X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10678
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ......................................
ZA OKRES 14.09.2009 – 31.05.2010

Sprawozdanie zawiera spis zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku (ostatnia zmiana Dz. U. Nr 214 z 2007r.,poz.1580 ) wraz z opisem uzyskanych efektów pracy.

1. Poznawać organizacje, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola
(& 6 ust.2 pkt 1).
Lp.CeleZadaniaUzyskane efekty pracy (wraz z terminami).Dowodyrealizacji
1.1 1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowegoPoznanie procedur awansu zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowegoZapoznałam się i przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczyciela, zgodnie z Kartą Nauczyciela z dn. 26.01.1982r. Dziennik Ustaw o Systemie Oświaty z dn. 07.09.1991r.i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1.12.2004r., z późniejszymi zmianami.Skonsultowałam własny plan rozwoju zawodowego z opiekunem stażu, który został zatwierdzony przez dyrektora przedszkola oraz zgromadziłam dokumentację w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego.
2.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkolaZapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę przedszkola:- Ustawa o Systemie Oświaty- Karta Nauczyciela- Statut Przedszkola- Plan Pracy Przedszkola- Koncepcja Wychowawcza........................................Zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy nauczyciela: Ustawa o Systemie Oświaty , Karta Nauczyciela oraz dokumentacją regulującą pracę przedszkola. Potrafię wymienić i scharakteryzować najważniejsze dokumenty obowiązujące w placówce. Ważnym elementem doskonalenia mojej wiedzy na temat wykorzystywania dokumentów w praktyce były konsultacje z opiekunem stażu.Wrzesień – Październik -Listopad 2009Rejestr poznanych dokumentów
3.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w przedszkoluZapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy poprzezanalizy : przepisów prawa dotyczących zasad bezpieczeństwa( przepisów BHP , przepisów przeciwpożarowych)W okresie stażu zapoznałam się z przepisami prawa dotyczącymi zasad bezpieczeństwa w placówce po analizie przepisów BHP potrafię wymienić zasady postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu dzieci oraz pracowników placówki, a w razie sytuacji zagrożenia będę potrafiła podjąć odpowiednie działania.Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
4.Opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji nauczycielaZapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej:- dziennik zajęć- plany miesięczne- arkusze obserwacji, diagnozujące, ankiety- scenariusze zajęć- notatki (protokół) z posiedzeń Rady PedagogicznejPrzez okres stażu prowadziłam dokumentację zgodną z założeniami placówki: - systematycznie dokonywałam wpisów do dziennika zajęć , nauczyłam się poprawnego ich zapisu.- samodzielnie opracowywałam miesięczne plany pracy na październik ,grudzień ,styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Pisząc plany zawsze kierowałam się wiedzą na temat możliwości rozwojowych dzieci – ustalając pracę z podziałem na poziomy . Wszystkie cele ujęte w planach zgodne były z podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego: Wychowanie i kształcenie sześciolatków numer dopuszczenia DKOS- 5002-39/03 wyd. 2008r. Autorzy E.Gruszczyk-Kolczyńska, E.Zielińska, G.Grabowska.