X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10356
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8 ust 2 pkt. 1).

Zadania do realizacji:
• Poznanie procedur i wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
• Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym.
• Udział w zajęciach otwartych
• Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
• Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych.
• Praca z uczniami mającymi różnorodne trudności w nauce.
• Dbałość o wystrój świetlicy, korytarzy szkolnych.

Sposoby i formy realizacji zadań:

Ad1). Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej na temat stopni awansu).
Śledzenie informacji na stronach MEN i Kuratoryjnych.
Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.
Ad2). Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli i radach pedagogicznych.
Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach metodycznych organizowanych poza szkołą .
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy opiekuńczej i wychowawczej świetlicy szkolnej
Ad3). Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Ad4). Praca w Zespołach Nauczycielskich:
1. Zespół do pracy z uczniem zdolnym.
2. Zespół do pracy z uczniem mającym trudności w nauce.
3. Zespół monitorujący program profilaktyki.
Ad5). Udział w pracy Zespołów aktualizujących i tworzących szkolne dokumenty.
Ad6). Opracowanie planu pracy z uczniem mającym trudności w nauce.
Pomoc w odrabianiu lekcji.
Stosowanie aktywizujących metod pracy z uczniami mającymi trudności w nauce.
Ad7). Zbieranie materiałów, pomysłów na wykonanie dekoracji. Samodzielnie wykonane dekoracje.


2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust. 2 pkt. 2).
Zadania do realizacji
• Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej jako narzędzia doskonalącego warsztat własnej pracy.
• Wykorzystanie zasobów Internetowych.
• Wykorzystanie technologii komputerowej w realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sposoby i formy realizacji zadań:
Ad1). Wykonywanie i opracowywanie środków dydaktycznych przy pomocy technologii komputerowej.
Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, rebusów, krzyżówek korzystając z technologii komputerowej.
Prowadzenie cyklu zajęć pt. „Z komputerem trzeba rozważnie”.
Umieszczanie aktualności z życia świetlicy na szkolnej stronie internetowej.
Korzystanie w czasie zajęć świetlicowych z programów multimedialnych.
Ad2). Systematyczne śledzenie literatury przedmiotu oraz wszelkich zmian w prawie oświatowym.
Wykorzystywanie materiałów metodycznych i dydaktycznych związanych z pracą w świetlicy szkolnej publikowanych na stronach Internetowych.
Tworzenie katalogu ciekawych bezpiecznych stron edukacyjnych.
Pozyskiwanie informacji o różnych akcjach i konkursach.
Ad3). Opracowaniu plany rozwoju zawodowego. Aktualizowanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet.
3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§8 ust. 2.pkt.3).

Zadania do realizacji:
• Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
• Umieszczanie na stronach internetowych scenariuszy zajęć.
• Organizacja zajęć otwartych dla nauczycieli.
• Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
• Współpraca z wychowawcami i nauczycielami innych świetlic i placówek.

Sposoby i formy realizacji zadań:
Ad1). Publikacja planów na nauczycielskich portalach internetowych.
Ad2). Publikacja ciekawych scenariuszy zajęć oraz imprez świetlicowych na stronach internetowych.
Ad3). Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla wychowawców świetlic i innych nauczycieli, studentów odbywających praktyki.
Ad4). Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych. Wygłaszanie referatów na Zespołach Nauczycielskich.
Ad5). Współorganizowanie konkursów międzyświetlicowych i integrujących.
Wymiana doświadczeń.

4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt. 4a)

Zadania do realizacji:
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć wyciszających dla uczniów nadaktywnych ruchowo.

Sposoby i formy realizacji zadań:
Opracowanie i realizacja programu zajęć wyciszających mającego na celu:
- poprawę funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym,
- odreagowanie napięcia emocjonalnego i ruchowego,
- nawiązanie lepszych kontaktów z rówieśnikami
- uczenie pozytywnego patrzenia na siebie i swoje otoczenie

4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4c).

Zadania do realizacji:
• Prowadzenie Kółka artystycznego.
• Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych.
• Współorganizowanie akcji i imprez integrujących społeczność uczniowską i lokalną.
• Udział w akcjach, konkursach i programach ogólnopolskich.
• Organizacja wycieczek szkolnych i świetlicowych.

Sposoby i formy realizacji zadań:
Ad1). Opracowanie planu pracy kółka, scenariuszy zajęć.
Ad2). Konkurs ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii” dla uczniów klas II-III.
Konkursy plastyczne.
Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.
Turnieje wiedzy oraz Turniej Chińczyka.
Konkurs „Wzorowy Świetliczak”.
Ad3). Pasowanie na Świetliczaka.
Świetlicowa zabawa andrzejkowa.
Akcja „Świetlicowa poczta walentynkowa”.
Kiermasze świąteczne.
Piknik rodzinny pod hasłem: „Mama, tato świętuj z nami”.
Ad4). Współpraca z Fundacją Ekologiczną „ARKA”:
- Ogólnopolski Dzień Czystego Powietrza,
- Akcja „Choinki Nadziei”,
Udział w Święcie Polskiej Niezapominajki
Przygotowywanie prac na ogólnopolskie konkursy plastyczne:
- „Mieszkam w Beskidach”,
- „...by ziemia była piękna”.
Koordynowanie na terenie szkoły akcji „Szklanka mleka”.
Ad5). Wycieczki, wyjazdy integracyjne dla uczniów.

4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust. 2 pkt. 4e).
Zadania do realizacji:
• Współpraca z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i innymi z terenu gminy.
• Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Sposoby i formy realizacji zadań:
Ad1). Współorganizowanie imprez międzyszkolnych.
Udział wychowanków w konkursach i akcjach organizowanych na terenie gminy.
Przygotowanie przedstawień dla przedszkolaków z Przedszkola.
Wizyty przedświąteczne w Domu Pogodnej Starości.
Współorganizowanie konkursu profilaktycznego: „Żyjmy zdrowo bez nałogów”.
Ad2). Współpraca z GOPS.
Koordynacja akcji „Wyprawka szkolna”.
Pozyskiwanie środków pieniężnych na paczki świąteczne oraz wycieczki (loterie, kiermasze, zbiórka puszek).

5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (& 8 ust.2 pkt.5).
Zadania do realizacji:
* Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów.
* Pogłębienie wiedzy dotyczącej umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.
* Poznanie warunków środowiskowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
* Zapobieganie problemom edukacyjnym i wychowawczym uczniów.

Sposoby i formy realizacji zadań:
Ad1). Obserwacja i analiza badanego problemu, zbieranie potrzebnych informacji, określenie przyczyny zjawiska..
Opracowanie metody rozwiązania tego problemu i jej wdrożenie.
Ad2). Przeglądanie literatury fachowej, ukończenie odpowiednich kursów i warsztatów.
Współpracy z wychowawcami klas, pedagogiem, rodzicami oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną.
Ad3). Wywiad, obserwacja, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami (opiekunami), rozmowy z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym.
Ad4). Indywidualne rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
Pogadanki, prezentacje, konkursy,
dramy, zabawy interakcyjne itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.