X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10342
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego wychowania przedszkolnego

Imię i nazwisko: Katarzyna Nurzyńska
Placówka oświatowa: punkt przedszkolny „Promyk” przy Publicznej Szkole Podstawowej
im K. Krysińskiego w Rudnikach
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (1 wrzesień 2010 – 30 czerwiec 2013)
Opiekun stażu: Zofia Frąckiewicz - nauczyciel dyplomowany

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
1. Poznanie procedury awansu zawodowego 1. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- Rozporządzeniem MENiS z dnia 1.XII.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Adekwatne fragmenty Karty Nauczyciela
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacji dorobku. Wrzesień 2010

Wrzesień 2010
Koniec stażu

Zbiór dokumentacji

Wniosek, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie

2. Współpraca z opiekunem stażu 1. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
2. Opracowanie projektu sprawozdania
3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
5. Omówienie obserwowanych i prowadzonych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć Wrzesień 2010
Koniec stażu

Zgodnie z harmonogramem

Zgodnie z harmonogramem
Na bieżąco Kontrakt

Sprawozdanie

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Arkusze obserwacji zajęć, notatki własne
3. Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań.
1.Doskonalenie umiejętności tworzenia
scenariuszy zajęć
2. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora, omówienie i wnioski
3. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
4. Organizowanie zajęć koleżeńskich Cały okres stażu

Zgodnie z harmonogramem

Zgodnie z harmonogramem

Zgodnie z harmonogramem Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji, wnioski
Scenariusze zajęć
Listy obecności
Scenariusze zajęć
Listy obecności
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego 1. Udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
- udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- obserwowanie zajęć koleżeńskich prowadzonych przez inne nauczycielki przedszkola
- udział w szkoleniu BHP
2. Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
- udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych
3. Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
- studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej, psychologicznej
- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
Zgodnie z harmonogramem

Cały okres stażu

Cały okres stażu Protokoły

Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji zajęć, notatki własne

Zaświadczenie

Zaświadczenia

Wykaz lektur

Materiały, adresy portali, wykorzystane publikacje

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy, doskonalenie metod dydaktycznych 1.Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
2. Opracowanie własnych pomocy dydaktycznych Cały okres stażu

Cały okres stażu Scenariusze zajęć

Pomoce dydaktyczne
6. Publikowanie własnych prac 1. Opublikowanie własnego planu rozwoju, scenariuszy zajęć na edukacyjnych stronach www Cały okres stażu Zaświadczenia
Strony www
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Poznanie wychowanków oraz pomoc dzieciom w poznawaniu samych siebie 1.Prowadzenie obserwacji dzieci
2. Opracowanie ankiety dla rodziców
3. Indywidualne i grupowe spotkania z rodzicami
4. Pomoc dzieciom w poznawaniu samych siebie poprzez organizowanie różnego rodzaju zajęć dydaktycznych Cały okres stażu
Rok szkl. 2010/2011 Arkusze obserwacji
Ankieta
Listy obecności
Scenariusze zajęć
2. Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych dzieci zdolnych oraz słabych 1. Opracowanie planu pracy z dzieckiem zdolnym
2. Opracowanie planu pracy z dzieckiem o specyficznych trudnościach Rok szkl. 2010/2011
Rok szkl. 2010/2011 Plan pracy
Plan pracy
3. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Międzyrzecu Podl.
2. Współpraca z logopedą. Cały okres stażu

Cały okres stażu Potwierdzenia, scenariusze spotkań
Potwierdzenia
4. Podejmowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci oraz dalszym środowiskiem lokalnym 1. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

2. Organizowanie wspólnych imprez i uroczystości z udziałem rodziców i krewnych dzieci m.in. Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, Święto Pieczonego Ziemniaka, Zabawa Karnawałowa, Wigilia, Święta Wielkanocne
3. Organizowanie spotkań z osobami ze środowiska lokalnego oraz wycieczek Wg harmonogramu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Scenariusze, listy obecności, ankiety
Scenariusze, zdjęcia

Scenariusze, zdjęcia, potwierdzenia opiekuna
5. Uwzględnienie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych 1. Udział w warsztatach i szkoleniowych posiedzeniach RP poświęconych problemom np. agresji, Praw Dziecka itp.
2. Opracowanie referatu dla rodziców na temat przeciwdziałania agresji wśród dzieci.
3. Dostosowanie metod i form do zaistniałych problemów.
4. Propagowanie treści proekologicznych i prozdrowotnych w planach pracy dydaktyczno – wychowawczej.
5. Kształtowanie postaw sprzyjających odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo – podjęcie współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo m.in. Komenda Policji w Międzyrzecu Podl., Straż Pożarna itp. Cały okres stażu

Listopad 2010

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Zaświadczenia
Protokoły z posiedzeń

Referat

Plany pracy dydaktyczno – wychowawczej

Scenariusze spotkań, zdjęcia, potwierdzenia opiekuna

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie techniki komputerowej do doskonalenia własnego warsztatu pracy 1.Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w celu zgromadzenia ciekawych materiałów dotyczących awansu zawodowego oraz problematyki przedszkolnej Cały okres stażu Spis stron
2. Wykorzystanie komputera w codziennej pracy nauczyciela 1. Wykonywanie pomocy dydaktycznych z pomocą komputera
2. Opracowanie dokumentów, kart obserwacji, scenariuszy Cały okres stażu

Cały okres stażu Przykładowe materiały edukacyjne
Dokumentacja
3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem – ich promocja 1. Opublikowanie na stronach WWW swojego planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć
2. Pisanie sprawozdań z działalności „Promyków” i publikowanie ich na stronie internetowej Gminy Międzyrzec Podlaski Cały okres stażu


Cały okres stażu Zaświadczenia

Zaświadczenia

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych 1. Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy Cały okres stażu Zaświadczenia
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych 1.Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci, obserwacja dzieci, rozmowy wychowawcze
2. Współpraca z rodzicami – rozmowy indywidualne na temat zachowań dzieci i ich problemów
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
4. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych
Cały okres stażu, wg potrzeb

Cały okres stażu, wg potrzeb

Wg potrzeb

Cały okres stażu Arkusze obserwacji, notatki własne

Wpisy w dzienniku, notatki własne

Zaświadczenia, notatki własne
3. Praca z dzieckiem sprawiającym trudności dydaktyczno - wychowawcze 1.Opracowanie planu pracy z dzieckiem o specyficznych trudnościach
2. Praca indywidualna z dzieckiem
Cały okres stażu

Cały okres stażu Plan pracy

Plany pracy, wpisy w dzienniku
4. Praca z dzieckiem zdolnym 1. Opracowanie planu pracy z dzieckiem zdolnym
2. Praca indywidualna z dzieckiem
3. Przygotowanie dzieci do konkursów, przeglądów
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu Plan pracy
Plany pracy, wpisy w dzienniku
Podziękowania, zdjęcia
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Pogłębianie oraz aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego 1. Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego
2. Poznanie przepisów prawnych dotyczących przedszkola
3. Zebranie oraz sporządzenie spisu aktów prawnych dotyczących oświaty
4. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa
Wrzesień 2010

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Zbiór dokumentacji

Notatki własne

Spis aktów prawnych

Notatki własne
2. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego 1. Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu
2. Prowadzenie dokumentacji przedszkola Cały okres stażu

Cały okres stażu Wniosek, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie
dokumentacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.