- osiągnięcia dzieci szczegółowo i systematycznie odnotowywałam w założonym zeszycie obserwacji oraz w opracowywanym arkuszu- obserwacja wstępna , półroczna i końcowa. Ich analiza pozwoliła mi na dostrzeżenie i planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i różnic rozwojowych poszczególnych dzieci.- w trakcie trwania stażu opracowywałam scenariusze do zajęć hospitowanych przez dyrektora przedszkola oraz opiekuna stażu uwzględniając założenia planów miesięcznych. Napisałam też samodzielnie scenariusz na bal karnawałowy przeprowadzony w przedszkolu za który byłam odpowiedzialna . - brałam udział we wszystkich Radach Pedagogicznych na których zapoznałam się ze sposobem pisania protokołu z tych Rad- sporządziłam ankietę dla nauczycieli przedszkola dotyczącej (Zbudowania zasady zastosowania indywidualizacji pracy w odniesieniu do dzieci ze specyficznymi potrzebami dzieci)Prowadzona dokumentacja kontrolowana była przez dyrektora placówki, a wszelkie zalecenia wprowadzałam w życie. wpisy w dziennik, plany miesięczne, arkusze obserwacji, diagnozy, ankietyzeszyt obserwacjiscenariusze zajęćrejestr poznanych dokumentów
5.Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizacje zadań przedszkolnych.Wymiana doświadczeń Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami
6.Rozwijanie umiejętności planowania pracy zgodnie w wymogami reformy oświatowejNawiązanie współpracy z rodzicami- zebrania- konsultacje codzienne rozmowy- zajęcia otwarte- urządzanie sali prowadzenie zbiórki surowców wtórnych Uczestniczyłam w zebraniach z rodzicami. Dwa razy w miesiącu wspólnie z opiekunem stażu prowadziłam konsultacje indywidualne z rodzicami, podczas których dzieliłam się swoją wiedzą i umiejętnościami.Przygotowywałam pomoce dydaktyczne i informacje dla rodziców.Przeprowadziłam zajęcia otwarte ,, Spotkanie z mikołajem” (7.XII.2009) ,, Zabawy z mamą, wzmacnianie więzi uczuciowych z rodziną” (18.05.2010) Rodzice uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych (stroje, ciasta), wzbogacali kącik regionalny, badawczy i przyrodniczy. Wspólnie z opiekunem stażu urządzałyśmy salę przedszkolną w sposób przyjazny dzieciom i ich rozwojowi. Przygotowywałam dekoracje i pomagałam w dekorowaniu przedszkola na Uroczystość Choinkową , Zabawę karnawałową,Uroczystość zakończenia roku. Byłam odpowiedzialna za przeprowadzenie zabawy karnawałowej (10.02.2010)Prowadziłam na terenie przedszkola akcję zbiórki puszek aluminiowych pt. ,, Puszeczka” ( od 01.X.2009 do 21.05.2010)Protokoły z zebrań z rodzicamiwpisy w zeszyt konsultacjiscenariusze, konspektzdjęcia, sprawozdanie
7.Poznanie problemów środowiskowych i zdrowotnych dzieci.Rozpoznawałam problemy dzieci poprzez - obserwacje dzieci- współprace z rodzicami (rozmowy, konsultacje, zebrania)- przeprowadzania zajęć otwartych dla rodzicówObserwacje dzieci prowadziłam poprzez- odnotowanie w arkuszach indywidualnej obserwacji- pracę indywidualną- sytuacje okolicznościowe - rozmowę z dziećmi przy nadarzających się okazjach.W swojej codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej kierowałam się potrzebami i możliwościami dzieci. Dzięki różnorodnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania, niezadowolenia czy frustracje. Starałam się dostrzegać zarówno potrzeby i zdolności dzieci, pracując zarówno z dzieckiem zdolnym jak i potrzebującym specjalnej pomocy, troski i zrozumienia.arkusze obserwacji, zeszyt konsultacji
