X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10378
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zowodowy nauczyciela mianowanego

Szkoła Podstawowa Staniewice

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu:31 maja 2013r.
Opiekun stażu: mgr Mirosława Szewczyk

Edukacja wczesnoszkolna mgr Ewelina Myślak

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywanie zmian w tych działaniach


(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Karta Nauczyciela;
- Rozporządzenie MEN z dnia 16 listopada
2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli


VIII-IX 2010
Potwierdzenie opiekuna stażu
2.
Współpraca z opiekunem stażu
Zawarcie „kontraktu” i omówienie zasad współpracy
Ustalenie harmonogramu spotkań
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna ( konsultacje, analiza)
Omówienie obserwowanych i przeprowadzonych zajęć
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności;
Opracowanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego
Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
IX 2010

IX 2010
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Czerwiec 2013
Czerwiec 2013
Kontrakt
Harmonogram spotkań

Wnioski z obserwowanych i przeprowadzonych zajęć
Scenariusze zajęć, karty obserwacji
Wnioski
Sprawozdanie
Wniosek

3.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły
Opracowanie konspektu
Przeprowadzenie i omówienie lekcji
Wg harmonogramu obserwacji
dyrektora szkoły
Konspekty

4.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- szkoleniowych radach pedagogicznych
Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej)
Ukończenie kursu doskonalącego – logopedia
Cały okres stażu

rok szkolny 20011/2012
Potwierdzenie obecności

Zaświadczenia potwierdzające udział

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

5.
Dokumentowanie własnych działań
Opracowanie planu wychowawcy klasy
Opracowanie planów pracy do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Prowadzenie kroniki klasy

Wrzesień każdego roku stażu

W okresie stażu
rok 2010/20011

Plany pracy

Kronika klasy

6.
Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy
Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
Stosowanie aktywnych metod nauczania
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców
Dbanie o estetyczny wygląd pracowni
Systematycznie w okresie całego stażu
Zbiór wykorzystanych testów, scenariuszy, zadań, kart pracy, spis zebranych pozycji
Potwierdzenie opiekuna stażu, wykaz przeczytanej literatury
Scenariusze, potwierdzenia

7.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Poprawne prowadzenie dziennika lekcyjnego, pozalekcyjnych ,arkuszy ocen, teczki wychowawcy

W okresie stażu

Potwierdzenie dyrektora

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów
Prowadzenie rozmów, diagnoza potrzeb uczniów, diagnoza dojrzałości szkolnej uczniów w klasie I.
Kontakty z rodzicami (spotkania indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową)
Zapoznanie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
Obserwacja i analiza możliwości uczniów
Opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły

Cały okres stażu

Na bieżąco

Według potrzeb

Wrzesień każdego roku szkolnego

Bieżąca dokumentacja-adnotacje w dzienniku lekcyjnym, notatki

Potwierdzenie pedagoga szkolnego

Plany wychowawcze

2.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego
Udział w organizacji imprez szkolnych (m. in. Powitanie wiosny, Jasełka, Dzień Dziecka)i środowiskowych oraz innych uroczystości klasowych (m. in.Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka)
Organizowanie lub współudział w wycieczkach szkolnych i klasowych, wyjazdach do kina, teatru
Przygotowanie inscenizacji dla klas I-III z okazji „ Dnia Ziemi”
Organizacja dla klas O i I-III Mikołajkowego Turnieju Sportowego
Współorganizacja Gminnego Konkursu Ortograficznego „ Mały Mistrz Ortografii”
Według kalendarza imprez szkolnych w okresie stażu

Kwiecień 2011

Grudzień 2010

Kwiecień 20011
Scenariusze spotkań, uroczystości, zdjęcia ,
Sprawozdania, potwierdzenia, adnotacje w dzienniku
Karty wycieczek

Sprawozdanie
Scenariusz inscenizacji
Sprawozdanie

Protokół z konkursu

3.
Praca na rzecz środowiska uczniowskiego
Współpraca z pedagogiem szkolnym, higienistką,
Rozmowy indywidualne z uczniami
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów
Spotkania z rodzicami uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
Skierowania uczniów do poradni psychologiczno- pedagogicznej
Przygotowywanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce
Udział w szkoleniach poświęconych problemom dzieci
Studiowanie literatury pedagogicznej
Okres stażu
(według potrzeb)

