X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10324
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Agnieszka Tyrka
Placówka oświatowa: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:

Wymagania wynikające z rozporządzenia Zadania Termin realizacji. Sposób
dokumentowania
1.Uczestniczenie w pracach or-ganów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuń-czych lub innych wynikają-cych ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. (§ 7. ust1. pkt1.) 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Organizacja oraz współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych:
a) Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych;
b) Andrzejki w bibliotece;
c) Jasełka;
d) Dzień Babci i Dziadka;
e) Dzień Książki;
f) Wielkanocne tradycje
g) Dzień Matki;
h) Dzień Dziecka;
i) Dzień otwarty SOSW;

3. Organizacja konkursów recytatorskich, biesiad, konkursów plastycznych, wystaw.

4. Koordynacja organizacji ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom:
- „Czwartkowe czytanie” ,
- program „Czytające szkoły”.

6. Współpraca z rodzicami- referaty na wywiadówkach.

7. Współpraca z Niepublicznym Przedszkolem Artystyczno-Językowym „Król Maciuś Pierwszy”.
8. Współpraca z biblioteką miejską i pedagog.

9. Prowadzenie gazetki ściennej „Głos Biblioteki”. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

W okresie stażu

październik

listopad
grudzień
styczeń
kwiecień
kwiecień-maj
maj
czerwiec
czerwiec

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu


W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu Lista obecności

Zdjęcia .płyty DVD
Dziennik zajęć

Protokoły, regulaminy

Protokoły, regulaminy, nośniki elektroniczne
Dziennik zajęć

referaty

Dziennik zajęć dokumentacja fotograf.

Dziennik zajęć
Dokumentacja fotograf.
Teczka tematyczna

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. ( § 7. ust 1. pkt 2. ) 1. Ukończenie kursu arteterapii,

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.

3. Udział w warsztatach metodycznych - konferencjach.

4. Powiększanie „Banku Informacji”-szkolnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej poprzez tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą w bibliotece, biblioterapią.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja biblioteki itp.

6. Ukończenie kursu organizatora wycieczek szkolnych. W okresie stażu
W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu Zaświadczenie
Potwierdzenie obecności
Własne notatki
zaświadczenia

Zaświadczenia
Własne notatki
Referaty

Zbiór pomocy dydaktycznych

Zaświadczenie
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. ( § 7. ust 1. pkt 3. ) 1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MENiS z 14 listopada 2007r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.
- Ustawa o bibliotekach

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internecie). W okresie stażu

W okresie stażu
systematycznie Własne notatki

Własne notatki
Zbiór przeanalizowanych dokumentów
4. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7. ust 2. pkt 1. ) 1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie scenariuszy zajęć, ich analiza.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja , opracowanie scenariuszy zajęć ich analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
3.Dostosowanie jednostek lekcyjnych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej do aktualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
4. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW;
- Publikacja scenariuszy zajęć.
- Publikacja o tematyce regionalnej Systematycznie
wrzesień 2008 rok

W okresie stażu

W okresie stażu

Według harmonogramu hospitacji.

Systematycznie

Systematycznie

Systematycznie


W okresie stażu

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Grafik spotkań
Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Własne notatki na arkuszach hospitacji
Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Publikacje w Internecie,
lokalnej prasie

5. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2. pkt 2. ) 1. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, na cmentarz, do kina, do biblioteki, do Urzędu Miasta , Straży Pożarnej, Apteki, Muzeum, lasu (przy współpracy z innymi nauczycielami).
2. Gromadzenie literatury dotyczącej aktualnych problemów społeczno-wychowawczych, regionaliów.
3. Wystawki książek i gazetki tematyczne. W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu Karty wycieczek

Dziennik zajęć

Teczki tematyczne, „Bank Informacji”,wykazy literatury
Dokumentacja fotograf.
6. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 7. ust 2. pkt 3. ) 1. Umiejętność obsługi komputera, sporządzanie dokumentów (scenariuszy zajęć, dyplomów, zaproszeń, podziękowań).
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej
- wyszukiwanie materiałów pedagogicznych, opracowań, tworzenie własnej bazy multimedialnej.
3. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej
- wymiana doświadczeń pedagogicznych z innymi nauczycielami (forum, poczta).
- korzystanie z edukacyjnych programów multimedialnych, zasobu Internetu. Systematycznie

Systematycznie

Systematycznie Przygotowane materiały

Opracowane materiały, wydruki

Płyty CD, DVD
7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7. ust 2. pkt 4. ) 1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, miejskiej i pedagogicznej.
3. Współpraca z psychologiem szkolnym, logopedą, wychowawcami klas.
4. Współpraca z ośrodkami kultury, księgarnią.
5 Współpraca z MOPS, GOPS, Policją. Systematycznie

Systematycznie

W okresie stażu Własne notatki

Własne notatki

Dziennik zajęć
8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7. ust 2. pkt 5. ) 1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej, PCPR.
2. Udział w pracach Rady Pedagogicznej dotyczących nowelizacji statutu i regulaminów wewnętrznych. W okresie stażu

Własne notatki

Lista obecności

* Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. poz.1580).

Opracowała : Agnieszka Tyrka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.