sprawozdania, raporty, ankiety, prezentacje multimedialne.
4. Opracowałam wyniki ankiety „Oceń lekcje matematyki” i przedstawiłam w formie prezentacji multimedialnej rodzicom podczas zebrania. Pozwoliło mi to przybliżyć rodzicom jak wyglądają lekcje matematyki i jak moją pracę oceniają uczniowie.
5. Jako ochotnik przystąpiłam do projektu „Dziennik internetowy”.

Za pomocą Internetu i specjalnego kodu rodzice mogą sprawdzić oceny swojego dziecka z poszczególnych przedmiotów. Mogą również kontaktować się z wychowawcą klasy. Nauczyciele mogą także komunikować się między sobą.

6. Internet jest ważnym źródłem informacji z zakresu prawa oświatowego, jak również z zakresu przedmiotu, którego uczę.
7. Aktywnie uczestniczę w życiu portali edukacyjnych.

IV. Nabywałam umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty i pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Brałam udział w radzie szkoleniowej, prowadzonej przez psychologa szkolnego, dotyczącej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu.
2. Swoje umiejętności dotyczące problemom nałogów poszerzyłam uczestnicząc w szkoleniach:
• „Narkomania wśród młodzieży”,
• „Jak uchronić dzieci i młodzież przed alkoholem i nikotyną”.

W czasie tych kursów nauczyłam się, jakie są symptomy uzależnienia, jak rozpoznać czynniki zagrożenia i jak im zapobiegać. Wiedza ta pozwoliła mi na lepsze zrozumienie problemów z jakimi borykają się uczniowie i na właściwe reagowanie, kiedy potrzebują pomocy.

3. Uczestniczyłam w lekcji pt.: „ Różne sposoby porozumiewania się.” prowadzonej przez panią pedagog Annę Matuszewską.
4. Bezpłatnie prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla kl. II d Gimnazjum.
5. Bezpłatnie prowadziłam zajęcia z uczniem zdolnym.
6. W trakcie trwania stażu za swoje osiągnięcia w pracy dydaktycznej dwukrotnie otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły.
7. Współpracowałam z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
8. Studiowałam literaturę dotyczącą zagadnień z zakresu pedagogiki, dydaktyki i matematyki oraz czasopisma pomocne w pracy nauczyciela.

V. Nabywałam umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania szkół, w których odbywałam staż:

1. Zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r (z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

2. Przeanalizowałam akty prawne oraz dokumenty prawa wewnątrzszkolnego:
• Statut Szkoły,
• Wewnątrzszkolny System Oceniania,
• Roczny plan pracy szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyczny.

3. Wdrażałam postanowienia przepisów obowiązujących w szkole.
4. Uczestniczyłam w kursie dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.
5. Tworzyłam „Wewnątrzszkolny Regulamin Wycieczek Szkolnych”.
6. W roku szkolnym 2004/05 brałam czynny udział w „Wewnętrznym Mierzeniu Jakości Pracy Szkoły”.
7. W roku szkolnym 2004/05 brałam czynny udział w „Zewnętrznym Mierzeniu Jakości Pracy Szkoły”.

Celem mierzenia była obiektywna i rzetelna ocena pracy szkoły, czyli określenie jej słabych i mocnych stron. Co roku badane były inne obszary pracy szkoły. Informacje uzyskane podczas mierzenia jakością cenną wskazówką do dalszej pracy każdego nauczyciela.

8. Czytałam literaturę dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli, co umożliwiło mi sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju oraz sprawozdania z realizacji stażu.


Podsumowanie

Procedura awansu na stopień nauczyciela mianowanego pozwoliła mi na przeanalizowanie swojej dotychczasowej pracy.
Wymagania stawiane przed nauczycielem kontraktowym pozwalają na jego wielokierunkowy rozwój.
Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że trzyletni staż przyczynił się do mojego rozwoju zawodowego. Nabyłam wiele nowych umiejętności, m.in. korzystanie z komputera, analizowanie i wykorzystanie w codziennej pracy przepisów prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego, radzenia sobie z wieloma problemami wychowawczymi, wykorzystania zdobytej wiedzy i doświadczenia aby w ciekawy sposób przekazywać wiedzę z matematyki.
Dzięki kursom i szkoleniom wzbogaciłam swój warsztat pracy i poznałam nowy, zreformowany sposób patrzenia na proces, jakim jest edukacja i wychowanie. W procesie tym ani dziś, ani jutro szkoła nie poradzi sobie sama. Dlatego, mając na uwadze dobro dzieci, ich pomyślną przyszłość oraz szczęście, szkoła liczy na wsparcie ze strony rodziców i innych podmiotów pozaszkolnych.
Praca wykonywane prze mnie daje mi wiele satysfakcji, zadowolenia i radości. Jest także potwierdzeniem, że decyzja o podjęciu pracy w charakterze nauczyciela była słuszna, a praca ta jest moim powołaniem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.