Według potrzeb

Według potrzeb

Cały okres stażu
Potwierdzenie pedagoga

Adnotacje w dzienniku

Dokumentacja fotograficzna

Zaświadczenia

Wykaz literatury

4
Praca z uczniem zdolnym
Przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach szkolnych, pozaszkolnych, inscenizacjach
Przygotowywanie zadań dodatkowych do pracy w czasie zajęć
Zachęcanie do udziału w zajęciach dodatkowych
Według potrzeb
Protokoły z konkursów
Zaświadczenia
Potwierdzenia opiekuna stażu

5
Praca uczniem słabym
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
Dostosowywanie działań edukacyjnych do możliwości uczniów (uwzględniając opinie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)
Dodatkowe zajęcia z uczniem słabym
Cały okres stażu – według potrzeb
Plany pracy zajęć

6.
Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych
Zajęcia profilaktyczne- pogadanki dotyczące zagrożeń współczesnego świata , zajęcia tematyczne
Udział w akcji „ Sprzątanie świata”
Okres stażu

IX corocznie
Adnotacje w dzienniku

Potwierdzenie dyrektora

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej
Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia własnej pracy)
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera ( testy, sprawdziany, ćwiczenia, zadania dodatkowe, krzyżówki itp.)
Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Opracowanie dokumentacji szkolnej

Przygotowywanie dyplomów, zaproszeń
Dokumentowanie przebiegu stażu
Dokonanie oceny opisowej uczniów z wykorzystaniem programu komputerowego
Cały okres stażu

Według potrzeb

Według harmonogramu

Raz w roku
Adresy stron

Zapisy w dzienniku
Przygotowane materiały dydaktyczne

Potwierdzenie opiekuna stażu
Programy, plany, scenariusze zajęć itp.
Przykładowe zaproszenia, dyplomy
Wydruk oceny opisowej

2.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie nauczyciela, korzystanie ze stron MEN, komputerowych programów edukacyjnych, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/
Okres stażu
Zbiór w postaci plików komputerowych

3.
Publikacje swoich materiałów w Internecie
Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
Październik 2010r.
Strona internetowa (wydruki)

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki- rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej
i pedagogicznej ( nowości książkowe, czasopisma)
Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej,
Udział w kursach lub warsztatach służących pogłębieniu wiedzy z zakresu wymienionych dziedzin
Przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców
Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora szkoły
Samokształcenie – ukończenie kursu doskonalącego logopedia
Cały okres stażu

W okresie stażu

Co roku

rok szkolny
2011/2012
Potwierdzenie bibliotekarza

Wykaz wykorzystanej literatury
Potwierdzenia udziału, zaświadczenia.

Lista obecności

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

2.
Aktywna realizacja zadań nauczyciela wychowawcy
Współpraca z uczniem
Rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów
Objęcie szczególną troską uczniów słabych
Opieka podczas wycieczek
Współpraca z rodzicami
Spotkania wywiadowcze
Pedagogizacja rodziców
Współpraca z trójką klasową
Angażowanie rodziców w przygotowanie imprez klasowych (Andrzejki, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka itp.)
Indywidualne spotkania z rodzicami dotyczące postępów uczniów w nauce.
Aktywna realizacja zadań wychowawczych wynikających z planu pracy wychowawcy.
Cały okres stażu
Plan wychowawcy klasy

Karty wycieczek

Adnotacje w dzienniku lekcyjnym, referaty

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Analiza dokumentacji szkolnej
Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
(statutu szkoły z WSO, plany, regulaminy,
programy)
Udział w opracowywaniu nowych rozwiązań, bądź modyfikacji dokumentacji szkolnej, praca w komisjach powoływanych w szkole (egzaminy, konkursy)
Udział w pracach rady pedagogicznej i w pracy zespołów
Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych
Cały okres stażu, szczególnie początek każdego roku szkolnego
Cały okres stażu

Według harmonogramu
Według potrzeb
Znajomość przepisów
Potwierdzenia opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów

Potwierdzenia

Karty wycieczek

2.
Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego poprzez śledzenie stron internetowych MEN oraz Kuratorium Oświaty
W czasie trwania stażu
Potwierdzenia opiekuna stażu o analizie dokumentów, zbiór aktów w formie elektronicznej

Powyższy plan może ulec modyfikacjom zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.2004 Nr 260, poz.2593) ze zmianami z 14 listopada 2007r. (Dz.U.2007 Nr 214, poz.1580)

Zatwierdzam do realizacji
........................................ .......................................
Data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.