X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10778
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

CEL PODSTAWOWY:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dokumentacja osiągnięć

Art. 7.1 pkt. 1

Uczestniczenie
w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym;

2. Organizacja:
- uroczystości okolicznościowych zgodnych z kalendarzem imprez:
• Mikołajki;
• Jasełka;
• Dzień Babci i Dziadka;
• Bal karnawałowy;
• Przegląd twórczości teatralnej;
• Powitanie wiosny;
• Mityng ekologiczny;
• Kiermasz wielkanocny;
• Dzień Matki;
• Dzień Dziecka;
• Zajęcia otwarte dla rodziców;
- organizacja wycieczek;

3. Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno-wychowawczych zawartych w „Pięcioletnim Planie Rozwoju Przedszkola.”

4. Realizacja programów autorskich w pracy z dziećmi, zgodnych z rozwojem placówki;

5. Aktywne uczestniczenie w życiu placówki.

6. Aktywna współpraca z Radą Rodziców.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej


Według terminarza

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu.


W okresie trwania stażu.
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady

Potwierdzenia
Scenariusze zajęć

Potwierdzenie

Potwierdzenia

Potwierdzenia

Art. 7.1 pkt. 2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w doskonaleniu zawodowym (wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym, samokształceniu) zgodnie z planem rozwoju placówki:
- szkolenia;
- warsztaty;
- rady szkoleniowe;

2. Prowadzenie dokumentacji poznanych pozycji z zakresu pedagogiki. Śledzenie stron internetowych związanych z tematyką pedagogiki.

W okresie trwania stażu.

W okresie stażu.
Zaświadczenia
z ukończonych szkoleń.

Spis zebranych pozycji;
scenariusze napisane w oparciu o literaturę fachową,
adresy stron internetowych.

Art. 7.1 pkt. 3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentów:
• Ustawa o systemie oświaty; z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm;
• Karta Nauczyciela; - Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm.;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r w s[prawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 9 grudnia 2009 r. Nr 168, poz. 1324);
• Analiza procedur zewnętrznej ewaluacji i jakości pracy przedszkola.
• Konwencja o Prawach Dziecka;

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

W okresie stażu

W okresie trwania stażu
Plan rozwoju zawodowego

Notatki

Notatki

Art. 7.2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy;
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli – wnioski z obserwacji;
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza;
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności;

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, metoda gimnastyki mózgu P.Denisona, metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne, metoda gimnastyki twórczej według R.Labana oraz C.Orffa. pedagogiki zabawy Klanza i inne takie jak burza mózgów, gry dydaktyczne ,praca w małych grupach, elementy dramy.

3. Publikowanie własnych prac.

- publikacja scenariuszy zajęć na stronie WWW.

4.Realizowanie z innymi nauczycielami programów nauczania: „Podróż w krainę bajek, teatru i sztuki”.

5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dziennika zajęć, miesięcznych planów pracy,
założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.

6. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków:
- Dokonywanie ewaluacji osiągnięć wychowanków w świetle realizacji programów w mojej pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej;

7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:
- opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy.
- podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu;
- dokonanie samooceny za okres stażu.

Wrzesień 2010

Wrzesień 2010

Dwa razy w roku szkolnym

Dwa razy w roku szkolnym

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

Cały okres stażu.

W I, II półroczu każdego roku

Cały okres stażu

Maj 2013

Kontrakt
Harmonogram hospitacji

Plan rozwoju zawodowego
Scenariusze zajęć
Arkusze obserwacji

Scenariusze zajęć
Arkusze obserwacji

Notatka

Scenariusze zajęć
Wykonane pomoce
dydaktyczne

Publikacje w Internecie

Dzienniki zajęć
Plany miesięczne
Arkusze obserwacji
Potwierdzenie

Potwierdzenie

Segregator zawierający potwierdzone działania za okres stażu

Pisemne sprawozdanie

Art. 7.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, do kina, teatru, biblioteki miejskiej itp.

2. Organizacja uroczystości okolicznościowych, festynów oraz imprez sportowych;

3. Współpraca z rodzicami:
- organizowanie spotkań z rodzicami,
- zebrań,
- konsultacji indywidualnych wynikających z zainteresowania rodziców;
- pedagogizacja rodziców;
- zajęć otwartych; Przeprowadzanie ankiet dotyczących opinii rodziców na temat funkcjonowania przedszkola.

4. Poruszanie współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych poprzez opracowanie i wygłaszanie referatów (min. z zakresu problematyki agresji u dzieci, znaczenia i wpływu telewizji i komputera w życiu człowieka, molestowania, adaptacji, itp. )

5. Nawiązanie - współpracy z
Hospicjum Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu – ogólnoświatowa akcja „Pola Nadziei”, organizacja różnych akcji, konkursów na rzecz Hospicjum.

6. Nawiązanie współpracy z Zamkiem Sieleckim w Sosnowcu – organizowanie wycieczek na wystawy i warsztaty

7. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci:
- obserwacja,
- rozmowy z rodzicami i dziećmi, - organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy;
- diagnozowanie dzieci pod względem zdolności i dzieci z trudnościami.

