X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10763
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Czas trwania stażu 14.09.2009r. do 31.05.2010r

Zadania i wymagania MEN:
Poznawanie organizacji zasad, zadań i funkcjonowania przedszkola

Cele:
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
· Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie informacji na portalach internetowych.
· Analiza podstawy programowej
· Napisanie planu rozwoju zawodowego.
· Konsultacja z doradcą metodycznym w zakresie monitorowania przebiegu stażu

Potwierdzenie realizacji:

Potwierdzenie opiekuna stażu

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
· Zapoznanie się z dokumentami i przepisami regulującymi funkcjonowanie przedszkola:
- Statut, regulaminy, wewnątrz przedszkolny
- Plan rozwoju przedszkola, programy wychowawcze.
- Konsultacje z opiekunem stażu na temat wykorzystywania
dokumentów w praktyce,
· Rozpoznanie zwyczajów i tradycji przedszkola
· Analiza rozporządzenia Ustawa o Systemie Oświaty dn.27.08.1997r.- czym jest przedszkole

Potwierdzenie realizacji:

Potwierdzenie opiekuna stażu

3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w przedszkolu
· Udział w szkoleniach wewnętrznych wynikających z potrzeb przedszkola
· Czytanie literatury w zakresie aktywizowania i motywowania dzieci na zajęciach
Udział w szkoleniu BHP ( analiza szczegółowa przepisów)

Potwierdzenie realizacji:

Karta ukończonych form
zaświadczenie
Potwierdzenie dyrektora

4. Opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji nauczyciela
· Poznanie wzorów dokumentów, które powinien prowadzić nauczyciel.
- Dzienniki zajęć, arkusze diagnozujące, ankiety
- Poznanie sposobu opracowania planów pracy dydaktyczno- wychowawczych
- Notatki (protokół) z posiedzeń Rady Pedagogicznej

Potwierdzenie realizacji:

Potwierdzenie opiekuna stażu

5. Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań przedszkolnych
· Włączanie się do współudziału w realizacji zadań z zespołem przedmiotowym zgodnie z programem rozwoju przedszkola.
· Przestrzeganie przepisów BHP na zajęciach

Potwierdzenie realizacji:

Dyrektor

6. Rozwijanie umiejętności planowania pracy zgodnie z wymogami reformy oświatowej
· Opracowanie i modyfikowanie planów wynikowych zgodnie z zasadami planowania pracy uwzględnieniem celów operacyjnych dostosowana do wymagań programowych
· Uczestniczenie w konsultacjach zbiorowych i konferencjach przedmiotowo – metodycznych organizowanych przez doradców metodycznych ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Potwierdzenie realizacji:

Plany
Zaświadczenia
Wykaz ukończonych form

7. Poznanie problemów środowiskowych i zdrowotnych dzieci.
· Nawiązanie współpracy z pedagogiem, psychologiem
· Ocena osiągnięć uczniów zgodnie z możliwościami rozwojowymi.
Obserwowanie uczniów w różnych sytuacjach , poza przedszkolnych
( zajęcia dydaktyczne, wycieczki, zawody).

Potwierdzenie realizacji:

Potwierdzenie opiekuna
Dziennik

8. Zapoznanie z organizacjami i instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola.
· Analiza zadań i oferty programowej instytucji i organizacji społecznej wspomagających działania przedszkola.
· Nawiązanie pierwszych kontaktów z wybranymi instytucjami.

Potwierdzenie realizacji:

Potwierdzenie opiekuna stażu

& pkt. 1 ust. 2
Zadania związanie z przebiegiem i organizacją stażu.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
· Zawarcie kontraktu z opiekunem poprzez ustalenie:
- kryteriów oceny stażu
- zakresu obowiązków nauczyciela
- zakresu obowiązków wynikających ze współpracy z opiekunem
- zasady komunikowania się, omawiania przeprowadzonych
i oglądanych zajęć
- Pomoc w napisaniu planu rozwoju i sprawozdania za okres stażu

Potwierdzenie realizacji:

Kontrakt

2. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z przebiegu stażu
· Napisanie projektu planu awansu zawodowego
· sporządzenie sprawozdania z realizacji planu
· złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
- regularne prowadzenie dziennika stażu
- systematyczne gromadzenie dokumentów: ( zaświadczeń,
programów, scenariuszy zajęć,
rozkłady materiału programowego

Potwierdzenie realizacji:

Plan rozwoju
Sprawozdanie
Potwierdzenie opiekuna stażu i teczka stażysty

& pkt. 1 ust.3
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczyciela

1. Podejmowanie działań we współpracy z radą pedagogiczna
· Udział w pracach zespołów przedmiotowych
· Pogłębianie wiedzy przedmiotowo metodycznej
Określanie głównych kierunków rozwoju koniecznego do realizacji przy ubieganiu się o następny stopień awansu zawodowego

Potwierdzenie realizacji:
Zaświadczenie
Sprawozdanie

2. Pogłębianie wiedzy w zakresie edukacji przedszkolnej
· Uczestnictwo w szkoleniach proponowanych przez doradców
· Nabywanie umiejętności pisania planów wynikowych
· Zapoznanie się z księgozbiorem przedmiotowej biblioteki szkolnej
·
Potwierdzenie realizacji:

Zaświadczenie

3. Rozwijanie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
· Dokumentowanie własnych działań
· Przygotowywanie scenariuszy zajęć, sprawozdań

Potwierdzenie realizacji:

Dokumentacja i teczka stażysty

& pkt. 1 ust. 4
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych
· Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora
(systematycznego omawiania i ewaluacja zajęć)
· Zapoznanie z planowanymi celami, tematami, metodami, środkami dydaktycznymi dostosowanymi do bazy dydaktycznej przedszkola.
· Obserwacja zajęć wychowawczych, zebrań z rodzicami, zajęć poza przedszkolnych

2. Uczestnictwo w realizacji zadań promujących przedszkole
· Współudział w organizacji i prowadzeniu różnego rodzaju imprez i wynikających z potrzeb przedszkola

3. Doskonalenie warsztatu i metody pracy pedagogicznej
· Obserwacja zajęć modelowych.
· Udział w warsztatach zespołów metodycznych dla nauczycieli
z krótkim stażem pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.