X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10504
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr ANNA WIŚNIOWIECKA

Placówka oświatowa: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY

Nauczany przedmiot: ZAJĘCIA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy ( 01.09.2008 – 31.05.2011r. )

Imię i nazwisko opiekuna stażu: ........................................

Dyrektor placówki oświatowej:........................................

Główne zadania określone w Rozporządzeniu MENiS z dn. 1 grudnia 2004r.
(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz.2593) w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.


(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
L.P.

FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

ZADANIA

DOWODY/FORMY REALIZACJI
ZADANIA

1.
* Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
* Współpraca z gronem pedagogicznym.
* Współpraca z samorządem uczniowskim.


Cały okres stażu/ wg potrzeb

Potwierdzenia obecności

2.
* Współpraca w przygotowywaniu szkolnych uroczystości
* Współpraca podczas organizacji różnorodnych imprez

Zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny

Okres stażu

Potwierdzenie organizacji, współorganizacji

Potwierdzenie współpracy

3.
* Współpraca z opiekunami Domu Pomocy Społecznej.
* Udział w radach szkoleniowych i samokształceniowych.
* Dzielenie się zdobytą wiedzą ze współpracownikami.
* Wykorzystanie zdobytych wiadomości w praktyce.

Okres stażu

Listy obecności
potwierdzenia

§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.


1.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Udział w pracach zespołu samokształceniowego.
Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych
Udział w warsztatach metodycznych-konferencjach

Okres stażu

Okres stażu/wg terminów

Potwierdzenia obecności
Notatki własne

2.

Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, itp.

Okres stażu

Gromadzenie, zakup pomocy dydaktycznych

§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1.

Analiza dokumentacji.
* Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
* Karta Nauczyciela.
* Ustawa o systemie oświaty.

Okres stażu

Notatki własne

2.

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet, publikacje książkowe).

Okres stażu

Notatki własne
Zbiór dokumentów

3.

Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.

Okres stażu

Lista obecności

4.

Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

Okres stażu

Notatki, kserokopie, wydruki komputerowe

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

1

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego oraz stała i efektywna współpraca z opiekunem stażu w zakresie podejmowanych działań dydaktyczno – wychowawczych.

* Przegląd i analiza stosownych przepisów z zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
* Przeprowadzenie rozmowy określającej zasady wzajemnej współpracy.
* Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
* Opracowanie harmonogramu zajęć obserwowanych.
* Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
* Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Wrzesień 2008

Na bieżąco

Wrzesień 2008

Wrzesień 2008

Wrzesień 2008

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Plan rozwoju zawodowego
Harmonogram spotkań
Harmonogram spotkań, przykładowe scenariusze zajęć

2

Poszerzanie, pogłębianie wiedzy zgodnie z potrzebami własnymi i placówki. Doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności poprzez uczestnictwo w pracach organów placówki, jak i samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz wzbogacanie własnego warsztatu pracy w pomoce.

* Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
* Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
* Współpraca z samorządem uczniowskim, z Radą Pedagogiczną i gronem pedagogicznym.
* Udział w pracach zespołu samokształceniowego.
* Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego- kursy, szkolenia, warsztaty.
* Studiowanie literatury fachowej.
* Przeglądanie stron internetowych tematycznie związanych ze specyfiką pracy.
* Zakup i gromadzenie pomocy dydaktycznych, m.in. literatury fachowej, płyt z programami, muzyką do zajęć.

Cały okres stażu

Wg harmonogramu Rad

Cały okres stażu

Na bieżąco

Cały okres stażu

Listy obecności

Zaświadczenia, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające udział

Udoskonalanie pracy z uczniami poprzez wprowadzenie nowych metod i pomocy, uatrakcyjnianie zajęć

3

Opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci realizujących zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze indywidualne.

* Opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów terapeutycznych do własnej pracy, analizowanie ich i dostosowywanie do indywidualnych potrzeb wychowanków.
* Dobieranie różnorodnych metod, form i narzędzi w procesie nauczania.

Wrzesień 2008
Wrzesień 2009
Wrzesień 20010

Przykładowy program
terapeutyczny

4

Prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji oraz gromadzenie dokumentów z realizacji stażu.