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna;
- Biblioteka;
- Straż pożarna, szkoła podstawowa, żłobek, hospicjum;
- współpraca z ośrodkami kultury: Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie.
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów;

9. Udział w realizacji programów profilaktycznych:
prowadzenie i organizowanie zajęć;

10. Praca z dziećmi z trudnościami:
prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

11. Opieka nad dziećmi zdolnymi
prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych:
- prowadzenie zajęć w ramach warsztatów teatralnych:
• Cykliczne wprowadzanie nowych terminów z zakresu teatru
• Cotygodniowe czytanie, słuchanie nagrań bajkowych
• Tworzenie scenariuszy bajek w grupie
• Układanie wierszy, rymowanek,
• Tworzenie ruchu do muzyki z bajki
• Tworzenie bajki do muzyki.

12. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje;

13. Tworzenie wystaw prac dziecięcych;

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Wpisy do ewidencji wyjść
Karty wycieczek

Scenariusze

Plany zebrań
Protokoły spotkań
Listy obecności rodziców
Ankiety

Notatki

Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć

Notatki służbowe

Notatki służbowe

Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć

Scenariusze, notatki, wpisy w dzienniki zajęć

Notatki, wpisy w dzienniku

Notatki, wpisy w dzienniku

Zaświadczenia o udziale, podziękowania
zdjęcia

Potwierdzenie wykonania ekspozycji
Zdjęcia

Art. 7.2 pkt. 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Przygotowanie dokumentacji stażu w programie Word;

2. Prowadzenie dokumentacji wewnętrznej przedszkola w formie elektronicznej;

3. Sporządzenie prezentacji z odbytego stażu z wykorzystaniem programu Power Point ;

4. Odwiedzanie stron Internetowych o tematyce pedagogicznej.

5. Wykorzystanie na zajęciach sprzętu multimedialnego (magnetofon, video, telewizor, odtwarzacz CD, laptopa itp.).

6. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą
i umiejętnościami z innymi nauczycielami:
- zamieszczanie planów, artykułów, scenariuszy zajęć w portalach edukacyjnych.

7. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.

8. Redagowanie i wydawanie comiesięcznej gazetki dla rodziców.

9. Organizowanie konkursów na szczeblu przedszkola i miasta.

10. Kontakt z mediami w celu promowania placówki – informowanie mediów o uroczystościach odbywających się w przedszkolu.
Wrzesień 2010
Maj 2013

Cały okres stażu

Maj 2013

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Plan rozwoju, sprawozdanie z planu rozwoju

Dokumentacja przedszkola

Prezentacja Power Point

Adresy stron internetowych
Notatki

Scenariusze zajęć.

Linki do stron internetowych

Wykonane środki dydaktyczne

Gazetki

Notatki służbowe

Reportaże w gazetach

Art. 7.2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego;

2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin;

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów:
- rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej;

4. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami;

5. Realizacja Projektów Edukacyjnych:
- współrealizacja programu autorskiego Anny Cebo „Przygody z bajką i teatrem” w formie warsztatów;
- realizowanie programu edukacyjnego, pracy zdrowotno – profilaktycznej - „Zdrowie naszych dzieci dziś dla jutra” autorstwa Anny Sobuś – Cecot, Agnieszki Łacińskiej, Marzanny Wrony – Markiewicz;
- realizowanie Kampanii Edukacyjnej na rzecz Picia Wody „Mamo, Tato wolę wodę” – organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia, Instytut Żywności i Żywienia, Instytut Matki i Dziecka.

6. Opracowanie Programu Profilaktyczno – Wychowawczego „Zdrowy przedszkolak – szczęśliwy człowiek”.

7. Współpraca i znajomość instytucji:
• Policja
• Poradnia psychologiczno – pedagogiczna
• MOPS
• Rzecznik Praw Dziecka
• „Niebieska Linia" Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Działalność telefonu informacyjno-interwencyjnego, bezpłatnego z każdego miejsca w Polsce
• „Zielona linia” działalność telefonu poradniano-informacyjnego, profilaktyczno-edukacyjną, udostępniając zainteresowanym informacje związane pośrednio lub bezpośrednio z problematyka HIV/AIDS.
• Kuratorium Oświaty
• Centrum Pomocy Rodzinie
• Miejski Ośrodek Opieki i Profilaktyki Dziecka i Rodziny z Problemem Alkoholowym
• Punkt Pomocy Terapeutycznej i Prawnej Miejskiego Ośrodka Opieki i Profilaktyki Dziecka i Rodziny z Problemem Alkoholowym
• Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Rok szkolny 2010/ 2011

Październik 2010

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Notatki

Wykaz lektur, notatki

Wpisy w dzienniku
Scenariusze zajęć

Notatki
Plany zebrań

Scenariusze zajęć
Wpisy do dziennika zajęć

Wpisy do dziennika zajęć

Notatki
Wpisy do dziennika

Opracowany program

Wpisy w dzienniku
Notatki

Adresy instytucji
Wpisy w dzienniku

Art. 7.2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego:
- przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach.

2. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych:
• Udział w komisjach tworzących wewnątrz przedszkolne dokumentacje.
• Opracowanie programów edukacyjnych placówki.
• Organizacja wycieczek i wyjść.
• Znajomość trybu kierowania dzieci do poradni.
• Znajomość wewnątrz przedszkolnych procedur dotyczących zakresu funkcjonowania przedszkola

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Zgromadzone
akty prawne

Notatki,
wykaz dokumentów

• Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.