X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10796
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

mgr Edyta Cmoch
nauczyciel w Szkole Podstawowej w Rzeszowie

Czas trwania stażu : 01.09.2010 r. – 31.05.2013 r.
Plan sporządzono w formie tabelarycznej

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku (znowelizowanego 14 listopada 2007 r.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli planuję zgodnie z niezbędnymi wymaganiami podjąć następujące działania:

§ 8. ust. 1. pkt 1

Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin realizacji

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
> Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
> Znajomość procedury awansu zawodowego i opracowanie planu rozwoju zawodowego.
IX 2010
2.
Przegląd dokumentacji szkolnej.
> Analiza dokumentacji, Statutu Szkoły, Planu Pracy Wychowawczej, Planu Rozwoju i innych regulaminów.
X, XI 2010
3.
Poszerzanie wiedzy
i doskonalenie warsztatu pracy.
> Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, zgodnie z opracowanym harmonogramem szkoły (i nie tylko)
i jej potrzebami.
> Zapoznanie z literaturą pedagogiczną.
Okres stażu.
4.
Poszerzanie umiejętności posługiwania się komputerem.
> Wykorzystywanie komputera w pracy zawodowej.
Okres stażu.


§ 8. ust. 1. pkt 3.

Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.
Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej.
> Zdobywanie nowych wiadomości
i doświadczeń dotyczących problematyki dzieci, które maja trudności w uczeniu się.
1 rok stażu
2.
Ukończenie innych kursów zgodnie z potrzebami szkoły.
> Zdobywanie nowych wiadomości
i umiejętności.
2 lub 3 rok stażu


§ 8. ust. 2. pkt 1.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.
Praca z uczniem słabym.
> Otaczanie opieką uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce.
> Pomoc koleżeńska dla uczniów mających trudności w nauce.
> Praca z uczniami na zajęciach wyrównawczych.
> Opisanie efektów pracy.
Okres stażu.
2.
Praca z uczniem zdolnym.
> Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
> Opisanie efektów pracy.
Okres stażu.
3.
Współorganizacja i udział
w Dniach Otwartych Szkoły promujących szkołę i jej działania.
> Organizowanie przedstawień, teatrzyków, występów artystycznych, wystaw prac dzieci, itp.
Okres stażu.
4.
Przeprowadzanie sprawdzianów końcoworocznych i opracowywanie ewaluacji po sprawdzianach na poziomach poszczególnych klas.
> Wnioski do dalszej pracy dydaktycznej
i wychowawczej w poszczególnych klasach.
Okres stażu.
5.
Rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy.
> Wzbogacanie klasopracowni w dodatkowe pomoce dydaktyczne, przybory, książki do biblioteczki klasowej, mapy, zabawki, kwiaty.
> Przygotowanie gazetek okolicznościowych.
> Ekspozycja prac uczniów.
Okres stażu.
6.
Wprowadzanie nowatorskiej formy oceny opisowej.
> Modyfikacja arkusza z oceną opisową na I półrocze na poziomie klas.
> Przygotowywanie oceny opisowej na spotkania z rodzicami i na świadectwo na koniec roku szkolnego (na poziomie każdej klasy).
Okres stażu.
7.
Przygotowanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
> Zorganizowanie dodatkowych zajęć w terminach poprzedzających konkursy, pomoc w powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości.
Okres stażu.
8.
Kontynuacja Innowacji Programowej „Teatr to my”.
> Realizacja programu innowacji podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej (wzbogacanie treści nauczania o dodatkowe zagadnienia związane z teatrem).
> Prowadzenie zajęć teatralnych w ramach kółka teatralnego.
1 i 2 rok stażu (ponowienie innowacji
w 3 roku stażu)
9.
Udział w pracach zespołów zadaniowych.
> Wykonywanie zadań dotyczących pracy szkoły wg zaistniałych potrzeb.
Na bieżąco.
10.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Wzbogacanie własnego księgozbioru
z zakresu literatury pedagogicznej.
> Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki i dziedzin wspomagających edukację wczesnoszkolną, przeglądanie czasopism pedagogicznych.
> Gromadzenie materiałów edukacyjnych związanych
z wykonywaną pracą.
> Odwiedzanie stron internetowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
> Śledzenie publikacji w portalach edukacyjnych Internetu.
> Stosowanie podczas zajęć aktywizujących metod pracy ucznia: praca w grupach, inscenizacja, gry dramowe, zabawy integrujące zespół klasowy.
> Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
> Gromadzenie pomocy dydaktycznych (płyt CD, programów komputerowych).
Okres stażu.
11.
Rozbudzanie świadomości ekologicznej uczniów. Podejmowanie działań służących ochronie środowiska naturalnego.
> Włączenie się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątania świata”.
> Troska o czystość terenu szkoły.
> Uczestnictwo w apelach, np. z okazji „Dnia Ziemi”.
Kwiecień 2011,2012, 2013.
12.
Współpraca ze Stowarzyszeniem „Ekoskop”.
> Zorganizowanie zajęć w ramach programu ekologicznego „Abecadło śmieciadło” (wprowadzenie do tematu segregacji odpadów).
1 raz
w roku szkolnym
13.
Ślubowanie pierwszoklasistów.
> Uroczyste przyjęcie nowych uczniów w poczet szkolnej społeczności.
> Przygotowanie uroczystości ślubowania.
Październik 2012.
14.
Aktywna i systematyczna współ praca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej.
> Zapoznawanie rodziców z Programem Wychowawczym, wymaganiami edukacyjnymi, kalendarzem uroczystości klasowych i szkolnych, sposobami oceniania, omawianie spraw bieżących.
> Angażowanie rodziców w działania klasowe i szkolne podejmowane przez wychowawcę.
> Pomoc rodziców w organizowaniu wycieczek i uroczystości klasowych.
> Sponsorowanie przez rodziców potrzebnych materiałów.
> Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców (pogadanki, referaty).
> Udział rodziców w organizowanych zajęciach otwartych (przedstawienia teatralne, inscenizacje, uroczystości z okazji Święta Rodziców).
Okres stażu.