8.Zapoznaniez organizacjami i instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola.Nawiązywanie współpracy z instytucjami kulturalno-oświatowymi, przeglądanie i analiza ofert programowych instytucji i organizacji społecznych, wynikających z organizacji pracy placówki. Wybór tych, które pomogą w realizacji priorytetów przedszkola. Podjęłam współpracę z instytucjami kulturalno-oświatowymi: Szkołą Podstawowa Nr.55 - uczestnictwo dzieci w ślubowaniu klas I - (29.10.2009) , udział starszaków w testach sprawnościowych – (05.02.2010) Szkołą Podstawową Nr.65 - uczestnictwo dzieci w zajęciach bibliotecznych pt.: ,, Misiowe historie” - (08.12.2010) ,, Czytam wiersze Juliana Tuwima” - (03.02.2010) „Czytanie bajek o tematyce ekologicznej” Biblioteką Rejonową na ul. Mackiewicza 1- uczestnictwo dzieci w zajęciach z dogoterapij – (18.03.2010) Szkołą Podstawową Nr.24 – uczestnictwo dzieci w zabawie andrzejkowej ,Jasełkach – (06.01.2010) Szkołą Muzyczną I i II stopnia – uczestnictwo dzieci w koncercie pt. „Pamiętajmy o jesieni” - (25.11.2009) Teatrem „Pinokio” - udział dzieci w przedstawieniu pt. ,, Tygrysek zgubił drogę do domu” Łódzkim Domem Kultury ,,Lutnia” - udział dzieci w przedstawieniu pt. ,, Komnata czasu” Empikiem w Manufakturze - udział dzieci w zajęciach pt. ,, Przecinek i kropka” , przybliżenie dzieciom świata książek i historii – (15.03.2010) Współpraca z miesięcznikiem ,, Księżniczka” i The Walt Disney Company (Polska) (luty 2010) Dzieci włączyły się w akcję: „Sprzątanie świata” - (29.09.2009), „Dzień Ziemi”, pikieta antynikotynowa – (10.05.2010) - Przygotowałam dzieci do następujących konkursów:- Kolorowe bombki, rozwijanie tradycji świątecznych (14.12.2009)- Najpiękniejsza Kartka Świąteczna (20.12.2009), projektowanie kartek wraz z rodzicami - Mamo Tato wolę wodę (11.02.2010), akcja promująca picie wody i dbanie o jej oszczędzanie- Kalendarz Misia Haribo (styczeń 2010), przedstawienie pór roku i najważniejszych uroczystości świątecznych- Ogólnopolski konkurs plastyczny pt.,,Zimo baw się z nami”(styczeń 2010), poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznej zabawy zimą- Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej ,, Wiosenne inspiracje” ( 28.04.2010) - Konkurs Piosenki Ekologicznej na terenie przedszkola z udziałem 2 innych przedszkoli :Przedszkole Specjalne Nr I, Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 109 (27.11.2009) - Konkurs na najlepsze przedstawienie o tematyce ekologicznej ,,Ratujmy naszą planetę”(24.05.2010) Nawiązałam współpracę z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Dzieci były badane przez p. psycholog mgr Magdę Ignaczak pod kątem ryzyka dysleksji, przez logopedę oraz przez studentów psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. - na terenie przedszkola odbył się warsztat dla rodziców i nauczycieli prowadzony przez p. psycholog mgr Magdę Ignaczak na temat „Przygotowanie dzieci przedszkolnych do nauki czytania i pisania”. Nawiązałam współpracę z MOPS. Jedno dziecko (Jacek W.) dostaje dofinansowanie za pobyt w przedszkolu. Podjęłam współpracę z instytucjami Użyteczności Publicznej: Staż Pożarna, Straż Miejska (14.04.2010), Muzeum Komunikacji Miejskiej (28.10.2010), z ośrodkiem Las Łagiewnicki (22.10.2009 i 01.06.2010) oraz Ogrodem Botanicznym-(13.05.2010) - na terenie przedszkola odbyły się prelekcje na temat:- „Jak obchodzić się z prądem w celu wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych”- „Bezpieczeństwo poruszania się po drogachDyplomy , podziękowania,certyfikat

