X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10790
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko:
Nazwa szkoły:
Czas trwania stażu: 01.09.2006 - 31.05.2007 ( 9 miesięcy )
Opiekun stażu:

Rodzaje sfer rozwoju zawodowego:
I. Organizacyjna
II. Osobista
III. Dydaktyczna
IV. Wychowawczo – opiekuńcza


A. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

B. Cele szczegółowe:
- poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
- poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
- poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
- uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
v wewnątrzszkolnych
v samokształcenia.

C. Plan działania: planowane działania i zadania w okresie odbywania stażu służą rozwojowi kompetencji nauczyciela i obejmują następujące sfery:

1. Sfera organizacyjna rozwoju zawodowego
2. Sfera osobista rozwoju zawodowego
3. Sfera dydaktyczna rozwoju zawodowego
4. Sfera wychowawczo-opiekuńcza rozwoju zawodowego

I. SFERA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)


LP.
CELE I ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1 Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. wrzesień 2006 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa; nawiązanie kontraktu z opiekunem poprzez ustalenie: kryteriów oceny stażu, zakresu obowiązku i opiekuna nauczyciela, zasad komunikowania się i współpracy wrzesień 2006 Kontrakt.
3. Ustalenie z opiekunem stażu wstępnych terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie tematów, zakresu i terminów. Październik 2006 r Konspekty lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu.
4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły oraz dokumentami obowiązujących w szkole. Zebranie dokumentacji (wieloletni plan rozwoju szkoły, plan wychowawczy szkoły, plan pracy szkoły na rok szkolny 2006/2007, statut szkoły, regulaminy, WSO, PSO, przepisy BHP) wrzesień /październik 2006 Własne notatki.
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, nagrań, zdjęć, itp. Cały okres stażu. Dokumenty.
6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. czerwiec.2006 projekt sprawozdania

II. SFERA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Wstępna ocena własnych umiejętności. Określenie formuły oceny, autorefleksja sierpień/ wrzesień 2006 Określenie rzeczywistej długości stażu adekwatnej do własnych potrzeb i możliwości.
2. Obserwacja i analiza możliwości ucznia. Obserwacja, dostosowanie wymagań do możliwości ucznia. Integrowanie zespołu klasowego, motywowanie uczniów Cały okres stażu. Własne notatki.
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Udział w pracach zespołu samokształceniowego, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztaty. Cały okres stażu. zaświadczenia
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz matematycznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań. Analiza. Wypożyczanie literatury. Rozwiązywanie zadań matematycznych. Cały okres stażu. wykaz tytułów książek.
5. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Zbieranie i gromadzenie informacji, autorefleksja, samoocena. Cały okres stażu. Własne notatki
6. Określenie dalszej drogi rozwoju. Wnioski do dalszej pracy, plan rozwoju zawodowego w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu. Cały okres stażu. Plan rozwoju zawodowego.

III SFERA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Zapoznanie z Przedmiotowym systemem oceniania (PSO). Analiza dokumentu. Wrzesień 2006 Własne notatki.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Hospitacja i omówienie jej wyników. Dwa razy w miesiącu. Wnioski z obserwacji i hospitacji w postaci notatek.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie konspektów lekcji, konsultacja, analiza. Raz w miesiącu. Konspekty i wnioski z zajęć.
4. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora hospitującego zajęcia (hospitacja oceniająca i hospitacja wspierająca) Hospitacja w klasach: I „a” gimnazjumIII „b” gimnazjumoraz omówienie jej wraz z dyrektorem Październik 2006r. Marzec 2006r. Konspekty lekcji hospitowanych.
5. Uwzględnienie w nauczaniu treści ścieżek edukacyjnych Uwzględnienie treści ścieżek edukacyjnych w nauczaniu matematyki w klasie I, II, III gimnazjum oraz IV szkoły podstawowej w oparciu o sporządzony plan dydaktyczny na bieżąco konspekty lekcji; inna dokumentacja
6. Dokumentowanie własnego działania. Dokumentacja efektów własnej pracy. Cały okres stażu. Zebrane dokumenty.
7. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych oraz internetu. Cały okres stażu. Materiały ściągane z internetu.
8. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły: kursy, konferencje, szkolenia, rady pedagogiczne. Wg terminów w okresie stażu. Odpowiedniezaświadczenia.
9. Prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach:· I „a” gimnazjum· II „a” gimnazjum· III „a” i III „b” gimnazjum Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach· I „a” gimnazjum (wtorek 08:00 – 08:45)· II „a” gimnazjum (wtorek 13:25 – 14:10)· III „a” i III „b” gimnazjum (wtorek 14:15 – 15:00)· ewentualne zmiany podczas zmiany planu zajęć.· Cały okres stażu. Dzienniki kół,dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
10. Diagnoza i ocena poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, badanie osiągnięć edukacyjnych. 1) Przygotowanie Wewnątrzszkolnego Sprawdzianu Wiedzy z Matematyki za I semestr 2006/2007 w klasach V szkoły podstawowej2) Sprawdzenie egzaminów próbnych w III klasie gimnazjum 3) Sprawdzanie Wewnątrzszkolnego Sprawdzianu Wiedzy z Matematyki za I semestr 2006/2007 w klasach V szkoły podstawowej.4) Wykonanie analizy jakościowej i jakościowej klas I„a” gimnazjum, II „a” gimnazjum oraz wykonanie podsumowania całego Sprawdzianu Wewnątrzszkolnego w gimnazjum Cały okres stażu Testy egzaminacyjne.Odpowiednie zaświadczenie
11. Prowadzenie dokumentacji szkolnej Dzienniki lekcyjne, rozkłady zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen. Cały okres stażu wpisy w dziennikach
12. Zapoznanie z podstawą programową oraz Opracowanie rozkładu materiału z matematyki. Analiza podstawy programowej oraz Samodzielne opracowanie rozkładu materiału dla poszczególnych klas: IV„B”SP, I „A” gim, II „A” gim, III „A” gim, III „B” gim, Wrzesień 2006r przykładowy rozkład materiałuZaświadczenie.
13. Poszerzanie wiedzy matematycznej, rozwijanie zainteresowań matematycznych. Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych (matematycznych) Zgodnie z regulaminem konkursów. zaświadczenie

III. SFERA WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Realizacja zadań wynikających z programu wychowawczego szkoły Nawiązywanie współpracy z pedagogiem szkolnym Cały okras stażu zaświadczenie; dokumentacja
2. Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw śródlekcyjnych oraz imprez szkolnych. Wg szkolnego harmonogramu Cały okras stażu szkolny plan dyżurów; zaświadczenie
3. Poznanie sytuacji rodzinnej oraz środowiska społecznego uczniów. Współpraca z pedagogiem szkolnym, rozmowa z rodzicami i uczniami. Wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne Cały okras stażu Własne notatki.zaświadczenie
4. Rozpoznanie problemów uczniów i wspólne ich rozwiązywanie. Obserwacja, rozmowa z uczniami, rodzicami oraz pedagogiem szkolnym. Zapoznanie się z dokumentacją zgromadzoną w szkole: wywiady środowiskowe, opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Cały okras stażu Własne notatki. zaświadczenie
5. Kształtowanie postaw więzi ze szkołą, uczenie uczniów odpowiedzialności Wykonanie gazetek, utrzymanie porządku w sali nr 12 Cały okras stażu Gazetki i porządek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.