X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10481
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Joanna Charysz-Witek

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
nauczyciel kontraktowy
Gimnazjum nr 2
im. Jana Kochanowskiego
w Murowanej Goślinie

Nauczany przedmiot: język polski

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2010r.
Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2013r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.

- rozmowy z opiekunem stażu,
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu,
- prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany,
- dobieranie różnorodnych metod
i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów,
- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków,
- gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy,
- aktywny udział w pracach Zespołu Humanistycznego.

3. Doskonalenie zawodowe.
- udział w warsztatach metodycznych, kursach, spotkaniach, konferencjach z zakresu nauczanego przedmiotu,
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,
- odbycie szkolenia na egzaminatora egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych. w okresie trwania stażu zaświadczenia

4. Publikowanie własnych prac.
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym,
- publikacje scenariuszy lekcji, również z wykorzystaniem elementów OK., na portalu edukacyjnym.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych.


§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
- diagnozowanie środowiska uczniów poprzez współpracę z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
- pomoc uczniom mającym trudności w czytaniu i pisaniu poprzez uczestnictwo uczniów w zajęciach dodatkowych z języka polskiego,
- poruszanie tematyki związanej z zagrożeniami współczesnego świata w ramach nauczanego przedmiotu, np. zagrożenia AIDS, narkomania,
- uwrażliwianie uczniów na współczesne problemy cywilizacyjne.

3. Praca z uczniem zdolnym.
- przygotowanie uczniów do udziału
w WKJP,
- przygotowanie do konkursu czytelniczego „Mól książkowy”,
- współorganizowanie szkolnego konkursu ortograficznego.

4. Poszerzenie oferty szkoły o dodatkowe zajęcia w zakresie potrzeb uczniów.
- promowanie wiedzy o sztuce filmowej,
- zorganizowanie filmowego klubu dyskusyjnego od roku szkolnego 2010/2011,
- oglądanie filmów poruszających współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu.
- odbycie szkolenia z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnej w programie Power Point ,
- publikacja planu rozwoju zawodowego i scenariuszy lekcji na portalu edukacyjnym,
- prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym przy pomocy komputera,
- wzbogacanie wiedzy dotyczącej nauczanego przedmiotu, wychowawstwa, awansu zawodowego przy wykorzystaniu zasobów Internetu.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych.
- wykorzystanie sprzętu multimedialnego oraz Internetu do przeprowadzenia lekcji języka polskiego,
-przygotowywanie narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych przy pomocy komputera, np. testy, sprawdziany, karty pracy.


§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.
- aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na kursach, szkoleniach, warsztatach,
- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej,
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i publicznej (nowości książkowe, czasopisma),
- aktywna praca nad samokształceniem.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy wychowawcze, obserwacje uczniów, współpracę z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym,
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych,
- aktywne pełnienie funkcji opiekuńczych.


§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
- przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedur awansu zawodowego; uaktualnianie wiedzy,
- poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego; analiza dokumentów i wykorzystywanie tych przepisów w pracy nauczyciela,
- poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły poprzez dogłębną analizę dokumentacji wewnątrzszkolnej, m.in. Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego,
- stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole,
- aktywne uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych.

Podpis nauczyciela kontraktowego:
Joanna Charysz- Witek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.