2.Zadania związanie z przebiegiem i organizacją stażu.
& 6 ust. 2 pkt 2

Lp.2Cele1.Współpraca z opiekunem stażu2.Zadania wynikających z przebiegu stażu ZadaniaNawiązanie współpracy z opiekunem stażu- zawarcie kontraktuUzyskane efekty pracy (wraz z terminami). Zawarłam z opiekunem stażu kontrakt, który określa sposób naszej współpracy (14.09.2010) harmonogram działań i zasady oceniania. DowodyrealizacjiKontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem stażu. Dokumenty dotyczące realizowanego planu rozwoju zawodowego- plan rozwoju- sprawozdanie - potwierdzenie opiekuna stażu i teczka stażysty
Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z przebiegu stażu Napisałam plan rozwoju zawodowego 24.09.2009 . Sprawozdanie z planu rocznego 31.05.2010r

3.Uczestniczenie w wewnątrz -przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
& 6 ust.2 pkt 3

Lp.CeleZadaniaUzyskane efekty pracy (wraz z terminami).Dowodyrealizacji
31.Podejmowanie działań we współpracy z radą pedagogicznaPoszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego: Udział w radach pedagogicznych, Udział w radach szkoleniowych , Konsultacje z opiekunem stażu Brałam udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, które były okazją do :poznania organizacji pracy przedszkola , harmonogramu imprez i hospitacji , wymiany doświadczeń między nauczycielami , analizy zachowań dzieci , poznania nowych zadań nauczycieli związanych z wprowadzeniem reformy programowej. Zapoznałam się z formą pisania protokołu rady. Uczestniczyłam w radzie samokształceniowej na terenie placówki:,,Praca z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych” Warsztat ten wzbogacił moją wiedzę z zakresu pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych , pozwolił mi spojrzeć na dziecko ze specyficznymi problemami z innej perspektywy. W pracy codziennej korzystam z wiedzy zdobytej na warsztacie ( poszerzanej lekturą) gdyż mam stały kontakt z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych ( orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej, dziecko jest pod stałą opieką poradni ). Pierwsze spotkanie z opiekunem stażu odbyło się 15.09.2010 i dotyczyło przygotowania kontraktu czyli określenia zadań i obowiązków zarówno dla nauczyciela stażysty jak i opiekuna stażu. Wykaz spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą zawiera terminy oraz tematy przeprowadzonych konsultacji . Opiekun stażu stanowił dla mnie wsparcie i cenne źródło informacji podczas opracowywania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z przebiegu stażu.Korzystałam z pomocy opiekuna przy opracowywaniu scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych , organizowaniu uroczystości przedszkolnych i klasowych, sporządzaniu planów miesięcznych. Przez cały okres stażu był osobą mobilizującą mój rozwój zawodowy oraz wspierającą podejmowane działania. Podczas obserwacji zajęć i kontaktu p. Krystyny Boguckiej z dziećmi wyciągałam wnioski do własnej pracy wychowawczo- dydaktycznej.Udział w posiedzeniach Szkoleniowych Rad Pedagogicznych zapis w protokolezaświadczeniescenariusze