§ 8. ust. 2. pkt 2.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Stosowanie technologii komputerowej do opracowania dokumentacji awansu zawodowego.
> Opracowanie dokumentacji awansu
z wykorzystaniem komputera.
> Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji na temat awansu zawodowego nauczyciela.
Okres stażu.
2.
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komputerowej w pracy pedagogicznej.
> Opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych (karty pracy, testy, sprawdziany, itp.).
> Korzystanie z programów edukacyjnych, scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych, encyklopedii multimedialnych Internetu.
> Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Okres stażu.
3.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
> Opracowanie dyplomów na konkursy szkolne i międzyszkolne.
> Przygotowanie zaproszeń na różne uroczystości klasowe
Okres stażu.
4.
Komputerowe redagowanie wybranych wydarzeń z życia klasy.
> Opisywanie wydarzeń z uroczystości klasowych, montaż tekstu z wykonanymi zdjęciami i umieszczenie na stronie internetowej szkoły.
Okres stażu.
5.
Doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych
> Samodoskonalenie w oparciu o literaturę, Internet, porady specjalistów.
Okres stażu.
6.
Wdrożenie działań nauczyciela zachęcających uczniów do korzystania z Internetu.
> Rozmowy indywidualne z uczniami dotyczące możliwości wyszukiwania informacji drogą internetową.
> Zadawanie prac domowych i zadań dodatkowych wymagających korzystania z Internetu.
Okres stażu.
7.
Wykorzystanie Internetu do kontaktowania się z innymi nauczycielami, instytucjami, organizacjami.
> Wysyłanie informacji, potrzebnych materiałów, itp.
Okres stażu.


§ 8. ust. 2. pkt 3.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli różnych materiałów dydaktycznych i nie tylko.
> Udostępnianie innym nauczycielom: scenariuszy zajęć, opracowanych testów i sprawdzianów, kart pracy, scenariuszy na uroczystości szkolne, scenariuszy teatrzyków i inscenizacji, itp.
Okres stażu.
2.
Opieka nad studentem.
> Pomoc studentom, dzielenie się swoją wiedzą, udzielanie wskazówek metodycznych, merytorycznych i praktycznych, udostępnianie swoich materiałów i podręczników do zajęć edukacji wczesnoszkolnej.
Okres stażu.
3.
Współpraca z innymi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i nie tylko.
> Pomoc w przygotowaniu konkursów i uroczystości szkolnych, scenariuszy, materiałów dydaktycznych i innych materiałów potrzebnych do pracy w szkole.
Okres stażu.
4.
Udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
> Realizacja zadań, dyskusje, wymiana poglądów i doświadczeń.
Okres stażu.
5.
Prowadzenie zajęć w ramach „pedagogizacji rodziców”.
> Ustalenie planu spotkań z rodzicami.
> Wygłaszanie pogadanek i referatów w oparciu o podręcznik Denise Chapman Weston, Mark S. Weston
„Co dzień mądrzejsze” (365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka).
> Wygłaszanie pogadanek w oparciu o inne publikacje i artykuły.
> Zapoznanie rodziców z problematyką i specyfiką szkoły oraz potrzebami uczniów.
> Prezentacja osiągnięć uczniów (wystawki prac, udostępnianie zeszytów uczniów, testów i sprawdzianów, itp.).
Okres stażu, wg kalend. spotkań z rodzicami.
6.
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli z innych klas.
> Organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych, zapraszanie rodziców i innych nauczycieli, pokaz przygotowanych wraz z uczniami inscenizacji i przedstawień teatralnych.
Okres stażu.


§ 8. ust. 2. pkt 4 a .

