X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10377
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko stażysty: Katarzyna Kania

Miejsce odbywania stażu: Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami
Integracyjnymi im. „Smoka Felusia” w Mielcu

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2011 r.
Opiekun stażu:
Posiadane kwalifikacje : licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz psychopedagogiki specjalnej

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4.Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).
7.Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8.Pogłębianie współpracy z rodzicami.

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami)
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

UBIEGANIE SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Działania i zadania nauczyciela:

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Forma/metoda realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego (ustawa, rozporządzenia). Napisanie planu rozwoju zawodowego
Dowody realizacji/ dokumentacja: Krótkie notatki z analizy przepisów prawa oświatowego. Poprawnie opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
Termin realizacji: IX 2010 r.
Osoby wspierające: Dyrektor przedszkola, opiekun stażu

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Forma/metoda realizacji: Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego. Bezpośrednie rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu
Dowody realizacji/ dokumentacja: Kontrakt dotyczący warunków współpracy pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu
Termin realizacji: IX 2010 r.
Osoby wspierające: Opiekun stażu

3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Forma/metoda realizacji: Opracowanie zakresu i tematów zajęć
Dowody realizacji/ dokumentacja: Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
Termin realizacji: Cały okres stażu
Osoby wspierające: Opiekun stażu

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Forma/metoda realizacji: Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego (teczka stażysty)
Dowody realizacji/ dokumentacja: Zaświadczenia, sprawozdania, rejestry, scenariusze zajęć, konspekty, notatki, itp.
Termin realizacji: Cały okres stażu
Osoby wspierające: Opiekun stażu

5. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego
Forma/metoda realizacji: Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Skierowanie wniosku do dyrektora przedszkola o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Dowody realizacji/ dokumentacja: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Termin realizacji: V 2010 r.
Osoby wspierające: Opiekun stażu

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.
§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Działania i zadania nauczyciela:

1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
Forma/metoda realizacji: Analiza podstawowych aktów prawnych regulujących pracę przedszkola: - Statut Przedszkola Nr 20 w Mielcu, - Ustawa o Systemie Oświaty, - Karta Nauczyciela, - Karta Oceny Ryzyka Zawodowego. Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
Dowody realizacji/ dokumentacja: Notatki własne. Lista obecności na Radach Pedagogicznych
Termin realizacji: cały okres stażu
Osoby wspierające: Dyrektor przedszkola, opiekun stażu

2. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz zasad wyboru Programu Wychowania Przedszkolnego
Forma/metoda realizacji: Analiza Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
Zapoznanie się z Programem Wychowania Przedszkolnego realizowanym w placówce
Dowody realizacji/ dokumentacja: Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Termin realizacji: IX 2010 r
Osoby wspierające: opiekun stażu

3. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
Forma/metoda realizacji: Analiza dokumentacji przedszkola:
-Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej przedszkola
- Miesięczne plany pracy
- Konspekty zajęć
- Dziennik zajęć
- Arkusz obserwacji dziecka
- Protokoły ze spotkań Rady Pedagogicznej, zebrań z rodzicami
Dowody realizacji/ dokumentacja: Prawidłowe sporządzanie i prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. Wpisy w dzienniku zajęć. Miesięczne plany pracy dydaktyczno- wychowawczej zatwierdzone do realizacji
Termin realizacji: Cały okres stażu
Osoby wspierające: opiekun stażu

4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.
Forma/metoda realizacji: Analiza regulaminu BHP i przepisów przeciwpożarowych
Udział w szkoleniu BHP
Dowody realizacji/ dokumentacja: Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Oświadczenie o znajomości przepisów. Świadectwo ukończenia szkolenia BHP
Termin realizacji: IX 2010r.
Osoby wspierające: Dyrektor przedszkola, instruktor BHP

§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Działania i zadania nauczyciela:

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
Forma/metoda realizacji: Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja
Dowody realizacji/ dokumentacja: Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii
Termin realizacji: Raz w miesiącu
Osoby wspierające: Dyrektor przedszkola opiekun stażu, nauczyciele

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola
Forma/metoda realizacji: Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych. Konsultacje z opiekunem stażu. Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
Dowody realizacji/ dokumentacja: Scenariusze zajęć edukacyjnych. Notatki i wnioski z rozmów. Autorefleksja
Termin realizacji: Raz w miesiącu
Osoby wspierające: Dyrektor przedszkola opiekun stażu

3. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
Forma/metoda realizacji: Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN („Zmiany w Prawie Oświatowym dotyczące zapobiegania przemocy w Rodzinie i zapewnienia bezpieczeństwa dziecku”)
Dowody realizacji/ dokumentacja: Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN
Termin realizacji: Cały okres stażu
Osoby wspierające: Dyrektor przedszkola, opiekun stażu

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
Forma/metoda realizacji: Studiowanie czasopism i literatury o tematyce psychologiczno - pedagogicznej
Dowody realizacji/ dokumentacja: Spis literatury psychologiczno - pedagogicznej
Termin realizacji: Cały okres stażu

5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy

Forma/metoda realizacji: Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, zaproszeń itp. przy udziale technologii komputerowej i informacyjnej. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
Dowody realizacji/ dokumentacja: Pomoce dydaktyczne. Teczka stażysty. Płyta z zapisem elektronicznym. Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie
Termin realizacji: Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Działania i zadania nauczyciela:

1. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza
Forma/metoda realizacji: Obserwacja dzieci, Rozmowy indywidualne z dzieckiem. Prowadzenie kart obserwacji
Dowody realizacji/ dokumentacja: Karty obserwacji dziecka
Termin realizacji: cały okres stażu
Osoby wspierające: opiekun stażu

2. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
Forma/metoda realizacji: Rozmowy w zespole wychowawczym Analiza Karty Informacyjnej Dziecka. Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne)
Dowody realizacji/ dokumentacja: Karta Informacyjna Dziecka. Notatki własne
Termin realizacji: cały okres stażu

3. Współpraca z rodzicami
Forma/metoda realizacji: Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki
Dowody realizacji/ dokumentacja: Sprawozdanie. Dokumentacja fotograficzna
Termin realizacji: cały okres stażu

4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
Forma/metoda realizacji: Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
Dowody realizacji/ dokumentacja: Notatki własne. Rejestr pozycji
Termin realizacji: cały okres stażu

5. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych
Forma/metoda realizacji: Własne poszukiwania. Informacje od innych nauczycieli
Dowody realizacji/ dokumentacja: Spis niezbędnych telefonów kontaktowych instytucji wspomagających proces wychowawczy
Termin realizacji: cały okres stażu
Osoby wspierające: opiekun stażu, nauczyciele

§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Działania i zadania nauczyciela:

1. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Forma/metoda realizacji: Rozmowa z opiekunem stażu. Notowanie spostrzeżeń
Wyciąganie wniosków.
Dowody realizacji/ dokumentacja: Notatki własne, spostrzeżenia
Termin realizacji: IX 2010r.
Osoby wspierające: opiekun stażu

2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Forma/metoda realizacji: Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
Dowody realizacji/ dokumentacja: Teczka stażysty
Termin realizacji: cały okres stażu
Osoby wspierające: opiekun stażu

ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI

Działania i zadania nauczyciela:

1. Projektowanie oraz realizacja różnorodnych uroczystości i spotkań w przedszkolu
Forma/metoda realizacji: Aktywny udział w organizacji następujących uroczystości: spotkanie ze św. Mikołajem, Zabawa Choinkowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka.
Dowody realizacji/ dokumentacja: Notatki własne. Scenariusze uroczystości
Zdjęcia pamiątkowe
Termin realizacji: cały okres stażu
Osoby wspierające: opiekun stażu, nauczyciele

2. Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu
Forma/metoda realizacji: Dekoracja szatni. Dekorowanie i wykonywanie gazetek tematycznych w sali odpowiednio do pór roku i świąt. Pomoc w prowadzeniu gazetki przedszkolnej „Smocze wiadomości”.
Termin realizacji: cały okres stażu
Osoby wspierające: opiekun stażu, nauczyciele

3. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci oraz uczestniczenie w różnych formach kultury i sztuki
Forma/metoda realizacji: Udział dzieci w konkursach o różnej tematyce. Uczestnictwo w teatrzykach i występach szkolnych
Dowody realizacji/ dokumentacja: Potwierdzenie od organizatorów, dyplomy. Dokumentacja fotograficzna
Termin realizacji: cały okres stażu

4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych
Forma/metoda realizacji: Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego. Studiowanie fachowej literatury. Poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach internetowych
Dowody realizacji/ dokumentacja: Zaświadczenia, Spis literatury i stron internetowych
Termin realizacji: cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.