2.Pogłębianie wiedzy w zakresie edukacji przedszkolnej· Udział w kursach , warsztatach , konferencjach, -Wzbogacanie własnej wiedzy oraz umiejętności poprzez czytanie literatury i czasopism psychologiczno-pedagogicznych, -Wyszukiwanie interesujących informacji w internecie. W obecnej chwili uczęszczam na Studia Podyplomowe ,, Terapia Pedagogiczna” (od listopada.2010 do kwietnia 2011) oraz kurs doskonalący ,, Zielono Mi – twórczy i kompetentny nauczyciel edukacji elementarnej w zakresie edukacji proekologicznej i prozdrowotnej” (od 06 .11.2010 do 18.06.2010.),ponieważ pragnę podnieś swoje kwalifikacje zawodowe aby moja praca z dzieckiem była jak najbardziej owocna. Ukończyłam Kurs Kierowników Wycieczek Szkolnych i Obozów Wędrownych (08.11.2009), który pozwolił mi dokładniej zrozumieć i w przyszłości unikać niebezpieczeństw jakie mogę napotkać podczas wycieczek z dziećmi. Uczestniczyłam w Konferencjach dla nauczycieli:,,Pracować mimo problemów z głosem” (14.11.2010),, Efektywne badanie gotowości szkolnej wskaźnikiem sukcesów edukacyjnych dziecka” (28.04.2010),, Sztuka Małego Dziecka” (09.06.2010) Ukończyłam warsztaty przedmiotowo-metodyczne.Tematyka:,,Papieroplastyka – zderzenie cieni i świateł w formie rzeźbiarskiej” (22.03.2010),,Sposoby projektowania aranżacji przestrzeni dydaktycznej na cztery pory roku z wykorzystaniem różnorodnych form plastycznych i rękodzieła artystycznego” (06.05.2010) Warsztaty te rozbudziły moją inwencję twórczą , poznałam ciekawe sposoby tworzenia prac plastycznych o różnej tematyce. Część poznanych działań plastycznych i nowatorskich pomysłów już wykorzystałam na zajęciach , reszta na pewno przyda mi się w dalszej pracy z dziećmi. Uczestniczyłam w warsztacie: ,,Klasyka dla smyka” ( 08.05.2010)) Warsztat ten nauczył mnie organizacji zabaw ruchowych o różnym natężeniu aktywności przy wykorzystaniu podkładów muzycznych. Poznane zabawy ruchowe prowadziłam na zajęciach jako element integrujący grupę bądź w celu rozładowania energii dzieci . Poprzez uczestnictwo w wyżej wymienionych formach doskonalenia zawodowego wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi i metody wspomagające rozwój dziecka.Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywałam w pracy z dziećmi przez co zajęcia stawały się dla dzieci coraz ciekawsze .Przestudiowałam następujące lektury :1.Przewodnik metodyczny: Nowa Erawyd. Copyright by Nowa Era Warszawa 20042. Encyklopedia gier i zabaw dla przedszkolakawyd. K.E LIBER3. ,,Awans zawodowy nauczyciela.” Autor: Henryk Składowski, wyd. BEA Wydawnictwo 4. „Nauczyciel stażysta.” Autor: Irena Dzierzgowska , wyd. Fraszka Edukacyjna 5. „. „W co się bawić z dziećmi” Autor: Marta Bogdanowicz , wyd. Harmonia6. „Żyć w zgodzie , zabawy zapobiegające agresji w przedszkolu”, Autorzy: Joanna Domagała , Wiesława Kuban , Maria Nowicka, wyd. BEA WydawnictwoZaświadczenia z warsztatów,kursów doskonalących oraz konferencji. Spis przeczytanej literatury pedagogicznej oraz rejestr stron internetowychcały okres
3.Rozwijanie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji-publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego-przygotowanie dokumentacji stażu przy pomocy technik komputerowych- przygotowanie dyplomów okolicznościowych przy pomocy technik komputerowych Wykorzystywanie technik komputerowych pozwoliło mi samodzielnie wykonywać pomoce dydaktyczne oraz dyplomy okolicznościowe. Mogłam również w czasie trwania stażu korzystać z pomocy dydaktycznych na różnych stronach internetowych związanych z edukacją dziecięcą. Poprzez internet dowiadywałam się o rożnych konkursach dla dzieci.teczka stażysty dyplomy

