X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10336
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1.Aktywne uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły § Analiza dokumentów:- Statut Szkoły;- WSO;- Plan Rozwoju Szkoły;- Plan Wychowawczy;-Plan profilaktyczny;§ Okres stażu Znajomość dokumentów i wykorzystanie jej w pracy
2. Współpraca z rodzicami § Angażowanie rodziców w organizację uroczystości klasowych i szkolnych.§ Pedagogizacja rodziców. Okres stażu Potwierdzenia, referaty, zdjęcia.
3.Dbanie o poszanowanie tradycji szkolnych pielęgnowanie wartości narodowych. § Organizowanie i współorganizowanie imprez, apeli i uroczystości szkolnych. Okres stażu Scenariusze imprez, zdjęcia, potwierdzenia.
4.Udział w formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami nauczyciela i szkoły. § Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach. organizowanych przez CDN.§ Udział w szkoleniach i warsztatach w zakresie WDN.§ Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia
5.Organizowanie i współorganizowanie konkursów szkolnych. § Przygotowanie i realizacja konkursu na temat wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy oraz konkursu „Bezpieczna droga”. Okres stażu Scenariusze konkursów, zdjęcia.
6.Doskonalenie kompetencji wychowawczej. § Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, diagnozowanie problemów wychowawczych. Okres stażu Potwierdzenia, służbowe notatki w dzienniku.
7.Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie pracy dydaktycznej. § Opracowanie i gromadzenie zestawów nowych pomocy dydaktycznych. Okres stażu Przykładowe karty pracy, obrazki do komunikacji alternatywnej.
8.Dbanie o wystrój klasy. § Aktualizowanie dekoracji klasy związanych z porami roku i ważnymi wydarzeniami. Okres stażu Zdjęcia
9.Promocja szkoły w środowisku lokalnym § Opracowanie folderu informacyjnego o szkole.§ Współpraca z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i użytku publicznego. Okres stażu Folder, potwierdzenia, zdjęcia.
10.Ocena własnych umiejętności. § Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Okres stażu, maj 2013r. Sprawozdanie

§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej § Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz całej dokumentacji awansu zawodowego;§ Korzystanie z programów komputerowych, internetu, encyklopedii, i programów multimedialnych;§ Korzystanie z edukacyjnych programów komputerowych podczas zajęć;§ Wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowywania gazetek klasowych, zaproszeń i dyplomów;§ Sporządzanie kart pracy i innych pomocy edukacyjnych z wykorzystaniem komputera. Okres stażu Plan i dokumentacja rozwoju zawodowego, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, zaświadczenia, dyplomy.
2.Promocja szkoły § Wykorzystanie technologii komputerowej do sporządzenia folderu na temat szkoły. Okres stażu Folder
3.Dzielenie się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami. § Opublikowanie na stronie internetowej dla nauczycieli planu rozwoju zawodowego oraz ciekawych scenariuszy. Okres stażu Potwierdzenie

§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli § Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć otwartych Okres stażu Potwierdzenia, scenariusze zajęć
2. Praca w zespole przedmiotowym zespołów edukacyjno-terapeutycznych § Aktywny udział w pracach zespołu: wymiana doświadczeń, prowadzenie dyskusji i podejmowanie decyzji dotyczących pracy w zespołach edukacyjno - terapeutycznych Okres stażu Potwierdzenia
3. Opracowanie i udostępnianie innym ciekawych materiałów do pracy edukacyjno – terapeutycznej. § Przekazanie bibliotece szkolnej gromadzonych materiałów: scenariuszy zajęć, imprez oraz uroczystości szkolnych, kart pracy, propozycji zajęć z rodzicami w ramach pedagogizacji Okres stażu Potwierdzenia, scenariusze.
4. Promocja własnych osiągnięć i dzielenie się swoją wiedzą. § Publikowanie opracowanych materiałów i pomysłów na realizację ciekawych zajęć, inscenizacji, referatów na stronie internetowej Okres stażu Potweirdzenia
5.Praca w zespołach opracowujących dokumentację. § Praca w komisji do spraw zmian w Statucie Szkolnym;§ Praca w zespole do pozyskiwania środków finansowych z projektów.

§ 8 ust.2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i wdrożenie własnego programu komunikacji alternatywnej dla ucznia z autyzmem. § Realizacja programu „Wykorzystanie systemu graficznego Pictures Communikation Symbol (PCS) w komunikacji alternatywnej dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym” 2010 - 2013 Program
2. Opracowanie i wdrożenie własnego programu profilaktycznego dotyczącegozasad udzielania pierwszej pomocy § Opracowanie i wdrożenie programu „Pomagam” dla zespołów edukacyjno-terapeutycznych klas I-III gimnazjum, PP oraz klas IV-VI 2011/20122012/2013 Program

§ 8 ust.2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie wycieczek szkolnych. § Opracowanie harmonogramów wycieczek klasowych i szkolnych Okres stażu Zdjęcia, potwierdzenia.
2. Organizowanie i współorganizowanie uroczystości szkolnych,i środowiskowych § Opracowanie scenariuszy i współorganizowanie: spotkań, imprez, akademii szkolnych i środowiskowych dla dzieci i rodziców. Okres stażu Scenariusze, zdjęcia, potwierdzenia.
3. Organizowanie i współorganizowanie imprezkulturalno-rozrywkowych dla uczniów. § Udział uczniów w przedstawieniach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Okres stażu Scenariusze, zdjęcia, potwierdzenia.
4. Organizowanie i współorganizowanie konkursów. § Zorganizowanie konkursów:- plastycznego: „Bezpiecznie poruszam się po drodze”, - o tematyce zdrowotnej : „Każdy wie jak dbać o zdrowie”, - o pierwszej pomocy „Pomoc” Okres stażu Scenariusze, zdjęcia, potwierdzenia.
5.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. § Organizacja i prowadzenie koła umuzykalniającego. 2012/2013 Sprawozdanie z zajęć.

§ 8 ust.2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. § Spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym; Okres stażu Potwierdzenie
2.Zorganizowanie pomocy materialnej dla uczniów. § Przygotowanie świątecznych ozdób i zorganizowanie kiermaszu. Z pozyskanych pieniędzy zakup dla uczniów paczek świątecznych. Okres stażu Potwierdzenie
3.Współpraca z MOPS w Iławie. § Przygotowanie i organizacja imprezy Mikołajkowej dla podopiecznych MOPS. Okres stażu Potwierdzenie
4.Współpraca z MBP w Iławie oraz innymi instytucjami kulturalnymi. § Udział uczniów w cyklicznych zajęciach bibliotecznych.§ Udział uczniów w imprezach organizowanych przez ICK. Okres stażu Potwierdzenie
5. Współpraca z instytucjami państwowymi i innymi podmiotami użytku publicznego § Organizowanie spotkań tematycznych z policją, strażą, pensjonariuszami DDPS w Iławie Okres stażu Potwierdzenia

§ 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie istotnych trudności w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. § Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod oddziaływań terapeutycznych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Podsumowanie i wnioski. Okres stażu Opracowanie, opis i analiza.
2.Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami. § Rozmowy indywidualne z rodzicami;§ Współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym;· Wprowadzanie nowatorskich metod pracy służących terapii dziecka Okres stażu Potwierdzenia, scenariusze

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.