X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10312
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Anna Pietryka
Placówka oświatowa: Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Marii Konopnickiej w Brzozowie
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2010 r. – 31.05.2013 r.)

Kierunek rozwoju:
I Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7. ust 2. pkt 1. )

Zadania:
1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczy¬cieli:
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty
- Rozporządzenia MEN dotyczące oświaty.

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stop¬nie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

3. Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, szkoleniowych itp.

4. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

6. Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wnioski o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Opracowanie terminów spotkań metodyczno – doradczych z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opie¬kuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

7. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym innowacyjnych metod nauczania.
- Indywidualizacja procesu nauczania: praca z uczniem zdolnym i słabym.
- Założenie i prowadzenie „Kółka plastycznego” dla dzieci uzdolnionych plastycznie.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych oraz okolicznościowych ozdób i stroików związanych ze świętami Bożego Narodzenia
i Wielkanocy (aniołki, ozdoby choinkowe, odlewy gipsowe)
- współpraca z innymi nauczycielami
w przygotowaniu wystroju Sali Widowiskowej na uroczystości przedszkolne (bale, konkursy)
- systematyczne dbanie o wystrój sali/ holu przedszkolnego zgodnie z następstwem pór roku.

8. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www;
- Publikacja scenariuszy lekcji/ konspektów.

9. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne.

10. Udział i prowadzenie zajęć koleżeńskich/otwartych dla nauczycieli w ramach doskonalenia własnego warsztatu pracy

11. Udział w warsztatach / konferencjach metodycznych lub kursach kwalifikacyjnych.

12. Poszerzenie wiedzy i umiejętności po¬przez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu.
- Udział w pracach Zespołu Wychowawczego przedszkola.
- Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

13. Powiększanie przyprzedszkolnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej poprzez tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą w przedszkolu;

14. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, itp.

Kierunek rozwoju:
II Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7. ust 2. pkt 2. )

Zadania:
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków podczas obserwacji dzieci (rozmowy z wychowankami) oraz zebrań z rodzicami, spotkań indywidualnych wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb.
2. Współpraca z psychologiem i logopedą przedszkolnym (lub innymi poradniami specjalistycznymi) w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
3. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, do kina itp.

4.Współorganizacja uroczystości okolicznościowych, festynów oraz imprez sportowych oraz przygotowywanie regulaminów konkursów, dyplomów, podziękowań.
5. Promowanie placówki przez przygotowanie i udział dzieci w konkursach, festiwalach, organizowanych przez różne instytucje

6. Założenie kącika zainteresowań poruszającego tematykę wynikającą z „Rocznego Planu Pracy Przedszkola”

7. Wdrażanie w placówce różnych akcji społecznych dotyczących ochrony zdrowia oraz innej problematyki społecznej (współpraca z policją/ sanepidem)

Kierunek rozwoju:
III Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.(§ 7 ust 2. pkt 3 )

Zadania:
1.Udział w kursie dotyczącym umiejętności zastosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej w pracy nauczyciela.

2. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.

3. Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć korzystając z komputera.

4. Projektowanie dyplomów na coroczne spotkanie z „Poezją Marii Konopnickiej”.

5.Przygotowanie prezentacji multimedialnych na zajęcia dydaktyczne.

6. Wykorzystanie programu kalkulacyjnego MS Excel do analizy ankiet dla rodziców.

7. Opracowanie diagnozy dziecka
i prezentacja w/w analizy podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej

Kierunek rozwoju:
IV Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7. ust 2. pkt 4.)

Zadania:
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

2. Samokształcenie – zapoznanie się
z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

3. Analiza przypadku rozwoju psychofizycznego dziecka.

4. Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń i współpracę z innymi doświadczonymi pedagogami.

Kierunek rozwoju:
V Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7. st 2. pkt 5. )

Zadania:
1. Udział Posiedzeniach Rad Pedagogicznych, szkoleniowych.

2. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

3. Gromadzenie informacji na temat podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie oświaty w Polsce:
- awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia), przegląd literatury fachowej, prasy oraz zasobów internetowych
- analiza podstawowych aktów prawnych określających funkcjonowanie przedszkola oraz zadania jakie ma w niej do spełnienia nauczyciel
- analiza podstawowych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (statut, regulaminy Program Wychowawczy i Profilaktyczny itp.)

4. Aktywny udział w pracach zespołu redagującego założenia Rocznego Planu Pracy Przedszkola i zespołu ds.ewaluacji

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przygotowanie projektu sprawozdania za okres stażuBrzozów, 01.09.2010r.

mgr Anna Pietryka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.