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
& 6ust. 2 pkt. 4

Lp.CeleZadaniaUzyskane efekty pracy (wraz z terminami).Dowodyrealizacji
41.Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczychRozwijanie umiejętności prowadzenia własnych zajęć oraz rozwijanie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć po przez: -prowadzenie zajęć -obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. -poznanie zasad omawiania obserwowanych zajęćIstotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy było prowadzenie i zarazem obserwowanie działań edukacyjnych prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora : „Posprzątaj swoje najbliższe otoczenie” -(7.10.09) „Jesienne zabawy” - (22.10.09) „Skąd się bierze deszcz” - (17.10.09) „K jak kot” - (25.11.09) „Odlot ptaków” - (4.12.09) „Spotkanie z mikołajem” - ( 7.12.09) „W królestwie figur geometrycznych” (12.01.10) „Poznanie wzoru graficznego małej litery p” - ( 15.02.10) „ Rośliny wokół nas” - ( 19.03.10) ,, Mój przyjaciel pies” - (20.04.10) „ Moje miasto” - (11.05.10)Prowadzenie zajęcia koleżeńskiego w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli. „Czarujemy pogodę” - (18. 03.10) Obserwowane i analizowane zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu: ,, Bawimy się w teatr na podstawie książeczki Słoneczniki” - ( 23.10.09) ,, Zabawy rytmiczne przy muzyce klasycznej” - ( 24.11.09) ,, Czarujemy pogodę” -( 12.01.10) „Gry i zabawy dzieci XXIw. Children's games and plays” - (14.01.10) ,, Inscenizacje bajki Red Riding Wood” -( 17.02.10) ,, Wielkanocne pisanki” - (25.03.10) Uczestniczyłam w zajęciach koleżeńskich przeprowadzonych przez :1. Annę Kuleczkę- Bezpieczeństwo przede wszystkim, kształtowanie postaw dzieci w sytuacjach niebezpiecznych (08.11 2009)2 .Krystynę Bogucką -Zabawy rytmiczne przy muzyce klasycznej (24.11.2009)2. Marzenę Bereśniewicz-W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja (18.12.2009)3.Annę Chodakowską-Janusz-Bezpieczne zabawy na śniegu ,nabywanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw zimowych (11.02.2010) Analizy działań podejmowanych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli wyrobiła u mnie umiejętność omawiania obserwowanych zajęć oraz wpłynęły na wyraźną poprawę jakości mojej pracy z dziećmi. Poznałam ciekawe , nowatorskie metody pracy z dziećmi , sposoby aktywizowania wszystkich dzieci na zajęciach i organizację pracy na różnych poziomach aktywności dziecięcej. Nauczyłam sięsamodzielnie planować , organizować i przeprowadzać zajęcia dydaktyczne zgodnie z panującymi zasadami z grupą zróżnicowaną wiekowo a w obrębie wieku z podziałem na poziomy.scenariusze zajęć, karty obserwacji zajęć z uwagami i spostrzeżeniami
2.Uczestnictwo w realizacji zadań promujących przedszkoleWspółorganizowanie i współprowadzenie uroczystości przedszkolnych uroczystość choinkowa, dzień babci i dziadka, dzień mamy uroczystości zakończenia roku przedszkolnego Przez okres stażu przygotowałam dzieci do: Uroczystości przedszkolnych: ,,Uroczystość choinkowa pt. ,,Pożegnanie starego roku” , która odbyła się 20.01.2010Dzieci mówiły wiersze , śpiewały piosenki okolicznościowe ilustrując ruchem ich treść oraz wspólnie wykonały układy taneczne. Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka , która odbyła się 27.01.10 pod hasłem ,,Pożegnanie starego roku”Dzieci mówiły wiersze, śpiewały piosenki okolicznościowe i wręczyły wykonane korale i krawaty swoim babciom i dziadkom. W celu wzmocnienia więzi międzypokoleniowej przeprowadziłam zabawy taneczno –ruchowe oraz zorganizowałam słodki poczęstunek dla dzieci i przybyłych gości . Uroczystość z okazji Dnia Matki , 26.05.2010Dzieci śpiewały piosenki okolicznościowe ,brały udział w konkursach wraz z mamami. Składały życzenia swoim mamom oraz wręczały prezent i samodzielnie wykonane laurki z opisem swoich mam. Uroczystości zakończenia roku przedszkolnego pt. ,,Europa” ( 08..06.2010)Dzieci występowały przed rodzicami , śpiewały piosenki ilustrując ruchem ich treść oraz wykonały wspólnie układy taneczne zatytułowane ,,Papillon”, ,,Polonez”, ,,Kanon”, ,,Kankan”, ,, Szkoła czeka”.Przygotowywałam także dekorację na imprezę karnawałową oraz pomagałam w dekorowaniu przedszkola na uroczystość:Bal Andrzejkowy, Zakończenia roku. Praca przy dekorowaniu sal na wymienione uroczystości pozwoliła mi zapoznać się ze stroną organizacyjną uroczystości przedszkolnych. Potrafię zaplanować i wykonać dekorację dużego rozmiaru łącząc różnorodne technikiScenariusze uroczystości
3.Doskonalenie warsztatu i metody pracy pedagogicznejObserwowanie zajęć modelowych, omawianie obserwowanych zajęć z prowadzącym Uczestniczenie w zajęciu modelowym pt., ,,Poranny krąg czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku” (12.01.2010) Poznałam ciekawe , nowatorskie metody pracy z dziećmi, sposoby aktywizowania wszystkich dzieci na zajęciach Scenariusz zajęć


Wnioski:

W okresie stażu systematycznie realizowałam postawione sobie zadania , mianowicie:
1. Poznałam organizację, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola.
2. Uczestniczyłam jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli , w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu , oraz omawiałam z prowadzącym obserwowane zajęcia.
3. Prowadziłam zajęcia z dziećmi , w obecności opiekuna stażu i dyrektora przedszkola , w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu , oraz omawiałam je z osobą , w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
4. Uczestniczyłam w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Potrafię samodzielnie organizować pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą stosując twórcze i nowatorskie metody pracy z dziećmi , prawidłowo prowadzić wymaganą dokumentację , planować działania tak aby w określonym terminie wywiązywać się z wszelkich obowiązków.
Jestem cierpliwym i otwartym na potrzeby dzieci nauczycielem , aktywnie uczestniczącym w życiu przedszkola i rzetelnie wywiązującym się ze stawianych mi zadań.
W przyszłości zamierzam poszerzać swoją wiedzę i umiejętności korzystając z dostępnych form doskonalenia zawodowego gdyż pragnę być nauczycielem twórczym , umiejącym odnaleźć się w każdej grupie wiekowej , zawsze dbającym o wszechstronny rozwój dziecka.


........................................ ........................................
Podpis nauczyciela stażysty Data przyjęcia sprawozdania i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.