X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10464
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego


§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania:
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych poprzez udział w doskonaleniu zawodowym.

Forma realizacji:
Uczestniczenie w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego:
-warsztaty, konferencje, szkolenia, kursy doskonalące,
-spotkania z doradcą metodycznym.

Uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym:
-szkolenia w ramach posiedzeń Rady Pedagogicznej,
-szkolenia podczas spotkań nauczycieli przedmiotów humanistyczych,
- obserwacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez innych nauczycieli.

Zadania:
2. Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Forma realizacji:
Prowadzenie samooceny, analizy własnej pracy,wnioskowania.

Obserwacja i analiza umiejętności
i możliwości ucznia oraz ich ewaluacji przy pomocy opracowanych narzędzi diagnostycznych.

Stosowanie aktywizujących metod nauczania.

Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do konkursów.

Dostosowywanie procesu dydaktycznego do potrzeb i możliwości ucznia:
- praca z uczniem zdolnym – przygotowywanie do konkursów,
- pomoc uczniom mającym problemy w nauce,
Opracowanie programów nauczania dla ucznia zdolnego i dla ucznia mającego problemy w nauce.

Praca w organach szkoły
-zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych (m. in. doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania),
-zespół wychowawczy,
-komisja egzaminacyjna,
-posiedzenia Rady Pedagogicznej.)

Aktywna realizacja zadań wychowawczych szkoły:
-współpraca z rodzicami,
-rozwiazywanie problemów wychowawczych,
-realizowanie programu wychowawczego szkoły
-systematyczne informowanie rodziców o zachowaniu i postępach uczniów.
- indywidualne konsultacje z rodzicami wg harmonogramu wywiadówek oraz podczas drzwi otwartych szkoły,
- indywidualny dyżur,
- pomoc rodziców w opiece nad uczniami w trakcie wyjazdów na konkursy,
- pomoc rodziców w archiwizowaniu nagrań i zdjęć z występów,

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.

Systematyczne pogłębianie wiedzy
z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury.

Wzbogacanie pracowni pomocami dydaktycznymi, materiałami multimedialnymi i fachową literaturą.

§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania:
1. Wykorzystanie w pracy internetu.

Forma realizacji:
Korzystanie z internetu jako źródła informacji.

Wykorzystanie internetu jako bazy nagrań muzycznych.

Korzystanie z internetu jako sposobu zakupu pomocy dydaktycznych i literatury fachowej.

Zadania:
2. Wykorzystanie w pracy komputera.

Forma realizacji:
Wykorzystanie komputera do:
- przygotowania materiałów dydaktycznych na zajęcia,
-prowadzenia dokumentacji szkolnej, planów nauczania,
-przygotowania testów i analizy wyników badania osiągnięć uczniów.

Korzystanie z programów edukacyjnych.

Tworzenie biblioteki nagrań z występów chóru szkolnego i zespołu instrumentalnego.

Tworzenie archiwum fotograficznego z występów chóru szkolnego i zespołu instrumentalnego.

Przygotowywanie nagrań muzycznych i udostepnianie ich zainteresowanym nauczycielom.

§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania:
1. Opracowanie i wdrożenie programu działań wychowawczych.

Forma realizacji:
Współudział w opracowaniu i zrealizowanie programu wychowawczego szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania:
1. Poszerzenie dydaktycznych działań szkoły.

Forma realizacji:
Współorganizowanie świątecznej akcji „Podziel się sercem” – Koncert kolęd chóru szkolnego.

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach muzycznych.

Współorganizowanie szkolnego konkursu na piosenkę o zdrowiu.

Zadania:
2. Poszerzenie wychowawczych i opiekuńczych działań szkoły.

Forma realizacji:

Organizowanie i udział w imprezach szkolnych.

Udział uczniów w akcjach charytatywnych.

§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania:
1. Opis i analiza problemu edukacyjnego lub
wychowawczego.

Forma realizacji:
Opracowanie szczegółowej analizy dwóch problemów pedagogicznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.