* Dzienniki zajęć i zeszyty obserwacji ucznia
* Diagnoza umiejętności funkcjonalnych itp.
* Scenariusze zajęć, imprez, zdjęcia, filmy
* Zaświadczenia, dyplomy, pozycje książkowe

Na bieżąco cały okres stażu

Teczka z dokumentacją

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1

Zapoznanie się z sytuacją opiekuńczo - wychowawczą uczniów, obserwacja i analiza ich możliwości oraz potrzeb rozwojowych wychowanków.

* Analiza akt osobowych uczniów
* Regularne rozmowy z osobami z najbliższego otoczenia dzieci: opiekunowie grup, rehabilitanci, personel medyczny.
* Zbieranie i analizowanie informacji wg przygotowanych narzędzi (zeszyty obserwacji).

Wrzesień 2008
Wg potrzeb
Cały okres stażu
Na bieżąco

Charakterystyki dzieci.
Potwierdzenia w dzienniku zajęć - kserokopie
Dokumentacja bieżąca –dzienniki, zeszyty obserwacji

2

Współpraca z Dyrektorem i personelem Domu Pomocy Społecznej.

* Spotkania na terenie Domu Pomocy Społecznej z opiekunami pierwszego kontaktu, rehabilitantami, personelem medycznym.

Cały okres stażu

Wg potrzeb
Cały okres stażu

Adnotacje w protokolarzu filii

3

Włączanie dzieci do udziału w imprezach okolicznościowych na terenie placówki i poza nią. Sprawowanie opieki podczas spacerów, wycieczek i wyjść pozaszkolnych.

Wg planu imprez

Adnotacje w dzienniku, sprawozdanie z wycieczki, kronika, zdjęcia

4

Działania na rzecz integracji oraz zapoznawanie z zagrożeniami cywilizacyjnymi.

* Organizacja spotkań z udziałem innych placówek.
* Uczestnictwo w akcjach m.in. sprzątanie świata.

Cały okres stażu

Wg kalendarza

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1

Wykorzystanie komputera i technologii komputerowej do prowadzenia dokumentacji. Korzystanie z szeregu programów użytkowych do dokumentowania własnej pracy.

* Indywidualne programy terapeutyczne
* Plan rozwoju zawodowego
* Opisy diagnozy funkcjonalnej uczniów, konspekty
* Wnioski, pisma, sprawozdania
* Dyplomy, ogłoszenia, druki, podziękowania
* Redagowanie kroniki

Cały okres stażu

Przykładowe wydruki komputerowe, materiały szkoleniowe, dyplomy, zaproszenia, podziękowania, kronika, scenariusze, sprawozdania, plan rozwoju zawodowego

2

Umiejętność posługiwania się odpowiednimi programami w celu tworzenia pomocy dydaktycznych, tworzenia oprawy muzycznej do uroczystości, imprez. Zgrywanie i dostosowywanie utworów muzycznych do tematyki zajęć.

Cały okres stażu
Wg potrzeb

Nagrania na nośnikach cd

3

Korzystanie z komunikacyjnych możliwości sieci internetowej celem zdobywania i wymiany informacji

* Przesyłanie dokumentacji i prac drogą mailową
* Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW

Cały okres stażu

Wydruki komputerowe, wykaz adresów stron internetowych

Adres strony internetowej
4

Wykorzystanie technologii komputerowej jako środka komunikacji i źródła informacji, dostępu do baz danych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji – współpraca przy aktualizacji strony internetowej dotyczącej filii .

Wg potrzeb

Zdjęcia z bieżących imprez na stronie internetowej Ośrodka

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1

Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w codziennej pracy z wychowankiem. Praktyczne zastosowanie metod i form
w pracy z uczniem preferowanych we współczesnej literaturze psychologiczno – pedagogicznej.

Okres stażu

Notatki, kopie z literatury

2

Poznawanie psychologii dziecka z niepełnosprawnością intelektualną poprzez studiowanie literatury fachowej – samokształcenie.

Okres stażu

Spis bibliografii

3

Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, warsztaty).

Okres stażu

Notatki, zaświadczenia

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, nieletnich zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1

Poznawanie przepisów z zakresu prawa oświatowego
i przepisów dotyczących prawa wewnątrzszkolnego.

* Zapoznanie się z przepisami i publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.
* Aktualizacja wiedzy na temat podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie oświaty w Polsce.
Analiza podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania Ośrodka i Filii.

Okres stażu

Notatki, kserokopie

opracowała i sporządziła:
mgr Anna Wiśniowiecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.