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
Kontynuacja innowacji programowej „Teatr to my”.
> Prowadzenie zajęć kółka teatralnego.
> Wzbogacanie treści programowych
w cyklu edukacyjnym „Nasza Klasa”
o dodatkowe zagadnienia z edukacji teatralnej.
> Organizowanie przedstawień teatralnych.
Rok szkolny 2010/11, 2011/12.
2.
Powtórne wdrożenie innowacji „Teatr to my”.
> Realizacja treści innowacji w kolejnych klasach.
Rok szkolny 2012/13.
3.
Ewaluacja innowacji programowej „Teatr to my”.
> Wychwycenie słabych i mocnych stron programu – korekta.
Koniec roku szkolnego 2011/12.
4.
Praca na rzecz podwyższenia efektów dydaktycznych.
> Pomoc uczniom osiągającym słabe wyniki w nauce (prowadzenie zajęć wyrównawczych).
> Indywidualna praca na zajęciach ze słabszymi uczniami.
Okres stażu.
5.
Prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych w oparciu o program nauczania.
> Rozmowy i dyskusje podczas zajęć.
> Spotkania i pogadanki z higienistką i pedagogiem szkolnym.
Okres stażu.
6.
Prowadzenie zajęć integrujących zespół klasowy.
> Zajęcia z asertywności, rozwijające wrażliwość osobistą, wyobraźnię i twórcze myślenie w oparciu o książkę M. Jachimskiej „Grupa bawi się i pracuje.
Okres stażu.


§ 8. ust. 2. pkt 4 c .

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.
Organizowanie wycieczek szkolnych.
> Poznawanie innych regionów Polski, miast, zabytków, innych ciekawych miejsc.
> Wypoczynek i rekreacja na świeżym powietrzu.
Okres stażu.
2.
Wdrażanie uczniów i rodziców do pracy na rzecz szkoły.
> Pomoc rodziców i uczniów w organizowaniu imprez i uroczystości klasowych i szkolnych.
> Wsparcie finansowe lub rzeczowe udzielane przez rodziców na rzecz klasy lub szkoły.
Okres stażu.
3.
Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury, rozwijanie zainteresowań kulturalnych uczniów.
> Wyjścia do kina, teatru na przedstawienia i lekcje teatralne, do muzeum, do filharmonii.
Okres stażu.
4.
Wyjścia do biblioteki osiedlowej i szkolnej.
> Uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych.
Raz w roku.
5.
Wycieczka do Straży Pożarnej w Rzeszowie.
> Zwiedzanie pomieszczeń Straży Pożarnej.
> Rozmowa ze strażakami.
> Nabywanie nowych doświadczeń.
Trzeci rok stażu.
6.
Pozyskiwanie sponsorów w celu poprawy bazy szkolnej.
> Poszukiwanie sponsorów w celu doposażenia klasopracowni i nie tylko.
Okres stażu.
7.
Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
> Opracowanie regulaminów konkursów, przeprowadzenie, uczestnictwo w pracach komisji konkursowej, sprawozdanie z konkursu.
Okres stażu.
8.
Współpraca z Przedszkolem Publicznym nr 35 w Rzeszowie.
> Spotkania okolicznościowe, np. Boże Narodzenie – przygotowanie jasełek dla przedszkolaków lub innych przedstawień bądź inscenizacji.
Raz w roku.


§ 8. ust. 2. pkt 4 e .

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rzeszowie.
> Kierowanie dzieci na badania, realizacja zaleconych ćwiczeń.
W razie potrzeb.
2.
Współpraca z Policją.
> Spotkanie z policjantem.
> Omówienie zasad prawidłowego poruszania się po drodze.
> Bezpieczeństwo dzieci w domu i poza domem.
Jedno spotkanie w roku.
3.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
> Organizowanie zajęć z pedagogiem.
> Pogadanki na tematy wychowawcze.
> Zajęcia integrujące zespół klasowy.
Jedno spotkanie w roku.
4.
Spotkanie z logopedą pracującym w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Rzeszowie.
> Zaproszenie logopedy do klasy na zajęcia.
> Rozmowa, wywiad z logopedą.
> Poznanie na czym polega praca logopedy.
1 rok stażu
5.
Współpraca z Domem Dziecka w Rzeszowie.
> Zbiórka darów rzeczowych
i podarowanie dzieciom z domu dziecka w okresie świąt Bożego Narodzenia.
Grudzień
6.
Akcje charytatywne (schronisko dla zwierząt – Kundelek).
> Zbieranie potrzebnych rzeczy na rzecz schroniska dla zwierząt.
Okres stażu.
7.
Spotkania z ciekawymi ludźmi.
> Zaproszenie do klasy na zajęcia pielęgniarki, która pracuje w szpitalu na bloku operacyjnym.
> Zdobywanie nowych doświadczeń.
> Rozmowa z pielęgniarką.
Drugi rok stażu.


§ 8. ust. 2. pkt 5 .

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
> Zdiagnozowanie przypadków, ustalenie i zastosowanie środków zaradczych, wnioski.
Okres stażu.


Plan ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.