X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10375
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Katarzyna Roman
Imię i nazwisko opiekuna stażu: p.Marta K.
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2010r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2011r.
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 84 im W. Łukasińskiego, ul.Radzyminska 227 w Warszawie.
Stanowisko: wychowawca świetlicy.

Cel główny:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie .
a. poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
b. poznanie sopsobów prowadzenia dokuemtacji,
c. poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
2.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
4.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.


Plan
rozwoju opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Forma/metoda realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji/ dokumentacja

§ 6 ust. 2 pkt. 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2010
Wykaz dokumentów.

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu. Ustalenie zasad wspólpracy oraz harmonogramu spotkań.
Konsultacje z opiekunem stażu.
Wrzesień 2010
Kontrakt o wzajemnej wspólpracy.
Wykaz spotkań z opiekunem.

3.
Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami określającymi organizację i zadania szkoły.

a. analiza prawa oświatowego,
b. analiza dokumentów szkoły,

a. analiza prawa oświatowego:
-Ustawa o systemie Oświaty;
-Karta Nauczyciela;
b. analiza dokumentacji szkoły:
- Statut szkoły,
- Roczny plan pracy
dydaktyczno - wychowawczej,
- Regulamin świetlicy,
- Roczny plan pracy w świetlicy.
Wrzesień 2010 –
Maj 2011
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.

4.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień
2010
Plan rozwoju zawodowego złożony do opiekuna stażu i dyrektora szkoły.

5.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Udział w szkoleniu BHP i ppoż.
Zapoznanie się z danymi o ryzyku zawodowym na stanowisku nauczyciela.

Wrzesień Październik 2010
Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Notatki .

6.
Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji w szkole.
- wpisy do dziennika zajęć,
- opracowywanie scenariuszy zajęć,
- zapoznanie się z protokołami rady pedagogicznej.
Wrzesień 2010 – maj 2011
Zapisy w dziennikach i innych dokumentach.

7.
Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć.
Okres stażu.
Teczka stażysty.

8.
Przygotowanie projektu sprawozdania.
Gromadzenie dokumentacji oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji stażu.
Maj 2011
Sprawozdanie z realizacji stażu.


§ 6 ust. 2 pkt. 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

9.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Obserwacja zajęć.
Raz w miesiącu.
Scenariusze obserwowanych zajęć
wnioski z obserwacji.

10.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje, analiza i ewaluacja.
Raz w miesiącu.
Scenariusze zajęć wnioski i uwagi
do realizacji.

11.
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym.
Udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej.
Wrzesień 2010 – maj 2011
Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów, notatki własne, wykaz przeczytanej literatury, wykaz stron internetowych.

12
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Publikacja w Internecie planu rozwoju.
Przygotowanie dokumentacji dotyczącej stażu.
Korzystanie z encyklopedii multimedialnej i Internetu.
Okres stażu.
Adres strony internetowej.

13.
Wzbogacenie bazy pomocy dydaktycznych.
Samodzielne wykonanie i wykorzystanie pomocy dydaktycznych do pracy
z dziećmi.
Okres stażu.
Wykaz pomocy dydaktycznych.


§ 6 ust. 2 pkt. 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

14.
Poznanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej-wychowanków.
Analiza kart zgłoszenia dziecka do świetlicy.
Rozmowy z nauczycielami na temat uczniów.
Obserwacje dzieci, rozmowy z dziećmi i z rodzicami.
Okres stażu.
Charakterystyka grupy uczniów uczęszczających do świetlicy.

15.
Troska o dobry kontakt z dziećmi i rodzicami.
Rozmowy z wychowawcami klas, nauczycielami oraz opiekunem stażu.
Umiejętność niesienia pomocy wychowankom, wspólpraca z rodzicami.
Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne).
Okres stażu.
Notatki własne.

16.
Aktywne uczestniczenie w działaniach świetlicy.
Udział w organizowaniu i przebiegu okolicznościowych imprez. Zadbanie o estetyczny wystrój sali.
Okres stażu.
Notatki własne, zdjęcia.


§ 6 ust. 2 pkt. 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

17.
Poznanie zasad omawiania prowadzonych zajęć.
Rozmowa z opiekunem stażu.
Notowanie spostrzeżeń
Wyciąganie wniosków.
Okres stażu.
Notatki, spostrzeżenia.

18.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli prowadzących zajęcia.
Notowanie wniosków, pytań i uwag co do realizacji.
Raz w miesiącu.
Protokoły zajęć.

19.
Wspólpraca z kadrą pedagogiczną szkoły: wychowawcami klas, psychologiem, pedagogiem szkolnym, reedukatorem i logopedą.
Stały kontakt z zespołem opiekuńczo-wychowawczym szkoły, dotyczący ewentualnych kłopotów z dzieckiem.
Okres stażu.
Potwierdzenie wspólpracy.

20.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Uwzględnianie opinii opiekuna o sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem.
Okres stażu.
Teczka stażysty.


........................................                                       .............................MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                                               PODPIS I PIECZĘĆ DYREKTORA SZKOŁY 

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.