X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10561
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO*

Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Łęcka
Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie im. Jacka i Agatki w Człuchowie
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (1.09.2010 – 31.05.2013)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: XXXXXXXXXXX
Dyrektor placówki oświatowej: XXXXXXXXXXXXX


I. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. (§ 7. ust 1. pkt 1.)

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno-wychowawczych przedszkola

2. Współpraca przy przygotowywaniu uroczystości przedszkolnych takich jak:
a) Dzień Nauczyciela
b) Jasełka
c) Bal Karnawałowy
d) Dzień Babci i Dziadka
e) Dzień Matki
i inne.

3. Współpraca podczas organizacji Dni Otwartych, Urodzin Jacka i Agatki

4. Koordynator projektu »Wypożyczamy i czytamy, ilustrujemy i piszemy czyli „Z Jackiem i Agatką w przedszkolnej bibliotece”«.

II. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych ( § 7. ust 1. pkt 2.)

1. Ukończenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli pracujących w przedszkolach.

2. Udział w warsztatach metodycznych - konferencjach

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu:
- Udział w pracach zespołu wychowawczego przedszkola,
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Rady Pedagogiczne Szkoleniowe
- Aktywny udział w Wewnątrzprzedszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli (WDN).

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja sali itp

III. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. ( § 7. ust 1. pkt 3.)

1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MENi S z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczy¬cieli z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007 r.
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zm.

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stop¬nie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

3. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.

4. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

IV. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych zmian w tym działaniu. (§ 7. ust 2. pkt 1.)

1. Współpraca z opiekunem stażu
- Zawarcie kontraktu
- Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu – wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora.

- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania

3. Publikowanie własnych prac
- Opublikowanie PRZ na stronie WWW.
- Publikacja scenariuszy zajęć.

4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej – dzienniki zajęć

5. Dokumentowanie i analizowanie realizacji Panu Rozwoju Zawodowego
- Kompletowanie, opracowywanie i uporządkowanie materiałów
- Autoanaliza dotycząca stopnia realizacji PRZ: wywołanie zadań, które nie zostały zrealizowane lub uległy modyfikacji (autorefleksja, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności)
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji PRZ

V. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7. ust 2. pkt 2.)

1. Poznanie możliwości i zainteresowań dzieci
- Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (arkusze obserwacji, wyniki testów, rozmowy z rodzicami).
- Praca z dziećmi mającymi trudności.
- Rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci.

2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci
- Uczestniczenie w spotkaniach grupowych z rodzicami (pedagogizacja rodziców)
- Rozmowy indywidualne z rodzicami.
- Organizowanie zajęć otwartych.
- Włączanie rodziców w organizowanie uroczystości, wycieczek oraz prace na rzecz Przedszkola.

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
- nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Miejskim Domem Kultury, Biblioteką Miejską (uczestniczenie w wycieczkach do tych miejsc).

4. Przygotowywanie dzieci do udziału w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez środowiska lokalne

VI. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 7. ust 2. pkt 3.)

1. Opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych za pomocą komputera.

2. Opracowywanie dokumentów, scenariuszy, narzędzi badawczych do ewaluacji.

3. Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

4. Wykorzystanie Internetu:
- Korzystanie z informacji znajdujących się w portalach edukacyjnych.
- publikacje własnych opracowań.

VII. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela. (§ 7. ust 2. pkt 4.)

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

2. Samokształcenie – samodzielne studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej oraz metodycznej.

VIII. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami. (§ 7. ust 2. pkt 5.)

1. Pogłębianie znajomości przepisów dot. systemu oświaty:
- Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r z późn. zm.
- Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
- Rozporządzenie MEN z dn. 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
- Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ze zmianami z dn. 9 lutego 2007r.

2. Analiza dokumentacji Przedszkola:
- Statut;
- Plan Rozwoju Przedszkola;
- Regulaminy placówki


* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia MENi S z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.