X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10586
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Nauczyciel stażysta: Magdalena Jurzyk
Nazwa szkoły: Zespół Oświatowy
Stanowisko: nauczyciel biologii
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: do 20.09.2009r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2010r.
Opiekun stażu: mgr

Posiadane kwalifikacje:
- Podyplomowe Studia w zakresie Biologii i Ochrony Środowiska,
- Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, specjalność nauczyciel zawodu.

Celem mojego rozwoju zawodowego* w okresie stażu jest:
1) poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
b) sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
2) uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub
innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć;
3) prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
4) uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły*
(§6 ust.2 pkt 1)

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

o Zadania
Termin
Formy realizacji
Dowody realizacji

o Poznanie procedury awansu zawodowego. wrzesień 2009
Analiza przepisów prawa oświatowego. Zapoznanie się z treścią Karty Nauczyciela (szczególnie rozdział 3a) oraz Rozporządzeniem MENiS. Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2009r
o Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. wrzesień 2009
Rozmowa z opiekunem dotycząca współpracy w trakcie odbywania stażu. Opracowanie zasad współpracy.
o Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami. W trakcie trwania stażu : wrzesień 2009 - maj 2010
Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Organizacja zajęć własnych, udział spotkaniach Rady Pedagogicznej.
o Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. Wrzesień 2009
Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego, przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi. Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego.
o Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. W trakcie trwania stażu : wrzesień 2009 - maj 2010
Poznanie podstawowych aktów prawnych regulujących pracę szkoły, analiza następujących dokumentów:
- Statut Zespołu Oświatowego w xx
- Program Wychowawczy i Program Profilaktyki,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Plan Doskonalenia Nauczycieli,
- Plan Nadzoru Pedagogicznego. Notatki własne.
o Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. W trakcie trwania stażu : wrzesień 2009 - maj 2010
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, itp. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
o Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. W trakcie trwania stażu : wrzesień 2009 - maj 2010
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Oświadczenie o znajomości przepisów i ew. świadectwo ukończenia kursu.
o Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. W trakcie trwania stażu : wrzesień 2009 - maj 2010
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy lekcji i zajęć. Teczka stażysty.
o Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi. Maj 2010
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie z realizacji stażu.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły* (§6 ust.2 pkt 2)

o Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. W trakcie trwania stażu.
Uczestnictwo w studiach podyplomowych. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
o Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym pozaszkolnym i samokształceniu. W trakcie trwania stażu : wrzesień 2009 - maj 2010
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach, lektura czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej. Udział w dostępnych formach dokształcania w trakcie trwania stażu i przed jego rozpoczęciem. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
o Doskonalenie multimedialnych technik pracy. W trakcie trwania stażu : wrzesień 2009 - maj 2010
Publikacja w Internecie planu rozwoju. Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
o Tworzenie własnego warsztatu pracy. wrzesień 2009
Analiza podstawy programowej. Przegląd oferty wydawniczej, zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programów nauczania, modyfikacja i tworzenie planów wynikowych. Wybranie odpowiednich podręczników i zeszytów ćwiczeń,
plany wynikowe do wybranych podręczników.
o Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć. W trakcie trwania stażu : wrzesień 2009 - maj 2010
Współpraca z wydawnictwami, dyrekcją szkoły i innymi nauczycielami. Wystrój klasy,
stopniowo uzupełniana biblioteczka (podręczniki, ćwiczenia, atlasy, plansze, słowniki).
o Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. W trakcie trwania stażu : wrzesień 2009 - maj 2010
Korzystanie na lekcjach z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych. Scenariusze zajęć.
o Udział w przedsięwzięciach uwzględnionych w Kalendarzu imprez szkolnych. W trakcie trwania stażu : wrzesień 2009 - maj 2010
Udział w wydarzeniach szkolnych, sprawowanie opieki podczas imprez, dyskotek.
Organizacja i współpraca przy organizowaniu wybranych świąt/imprez z Kalendarza imprez. Wpis do dziennika. Scenariusz części artystycznej, program dnia.
o Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów. W trakcie trwania stażu : wrzesień 2009 - maj 2010
Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów* (§6 ust.2 pkt 3)

o Zapoznanie z Programem Wychowawczym. wrzesień 2009
Analiza Programu Wychowawczego. Współpraca przy uaktualnianiu Programu Wychowawczego Gimnazjum. Opracowanie Programu Wychowawczego
o Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów W trakcie trwania stażu : wrzesień 2009 - maj 2010.
Badanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce, współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas. Wyniki uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć* (§6 ust.2 pkt 4)

o Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. październik 2009
Opracowanie zakresu i tematów zajęć. Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
o Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Raz w miesiącu : wrzesień 2009 - maj 2010
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
Uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Arkusze hospitacji lekcji, wnioski z obserwacji.
o Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Raz w miesiącu : wrzesień 2009 - maj 2010
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Konspekty z zajęć, scenariusze lekcji, wnioski i uwagi do realizacji.
o Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych
i słabych stron własnej działalności. W trakcie trwania stażu : wrzesień 2009 - maj 2010
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji.
Uwzględnienie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Autorefleksja, autoanaliza, wprowadzanie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
o Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. maj 2010
Samoocena Teczka stażysty.

* Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art.9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112, z późn. zm.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.