X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10681
Przesłano:
Dział: Języki obce

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego - klasa 6

ZAKRES MATERIAŁU.

1.Czasownik: być / to be: am, is, are /.
2.Czasownik: mieć /have got, has got/.
3.Present Simple: czas teraźniejszy prosty.
4.Present Continuous: czas teraźniejszy ciągły.
5. Past Simple: czas przeszły.
6.Zaimki osobowe: I, you, he, she, it, we,they.
7.Przyimki miejsca :next to, between, in, on, behind, in front of, under, below, on the left, on the right.
8.Przyimki czasu: on /on Monday/, at / at seven o’clock/.
9.Vocabulary/słownictwo/:
•nazwy zwierząt,
•nazwy ubrań,
•kolory,
•liczby 1 – 100,
•jedzenie I picie,
•przymiotniki /Wonderful Words- ‘New Friends 2’/
10.Czytanie ze zrozumieniem- reading comprehension /T or F/.
11.Mówienie i pisanie: powiedz i napisz parę zdań o sobie/ tell me some details about yourself/.


RESIT EXAM OF ENGLISH - ANITA MUSIALIK
Date.................................. Points ........../38

Name and surname........................................ Mark ........................
Class............................... Signature..................


Ex 1.
Wstaw prawidłową formę czasownika “być “ w poniższych zdaniach / am, is, are/.
My name .... Tom. I .... a student. I live in London. I have got two friends. They .... funny, friendly and polite. Their names .... Helen and Fred. We go to the primary school.
......./4

Ex 2.
Odmień czasownik mieć /have –has got/.
I .................................. We.....................................
You............................... You..................................
She............................... They...............................
He...............................
It..................................
....../4

Ex 3.
Zaznacz poprawną odpowiedź.
1. I go/ goes to school every day.
2. My mum cook/cooks spaghetti on Saturdays.
3. Do you/she swim in June?
4. Does/Do she play tennis?
5. He is/are playing tennis now.
6. They are sing/singing now.
7. Do/Did you buy a car yesterday?
8. I watched/ watch TV last Monday.
9. I didn’t/don’t visit my grandma two days ago.
10. She was/were at school.
11. They was/ were at home.
12. The vase is in/on the table.
13. The teacher is in/ under the classroom.
14. She goes to the cinema on/at Saturdays.
15. John gets up in/ at seven o’clock.
....../15

Ex 4.
Pogrupuj podane słownictwo: tall, sandwiches, tea, horse, canary, skit, nice, blue, guinea pig, T-shirt, apple, black, purple, beautiful, shorts.

zwierzęta// ubrania// kolory //jedzenie/picie// inne
........./7

Ex 5.
Zapisz słownie:
10- ten
22- ....................................... 6-......................................
13-........................................ 100-..................................
5- ...................................... 9-........................................
11-...................................... 33-........................................
7-........................................ 50-........................................
........./5

Ex 6.
Przeczytaj tekst i zaznacz czy podane zdania są zgodne z tekstem/T-true/ lub niezgodne/ F-false/.
London is a big and beautiful city. There is a famous Big Ben there. London is a capital of United Kingdom. It is a interesting and famous city all over the world.
•London is a small and dirty city. T / F
•There isn’t a Big Ben there. T / F
•London is a capital of UK. T / F
......../3

Ex 7.
Napisz parę zdań o sobie.
......................................../5

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.