X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10749
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Wioleta Grobelna – nauczyciel mianowany

Terminarz:
1. Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2010r.
2. Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:
3. Termin zakończenia stażu: 31 V 2013r.

Cele:
1. Doskonalenie warsztatu pracy, który ma istotny wpływ na jakość pracy szkoły.
2. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt.1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania do realizacji:
1. Przeprowadzanie diagnozy wg potrzeb przedszkola oraz szczegółowej analizy możliwości pracy własnej i podnoszenie jakości pracy przedszkola.
- podejmowanie działań zespołowych na rzecz diagnozy stanu oraz potrzeb rozwojowych
przedszkola,
- analiza własnego warsztatu pracy z uwzględnieniem priorytetowych potrzeb przedszkola i stworzenie własnego planu rozwoju zawodowego,
2. Kształcenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
- aktywny udział w formach zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia zawodowego w postaci kursów doskonalących, warsztatów oraz rad szkoleniowych uwzględniających potrzeby rozwojowe nauczyciela i zwiększających skuteczność działania w ramach aktywności własnej oraz ogólnego planu rozwoju przedszkola,
3. Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych programów oraz przedsięwzięć.
- udział w spotkaniach regionalistów i wdrażanie proponowanej tematyki regionalnej do programu edukacji przedszkolnej,
- kontynuowanie przedsięwzięcia „Integracja dzieci z różnych przedszkoli”.
- opracowanie i wdrożenie programu współpracy z rodzicami,
4. Współorganizacja konkursów przedszkolnych: konkurs artystyczno - plastyczny pod hasłem „Jesienny cudaczek” i przedszkolno – szkolnych: konkurs plastyczny pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
- opracowywanie corocznych harmonogramów konkursów,
- opracowywanie regulaminów i zadań konkursowych,
- przygotowanie dzieci do udziału w konkursach wewnątrz przedszkolnych
5. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych.
- organizowanie uroczystości „Pasowania na Przedszkolaka”
organizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka,
-organizowanie balów karnawałowych dla dzieci,
- organizowanie pikników rodzinnych,
- planowanie imprez związanych z ważnymi wydarzeniami w przedszkolu,
- prowadzenie uroczystości i imprez integrujących grupy przedszkolne,
6. Organizowanie i przeprowadzanie różnorodnych akcji wzmacniającej efekty pracy wychowawczej.
- udział w akcji „sprzątanie świata”,
- udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”,
7. Organizowanie wycieczek.
- organizowanie wycieczek plenerowych dla dzieci związanych z realizowanym blokiem tematycznym,
- wyjścia po terenie naszej miejscowości,
8. Pozyskiwanie środków materialnych na modernizację placówki.
- współorganizowanie zabaw dochodowych dla rodziców i mieszkańców wsi,
- współorganizowanie festynów rodzinnych,
- pozyskiwanie sponsorów,

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do realizacji:
1. Analiza i praktyczne wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennej pracy nauczyciela.
- stosowanie technologii komputerowej do sporządzania trwałych środków dydaktycznych,
- wykorzystywanie komputera jako dodatkowego źródła wiedzy – Internet- przeglądanie stron internetowych związanych z wychowaniem przedszkolnym,
- sporządzanie scenariuszy, planów pracy, kart pracy,
- redagowanie i drukowanie dyplomów i podziękowań, zaproszeń i pomocy do pracy indywidualnej z dzieckiem,
- upowszechnianie osiągnięć własnych i placówki, umieszczanie własnych publikacji,
- redagowanie gazetek informacyjnych dla rodziców,
- opracowywanie programów uroczystości przedszkolnych, scenariuszy zajęć i regulaminów konkursów,
- przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronie internetowej przedszkola,

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Zadania do realizacji:
1. Aktywna działalność w zespole samokształceniowym.
- zespołowe opracowywanie dokumentacji, zadań i poleceń dyrektora,
- współtworzenie planów i konsultacje w ramach realizacji,
- sporządzanie sprawozdań,
- prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli przedszkola,
- wypracowywanie narzędzi do obserwacji,
2. Upowszechnianie ciekawych rozwiązań dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej.
- udostępnianie wypracowanych scenariuszy i materiałów,
- opracowywanie i przeprowadzanie zajęć otwartych dla nauczycieli,
- współpraca z nauczycielami nauczania początkowego,

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania do realizacji:
1. Opracowanie programu autorskiego - wspomaganie rozwoju dziecka leworęcznego.
- zgromadzenie i zapoznanie się z literaturą pomocną w realizacji zadania,
- opracowanie programu autorskiego,
- wdrożenie programu i jego ewaluacja,

2. Włączenie się i realizacja programu „Czytające przedszkola” w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
- codzienne czytanie dzieciom bajek i fragmentów książek przez nauczycielkę
- zapraszanie gości i rodziców do czytania swoich ulubionych bajek i wierszy,
- nawiązanie współpracy z biblioteką szkolną,

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania do realizacji:
1. Organizowanie gminnego konkursu recytatorskiego.
2. Organizowanie wycieczek całodniowych dla dzieci.
3. Organizowanie dni otwartych w przedszkolu.
4. Współpraca z Komendą Policji.
5. Współpraca z kinem „Sokół” w Starogardzie Gd. i Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd
6. Współpraca z biblioteką szkolną.
7. Współpraca z OSP.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania do realizacji:
1. Współpraca z Radą Sołecką wsi .
2. Współpraca z lokalnymi mediami.
3. Współpraca z samorządem gminnym.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Starogardzie Gd. i pedagogiem szkolnym.
5. Współpraca z przedstawicielami prywatnej działalności gospodarczej i innymi instytucjami wspierającymi działalność oświatową.
6. Współpraca z wydawnictwami oświatowymi.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania do realizacji:
1. Rozpoznawanie problemów wychowawczych.
2. Rozpoznawanie problemów edukacyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.